Live-here-speak-hear-5

Live here. Speak, hear.

IT’S TIME TO RAISE YOUR #BRUSSELSVOICE!

The deserted EU Quarter of Brussels was an emblematic image of the coronavirus pandemic, and proof of its impact on the region’s international community. But international residents of Brussels have always faced particular challenges, and they struggle to make themselves heard. 1 in 3 Brussels residents has a foreign nationality, and more than 20% are EU-nationals. Yet these International Brusselers cannot vote in Regional elections and their voice is scarcely heard in the Region’s politics. This needs to change.

As restrictions lift and life returns, commissioner.brussels launches Live here. Speak, hear. This innovative project launched by Alain Hutchinson, Brussels commissioner for Europe and Pascal Smet, Secretary of State for European and international affairs, will give International Brusselers an opportunity to tell the Regional government what it can do to make their lives easier. It is important to speak up, because Regional policies really affect our daily lives. After all, the Brussels government is responsible for issues like public transport, employment and security.

How can you get involved?

Over the next few months, we will combine online discussion with interactive debates to find out what International Brusselers really want. The digital participation platform is already live, so take a look! You can read what others are suggesting, or register to make your own proposals.

After the summer, we will host physical sessions to hone the policy proposals, and use the digital platform to let International Brusselers select their top priorities. Keep an eye on our social media for more information about these events.

The result of our project will be the Manifesto of the International Brusseler, a comprehensive set of policy recommendations which we will present to the Brussels Parliament In November.


brussels voice campaign en

What kinds of proposals can you make?

We know that being an International Brusseler can be difficult. However, even if your ideas are born of frustration, try to bring positive proposals that we could really attempt to implement. And remember that this is a project of the Regional government, so ideas linked to policies controlled by the Brussels-Capital Region will have the most impact.

We invite you to submit proposals around 4 main themes, but you can be creative and bold with your ideas!

  1. Improving the welcome for new arrivals and building on the success of the Expat Welcome Desk.
  2. Proposals to give International Brusselers meaningful political representation in the Region.
  3. The European Quarter as a space for working and living.
  4. A fourth topic chosen by International Brusselers themselves.
So head over to the digital participation platform and raise your #BrusselsVoice. We cannot wait to hear your ideas for a better Brussels.

Learn more about your political rights as a mobile EU citizen

Are you are an EU citizen living in another EU country?  If so, platforms like Live here. Speak, hear. are not the only way to raise your voice in your new home country. You will have some voting rights, and there might be other projets or events where your ideas can be heard. If you want to learn more about your rights and be informed about chances to get involved then check out the new PRODEMO app, developed by a team of NGOs and researchers across Europe. Read more, and download it from the App Store or Google Play.

LAAT UW #BRUSSELSVOICE WEERKLINKEN!

De verlaten EU-wijk van Brussel was één van de meest treffende beelden van het vorige jaar en illustreert de weerslag van de pandemie van het coronavirus op de internationale gemeenschap van het gewest. Maar de internationale inwoners van Brussel hebben wel vaker voor grote uitdagingen gestaan, ook al wordt hun stem niet altijd gehoord. Een derde van de Brusselaars heeft een vreemde nationaliteit en ruim 20% van hen zijn EU-onderdanen. Toch hebben de internationale Brusselaars geen stemrecht bij gewestverkiezingen en komt hun opinie slechts zelden aan bod in het gewestelijk beleid. Het is stilaan tijd dat hierin verandering komt.

Nu de beperkingen worden opgeheven en het normale leven opnieuw op gang komt, start commissioner.brussels met het initiatief Live here. Speak, hear. Dit vernieuwende project van Alain Hutchinson, Brussels Commissaris voor Europa en Pascal Smet, Staatssecretaris voor Europese en Internationale Aangelegenheden, biedt internationale Brusselaars een forum om de gewestregering te vertellen hoe zij kan bijdragen aan een beter leven van de internationale gemeenschap. En hun mening is belangrijk omdat het gewestelijk beleid een reële weerslag heeft op hun dagelijks bestaan, zoals voor openbaar vervoer, werkgelegenheid en veiligheid.

Hoe doet u mee?

De komende maanden koppelen we de online discussie hierover aan interactieve debatten om na te gaan wat de internationale Brusselaars echt wensen. Het digitaal participatieplatform staat alvast online. Gaat u gerust een kijkje nemen! U vindt er wat anderen voorstellen en kunt er zich registreren om ook uw eigen suggesties kenbaar te maken.

Na de zomer verfijnen we de beleidsvoorstellen in materiële werksessies en kunnen de internationale Brusselaars via het digitaal platform hun voornaamste prioriteiten in het beleid aangeven. Hou alvast onze sociale media in de gaten voor meer informatie over deze activiteiten.

Ons project moet uitmonden in het Manifest van de Internationale Brusselaar, een bundel beleidsvoorstellen die we in november aan het Brussels Parlement voorleggen.
brussels voice campaign en

Welke voorstellen kunt u zoal doen?

Wij weten dat het soms niet evident is om internationale Brusselaar te zijn. Maar ook als uw voorstellen uit frustratie gegroeid zijn, probeer dan de situatie steeds constructief te benaderen met ideeën die uitvoerbaar zijn. Vergeet ook niet dat het initiatief uitgaat van de Gewestregering en dat voorstellen over materies waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is alvast de grootste impact zullen hebben.

