Brexit et l'EWD

As a British national, how can I prolong my stay in Belgium?

On 29 March 2017, the United Kingdom announced its decision to leave the European Union. Negotiations on the conditions of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union are still taking place. Following the decision of the European Council dated 11 April 2019 (taken in agreement with the UK), the withdrawal date was extended to 31 October 2019. What is the impact of this withdrawal on British citizens living in Belgium? How can they prolong their residence? The Expat Welcome Desk explains...

PLEASE NOTE: the following information is provisional and may still change as a result of ongoing negotiations. This is why government offices cannot yet reply to questions relating to individual cases.

 

Will a transition period be set up after Brexit?

Yes, a transition period will be set up and will run through to 31 December 2020. The aim is to maintain, as far as possible, the rights that British citizens and family members already living in Belgium have acquired. Thus, the principle of the free circulation of people will continue to apply during this transition period.


How can I prolong my stay if I have been in Belgium for less than five years?

            • With a withdrawal agreement

If you are living in Belgium at the time when the UK leaves the EU, you keep your current residence permit (E or F card) during this transition period.

Who are the beneficiaries of the withdrawal agreement? All British nationals and family members who have obtained the right to residency before the end of the transition period. During the transition period, every British expat and every family member of a British expat (who is a beneficiary of the withdrawal agreement) will be issued with new residence papers mentioning the withdrawal.

The Immigration Office estimates that everyone concerned should have received their new card by the middle of 2021 at the latest.

After the transition period, your right to residency will be maintained irrevocably. You will simply have a new residence card.

If after the transition period you have not been in Belgium for at least five complete years, you will have to follow specific procedures, depending on your personal circumstances, to obtain a residence permit. For example, you could apply for family reunification or for a single permit (which falls under regional jurisdiction). You could also, in certain cases, remain in Belgium on the basis of having sufficient personal means of subsistence (pensions, benefit payments, etc.).

            • Without a withdrawal agreement

If your residence permit (E or F) reaches its expiry date between withdrawal and 31 December 2020, you will be able to request a new permit from the commune in which you are domiciled. In exchange for your old card, the commune will issue you with a new card valid until 31 December 2020.

If after 31 December 2020 you have been in Belgium for less than            five years, you will have to follow specific procedures, depending         on your personal circum-stances, to obtain a residence permit. For example, you could apply for family reunification or for a single permit (which falls under regional jurisdiction). You could also, in certain cases, remain in Belgium on the basis of having sufficient personal means of subsistence (pensions, benefit payments, etc.).


How can I prolong my stay if I have been in Belgium for more than 5 years?

            • With a withdrawal agreement

British expats and family members of expats who are beneficiaries of the withdrawal agreement could, after a legal and uninterrupted stay in Belgium of at least five years, request permanent residence status (E+ or F+ card). The authorities will take into account cumulative legal residence periods up until the end of the transition period as well as cumulative legal residence periods after the end of the transition period.

            • Without a withdrawal agreement

You can go to your commune after withdrawal (that’s from 1 November 2019) in order to apply for a D card (long-term residence status, equivalent to the permanent resident status of Europeans).

You can also apply to obtain Belgian nationality, on the basis of article 12bis, §1, 2°, of the Belgian nationality regulations, if you can prove that you have worked without interruption for at least 468 days during the last five years (with contributions to the Belgian social security system).

If you have been in Belgium for ten years continuously and worked for an international organisation or a company whose headquarters are abroad, you can obtain Belgian nationality on the basis of article 12bis, §1, 5° of the Belgian nationality regulations.

Please note that years spent in Belgium with a special identity card are not taken into account in the calculation for acquiring Belgian nationality (precedent judgement of the Court of Appeal (Dutch-speaking section) of 18 December 2018 - RG 2018/FQ/13).

 

For more information:


Don’t hesitate to contact our Expat Welcome Desk if you need help !

Op 29 maart 2017 maakte het Verenigd Koninkrijk zijn beslissing kenbaar om de Europese Unie te verlaten. Sindsdien lopen de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder het Verenigd Koninkrijk de Unie zal verlaten. Ingevolge een beslissing van de Europese Raad op 11 april 2019 (genomen in overleg met het Verenigd Koninkrijk) is de termijn voor de terugtrekking verlengd tot 31 oktober 2019. Welke invloed heeft het vertrek van het VK op Britse burgers die in België wonen? Hoe kunnen zij hun verblijf verlengen? De Expat Welcome Desk verduidelijkt.

OPGELET: de informatie in deze nieuwsbrief is voorlopig en kan nog wijzigen als gevolg van de lopende onderhandelingen. Daarom ook is vandaag geen enkele administratie in staat om te antwoorden op vragen over individuele dossiers.

Komt er een overgangsperiode na de Brexit?

