Capture d’écran 2023-05-02 à 08.39.48

Orange in the new bag

In order to align with the EU waste policy, the Council of Ministers has taken various measures regarding the collection of waste. These new standards are intended in particular to reduce the number of white bags containing residual waste. It will therefore be compulsory to use an orange bin bag for food waste as of 1 May 2023. The sorting rules are regularly updated, so it is important to follow them. What waste can be put in the orange bag? Where can you dispose of your waste that is not meant for the bin bags? The Expat Welcome Desk explains it all to you!  

1/ Orange bag

As of 1 May 2023, Brussels residents who do not have (access to) food compost  must put the following food waste in the orange bin bag:

·         Leftovers from meals (including meat and fish scraps)

·         Fruit and vegetable peelings

·         Coffee grounds and tea bags

·         Kitchen roll

·         Tissues and kitchen roll

·         Food past its use-by date (without the packaging)The following waste should be disposed of in the white bag:

·         Fish and animal bones and carcasses

·         Eggshells, nutshells, the shells of oysters, mussels, etc.

·         Fruit stones and pits

·         Litter for cats and other animals, even if it is biodegradable

·         Wood ashes

·         Nappies

·         Compostable/biodegradable packaging

·         Liquid food waste (sauces, oils, leftover soup, etc.)

Such food waste is then sent to a biomethane plant to turn it into energy through the action of bacteria and fungi. At the end of the process, the food waste is converted into electricity and heat. Any leftovers are composted to be used as fertiliser, especially in agricultural fields.

Today, 20 tonnes of food waste are enough to supply a household with electricity for a year.

Orange container

To make food waste sorting easier and prevent animals from damaging the bag when it is put out on the street (on collection day), an orange container is available free of charge for every household in Brussels. You can obtain it free of charge at Recyparks [waste container parks] and the distribution points of several municipalities.

2/ White bag            

The white bag is intended for residual waste, i.e. non-recyclable household waste (see list above). Disposable masks, gloves and disinfectant wipes must also be disposed of in the white bag. If you live in a flat, a grey container will in principle be available for your residual waste.

If you are infected with COVID-19: put your used masks, tissues, wipes and gloves in a first bag before putting them in the residual waste bin. Also make sure that you always close the 2 bags well.

3/ Blue bag

In order to improve the recycling of packaging in particular so as to save energy and limit CO2 emissions, a new blue bag system was introduced in October 2020. All plastic packaging, i.e. yoghurt pots, butter trays, bags or films, must consequently be disposed of in the blue bag.

Note: The old blue PMD bags, dating from before October 2020, will remain valid indefinitely.

4/ Yellow bag

The yellow bag is intended for paper and cardboard.

·         Your paper and cardboard must be clean and dry.

·         Your bag may not weigh more than 15 kg.

·         Your cardboard that does not fit in the yellow bag must be folded and securely tied.

·         Your newspapers can be stacked but they must then be tied.

5/ Green bag

Waste "intended" for the green bag comprises branches, dead leaves, wilted flowers, weeds, plants, mown grass, and hedge and shrub trimmings. The regulation biodegradable green bags (60 litres) are available in supermarkets, DIY shops, garden centres and some retail shops.

Your bin bags can be put out in the morning before 5:30 a.m. or before collection time, or the day before after 6:00 p.m. along your frontage (not at the foot of a tree or around a public litter bin). If, for some reason, the collection cannot take place, you are required to remove the bags, containers and other receptacles from the public thoroughfare. 

Where can I find the bags?

You can find the various bags in supermarkets, convenience stores, etc.

For more information:

·         Bruxelles-Propreté

·         Orange bag

·         Where can you get your orange container?

·         The smartphone “Recycle” app

·         The Expat Welcome Deskof the Commissioner for Europe and International Organisations is also at your disposal.

tri tri1

Het Europees afvalbeleid heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven. Zo nam de Ministerraad in die context onlangs een reeks maatregelen over de afvalophaling. Deze berusten op nieuwe normen die bedoeld zijn om het aantal witte zakken met restafval te verminderen. Daarom wordt vanaf 1 mei 2023 een oranje vuilniszak voor etensresten verplicht. De regels voor het sorteren van afval worden regelmatig bijgewerkt en in het belang van iedereen is het belangrijk dat ze ook worden nageleefd. Maar welk afval mag nu in die oranje zak? Waar kunt u het afval kwijt dat niet in vuilniszakken mag? De Expat Welcome Desk geeft u alle uitleg!

