AdobeStock_331001452

17 November: Further tightening of measures

Covid-19 updates

Today, the Consultative Committee discussed the situation of the coronavirus pandemic in our country and agreed on a series of new protective measures. These include the extension of the compulsory wearing of masks and the introduction of compulsory teleworking. Only by strictly adhering to these measures will we be able to avoid a further containment.

 

Safe distance and limitation of social contacts

It is absolutely essential that people follow the basic rules to prevent the spread of the coronavirus.

These include keeping a safe distance of 1.5 metres and limiting the amount of social contact.

The Consultative Committee strongly recommends that social contact be kept to a minimum and that it should preferably take place outdoors.


Extended mandatory mask wearing

The Consultative Committee decided to generalise the wearing of masks, which will now be compulsory in the following situations:
 • in enclosed areas of public transport and organised collective transport;
 • for medical and non-medical professions;
 • in health care institutions;
 • in establishments and places where catering activities are organised;
 • in the context of events, both indoors and outdoors and regardless of the size of the event;
 • in shops and shopping centres;
 • in publicly accessible areas of companies, public administrations, etc;
 • in public buildings and courts;
 • in libraries, toy libraries and media libraries;
 • in publicly accessible areas of establishments in the cultural, festive, sports, recreational and event sectors;
 • in fitness centres;
 • in places of worship.

Masks are compulsory from the age of 10. For education, communities decide whether or not to introduce compulsory masks for children under 12.

The mask may only be removed occasionally for eating and drinking while seated, and when the nature of the activity makes it impossible to wear a mask, such as during sports activities.

Covid Safe Ticket+

The Covid Safe Ticket is proof of full vaccination, a negative PCR test or certification of recovery. It gives access to events and catering establishments, for example.

The Consultative Committee decided that in places or at events where the Covid Safe Ticket is applicable, wearing a mask is also compulsory. The Covid Safe Ticket and the wearing of a mask are therefore required.

The Covid Safe Ticket and the mask must be worn in the following situations:
 • for public events and private meetings of more than 50 people indoors or more than 100 people outdoors;
 • in catering establishments (including private events held there);
 • in theatres, concert halls, music halls, cabarets and other performance halls, multi-purpose halls for cultural activities, indoor circuses, cinemas, museums and amusement and other theme parks (indoor).

Discotheques and dance halls that do not want to impose the wearing of masks are obliged to ask their customers to present the Covid Safe Ticket and to perform a self-test on the spot. So Covid Safe Ticket + self-test.


Mandatory teleworking

Teleworking becomes compulsory in the private sector and in all public administrations, unless the nature of the function or the continuity of the activities do not allow it. One day's attendance at work per staff member is allowed. From 13 December, the number of return-to-work days will be increased to a maximum of two per member of staff.

This measure should help to reduce the number of contacts, also on public transport.

An electronic monthly register will have to be kept and made available via the social security portal.


Generalization of the additional dose

All fully vaccinated people will soon have the opportunity to receive an additional booster dose.

Several target groups - including people over 65 years of age, immunocompromised people and people vaccinated with Johnson & Johnson vaccine - have already been given the opportunity to receive this extra dose of vaccine. Now it is the turn of the rest of the population.

The vaccination campaign for children aged 5 to 11 years will be launched as soon as possible, after receiving the favourable opinion of the Superior Health Council and the Bioethics Advisory Committee, and after approval by the European Medicines Agency. This vaccination will be voluntary.


Verdere verscherping van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.
 

Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.

Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten.

Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.


Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:
 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.
De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.


Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:
 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.
Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.


Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

Nouveau durcissement des mesures pour lutter contre le Covid-19

Le Comité de concertation a discuté aujourd’hui de la situation de la pandémie de coronavirus dans notre pays et s’est accordé sur une série de nouvelles mesures de protection. Le port du masque obligatoire est ainsi étendu et le télétravail rendu obligatoire. Seul leur strict respect nous permettra d’éviter un nouveau confinement.

