26 November - Winter strategy

26 November : Winter strategy 

Covid-19 updates

Following the deterioration of the health situation, the Consultative Committee has met again to take new decisions in order to fight the Covid-19 pandemic. The Expat Welcome Desk informs you of the new measures taken by the Consultative Committee to limit the spread of Covid-19.
 •  Private meetings

Except for weddings and funerals (reception after the ceremony), private indoor meetings are prohibited.
This provision does not apply to meetings held in private homes. The Committee strongly encourages the use of self-tests in this case.
The CSE is not in use for private meetings held in private homes, except in the case of the use of Horeca activities offered by a professional (limited service between 5 a.m. and 11 p.m.).
 • Weddings and funerals

Weddings and funerals must be organized with the CST from 50 people inside and 100 people outside. The same measures apply as for the catering industry, but dancing with a mask is allowed. There is no time limit for professional catering services during weddings.
 • Public events

Indoors : Only seating is allowed, use of CST and face masks are mandatory ;
Outdoors : the organizers must respect the rules of social distancing, maintaining a distance of 1.5 meters between each group of people under penalty of sanction (closure of their event).
The measures decided for the Horeca sector are also valid for public events.
 • Hotels, restaurants and cafés

The maximum number of people per table is limited to 6, except for households of more than 6 people who may share the same table.
Only table seating is allowed.
The opening hours of the Horeca establishments are limited to 5 am till 11 pm.
 • Night clubs and dance halls

All night clubs and dance halls are required to close their doors.
 • Trade fairs

Masks must be worn at trade shows, use of CST is imposed.
 • Sports competition

Indoor sports competitions (both amateur and professional) may be held without an audience. Participants up to the age of 18 may be accompanied by their parents.
 • Schools in the Brussels-Capital Region

- Obligation to wear masks: staff members (all levels) as well as parents must wear masks indoors, under all circumstances.
As for pupils, only secondary school pupils are required to wear masks, unlike nursery and primary school pupils.

- Air quality and improved ventilation:
         Open windows before class, during breaks, breaks and after class;
         Keep windows ajar during lessons and open them fully during breaks

- Tracing of high-risk contacts (tracing and screening):
A new protocol for managing covid 19 cases is in place:
=> Regional authorities' call centres contact positive students and staff members or high-risk contacts      
=> The call centre notifies the relevant school's PES (or health promotion) team who will contact the school's management.
=> The school management informs the parents of the presence of a covid-19 case in the class.

- Extra-curricular activities of one or more days are allowed, in accordance with the rules and protocols of the host sector. During out-of-school activities, primary 5 and 6 students (as well as secondary students and chaperones) are required to wear the mask on public transport and in enclosed spaces.
The Covid Safe Ticket is not required for activities organised for school groups (in the context of education).
 • Teleworking

Until 19 December, workers can go to their workplace once a week at most. From 20 December onwards, they will be allowed to do so twice a week.

To stay safe, it is important to ...

Restrict your contacts. Exercise extreme caution and adapt your behaviour, especially in the presence of vulnerable people. It is advisable to see your friends outside.
Use self-tests. If you are inviting people to your home, take a self-test (available at pharmacies and supermarkets) and wear a mask (including hosts and guests).
Ventilate. Make sure indoor spaces are adequately ventilated. A healthy habit to have, even more important in these moments of coronavirus circulation.

26 November : Winterstrategie

Naar aanleiding van de verslechtering van de gezondheidssituatie is het Overlegcomité opnieuw bijeengekomen om nieuwe besluiten te nemen met het oog op de bestrijding van de Covid-19-pandemie. De Expat Welcome Desk informeert u over de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité heeft genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken.
 • Privé-bijeenkomsten

Behalve voor bruiloften en begrafenissen (receptie na de plechtigheid) zijn besloten bijeenkomsten binnenshuis verboden.
Dit geldt niet voor bijeenkomsten die in privé-woningen worden gehouden. Het Comité beveelt het gebruik van zelftests in dit geval ten zeerste aan.
Het Covid Safe Ticket (CST) wordt niet gebruikt voor privé-bijeenkomsten in particuliere woningen, behalve wanneer gebruik wordt gemaakt van door een beroepsbeoefenaar aangeboden horeca-activiteiten (beperkte dienstverlening tussen 5.00 en 23.00 uur).
 • Bruiloften en begrafenissen