1/ De oranje zak

Sinds 1 mei 2023 moeten Brusselaars die zelf niet aan composteren doen (of daartoe geen toegang hebben) het volgende voedingsafval in de oranje vuilniszak doen:

·         Etensresten (ook vlees- en visafval)

·         Fruit- en groentenschillen

·         Koffiedik en theezakjes

·         Keukenrol

·         Papieren zakdoekjes en servetten

·         Vervallen voeding (zonder verpakking)Dit afval moet in de witte zak: 

·         Beenderen, karkassen, graten

·         Eierschalen, notendoppen, oester- en mosselschelpen…

·         Pitten van steenfruit

·         Kattenbakvulling, zelfs als deze biologisch afbreekbaar is

·         Houtas

·         Luiers

·         Composteerbare en biologisch afbreekbare verpakkingen

·         Vloeibaar voedingsafval (sauzen, olie, soepresten…)

Dat voedingsafval wordt naar een biomethanisatiecentrum gebracht. Daar wordt het afval door de werking van bacteriën en schimmels omgezet in energie. Na afloop van dat proces is het voedselafval omgezet in elektriciteit en warmte. Wat overblijft, wordt gecomposteerd om te dienen als meststof voor de landbouw.

Vandaag volstaat 20 ton voedingsafval om gedurende een jaar het elektriciteitsverbruik van een heel gezin te dekken.

De oranje container

Om het sorteren van etensresten gemakkelijker te maken en te voorkomen dat dieren de zak openscheuren zodra die op straat staat (op de dag van de ophaling) is voor elk Brussels gezin een oranje container beschikbaar. Deze is gratis te verkrijgen in de recyparks en in de verdeelpunten van de verschillende gemeenten

2/ De witte zak

De witte zak dient voor het restafval, d.w.z huishoudelijk afval dat niet gerecycleerd kan worden (zie ook de lijst hierboven). Mondmaskers, handschoenen en wegwerpdoekjes om te ontsmetten horen ook in de witte zak. Woont u in een appartement, dan staat ergens in het gebouw in principe een grijze container ter beschikking voor uw restafval.

Als u besmet bent met Covid-19 steek dan eerst uw gebruikte mondmaskers, papieren zakdoekjes, tissues en handschoenen in een andere zak voor u ze bij het restafval doet. Zorg er ook voor dat u beide zakken steeds goed sluit.

3/ De blauwe zak

Om de recyclage van verpakkingen te verbeteren, energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken, werd in oktober 2020 een nieuw systeem van blauwe zakken ingevoerd. Alle plastic verpakkingsmateriaal zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, zakken en folie moeten nu samen in de blauwe zak.

N.B.: de oude blauwe PMD-zakken van vóór oktober 2020 blijven onbeperkt geldig.

4/ De gele zak

De gele zak dient voor papier en karton.

  • Uw papier en karton moet proper en droog zijn
  • Uw zak mag niet meer wegen dan 15 kg
  • Uw karton dat niet in de gele zak past, moet opgevouwen en stevig samengebonden zijn.
  • Uw kranten mogen gestapeld worden, maar moeten steeds samengebonden zijn.

5/ De groene zak

De groene zak is bestemd voor de volgende soorten afval: takken, dorre bladeren, verwelkte bloemen, onkruid, planten, gemaaid gras en snoeisel van heggen en struiken. De reglementaire biologisch afbreekbare groene zakken (60 liter) zijn verkrijgbaar in supermarkten, doe-het-zelfzaken, tuincentra en bepaalde detailhandelszaken.

De vuilniszakken mogen 's morgens vóór 5.30 uur, net voor het tijdstip van de ophaling of de avond ervoor na 18.00 uur worden buitengezet en langs de voorgevel worden neergezet (niet aan de voet van een boom of rond een openbare vuilnisbak). Gaat de ophaling om welke reden dan ook niet door, dan bent u verplicht de neergezette zakken, containers en andere recipiënten van de openbare weg te verwijderen.

Waar vindt u de zakken?

U vindt de verschillende vuilniszakken in de supermarkt, de buurtwinkel enz.

Voor meer informatie:

·         Net Brussel

·         De oranje zak

·         Waar vindt u de oranje container?

·         De smartphone app « Recycle »

·         Ook bij de Expat Welcome Deskvan de Commissaris voor Europa en de Internationale Instellingen kunt u voor informatie terecht.
tri tri1

Afin de s’aligner à la politique européenne des déchets, le Conseil des ministres a pris diverses mesures relatives à la collecte des détritus. Ces nouvelles normes ont notamment pour but de réduire le nombre de sacs blancs contenant des déchets résiduels. C’est pourquoi, à partir du 1er mai 2023, il sera obligatoire d’utiliser un sac poubelle orange pour les déchets alimentaires. Les règles concernant le tri sont régulièrement actualisées, il est donc important de bien les suivre. Quels sont les déchets qui peuvent être contenus dans le sac orange ? Où pouvez-vous jeter vos déchets qui ne sont pas destinés aux sacs poubelles ? L’Expat Welcome Desk vous explique tout !

