Host Nation Policy

ZETELBELEID

1.      Het Belgische (federale) gastlandbeleid

Het Belgische (federale) gastlandbeleid is de nationale strategie die wordt uitgestippeld en uitgevoerd ten aanzien van internationale gouvernementele organisaties die hun zetel of een vertegenwoordiging in België hebben, om ervoor te zorgen dat zij zich welkom en gewaardeerd voelen.

Het zetelbeleid maakt deel uit van het Belgische buitenlandse beleid en wordt gecoördineerd door de Minister van Buitenlandse Zaken onder de verantwoordelijkheid van de Eerste Minister, en uitgevoerd door het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid (ICZ).

Het ICZ is de federale tegenhanger van het Brusselse Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties.

Het Belgische zetelbeleid omvat twee belangrijke onderdelen:
 • de naleving door België van internationale verdragen in zijn betrekkingen met internationale organisaties op zijn grondgebied, d.w.z. de toekenning van voorrechten en immuniteiten.
 • het gastheerschap als zodanig dat alle acties omvat die, naast en bovenop de toekenning en uitvoering van voorrechten en immuniteiten, ertoe bijdragen België aantrekkelijker te maken voor internationale organisaties om er hun zetel te vestigen.

Het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid is belast met de uitvoering van het zetelbeleid van de Belgische overheid ten aanzien van de internationale gouvernementele organisaties.

Gemandateerd als Belgisch aanspreekpunt voor gastlandaangelegenheden ten aanzien van alle internationale organisaties, vervult het ICZ tal van taken
 • zorgen voor de onderlinge uitwisseling van informatie tussen de Belgische overheden over alle aspecten van het zetelbeleid om de coherentie in de uitvoering van dit beleid te verzekeren
 • de standpunten van alle bestuursniveaus in België coördineren, d.w.z. de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, en de lokale overheden
 • tijdig nieuwe problemen opsporen en signaleren die zich zouden kunnen voordoen tussen België als gastland en de internationale organisaties en oplossingen formuleren;
 • nieuwe initiatieven ontwikkelen in het kader van het zetelbeleid en deze voorleggen aan de politieke autoriteiten
 • optreden als helpdesk ingeval zich veiligheidsproblemen voordoen bij internationale organisaties en hun personeel

De voorzitter van dit het ICZ is een ambassadeur, benoemd bij koninklijk besluit, aangesteld na beraadslaging van de ministerraad, en :
 • is belast met alle aspecten van gastvrijheid ten aanzien van de internationale organisaties in België, met inbegrip van de praktische uitvoering van het gastlandbeleid; is belast met alle aspecten van gastvrijheid ten aanzien
 • coördineert de uitvoering van het zetelbeleid met alle ministeries en overheidsdiensten op verzoek van de Eerste Minister of de Minister van Buitenlandse Zaken. Hij is bevoegd om deze ministeries en overheidsdiensten te verzoeken bepaalde kwesties te bestuderen en advies te verstrekken
 • treedt, na de nodige coördinatie en de instemming van de betrokken autoriteiten, op als vertegenwoordiger van alle autoriteiten in België voor aangelegenheden van "gemengde" aard, d.w.z. die verschillende politieke niveaus betreffen, in het kader van het zetelbeleid
 • treedt op als vertegenwoordiger van België in contacten en onderhandelingen met internationale organisaties in alle aangelegenheden die verband houden met het zetelbeleid ;
 • onderhandelt in naam van België over de zetelakkoorden ;
 • brengt rechtstreeks verslag uit aan de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en, indien nodig, aan andere ministers die bevoegd zijn voor het zetelbeleid.
* Tekst FOD Buitenlandse Zaken

2.      Het Regionaal zetelbeleid

Het regionale zetelbeleid kan worden omschreven als het beleid dat betrekking heeft op het onthaal van tientallen supranationale en intergouvernementele organisaties die hun zetel of een vertegenwoordiging hebben in het Brussels Gewest, inclusief de diplomatieke missies en de regionale en lokale vertegenwoordigingen. De Regering heeft daartoe de Commissaris voor Europa aangesteld en gemandateerd. Hij treedt, na de nodige coördinatie met, en mits het akkoord van de betrokken Brusselse overheden, op als hun vertegenwoordiger. Het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties (CEIO) handelt uitsluitend binnen het uitgebreide kader van de gewestelijke bevoegdheden en met als prioritaire leidraad de harmonische ontwikkeling van het gewest en de noden van zijn burgers. Het mandaat dat werd toevertrouwd aan de Commissaris en zijn team kan worden samengevat in 5 specifieke opdrachten:

 • STRUCTURELE BETREKKINGEN UITBOUWEN tussen de Brusselse overheden (gewestelijke en lokale) en de Europese instellingen en de internationale organisaties op Brussels grondgebied.
 • EEN GEWESTELIJK ZETELBELEID ONTWIKKELEN binnen de gewestelijke bevoegdheden dat in harmonie is met de ontwikkeling van het Gewest en de noden van zijn burgers.
 • BELEIDSADVIES EN AANBEVELINGEN FORMULEREN voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over projecten die een weerslag kunnen hebben op enerzijds de internationale organisaties en anderzijds het Brusselse stadsweefsel.
 • OPTREDEN ALS ENIG CONTACTPUNT voor alle Europese instellingen, internationale organisaties, diplomatieke afvaardigingen en regionale en lokale vertegenwoordigingen via de institutionele desk.
 • INSTAAN VOOR HET ONTHAAL VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP via de administratieve ondersteuning door de Expat Welcome Desk.