Ja, er wordt een overgangsfase ingesteld tot 31 december 2020. Het doel is om zoveel als mogelijk de rechten in stand te houden die Britten en hun gezinsleden hebben verworven die nu al in België wonen. Daarom blijft het principe van het vrij verkeer van personen van toepassing tijdens deze overgangsperiode.

Hoe kan ik mijn verblijf verlengen als ik minder dan vijf jaar in België ben?

  • Met terugtrekkingsakkoord :

Als u in België woont op het moment van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, dan behoudt u tijdens de overgangsperiode uw huidig verblijfsdocument (E- of F-kaart).

Wie zijn de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord? Alle Britse onderdanen en hun gezinsleden die een verblijfsrecht hebben verkregen vóór het verstrijken van de overgangsperiode. Tijdens de overgangsfase wordt aan elke Britse onderdaan en elk gezinslid van een Brits onderdaan (die begunstigde is van het terugtrekkingsakkoord) een nieuw verblijfsdocument uitgereikt met een vermelding over de terugtrekking.

De Dienst Vreemdelingen stelt dat tegen half 2021 alle betrokkenen hun nieuwe kaart ontvangen moeten hebben.

Na de overgangsfase blijft uw verblijfsrecht onherroepelijk behouden. Vanaf dan bent u gewoon houder van een nieuw verblijfsdocument.

Bent u na de overgangsfase nog niet voor een volledige duur van vijf jaar in België, dan dient u in functie van uw eigen situatie stappen te zetten om een verblijfsdocument te verkrijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld gezinshereniging inroepen of een aanvraag indienen voor een unieke vergunning (gewestelijke bevoegdheid). Ook kunt u in bepaalde gevallen in België blijven op basis van voldoende persoonlijke bestaansmiddelen (pensioenen, uitkeringen, …).

  • Zonder terugtrekkingsakkoord :

Indien uw verblijfsdocument (E of F-kaart) verstrijkt tussen de terugtrekkingsdatum en 31 december 2020 kunt u op het gemeentebestuur van uw woonplaats een nieuw document aanvragen. De gemeente reikt u dan een nieuw document uit dat geldig is tot 31 december 2020 op voorwaarde dat u het vroegere document voorlegt.

Indien u na 31 december 2020 minder dan vijf jaar in België verblijft, dan dient u in functie van uw eigen situatie een aantal stappen te zetten. Zo kunt u bijvoorbeeld gezinshereniging inroepen of een aanvraag indienen voor een unieke vergunning (gewestelijke bevoegdheid). Ook kunt u in bepaalde gevallen in België blijven op basis van voldoende persoonlijke bestaansmiddelen (pensioenen, uitkeringen, …).

Hoe kan ik mijn verblijf verlengen als ik langer dan vijf jaar in België ben?

  • Met terugtrekkingsakkoord:
Britse onderdanen en gezinsleden van een Brits onderdaan die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord kunnen na een wettelijk, ononderbroken verblijf van vijf jaar in België een vast verblijfsrecht aanvragen (E+ of F+ kaart). De overheid houdt rekening met gecumuleerde wettelijke verblijfsperiodes vóór het verstrijken van de overgangsfase alsook met gecumuleerde wettelijke verblijfsperiodes na de overgangsfase.

  • Zonder terugtrekkingsakkoord:
Na de terugtrekking, hetzij vanaf 1 november 2019, kunt u bij de gemeente terecht voor een aanvraag van een D-kaart (statuut van langdurig ingezetene, dat overeenstemt met het vast verblijfsrecht voor Europeanen).

U kunt ook een aanvraag indienen om de Belgische nationaliteit te verwerven op grond van artikel 12bis, §1, 2° van het Wetboek Belgische nationaliteit indien u kunt aantonen dat u minstens 468 dagen gewerkt hebt in de loop van de voorbije vijf jaar zonder onderbreking (bijdrage aan de sociale zekerheid in België).

Indien u sinds tien jaar (ononderbroken) in België bent en werkt voor een internationale organisatie of een bedrijf met maatschappelijke zetel in het buitenland, dan kunt u de Belgische nationaliteit verwerven op grond van artikel 12bis, §1, 5° van het Wetboek Belgische nationaliteit.

Opgelet, de jaren verblijf in België met een speciale identiteitskaart komen niet in aanmerking voor de berekening met het oog op de verwerving van de Belgische nationaliteit (princiepsarrest van het Hof van Beroep (Nederlandstalige afdeling) van 18 december 2018 – RG 2018/FQ/13).

Voor meer informatie:


Aarzel niet om contact op te nemen met onze Expat Welcome Desk als u hulp nodig hebt!
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a fait connaitre sa décision de quitter l'Union européenne. Depuis, les négociations sur les conditions du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sont toujours en cours. Suite à la décision du Conseil européen datant du 11 avril 2019, le délai de retrait a été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Quel est l’impact de ce retrait sur les citoyens britanniques résidant en Belgique ? Comment peuvent-ils prolonger leur séjour ? L’Expat Welcome Desk vous explique tout.