1/ Le sac orange

Depuis le 1er mai 2023, les Bruxellois qui n’ont pas de compost alimentaire (ou n’y ont pas accès) doivent déposer les déchets alimentaires suivants dans le sac-poubelle orange :

·         Restes de repas (y compris les restes de viande et de poisson)

·         Épluchures de fruits et de légumes

·         Marc de café et sachets de thé

·         Papiers essuie-tout

·         Mouchoirs et serviettes en papier

·         Aliments périmés (sans leur emballage)Quant aux déchets suivants, ils doivent être jetés dans le sac blanc: 

·         Les os, les carcasses, les arêtes

·         Les coquilles d’œufs, de noix, d’huitres, de moules…

·         Les noyaux

·         Les litières, même biodégradables

·         Les cendres de bois

·         Les langes

·         Les emballages compostables/biodégradables

·         Les déchets alimentaires liquides (sauces, huiles, restes de soupe…)

Ces détritus alimentaires sont ensuite envoyés vers un centre de bio-méthanisation. Le but étant de transformer ces détritus en énergie grâce à l’action des bactéries et des champignons. À la fin du processus, ces restes alimentaires sont convertis en électricité et en chaleur. S’il y a des restes, ils sont compostés pour servir d’engrais, notamment dans les champs agricoles.

Aujourd’hui, 20 tonnes de déchets alimentaires subviennent à la consommation électrique d’une famille pendant un an.

Le conteneur orange

Afin de faciliter le tri des déchets alimentaires et éviter que les animaux endommagent le sac lorsqu’il est mis dans la rue (pour le jour de la collecte), un conteneur orange est disponible gratuitement pour chaque ménage bruxellois. Vous pouvez l’obtenir gratuitement dans les recyparks et dans les points de distribution de plusieurs communes

2/ Le sac blanc

Le sac blanc est destiné aux déchets résiduels c’est-à-dire les déchets ménagers non-recyclables (voir liste ci-dessus). Les masques, gants ainsi que les lingettes désinfectantes jetables, doivent également être jetés dans le sac blanc. Si vous habitez en appartement, un conteneur gris sera en principe disponible afin d’y jeter vos déchets résiduels.

Si vous êtes contaminés par le Covid-19 :  jetez vos masques, mouchoirs en papier, lingettes et gants usés dans un premier sac avant de les mettre dans la poubelle des déchets résiduels. Veillez également à toujours bien fermer les 2 sacs.

3/ Le sac bleu

Afin d’améliorer le recyclage des emballages pour, notamment économiser de l’énergie et limiter les émissions de CO2, un nouveau système de sac bleu a été mis en place en octobre 2020. Ainsi, tous les emballages en plastique, c’est-à-dire les pots de yaourt, les raviers de beurre, les sacs ou les films, doivent être jetés dans le sac bleu.

N.B. : les anciens sacs bleus PMC, datant d’avant octobre 2020, restent valables indéfiniment.

4/ Le sac jaune

Le sac jaune est destiné au papier et carton.

·         Vos papiers-cartons doivent être propres et secs.

·         Votre sac ne peut pas dépasser le poids de 15 kg

·         Vos cartons qui ne rentrent pas dans le sac jaune doivent être pliés et solidement ficelés.

·         Vos journaux peuvent être empilés mais doivent alors être ficelés.

5/ Le sac vert

Les déchets qui qui sont « à destination » du sac vert sont : les branchages, les feuilles mortes, les fleurs fanées, les mauvaises herbes, les plantes, les tontes de pelouse et les tailles de haies & arbustes. Les sacs verts biodégradables réglementaires (60 litres) sont disponibles dans les grandes surfaces, les magasins de bricolage, les jardineries et certains magasins de détail.

Vos sacs poubelles peuvent être sortis le matin avant 5h30 ou avant l'heure de collecte, ou la veille après 18h et déposés le long de votre façade (et non au pied d'un arbre ni autour d'une corbeille publique). Dans le cas où, pour une raison quelconque, l’enlèvement n’a pu avoir lieu, vous avez l’obligation d’enlever de la voie publique les sacs, conteneurs et autres récipients déposés. 

Où trouver les sacs ?

Vous pouvez trouver les différents sacs-poubelles dans les supermarché, magasin de proximité, etc.

Pour plus d’informations :

·         Bruxelles-propreté

·         Le sac orange

·         Où vous procurez votre conteneur orange ?

·         Application pour smartphone « Recycle »

·         L’Expat Welcome Deskdu Commissariat à l’Europe et aux Organisations Internationales est également à votre disposition.


tri tri1
visit our online store to buy brby.re.