AdobeStock_16687799

Accident with a cyclist

The share of cyclists on Brussels roads is constantly increasing for a number of reasons: fuel cost, cycling is a great way of avoiding traffic jams, health benefits, ease of parking, and so on. But the risk of accidents also increases exponentially with more cyclists on the road. Fortunately, cyclists are legally protected as vulnerable road users for personal injury. However, in case of property damage, the cyclist may be liable depending on the situation. In the event of an accident involving a motorist and a cyclist, who will have to pay compensation? And which insurance covers this? The Expat Welcome Desk has the lowdown.

Who is at fault?

It's worth noting that the liability system works differently than for a collision involving two cars because cyclists are considered to be 'vulnerable road users' under the law. So in the event of an accident, the cyclist's bodily injury (medical expenses, disability benefit) will always be covered under the motorist's third-party liability insurance! Even if you were not at fault, you are still liable. This is known as 'strict liability'.

However, this 'strict liability' only applies to bodily injury to the cyclist, not to material damage to the cyclist's bike.

 Who pays for property damage?

This is where the highway code kicks in to determine who is at fault: orders from a police officer, traffic lights, road signs, and priorities!

1. If the motorist was not at fault

The motorist's third-party liability insurance will nonetheless cover the cyclist's medical expenses (as explained above), but his 'bonus-malus' (weighted risk assessment) will not increase because he was not at fault.

The cyclist's family insurance will cover any property damage to the car because the cyclist was at fault. If the cyclist has no family insurance, he will have to pay out of pocket because cyclists are civilly liable for any damage they cause to third parties. It is thus in their interest to take out family insurance to avoid any unpleasant surprises.

Although not compulsory, many people in Belgium take out family insurance because this is considered essential - even if you have no children or live alone. Family insurance covers all accidental damage caused to a third party by a family member or your pet. We all know that simple accidents can sometimes have serious consequences. Family insurance covers all persons forming a household and living under the same roof.

If the driver was not insured or the vehicle involved in the collision cannot be identified, for example, in a hit-and-run accident, the victim can claim compensation from the Belgian Guarantee Fund (www.fcgb-bgwf.be). This body was set up to compensate cyclists for bodily injury (this does not include damage to clothing) in such situations.

2. If the cyclist was not at fault

The motorist's liability insurance will compensate the cyclist for property damage and bodily injury. Motorists' property damage will only be compensated if they have taken out comprehensive car insurance. Bodily injury is only covered if they took out driver protection cover. Otherwise, they'll have to pay for this themselves.

How to proceed in the event of an accident

  • Fill out an accident statement form in the interest of all parties involved! You may experience delayed pain a few days after the accident.
  • Cyclists should always have their family insurance policy number on them.
  • In the event of an injury, report the accident to the police.
In conclusion, although vulnerable road users are legally protected, they do not enjoy total immunity, meaning they remain civilly liable in the event of an accident if they fail to comply with the highway code. That's why we encourage you to take out family insurance.

Een ongeval met een fietser: wie betaalt de schade?

Het aantal fietsers in het Brussels verkeer blijft toenemen en dit om meerdere redenen: de brandstofprijs, je omzeilt de files, het is gezonder, parkeren is een fluitje van een cent... Maar meer fietsers op de weg betekent ook een groter risico op ongevallen. Gelukkig beschermt de wet fietsers als zwakkere weggebruikers bij lichamelijk letsel. Voor materiële schade kunnen fietsers wel aansprakelijk worden gesteld, dat hangt van de situatie af. Wie vergoedt wie bij een ongeval tussen een auto en een fietser? Welke verzekering speelt daarbij? De Expat Welcome Desk licht toe.

Wie is in fout bij het ongeval?

Eigenlijk werkt bij een ongeval tussen een fietser en een auto de aansprakelijkheid niet op dezelfde manier als met twee auto's omdat een fietser door de wet wordt beschouwd als "zwakke weggebruiker". In de praktijk betekent dit dat bij een ongeval het lichamelijk letsel van de fietser (medische kosten, invaliditeitsuitkering) altijd wordt vergoed door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van de autobestuurder! De vraag wie in fout is, speelt hier niet eens. Dit wordt ook "objectieve aansprakelijkheid" genoemd.

Die "objectieve aansprakelijkheid" geldt echter alleen voor lichamelijke letsels van de fietser en niet voor materiële schade aan zijn fiets.

 Wie vergoedt de materiële schade?

Hier speelt wel wie er in zijn recht en wie in fout is aan de hand van de wegcode: eventuele bevelen van een politieagent, verkeerslichten, verkeersborden en voorrangsregels!

1. De autobestuurder is in zijn recht

De BA-autoverzekering vergoedt hoe dan ook de medische kosten van de fietser (zoals eerder beschreven) maar de bonus-malus stijgt niet omdat de bestuurder niet in fout is.

De materiële schade aan zijn auto wordt gedekt door de familiale verzekering van de fietser aangezien deze in fout is. Is de fietser niet verzekerd, dan moet hij uit eigen zak betalen! Fietsers zijn burgerlijk aansprakelijk voor schade die ze toebrengen aan derden. Zij hebben er dus alle belang bij om een familiale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten als ze onaangename verrassingen willen vermijden.

Hoewel dit niet verplicht is, sluiten veel mensen in België een familiale verzekering en dat is eigenlijk een must voor elk gezin - zelfs voor wie geen kinderen heeft of alleen woont.  Deze verzekering dekt alle schade die een gezinslid of huisdier per ongeluk toebrengt aan derden. Een dom ongeval kan ernstige gevolgen hebben. Onthoud daarbij dat de familiale BA-verzekering alle personen dekt die deel uitmaken van het gezin en onder hetzelfde dak wonen.

