Brussels Public Administration

BRUSSELSE OVERHEIDSDIENSTEN

België is een federale staat met verschillende niveaus en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een van zijn 3 gewesten. Het bestaat uit negentien gemeenten die worden bestuurd door verschillende bestuursniveaus en hun administratieve diensten. Het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties (CEOI) fungeert als schakel tussen de Brusselse regering en haar overheidsdiensten en de Europese instellingen en de internationale organisaties.

De verschillende bestuursniveaus waarmee het CEOI handelt zijn de volgende:

  • De Federale Overheid
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken organiseert het officiële gastlandbeleid van België en sluit zetelakkoorden met alle supranationale en intergouvernementele organisaties op Belgisch grondgebied en interageert met alle vertegenwoordigingen van buitenlandse staten op haar grondgebied, d.w.z. ambassades, consulaten of andere vertegenwoordigingen.

Voor meer informatie: diplomatie.belgium

  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één van de drie gewestelijke entiteiten van de Belgische federale staat, naast Vlaanderen en Wallonië, en telt tal van overheidsadministraties die zich bezighouden met een brede waaier van bevoegdheden op het Brussels grondgebied, zoals milieu, economie, toerisme, huisvesting, mobiliteit, werkgelegenheid en beroepsonderwijs.

Voor meer informatie: Be Brussels - Over het Gewest
 
  • De Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Gemeenschap in Brussel is via de Vlaamse Gemeenschaps-commissie (VGC) actief op het vlak van onderwijs, welzijn, vrijetijdsbesteding, sport en cultuur.

Voor meer informatie: VGC

  • De Franse Gemeenschap

De Franstalige Gemeenschap is actief in Brussel via de Commission communautaire française of COCOF, eveneens actief op het vlak van onderwijs, welzijn, vrijetijdsbesteding, sport en culturele aangelegenheden.

Voor meer informatie: Over de COCOF + Website de COCOF (alleen in het FR)

  • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Deze entiteit is verantwoordelijk voor alle bi-communautaire instellingen op het gebied van onderwijs, welzijn, vrijetijdsbesteding, sport en cultuur die niet respectievelijk zijn aangesloten bij de Vlaamse of de Franstalige Gemeenschap.

Voor meer informatie: Over de GGC + Website van de GGC (alleen in FR en NL)
 
  • De 19 Brusselse gemeenten
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgedeeld in negentien gemeenten die elk een burgemeester en schepenen (het college), een gemeenteraad en een administratie hebben. De gemeenten zijn bevoegd voor alle aangelegenheden die van gemeentelijk belang zijn, zoals de lokale politie, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, de gemeentelijke wegen en parken, financiën, sportinfrastructuur, stedenbouw, enz.