AdobeStock_353263898

Looking for a babysitter or nanny?

Do you need a babysitter or nanny to look after your children, for an evening or a day, on a daily basis or occasionally? Want to know what is the average price? Whether you need to sign an employment contract? And where to find one?  The Expat Welcome Desk has all the answers to your questions!

Do you need to sign an employment contract?

Unlike in France, there is no legal framework for babysitters or nannies, who are considered to be providing an ‘intellectual service’. That is why most people don’t sign an employment contract with their babysitter or nanny. Moreover, the service is provided by domestic staff who are not subject to the NSSO (National Social Security Office) if the following three conditions are met (cumulative conditions):

·         They perform this service on an occasional basis, in a non-professional manner;

·         They are paid a limited fee for their services;

·         Their services do not exceed 8 hours per week with one or more employers.

Should you need a babysitter for more than 8 hours a week, you can hire this person under an employment contract as an employee. That said, the cost for covering their salary and the social charges you will need to pay are quite high. You will need to contact a social secretariat in that case. They can simulate the cost for you and can help you draw up an employment contract.

Does the babysitter have to be registered?

No. Babysitters or nannies generally work in a personal capacity. They therefore do not have to register with the National Childcare Office (ONE, Office national de l’enfance) or its Flemish equivalent (‘Kind & Gezin’).

How much does a babysitter charge on average?

They usually charge prices in the range of €7 to €10 an hour. In principle, their fees are not tax-deductible.

As mentioned earlier, their activity must be limited to 8 hours per week. Otherwise, a contractual employer/employee relationship is established.

Can I use service vouchers to pay my babysitter?

No, you cannot pay your babysitter through the service voucher system.

Where can I find a babysitter?

You can find a babysitter through a friend, a neighbour, etc., or through dedicated online platforms.

We recommend that you make enquiries about the experience and skills of the person you are considering as a babysitter before hiring them if you found them through an intermediary rather than a platform.

Tips for platforms:

La Ligue des familles/

This organisation, which fights for parents' rights among other things, also offers a babysitting service, providing parents with guarantees about the service. The parents and babysitters of the Ligue des Familles, who have all been preselected by the Ligue itself, benefit from a quality charter and support. Babysitters must follow 3 days of training before being added to the list of babysitters who are approved by the Ligue des Familles. Parents who are interested in these services must therefore join the association to benefit from them.

Gezinsbond

Gezinsbond is a Dutch-speaking organisation that represents the interests of families, informs and supports them and provides them with benefits and services. In this context, they offer a childcare service through a local coordinator who takes care of the details for parents.

Bsit

Bsit combines two principles: a user-friendly app and reliable word-of-mouth recommendations. Bsit lets you find babysitters who are recommended by friends or neighbours near you. Once you have downloaded the free application, Bsit suggests recommended babysitters in your region, or even in your neighbourhood so you can be sure that they are trustworthy.

Babysits.be

Public community linking parents and babysitters. Detailed reviews and profiles with user verification.

Yoopies

Yoopies was designed to help families in their day-to-day lives. The platform puts babysitters in touch with parents who are looking for a childcare solution, based on fairly comprehensive search criteria. As applications are not reviewed by the site managers, unlike on Ligue des Familles, we recommend reading recommendations from other site users to ensure that the babysitter you are considering is serious.


Een babysitter of kinderoppas voor één avond of een dag, voor iedere dag of slechts af en toe. Hoeveel moet dat kosten? Moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld? En waar vind je ze?  De Expat Welcome Desk beantwoordt al uw vragen!

Is een arbeidsovereenkomst verplicht?

In tegenstelling tot Frankrijk bestaat er geen wettelijk kader voor deze activiteit die bij ons beschouwd wordt als een "intellectuele dienst" waardoor er in de meeste gevallen geen arbeidsovereenkomst is. Bovendien worden babysitters aanzien als 'huispersoneel' dat niet onderworpen is aan bijdragen voor de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) als aan de volgende drie voorwaarden samen voldaan is:

·         de activiteit is occasioneel en wordt niet als beroepsactiviteit uitgevoerd;

·         de vergoeding blijft beperkt ;

·         de activiteit duurt niet langer dan 8 uur per week bij één of meer werkgevers.

