10 JANUARY CST, VACCINATION FOR CHILDREN AND TESTING STRATEGY

10 January: CST, vaccination for children and testing strategy

Covid-19 updates

Validity of the Covid Safe Ticket (CST)

From 1 February 2022, the European Commission has agreed that the validity of vaccination certificates will be changed from one year to nine months. This decision will be put into practice in all EU countries, so that the travel rules are consistent in each country. The new validity period will also apply to the Belgian Covid Safe Ticket.

A booster dose is therefore required to renew your vaccination certificate. You can make an appointment on: https://bruvax.brussels.doctena.be.

Vaccination from the age of 5 years  

Since Monday 10 January 2022, children between the ages of 5 and 11 can also be vaccinated in Brussels. They will be given the Pfizer pediatric vaccine. Children are welcomed in several vaccination centres in Anderlecht, Forest, Hôpital Militaire Reine Astrid, Molenbeek, Uccle, Woluwe-Saint-Pierre and Pachéco (city of Brussels). The timetables of these centres take into account the school schedule of the children. Appointments can be made via https://bruvax.brussels.doctena.be or by contacting the Call-Center on 02/214.19.19.

When making an appointment for a child, parents must provide its NISS number and the postal code of the municipality where they live. An accompanying  parent needs to be present with the child's identity card on the day of the vaccination.

In addition, some hospitals with pediatric services such as Cliniques Universitaires Saint-Luc and the Queen Fabiola University Children's Hospital have decided to offer a first dose of the vaccine to their young patients considered to be at risk in order to avoid a worsening of their condition in case of a Covid infection.

Free the testing centres

Following the Consultative Committee’s statement of 6 January 2022, Cocom invites people who only need to have a negative test result for travel, or to return from travel, to turn to participating pharmacies or to a private laboratory. This request is made with the aim of freeing up the testing centres as much as possible so that infected people always have a free spot when making an appointment via https://brussels.testcovid.be/en/.

People who have tested positive are encouraged to identify their high-risk contacts via https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/ , thus relieving contact tracing.


Summary of the new quarantine rules in case of infection or contactIn case of a positive test

(isolation)

·       A person who tests positive will have to isolate themselves for 7 days (not 10 days) and 3 additional days of vigilance if they do not develop symptoms or have mild complaints. During these 3 days, all activities where it is impossible to wear a mask (such as eating with other people) are not allowed.

·       No distinction is made as to the duration of isolation between fully vaccinated, partially vaccinated and unvaccinated individuals.In case of contact with a positive person without developing symptoms (quarantine)

·       A person who received the last dose of their basic vaccination less than 6 months ago, who has already received a booster dose or who has been recovered for less than 6 months, will no longer need to be tested or quarantined after a high-risk contact, but will need to observe 10 days of caution after the high-risk contact.

·       A person who has not yet received a booster dose and who received their last basic vaccination dose more than 5 months ago should be quarantined for 7 days after the high risk contact. They may be released from quarantine on day 4 if they have a negative daily self-test (from day 4) until day 7 after contact and should be cautious until day 10.

·       Other (non-vaccinated) persons will have to respect a quarantine of 10 days after contact or present a daily negative self-test from the 7th day after contact and will of course have to be careful until day 10.

The testing & quarantine rules for travelers arriving in Belgium do not change.

10 Januari 2022 – CST, Vaccinatie van kinderen van start en teststrategie

Geldigheidsduur van het Covid Safe Ticket (CST)

De Europese Commissie heeft beslist dat de geldigheidsduur van vaccinatiebewijzen vanaf 1 februari 2022 wordt gewijzigd van één jaar naar negen maanden. Deze maatregel zal in alle EU-lidstaten worden doorgevoerd, zodat de reisregels in elk land consistent zijn. Deze nieuwe geldigheidsduur zal ook van toepassing zijn op het Belgische Covid Safe Ticket.

Om uw vaccinatiebewijs te verlengen is dus een boosterdosis nodig. U kunt een afspraak maken op https://bruvax.brussels.doctena.be.

