Summer plan new stage

20 August: new stage of the "Summer Plan”

Covid-19 updates

Following the Consultative Committee meeting on 20 August, a number of measures were decided. These will apply from 1 September.

1.         Meetings in private space : restrictions on receiving people at home or in tourist accommodation will be lifted.

2.         Telework : the Consultative Committee calls on companies to anchor telework structurally.

3.         Professional HORECA activities :
- All restrictions on opening and closing times (including for home service), the number of people at table, the distance between groups of people at table, terraces, noise levels and bar service will be abolished. In addition, it is no longer compulsory to provide seating only.
- It will still be compulsory to wear a facemask when moving around in a restaurant or bar.
- As of 1 October, discotheques and dance halls will again be open to the public on the basis of more stringent protocols regarding air quality, ventilation and maximum capacity in relation to surface area. In addition, it will again be possible to dance in cafés. However, the federated entities may still decide to implement these conditions in a more stringent manner.
4.         Activities in an organised context : the restrictions on activities in an organised context, such as those organised by a club or association, will be lifted

5.         Private parties : restrictions on buffets and dancing at private parties, including weddings, will be lifted.

6.         Worship: Places of worship and public buildings are open, restrictions on funerals are lifted, but the obligation to wear a mask will be maintained.

7.         Events sector and Covid Safe Ticket
- Restrictions on events with less than 200 spectators indoors and less than 400 spectators outdoors will be removed, unless the relevant local authority decides otherwise.
- For events with more than 200 spectators indoors and more than 400 spectators outdoors, the Covid Safe Ticket can be used from 1 September. In this case the requirements concerning face masks, social distancing and the use of CIRM and CERM online tools (Covid Infrastructure Risk Model/Covid Events Risk Model) will be waived.
- From 1 October, restrictions will no longer apply to events with up to 500 spectators indoors and 750 spectators outdoors.

STRICTER MEASURES REMAIN IN PLACE IN THE BRUSSELS-CAPITAL REGION
In view of the lower vaccination rate in some municipalities in the Brussels-Capital Region and a substantially higher rate of hospital admissions, the government of the Brussels-Capital Region has decided that it will not yet follow the above measures with regard to the hospitality sector (restaurants, bars cafés, hotels) coming into force on 1 September in Flanders and Wallonia and is also continuing to strongly recommend teleworking.

Wearing a mask and keeping a safe distance
Wearing a mask and keeping a safe distance of 1.5m remain useful barriers to prevent the spread of the virus.

For this reason, masks must still be worn in a variety of scenarios, including public transport and railway stations, shops and shopping centres, catering establishments, conference rooms, trade fairs, auditoriums, places of worship, courthouses, libraries and at events. In busy places such as shopping streets, annual markets and fairs, the obligation to wear a mask remains in place, as provided for by the relevant local authorities.

From 1 September, masks are no longer required in publicly accessible areas of companies, public authorities or associations, and in the cultural, festive, sports, recreational and event sector for private events and parties with less than 200 people indoors and 400 people outdoors, unless there is a decision to the contrary by the local authority.

20 augustus : een nieuwe fase van het "Zomerplan".

Na de vergadering van het Overlegcomité van 20 augustus werd tot een aantal maatregelen besloten. Deze zullen vanaf 1 september van toepassing zijn.