Als u een babysitter nodig hebt voor langer dan 8 uur per week, dan kunt u iemand inhuren met een arbeidsovereenkomst als werknemer. Maar het loon van de babysitter en alle sociale lasten die hierop van toepassing zijn, vallen erg duur uit. Het is ook aangewezen om contact op te nemen met een sociaal secretariaat, dat een simulatie maakt van de kosten en u kan helpen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Moet de babysitter verplicht geregistreerd zijn?

Neen. Babysitters en kinderoppassen werken over het algemeen op individuele basis en hoeven zich dus niet in te schrijven bij Kind & Gezin of zijn Franstalige equivalent Office national de l'Enfance (ONE).

Wat betaalt u gemiddeld voor de diensten van een babysitter?

De kosten liggen doorgaans tussen 7 en 10 euro per uur. In principe is dit niet aftrekbaar van de belastingen.

Zoals vermeld in het vorige punt, moet de activiteit beperkt blijven tot 8 uur per week om niet als een contractuele werkgever/werknemer-relatie te worden beschouwd.

Kan er betaald worden met dienstencheques?

Neen, u kunt een babysitter niet betalen via het dienstenchequesysteem.

Waar vindt u een babysitter?

U kunt een babysitter vinden via vrienden, buren e.d. of op specifieke online platforms.

We geven u het advies om eerst inlichtingen in te winnen over de ervaring en bekwaamheden van de persoon die u als babysitter inhuurt als u deze niet via één van de platforms hebt leren kennen.

Enkele voorbeelden van platforms:

La Ligue des familles/

Deze organisatie die onder meer ijvert voor de rechten van ouders beschikt ook over een babysitdienst die ouders een zekere servicegarantie biedt. De ouders en babysitters van de Ligue des Familles, die door de Ligue zelf worden voorgeselecteerd, kunnen bogen op een kwaliteitshandvest en ondersteuning van de organisatie. Babysitters krijgen bijvoorbeeld 3 dagen opleiding vóór ze op de erkende babysitterslijst van Ligue des Familles kunnen komen. Ouders die belangstelling hebben voor deze dienstverlening moeten wel aangesloten zijn bij de vzw om hiervan gebruik te kunnen maken.

De Gezinsbond

De Gezinsbond is een organisatie die opkomt voor de belangen van gezinnen met kinderen in Vlaanderen en Brussel. Zo verzorgt ze ook een kinderoppasdienst met lokale kinderoppascoördinators die de ouders alle mogelijke formaliteiten uit handen nemen.

Bsit

Dit is een app die twee principes in zich verenigt: het gemak van het internet en de betrouwbaarheid van mond-tot-mondreclame. Met Bsit vindt u babysitters die worden aanbevolen door vrienden of mensen in uw omgeving. Zodra de gratis app is gedownload, stelt Bsit aanbevolen babysitters in uw streek of zelfs in uw eigen wijk voor en vervolgens krijgt u snel zekerheid over de vaardigheden van de persoon in kwestie.

Babysits.be

Publiek community platform dat ouders en babysitters met elkaar in contact brengt. U leest er beoordelingen en gedetailleerde profielen met gebruikersverificatie.

Yoopies

Yoopies is een platform bedoeld om gezinnen te helpen in hun dagelijks leven en profileert zich als een site die babysitters in contact brengt met ouders die op zoek zijn naar kinderopvang, en dit op basis van vrij uitgebreide zoekcriteria. Aangezien de kandidaturen niet rechtstreeks door de website worden bekeken, in tegenstelling tot bij de Ligue des Familles, is het belangrijk om goed de aanbevelingen van de gebruikers van de website te lezen om na te gaan of het om een ernstige babysitter gaat.


Pour une soirée ou une journée, au quotidien ou de temps en temps, vous pourriez être à la recherche d’un(e) babysitter ou d’une nounou pour veiller sur vos enfants. Quel est le prix moyen ? Est-ce qu’un contrat de travail est requis ? Où en trouver un(e) ?  L’Expat Welcome Desk répond à vos questions !

Est-ce qu’un contrat de travail est requis ?