Vaccinatie vanaf de leeftijd van 5 jaar

Sinds maandag 10 januari 2022 kunnen kinderen tussen 5 en 11 jaar zich ook in Brussel laten vaccineren. Zij krijgen het pediatrische vaccin van Pfizer. De kinderen worden opgevangen in verschillende vaccinatiecentra in Anderlecht, Vorst, Militair Hospitaal Koningin Astrid, Molenbeek, Ukkel, Sint-Pieters-Woluwe en Pacheco (Brussel-Stad). De vaccinatieslots voor de kinderen tussen 5 en 11 jaar buiten de schooluren voorzien.

Afspraken kunnen worden gemaakt via de website https://bruvax.brussels.doctena.be/nl of door contact op te nemen met het Call-Center op 02/214.19.19.

Bij het maken van een afspraak voor het kind moeten de ouders het NISS-nummer en de postcode van de gemeente waar zij wonen opgeven. Op de dag van de vaccinatie moet een begeleidende ouder aanwezig zijn met de identiteitskaart van het kind.

Bovendien hebben sommige ziekenhuizen met pediatrische diensten, zoals Universitaire Ziekenhuizen Sint-Lucas en het Universitaire Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, besloten een eerste dosis van het vaccin aan te bieden aan kinderen die in hun ziekenhuis als risicogroep worden beschouwd, om te voorkomen dat hun toestand verslechtert in geval van besmetting met Covid.

Bevrijd de testcentra

Naar aanleiding van de verklaring van het Overlegcomité van 6 januari 2022 nodigt de GGC  mensen die alleen een negatieve testuitslag willen (voor reizen of om terug te keren van een reis) uit om naar deelnemende apotheken of naar een particulier laboratorium te gaan. Dit teneinde de testcentra zoveel mogelijk vrij te maken voor besmette personen om getest te worden na inplanning van een afspraak via https://brussels.testcovid.be/nl/.

Mensen die positief zijn worden aangemoedigd via https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/ hun hoogrisicocontacten te identificeren en zo contact tracing te ontlasten.
 

Samenvatting van de nieuwe quarantainevoorschriften in geval van besmetting of contactIn het geval van een positieve test

(isolatie)

·       Iemand die positief test, moet zich gedurende 7 dagen (niet 10 dagen) isoleren en 3 dagen extra waakzaam zijn als hij geen symptomen ontwikkelt of milde klachten heeft. Tijdens deze 3 dagen zijn alle activiteiten waarbij het onmogelijk is een masker te dragen (zoals eten met andere mensen) niet toegestaan.

·       Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de duur van de isolatie tussen volledig gevaccineerde, gedeeltelijk gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen.In geval van contact met een positief persoon zonder symptomen te ontwikkelen

(quarantaine)

·       Een persoon die minder dan 6 maanden geleden de laatste dosis van zijn basisvaccinatie heeft gekregen, die reeds een boosterdosis heeft gekregen of die minder dan 6 maanden hersteld is, hoeft niet meer getest te worden of in quarantaine geplaatst te worden na een contact met een hoog risico, maar hij moet wel 10 dagen voorzichtigheid in acht nemen na het contact met een hoog risico.

·       Een persoon die nog geen boosterdosis heeft gekregen en die zijn laatste basisvaccinatie meer dan 5 maanden geleden heeft gekregen, moet na het contact met een hoog risico gedurende 7 dagen in quarantaine worden gehouden. Zij kunnen op dag 4 uit quarantaine worden vrijgegeven als zij een negatieve dagelijkse zelftest hebben (vanaf dag 4) tot dag 7 na het contact en moeten voorzichtig zijn tot dag 10.

·       Andere (niet-gevaccineerde) personen zullen een quarantaine van 10 dagen na het contact moeten naleven of vanaf de 7e dag na het contact dagelijks een negatieve zelftest moeten voorleggen en uiteraard tot dag 10 voorzichtig moeten zijn.

De test- en quarantaineregels voor reizigers die in België aankomen, blijven ongewijzigd.

10 Janvier 2022 - CST, Vaccination des enfants dès le début et stratégie d'essai

Période de validité du Covid Safe Ticket

À partir du 1 février 2022, la Commission européenne a convenu que la validité des certificats de vaccinations ne serait plus d’un an mais de neuf mois. Ce changement sera mis en pratique dans les pays de l’ UE, de telle façon à ce que les règles de voyage soient accordées entre chaque pays. Cette nouvelle période de validité sera également valable pour le Covid Safe Ticket belge.