Distance de sécurité et limitation des contacts sociaux

Il est absolument primordial que les citoyens respectent les règles de base, qui permettent d’empêcher la propagation du coronavirus.

Il s’agit notamment de respecter la distance de sécurité de 1,5 mètre et de limiter le nombre de contacts sociaux.

Le Comité de concertation recommande vivement de limiter au maximum les contacts sociaux et d’organiser de préférence ces contacts à l’extérieur.

Port du masque obligatoire étendu

Le Comité de concertation a décidé de généraliser le port du masque, qui sera désormais obligatoire dans les situations suivantes :
 • dans les espaces fermés des transports en commun et des transports collectifs organisés ;
 • pour les professions médicales et non médicales ;
 • dans les établissements de soins ;
 • dans les établissements et lieux où sont organisées des activités horeca ;
 • dans le cadre d’événements, tant en intérieur qu’en extérieur et quelle que soit l’ampleur de l’événement ;
 • dans les magasins et centres commerciaux ;
 • dans les espaces accessibles au public des entreprises, des administrations publiques ;
 • dans les bâtiments publics et les tribunaux ;
 • dans les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
 • dans les espaces accessibles au public d’établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel ;
 • dans les centres de fitness ;
 • dans les lieux de culte.
Le port du masque est obligatoire à partir de 10 ans. En ce qui concerne l’enseignement, les communautés décident d’introduire ou non le port du masque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

Le masque peut uniquement être retiré de manière occasionnelle pour manger et boire assis, et lorsque le port du masque est impossible en raison de la nature de l’activité, comme lors d’activités sportives.

Covid Safe Ticket+

Le Covid Safe Ticket est un preuve de vaccination complète, de l’obtention d’un test PCR négatif ou d’un certification de rétablissement. Il donne par exemple accès aux événements et aux établissements horeca.

Le Comité de concertation a décidé que dans les endroits ou lors d’événements où le Covid Safe Ticket était applicable, le port du masque était également obligatoire. Le Covid Safe Ticket et le port du masque sont donc requis.

Le Covid Safe Ticket et le port du masque sont obligatoires dans les situations suivantes :
 • pour les événements publics et réunions privées de plus de 50 personnes à l’intérieur ou de plus de 100 personnes à l’extérieur ;
 • dans les établissements horeca (y compris les événements privés qui y ont lieu) ;
 • dans les salles de théâtre, de concert, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles, les salles polyvalentes qui accueillent des activités culturelles, les cirques en intérieur, les cinémas, les musées et les parcs d’attractions et autres parcs à thème (intérieurs).
Les discothèques et les dancings qui ne veulent pas imposer le port du masque, sont obligés de demander à leurs clients de présenter le Covid Safe Ticket et d’effectuer un autotest sur place. Donc Covid Safe Ticket + autotest.


Télétravail obligatoire

Le télétravail devient obligatoire dans le secteur privé et dans toutes les administrations publiques, sauf si la nature de la fonction ou la continuité des activités ne le permettent pas. Un jour de présence au travail par membre du personnel est autorisé. À partir du 13 décembre, le nombre de jours de retour au travail sera porté à maximum deux par membre du personnel.

Cette mesure doit aider à réduire le nombre de contacts, également dans les transports en commun.

Un registre mensuel électronique devra être tenu et mis disposition via le portail de la sécurité sociale.


Généralisation de la dose supplémentaire

Toutes les personnes intégralement vaccinées auront bientôt la possibilité de recevoir une dose complémentaire de rappel.

Plusieurs groupes cibles – parmi lesquels les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées ou vaccinées avec le vaccin Johnson & Johnson – ont déjà eu la possibilité de recevoir de cette dose de vaccin supplémentaire. C’est maintenant au tour du reste de la population.

La campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans sera lancée dans les meilleurs délais, dès réception de l’avis favorable du Conseil supérieur de la santé et du Comité consultatif de bioéthique, et après approbation par l’Agence européenne du médicament. Cette vaccination se fera sur base volontaire.