Regional Representations

REGIONALE VERTEGENWOORDIGINGEN

Brussel kan worden beschouwd als de wereldhoofdstad van het lobbyen voor lokale en regionale overheden: meer dan 300 vertegenwoordigingen van regionale en lokale overheden in de EU zijn in Brussel gevestigd. Ze fungeren als regionale ambassades, hoewel ze geen officiële status hebben. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een speciaal beleid om hen te steunen door een regionaal attest af te geven dat hun werking in Brussel vergemakkelijkt.
De regionale vertegenwoordigingen hebben hun eigen structuren, die grotendeels zijn overgenomen van de institutionele modellen die in hun eigen land bestaan. Hoewel het om informele organen gaat, zijn het door de Europese Unie erkende adviesorganen. Sommige regio's, zoals de Duitse Länder, zijn machtige entiteiten in Brussel, met imposante kantoorgebouwen en een groot personeelsbestand.
De formele vertegenwoordiging van regionale en lokale overheden vindt plaats via het Comité van de Regio's, een adviesorgaan dat in 1992 bij het Verdrag van Maastricht is opgericht om subnationale, regionale en lokale actoren binnen de EU te vertegenwoordigen.
De eerste regionale bureaus werden in 1984 geopend, toen zowel de Duitse Länder als de Britse plaatselijke overheden inzagen dat het nuttig kon zijn de regionale belangen in Brussel te behartigen. De verschillende regionale bureaus zijn opgericht met verschillende doelstellingen voor ogen. De Duitse Länder zien hun rol als een politieke; hun doel is de Duitse deelstaten als afzonderlijke politieke entiteiten te vertegenwoordigen. Het zijn machtige organen die met een omvangrijk budget werken. Vertegenwoordigingen van landen met sterkere centrale overheden daarentegen beschikken slechts over een beperkte hoeveelheid politieke macht en middelen. Hun voornaamste zorg is het verkrijgen van EU-financiering, vaak in samenwerking met de privésector.
Het regionaal attest is een officieel document dat om de twee jaar wordt afgeleverd door het lid binnen de Brusselse regering bevoegd voor Europese en Internationale Betrekkingen. De regionale vertegenwoordiging kan dit attest gebruiken om haar status ten opzichte derden te staven. Het getuigschrift erkent het kantoor als de officiële vertegenwoordiging van een regionale regering of openbare instelling op het Brussels grondgebied.
Regionale en lokale vertegenwoordigingen hebben tot nu toe geen officieel statuut in België, wat betekent dat hun personeel niet de voorrechten en immuniteiten geniet van nationale diplomatieke vertegenwoordigingen. Het attest kan de kantoren helpen om te gaan met gemeentelijke en gewestelijke besturen en dienstverleners in het algemeen.
Nieuwe vertegenwoordigingen kunnen een aanvraag indienen bij de heer Pascal SMET, staatssecretaris belast met Europese en Internationale Betrekkingen (37 Koning Albert II laan, 1030 Brussel) die verantwoordelijk is voor de tweejaarlijkse uitreiking van dit attest aan officiële vertegenwoordigingen van steden, regio's en andere overheidsinstanties.
De aanvraag op officieel briefpapier van de overheidsinstantie moet de naam vermelden van de persoon die zal worden aangesteld als directeur van de vertegenwoordiging, alsmede het adres, telefoonnummer, e-mailadres en de website. De aanvraag dient ook andere documenten te bevatten, zoals de statuten, een taakomschrijving, een kopie van het juridische document waarin de vertegenwoordiging wordt opgericht of, indien van toepassing, kopieën van relevante parlementaire verslagen.
Het Brusselse Commissariaat voor Europa en Internationale Organisaties zal de aanvraag onderzoeken en de staatssecretaris ter zake adviseren. Het is ook belast met de tweejaarlijkse bijwerking van alle attesten en de punctuele updates op verzoek.
Contactpersoon:
Karin Impens, adjunct-directeur


visit our online store to buy brby.re.