Contrairement à la France, il n'existe pas de cadre légal pour cette activité considérée comme une « prestation intellectuelle » et, dans la plupart des cas, il n'y a donc pas de contrat de travail. En outre, cette activité est exécutée par un personnel domestique qui n'est pas soumis à l'ONSS (Office national de sécurité sociale) si les trois conditions suivantes sont remplies (conditions cumulatives) :

·         l'activité est occasionnelle et exécutée de manière non professionnelle ;

·         la rémunération est limitée ;

·         l'activité ne dépasse pas 8 heures par semaine auprès d'un ou plusieurs employeurs.

Si vous avez besoin d'une baby-sitter plus de 8 heures par semaine, vous pouvez engager la personne dans le cadre d'un contrat de travail en tant que salariée. Néanmoins, les coûts sont très élevés afin de couvrir le salaire et toutes les charges sociales qui s’appliquent au salaire de la baby-sitter. Vous devrez alors prendre contact avec un secrétariat social qui se chargera de vous faire une simulation du coût du travailleur et pourra vous aider dans la rédaction d’un contrat de travail.

Est-ce que la/le babysitter doit être obligatoirement enregistré(e) ?

Non. La/le babysitter ou nounou travaille généralement à titre personnel et ne doit donc pas s’enregistrer auprès de l’Office national de l’enfance ou de son équivalent flamand (« Kind & Gezin »).

Quel est le prix moyen pour les services d’un(e) baby-sitter ?

Le coût varie généralement de 7€ à 10€ de l’heure. En principe, cela n’est fiscalement pas déductible.

Comme mentionné au point précédent, l’activité doit être limitée à 8h par semaine afin de ne pas tomber dans une relation contractuelle employeur/employé.

Est-ce que la rémunération peut se faire via les titres services ?

Non, vous ne pouvez pas rémunérer une baby-sitter via le système du titre-service

Où trouver un(e) babysitter ?

Vous pouvez trouver un(e) baby-sitter par l'intermédiaire d'un ami, d'un voisin, ... ou de plateformes en ligne dédiées à cet effet.

Nous vous conseillons de vous renseigner sur l’expérience et les capacités de la personne à qui vous ferez appel en tant que babysitter avant de l’engager si vous avez eu son contact autre que via une plateforme.

Quelques idées de plateformes :

La Ligue des familles/

Cette organisation, qui se bat entre autres pour les droits des parents, propose également un service de baby-sitting qui offre aux parents une certaine garantie de service. Les parents et les baby-sitters de la Ligue des Familles, présélectionnés par la Ligue elle-même, bénéficient d'une charte de qualité et d'un accompagnement. Par exemple, les baby-sitters reçoivent une formation de 3 jours avant d'être inscrits sur la liste des baby-sitters agréés par la Ligue des Familles. Les parents intéressés par ces services devront donc être affiliés à l'asbl pour en bénéficier.

Le Gezinsbond

Le Gezinsbond est une organisation néerlandophone qui défend les intérêts des familles, les informe et les soutient et leur propose des avantages et des services. Dans ce contexte, elle offre un service de garde d’enfants par le biais d’un coordinateur local qui règle les détails pour les parents.

Bsit

C’est une application qui combine deux principes : la facilité d'Internet et la confiance du bouche à oreille. Bsit vous permet de trouver des baby-sitters recommandés par des amis ou des voisins près de chez vous. Une fois l'application gratuite téléchargée, Bsit vous propose des baby-sitters recommandés dans votre région, voire votre quartier, ce qui vous permet d'être rapidement rassuré sur les qualités de la personne.

Babysits.be

Plateforme communautaire publique mettant en relation des parents et des baby-sitters. Vous pouvez lire des avis et des profils détaillés avec vérification des utilisateurs.

Yoopies

Véritable plateforme destinée à aider les familles dans leur quotidien, Yoopies se positionne comme un site de mise en relation entre baby-sitters et parents à la recherche d'une solution de garde, sur la base de critères de recherche assez complets. Les candidatures n'étant pas vues directement par le site, contrairement à la Ligue des Familles, il est important de prêter attention aux recommandations des utilisateurs du site afin de s'assurer du sérieux du baby-sitter.
visit our online store to buy brby.re.