Pour renouveler votre certificat de vaccination une dose de rappel est donc nécessaire. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur: https://bruvax.brussels.doctena.be

Vaccination dès l’âge de 5 ans

Depuis le lundi 10 janvier 2022, les enfants dans la tranche d’âge de 5 à 11 ans peuvent également se faire vacciner sur le territoire Bruxellois. Ce sera le vaccin pédiatrique Pfizer qui leur sera administré. Les enfants sont accueillis dans plusieurs centres de vaccination que nous retrouvons à Anderlecht, Forest, Hôpital Militaire Reine Astrid, Molenbeek, Uccle, Woluwe-Saint-Pierre et celui de Pacheco. Les horaires de ces centres prennent en compte le planning scolaire des enfants. La prise de rendez-vous se fait sur le site https://bruvax.brussels.doctena.be , ou en prenant contact avec le Call-Center au 02/214.19.19.

Au moment de la prise de rendez-vous pour l’enfant, les parents devront fournir le numéro NISS et le code postale de la commune où ils résident. Un parent se présentera avec la carte d’identité de l’enfant le jour de la vaccination.

Rajouté à cela, quelques hôpitaux étant pourvus de services pédiatriques comme les Cliniques universitaires Saint-Luc et l’Hôpital universitaire des enfants reine Fabiola ont pris la décision de proposer une première dose de vaccin aux enfants étant considérés à risque dans leurs hôpitaux afin d’éviter une aggravation de leur état en cas de contact avec le Covid.

 Libérez les centres de dépistage

Suite à la prise de parole du Codeco du 6 janvier 2022, la Cocom invite les personnes qui souhaitent uniquement avoir un résultat de test négatif (pour voyager, ou revenir de voyage) à se rendre dans des pharmacies participantes ou dans un laboratoire privé. Cette demande est faite dans le but de libérer au maximum les centres de dépistages afin que les personnes contaminées aient toujours une place de libre et puissent quant à elles prendre un rendez-vous via le site https://brussels.testcovid.be/fr/.

Les personnes étant positives au virus sont encouragées à se rendre sur le site https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be ou l’on retrouve un formulaire en ligne qui aide à identifier rapidement les personnes infectées.
Résumé des nouvelles règles de quarantaine lors d’une contamination ou cas contactEn cas de test positif
(isolement)


·       Une personne testée positivement devra s'isoler durant 7 jours (et non plus 10 jours) et 3 jours supplémentaires de vigilance si elle ne développe pas de symptômes ou a des plaintes légères. Pendant ces 3 jours, toutes les activités pour lesquelles il est impossible de porter un masque (telles que manger avec d'autres personnes) ne sont pas autorisées.

·       Aucune distinction n'est faite quant à la durée de l'isolement entre les personnes entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées.En cas de contact avec une personne positive sans développer des symptômes
(quarantaine)


·       Une personne qui a reçu la dernière dose de sa vaccination de base depuis moins de 6 mois, ayant déjà reçu une dose booster ou qui est rétablie depuis moins de 6 mois, ne devra plus ni se faire tester, ni se placer en quarantaine après un contact à haut risque, mais elle devra respecter 10 jours de prudence après le contact à haut risque.

·       Une personne n'ayant pas encore reçu une dose booster et qui aurait reçu sa dernière dose de vaccination de base il y a plus de 5 mois devra suivre une quarantaine durant 7 jours après le contact à haut risque. Elle pourra sortir de sa quarantaine à partir du 4e jour si elle réalise un autotest négatif journalier (à partir du jour 4) jusqu'au jour 7 après le contact et elle devra être prudente jusqu'au jour 10.

·       Les autres personnes (non-vaccinées) devront respecter une quarantaine de 10 jours après le contact ou présenter un autotest négatif journalier à partir du 7e jour après le contact et elles devront bien entendu être prudentes jusque jour 10.

Les règles de test & quarantaine pour voyageurs arrivant en Belgique ne changent pas.