ATTENTION : les informations suivantes sont provisoires et peuvent encore faire l'objet de modifications à la suite des négociations. C’est pourquoi, aucune administration n’est encore en mesure de répondre aux questions concernant des dossiers individuels.

Est-ce qu’une période transitoire sera mise en place après le Brexit ?

Oui, une phase de transition sera mise en place et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. Le but étant de conserver autant que possible les droits que les Britanniques et les membres de leur famille qui résident déjà en Belgique ont acquis. Ainsi, le principe de la libre circulation des personnes continuera à s’appliquer durant cette période transitoire.

Comment puis-je étendre mon séjour si je suis en Belgique depuis moins de 5 ans ?

  • Avec accord de retrait :
Si vous introduisez une demande de séjour en tant que ressortissant britannique ou en tant que membre de la famille d'un ressortissant britannique avant le 31 décembre 2020, votre demande sera traitée de la même manière qu'une demande introduite avant le retrait du Royaume-Uni. Ainsi, si votre demande fait l'objet d'une décision positive, vous recevrez votre document de séjour (Carte E ou F). Si vous résidez déjà en Belgique avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union, vous gardez, durant cette période de transition, votre document de séjour actuel (carte E (+) ou F (+)).

Qui sont les bénéficiaires de l’accord de retrait ? Ce sont tous les ressortissants britanniques et les membres de leur famille, qui ont obtenu un droit de séjour avant la fin de la période transitoire. Durant la phase transitoire, chaque ressortissant britannique et chaque membre de la famille d'un ressortissant britannique (bénéficiaire de cet accord de retrait) se verra délivrer un nouveau document de séjour avec une mention sur le retrait.

L’Office estime qu’à la moitié de l’année 2021 au plus tard, toutes les personnes concernées devraient avoir reçu leur nouvelle carte.

Après la phase transitoire, votre droit de séjour sera maintenu et ce, irrévocablement. Vous serez simplement détenteur d’un nouveau document de séjour.

Si, après la phase transitoire, vous n’êtes pas en Belgique depuis au moins 5 ans accomplis, vous devez entamer des démarches propre à votre cas pour obtenir un titre de séjour. Vous pouvez, par exemple, faire un regroupement familial ou faire une demande pour un permis unique (compétence régionale). Vous pouvez aussi, dans certains cas, rester en Belgique sur la base de moyens de subsistance personnels suffisants (pensions, allocations, …).

  • Sans accord de retrait:
Si la validité de votre document de séjour (E ou E+) arrive à terme entre le retrait et le 31 décembre 2020, vous pouvez demander un nouveau document auprès de l'administration communale de votre domicile. La commune vous délivrera un nouveau document valable jusqu'au 31 décembre 2020 sur présentation de votre ancien document,

Si, après le 31 décembre 2020, vous êtes en Belgique depuis moins de 5 ans, vous devez accomplir certaines démarches en fonction de votre situation personnelle. Vous pouvez, par exemple, procéder un regroupement familial ou faire une demande pour un permis unique (compétence régionale). Vous pouvez aussi, dans certains cas, rester en Belgique sur la base de moyens de subsistance personnels suffisants (pensions, allocations, …).

Comment puis-je étendre mon séjour si je suis en Belgique depuis plus de 5 ans ?

  • Avec accord de retrait :

Les ressortissants britanniques et les membres de la famille d'un ressortissant britannique qui sont bénéficiaires de l'accord sur le retrait pourront, après un séjour légal et ininterrompu d'au moins 5 ans en Belgique, demander un droit de séjour permanent (carte D). Les autorités tiendront compte des périodes de séjour légal cumulées avant la fin de la période transitoire de même que des périodes de séjour légal cumulées après la fin de la période transitoire.

  • Sans accord de retrait :

Vous pouvez vous rendre à votre commune après le 31 décembre 2020 afin de demander votre carte D (droit au séjour permanent).

Vous pouvez également faire la demande pour obtenir la nationalité belge, sur base de l’article 12bis, §1, 2° du Code de la nationalité belge, si vous pouvez prouver que vous avez travaillé durant au moins 468 jours au cours des 5 dernières années (ininterrompues) et ce, sans interruption (contribution aux impôts en Belgique).

Si vous êtes en Belgique depuis 10 ans (ininterrompues) avez travaillé pour une organisation internationale ou une société dont le siège social est à l’étranger , vous pouvez acquérir la nationalité belge, sur base de l’article Art. 12bis, §1, 5° du Code de la nationalité belge.

Attention, les années passées en Belgique sous carte d’identité spéciale ne rentrent pas en compte dans le calcul pour l’acquisition de la nationalité belge (arrêt de principe de la Cour d’appel, section néerlandophone, du 18 décembre 2018 – RG 2018/FQ/13).

Pour plus d’informations :


N’hésitez pas à contacter l’ Expat Welcome Desk si vous avez besoin d’aide !