Als blijkt dat de bestuurder niet verzekerd is of als het betrokken voertuig niet kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld na een vluchtmisdrijf, kan het slachtoffer een beroep doen op het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (www.fcgb-bgwf.be). Dit orgaan is opgericht om lichamelijk letsel (dus geen schade aan kleding bijvoorbeeld) in dergelijke situaties te vergoeden.

2. De fietser is in zijn recht

De fietser wordt vergoed door de BA-verzekering van de automobilist, zowel voor materiële schade als voor lichamelijk letsel. Materiële schade van de autobestuurder wordt alleen vergoed als deze een omniumverzekering heeft gesloten en lichamelijk letsel enkel als hij of zij een bestuurdersverzekering heeft. Anders draait de bestuurder zelf op voor de kosten.

Goede reflexen bij een ongeluk...

  • Vul een aangifte in van het ongeval. Daar zijn alle partijen bij gebaat! Dagen later kan nog pijn ontstaan als gevolg van het ongeval.
  • Bent u een fietser, hou dan het polisnummer van uw familiale verzekering bij de hand.
  • Als u gewond bent, neem dan contact op met de politie om een proces-verbaal op te maken.
Tot slot, ook al zijn zwakke weggebruikers wettelijk beschermd, toch genieten zij geen volledige immuniteit en blijven ze burgerlijk aansprakelijk als ze betrokken raken bij een ongeval waarbij ze de verkeersregels niet hebben nageleefd. Daarom raden wij u ten stelligste aan om een familiale verzekering te sluiten.

Accident avec un cycliste : qui paye les dégâts ?

La proportion de cyclistes dans le trafic bruxellois est en constante augmentation pour diverses raisons : coût du carburant, moyen pratique d’éviter les embouteillages, bénéfices pour la santé, facilité de parking…Mais qui dit plus de cyclistes sur la route, dit aussi plus de risques d’accident…Heureusement le cycliste est légalement protégé comme usager faible de la route en ce qui concerne les dommages corporels. Ceci étant pour les dégâts matériels le cycliste pourra être tenu responsable en fonction de la situation. En cas d’accident entre un automobiliste et un cycliste, qui va devoir indemniser qui ? Quelle assurance va intervenir ? L’Expat Welcome Desk vous explique tout.

Qui est en tort ?

En réalité, le système de responsabilité ne fonctionne pas entre une voiture et un vélo comme pour un accident entre deux voitures parce qu’un cycliste est considéré par la loi comme un « usager faible ». Concrètement cela veut dire qu’en cas d’accident, les dommages corporels du cycliste (frais médicaux, indemnités d’invalidité) seront toujours indemnisés par l’assurance responsabilité civile (RC) auto du conducteur impliqué ! La question d’être en droit ou tort ne se pose même pas ici, c’est ce qu’on appelle la « responsabilité objective ».

Cependant, cette « responsabilité objective » ne concerne que les dommages corporels du cycliste et pas les dégâts matériels de son vélo.

 Qui indemnise les dégâts matériels ?

Ici intervient la notion de qui est en droit et qui est en tort en se référant au code de la route : les injonctions éventuelles d’un agent de police, les feux de circulation, les panneaux de signalisation et les priorités !

1. Si l’automobiliste est en droit

Son assurance RC auto indemnisera de toute façon le cycliste pour ses frais médicaux (comme expliqué précédemment) mais son bonus- malus n’augmentera pas car il n’est pas en tort.

Pour les dégâts matériels occasionnés à sa voiture, c’est l’assurance R.C. familiale du cycliste qui va intervenir vu qu’il est en tort. S’il n’en a pas, il devra payer de sa poche ! Les cyclistes sont en effet responsables civilement pour les dommages qu’ils causent aux tiers. Ils ont ainsi tout intérêt à souscrire une R.C. familiale pour éviter les mauvaises surprises.

Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, l’assurance familiale est contractée par beaucoup de personnes en Belgique, car elle est vraiment indispensable à toute famille - même si vous n’avez pas d’enfants ou que vous vivez seul.  En effet, elle couvre tous les dommages accidentels occasionnés à un tiers par une personne de votre famille, ou votre animal domestique. Un simple accident est parfois lourd de conséquences. Notons que la RC familiale couvre toutes les personnes formant un ménage et vivant sous le même toit.

Si par mal chance le  conducteur n’est pas assuré ou si le véhicule impliqué ne peut pas être identifié, par exemple en cas de délit de fuite, la victime peut s’adresser au Fonds Commun de Garantie Belge (www.fcgb-bgwf.be). Cette instance a été créée afin d’indemniser les dommages corporels (les vêtements endommagés n’entrent donc ici pas en ligne de compte) dans de telles situations.

2. Si le cycliste est en droit

Le cycliste sera indemnisé par l’assurance RC de l’automobiliste, tant pour ses dégâts matériels que ses dommages corporels. Les dégâts matériels de l’automobiliste ne seront indemnisés que s’il a souscrit une assurance auto omnium et ses dommages corporels ne seront indemnisés que s’il a souscrit une assurance protection du conducteur . Sinon, ça sera pour sa poche.

Les bons réflexes en cas d’accident…

  • Remplissez un constat d’accident dans l’intérêt de toutes les parties ! Des douleurs dues à l’accident pourraient se manifester quelques jours après celui-ci.
  • Si vous êtes cycliste, gardez sur vous votre numéro de contrat d’assurance familiale
  • En cas de blessures, contactez la police pour dresser un procès-verbal.
En conclusion bien que l’usager faible soit protégé juridiquement, il ne bénéficie toutefois pas d’une totale immunité et reste civilement responsable d’un accident en cas de non-respect au code de la route. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’encourager la souscription d’une assurance familiale.
visit our online store to buy brby.re.