Wij verwachten voorstellen rond de onderstaande vier grote thema's, maar toon gerust creativiteit en durf!

  1. De opvang van nieuwkomers verbeteren en voortbouwen op het succes van de Expat Welcome Desk.
  2. Voorstellen om internationale Brusselaars een wezenlijke stem te geven in de politieke vertegenwoordiging in het Gewest.
  3. De Europese wijk als werk- en leefruimte.
  4. Een vierde thema, gekozen door de Internationale Brusselaars zelf.
Ga dus snel naar het digitaal participatieplatform en laat uw #BrusselsVoice weerklinken. We zijn benieuwd naar uw ideeën voor een beter Brussel.

Meer informatie over uw politieke rechten als mobiele EU-burger

Bent u een EU-burger die in een ander EU-land woont? Dan zijn platforms zoals Live here. Speak, hear. niet de enige manier om je stem te laten horen in je nieuwe thuisland. Je hebt ook stemrecht en er zijn misschien andere projecten of evenementen waar je ideeën gehoord kunnen worden. Als je meer wilt weten over je rechten en over kansen om betrokken te raken, bekijk dan de nieuwe PRODEMO app, ontwikkeld door een team van NGO's en onderzoekers uit heel Europa. Lees meer en download de app via de App Store of Google Play.

FAITES ENTENDRE VOTRE #BRUSSELSVOICE!

Le Quartier européen déserté était une des images les plus emblématiques de la pandémie, et la preuve de son impact sur la communauté internationale de la Région. Mais les citoyens internationaux de Bruxelles ont toujours été confrontés à des défis singuliers, et ils peinent à se faire entendre. Un Bruxellois sur trois est de nationalité étrangère et plus de 20% d'entre eux sont des ressortissants de l'UE. Pourtant, ces Bruxellois internationaux n'ont pas le droit de voter aux élections régionales et leur voix n'est guère entendue dans les politiques de la Région. Il est temps que les choses changent.

Avec la levée progressive des restrictions et la vie qui reprend ses droits, Commissioner.brussels a décidé de lancer 'Live here. Speak, hear’, un projet novateur initié par Alain Hutchinson, Commissaire bruxellois à l'Europe et Pascal Smet, Secrétaire d'Etat aux affaires européennes et internationales, qui donnera l’opportunité aux Bruxellois.es internationaux de faire part au Gouvernement régional des initiatives à prendre pour leur simplifier la vie. Il est important de s’exprimer car les politiques régionales ont une incidence réelle sur notre vie quotidienne. Après tout, le Gouvernement bruxellois est bien responsable de questions telles que les transport publics, l'emploi et la sécurité.

Comment y contribuer ?

Au cours des prochains mois, nous allons combiner discussions en ligne et débats interactifs pour découvrir ce que les Bruxellois.es et internationaux veulent. Vous pouvez d'ores et déjà consulter la plateforme de participation en ligne pour lire les suggestions des participants et vous inscrire pour soumettre vos propres propositions.

À la rentrée, nous organiserons des sessions en présentiel pour affiner les propositions politiques et par le biais de la plateforme numérique, les Bruxellois.es internationaux pourront se prononcer sur leurs priorités. Ne manquez pas de consulter nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur ces événements.

Nos travaux aboutiront à un Manifeste du Bruxellois international, un recueil complet de recommandations politiques que nous présenterons au Parlement bruxellois en novembre.
brussels voice campaign en
 

Quels types de propositions pouvez-vous soumettre ?

Nous savons qu’il est parfois difficile d’être Bruxellois.e international.e. Mais même si vos réflexions naissent de frustrations, essayez d’apporter des propositions constructives véritablement réalisables que nous pourrions vraiment tenter de mettre en œuvre. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'un projet du pouvoir régional et que les idées relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale sont susceptibles d'avoir le plus d'impact.

Nous vous invitons à soumettre des propositions articulées autour de quatre thèmes principaux, mais libres à vous d'être créatifs et audacieux :

1.       L’amélioration de l'accueil des nouveaux arrivants en capitalisant sur le succès de l'Expat Welcome Desk.
2.       Des propositions visant à donner aux Bruxellois internationaux une représentation politique significative au sein de la Région.
3.       Le Quartier européen comme lieu de travail et de vie.
4.       Un quatrième thème choisi par les Bruxellois.es internationaux eux-mêmes.

Rendez-vous sur la plateforme de participation et faites entendre votre #BrusselsVoice. Nous avons hâte d'entendre vos idées pour un meilleur Bruxelles.

*************************************************************************************

En savoir plus sur vos droits politiques en tant que citoyen européen mobile

Vous êtes un citoyen européen vivant dans un autre pays de l'UE ? Si c'est le cas, des plateformes telles que Live here. Speak, hear. ne sont pas le seul moyen de faire entendre votre voix dans votre nouveau pays d'adoption. Vous disposerez d’un certain droit de vote, et il se peut que d'autres projets ou événements vous permettent de faire entendre vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos droits et être informé des possibilités de participation, consultez la nouvelle application PRODEMO, développée par une équipe d'ONG et de chercheurs européens. Pour en savoir plus, téléchargez-la sur l'App Store ou Google Play.