Bruiloften en begrafenissen moeten worden georganiseerd met het CST voor maximaal 50 personen binnen en 100 personen buiten. Dezelfde maatregelen gelden als voor de catering, maar dansen met een masker is toegestaan. Er is geen tijdslimiet voor professionele cateringdiensten tijdens bruiloften.
 • Openbare evenementen

Binnenshuis: alleen zitplaatsen zijn toegestaan, CST en het dragen van een mondmasker.
Buiten: de organisatoren moeten de regels inzake sociale afstand respecteren en een afstand van 1,5 meter tussen elke groep in acht nemen, op straffe van sancties (sluiting van hun evenement)
De maatregelen waartoe voor de horecasector is besloten, gelden ook voor openbare evenementen.
 • HORECA

Het maximumaantal personen per tafel is beperkt tot 6, behalve voor huishoudens van meer dan 6 personen die dezelfde tafel kunnen delen.
Alleen zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.
De openingstijden van de horecagelegenheden zijn beperkt van 5.00 tot 23.00 uur.
 • Discotheken en dancings

Alle discotheken en dancings moeten hun deuren sluiten.
 • Handelsbeurzen

Op handelsbeurzen moeten mondmaskers worden gedragen.
Het algemene gebruik van het CST op deze beurzen zal worden geregeld door de deelstaten.
 • Sportwedstrijden

Binnensportwedstrijden (zowel amateur- als beroepssportwedstrijden) mogen worden gehouden maar zonder publiek. Deelnemers tot 18 jaar mogen door hun ouders worden begeleid.
 • Maatregelen in het onderwijs in het Brussels gewest

- Verplichting om een mondmasker te dragen: zowel personeelsleden (alle niveaus) als ouders moeten binnenshuis te allen tijde een masker dragen.
Wat de leerlingen betreft, zijn alleen leerlingen van het middelbaar onderwijs verplicht maskers te dragen, in tegenstelling tot leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs.

- Luchtkwaliteit en betere ventilatie:
         Open de ramen voor de lessen, tijdens de pauzes en na de lessen;
 
         Hou de ramen op een kier tijdens de lessen en volledig open tijdens de pauzes

- Opsporing van hoog risicocontacten
Een nieuw case management protocol voor covid 19 wordt geïmplementeerd:  
=> Callcenters van regionale overheden nemen contact op met positieve studenten en personeelsleden of personeel of contacten met een hoog risico.
=> Het callcenter verwittigt het PES-(gezondheids)team van de betrokken school, dat contact zal opnemen met de schoolleiding.
=> De schoolleiding informeert de ouders over de aanwezigheid van een geval van covid-19 in de klas.

- Buitenschoolse activiteiten van een of meer dagen zijn toegestaan, overeenkomstig de regels en protocollen van de gastsector. Tijdens buitenschoolse activiteiten zijn leerlingen van groep 5 en 6 (en leerlingen van het voortgezet onderwijs en begeleiders) verplicht het mondmasker te dragen in het openbaar vervoer en in gesloten ruimten.

Het Covid Safe Ticket is niet vereist voor activiteiten die worden georganiseerd voor schoolgroepen (in het kader van het onderwijs).
 • Telewerk

Tot 19 december mogen werknemers maximaal één keer per week naar hun werkplek gaan. Vanaf 20 december zullen zij dat twee keer per week kunnen doen.

Om veilig te blijven is het belangrijk om volgende richtlijnen te volgen :

Beperk uw contacten. Wees uiterst voorzichtig en pas uw gedrag aan, vooral in de aanwezigheid van kwetsbare personen. Het blijft raadzaam om vrienden buiten te zien.
Gebruik zelftests. Als u mensen bij u thuis uitnodigt, doe dan een zelftest (verkrijgbaar in apotheken en supermarkten) en draag een mondmasker (zowel voor gastheer/vrouw als gasten).
Ventileren. Zorg ervoor dat de binnenruimten voldoende worden geventileerd. Dit is een gezonde gewoonte, essentieel in deze tijden van grote coronaviruscirculatie.

26 Novembre : stratégie hivernale

Suite à la dégradation de la situation sanitaire, le Comité de Concertation s’est à nouveau réuni afin de prendre des nouvelles décisions en vue de lutter contre la pandémie de Covid-19. L’Expat Welcome Desk vous informe des nouvelles mesures prises par le Comité de concertation pour limiter la propagation de la Covid-19.
 • Réunions privées

Hormis les mariages et les funérailles (réception après la cérémonie), les réunions privées à l’intérieur sont interdites.
Cette disposition n’est pas d’application pour les réunions qui se tiennent dans les domiciles privés. Le Comité encourage fortement le recours aux autotests dans ce cas d’espèce.
Le CST n’est pas d’usage pour les réunions privées organisées au domicile privé, sauf en cas de recours à des activités Horeca proposées par un professionnel (service limité entre 5 heures et 23 heures).
 • Mariages et funérailles

Les mariages et funérailles doivent être organisés avec le CST à partir de 50 personnes à l’intérieur et 100 personnes à l’extérieur. Les mesures applicables pour l’Horeca s’appliquent mais danser avec un masque est autorisé. Il n’y a pas de limitation horaire pour les services Horeca professionnels durant les mariages.
 • Évènements publics

À l’intérieur : seules les places assises sont autorisées, selon la règle du CST assorti du port du masque.
À l’extérieur : les organisateurs doivent respecter les règles de distanciation sociale et le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe sous peine de sanction (fermeture de leur événement)
Les mesures décidées pour le secteur de l’Horeca sont aussi valables pour les évènements publics.
 • HORECA

Le nombre maximum de personnes par table est limité à 6, hormis pour les ménages de plus de 6 personnes qui peuvent partager la même table.
Seules les places assises à table sont autorisées.
L’horaire d’ouverture des établissements Horeca est de 5 heures du matin à 23 heures.
 • Discothèques et dancings

Tous les discothèques et dancings sont tenus de fermer leurs portes.
 • Foires commerciales

Le port du masque est requis lors des foires commerciales ainsi que l’utilisation générale du CST.
 • Compétitions sportives

Les compétitions sportives organisées en intérieur (tant amateurs que professionnelles) peuvent se dérouler mais sans public. Les participants jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis peuvent néanmoins être accompagnés par leurs parents.
 • Enseignement en Région de Bruxelles-Capitale

 • Obligation de port du masque : les membres du personnel (tous niveaux) ainsi que les parents doivent porter le masque à l’intérieur, en toutes circonstances.
Quant aux élèves, seuls les élèves de l’enseignement secondaire sont requis de porter le masque, contrairement aux élèves de maternel et de primaire.
 • La qualité de l’air et l’amélioration de la ventilation :
         Ouvrir les fenêtres avant les cours, aux intercours, pauses et après les cours ;
         Maintenir les fenêtres entrouvertes pendant les cours et les ouvrir complètement
         pendant les pauses
 • La recherche des contacts à haut risque (tracing et dépistage) :
Un nouveau protocole de gestion des cas de covid 19 est mis en place : 
=> Les call center des autorités régionales contactent les élèves et membres du personnel positifs ou contacts à haut risque.
 
=> Les call center préviennent l'équipe PSE (Promotion de la Santé à l’école) de l'école concernée qui prendra contact avec la direction de l'établissement.
 
=> La direction de l'établissement informe les parents de la présence d’un cas de covid-19 au sein de la classe.
 • Les activités extrascolaires : Les activités extra-muros d'une ou plusieurs journées sont autorisées, dans le respect des règles et protocoles du secteur d'accueil. Lors des activités en dehors de l'école, les élèves de 5e et 6e primaire (ainsi que les élèves de secondaire et les accompagnateurs) sont tenus de porter le masque dans les transports en commun et dans les espaces clos.
Le Covid Safe Ticket n’est pas requis lors d’activités organisées pour les groupes scolaires (dans le cadre de l’enseignement).
 • Télétravail

Jusqu’au 19 décembre, les travailleurs peuvent se rendre sur leur lieu de travail maximum une fois par semaine. Il leur sera possible de le faire deux fois par semaine à partir du 20 décembre.

Pour rester en sécurité, il est important de …

Restreignez vos contacts. Il faut faire preuve d’une extrême prudence et adapter sa conduite, , en particulier en présence de personnes vulnérables. Il est conseillé de voir ses amis à l’extérieur.
Utilisez des autotests. Si vous invitez des personnes chez vous, passez un autotest (disponibles en pharmacie et dans les supermarchés) et portez un masque (hôtes et convives inclus).
Ventilez. Prenez soin de ventiler les espaces intérieures de manière suffisante. Une habitude saine à prendre, encore plus importe dans ces moments de circulation du coronavirus.