 1. Vergaderingen in privé-ruimte: de beperkingen op het ontvangen van mensen thuis of in toeristische accommodaties zullen worden opgeheven.
 2. Telewerk: het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren. 
 3. Professionele Horeca-activiteiten :
 4. Alle beperkingen inzake openings- en sluitingstijden (ook voor bediening aan huis), aantal personen aan tafel, afstand tussen groepen personen aan tafel, terrassen, geluidsniveau en bardienst zullen worden afgeschaft. Bovendien is het niet langer verplicht om alleen zitplaatsen aan te bieden.
 5. Het zal nog steeds verplicht zijn een masker te dragen wanneer men zich in een horecagelegenheid beweegt.
 6. Vanaf 1 oktober zullen discotheken en danszalen weer voor het publiek toegankelijk zijn op basis van strengere protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in verhouding tot de oppervlakte. Bovendien zal het weer mogelijk zijn om in cafés te dansen. De gefedereerde entiteiten kunnen echter nog steeds besluiten deze voorwaarden op een stringentere manier toe te passen.
 7. Activiteiten in georganiseerd verband: beperkingen op activiteiten in georganiseerd verband, zoals activiteiten die door een club of vereniging worden georganiseerd, zullen worden opgeheven
 8. Privéfeesten: de beperkingen op buffetten en dansen op privéfeesten, met inbegrip van bruiloften, zullen worden opgeheven.
 9. Gebedshuizen en openbare gebouwen zijn open, beperkingen op begrafenissen worden opgeheven, maar de verplichting om een masker te dragen blijft gehandhaafd.
 10. Evenementensector en Covid Safe Ticket
- Beperkingen voor evenementen met minder dan 200 toeschouwers binnen en minder dan 400 toeschouwers buiten zullen worden opgeheven, tenzij de betrokken lokale overheid anders beslist.
- Voor evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen en meer dan 400 toeschouwers buiten kan vanaf 1 september het Covid Safe Ticket worden gebruikt. In dit geval wordt alleen afgezien van de eisen betreffende het masker, de sociale afstand en het gebruik van online tools CIRM/CERM (Covid Infrastructure Risk Model/Covid Events Risk Model).
- Vanaf 1 oktober zullen de beperkingen niet langer van toepassing zijn op evenementen met tot 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

STRENGERE MAATREGELEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST!
Gezien de lagere vaccinatiegraad in sommige gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een aanzienlijk hoger percentage ziekenhuisopnames, heeft de regering van het Brussels Gewest besloten voorlopig de bovengenoemde maatregelen, die op 1 september in Vlaanderen en Wallonië van kracht worden, NIET te laten ingaan voor de horecasector (restaurants, bars, cafés, hotels), en blijft zij ook telewerken ten zeerste aanbevelen.

MONDMASKERS EN SOCIAL DISTANCING

Het dragen van een masker en het bewaren van een veilige afstand van 1,5 m zijn nog steeds nuttige barrières om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Daarom moeten maskers nog steeds worden gedragen in een groot aantal situaties, zoals het openbaar vervoer en treinstations, winkels en winkelcentra, de horeca, vergaderzalen, beurzen, auditoria, gebedshuizen, bibliotheken en bij evenementen. Op drukke plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en braderieën blijft de verplichting om een masker te dragen van kracht, zoals bepaald door de lokale overheden.

Vanaf 1 september zijn maskers niet langer verplicht in voor het publiek toegankelijke ruimten van bedrijven, overheidsinstanties of verenigingen, en in de culturele, feest-, sport-, recreatie- en evenementensector voor particuliere evenementen en feesten n met minder dan 200 personen binnenshuis en 400 personen buitenshuis, tenzij de plaatselijke overheid daar anders over beslist.
 

20 août : nouvelle étape du « Plan été »

Suite au Comité de concertation de ce 20 août, de nombreuses mesures ont été décidées. Celles-ci s’appliqueront à partir du 1er septembre.

 • Réunions dans l’espace privé : les restrictions quant au fait de recevoir des personnes à la maison ou dans un logement touristique seront levées
 • Télétravail : le Comité de concertation appelle les entreprises à ancrer structurellement le télétravail.
 • Activités Horeca professionnelles :Toutes les restrictions relatives aux heures d’ouverture et de fermeture (y compris pour le service à domicile), le nombre de personnes à table, la distance entre les groupes de personnes à table, les terrasses, le niveau sonore et le service au bar seront abolies. En outre, il n’est désormais plus obligatoire de prévoir uniquement des places assises.Il sera toujours obligatoire de porter le masque lors des déplacements au sein d’un établissement Horeca. Dès le 1er octobre, les discothèques et les dancings seront à nouveau accessibles au public sur la base de protocoles plus pointus en matière de qualité de l’air, de ventilation et de capacité maximale en fonction de la superficie. De plus, il sera à nouveau possible de danser dans les cafés. Cependant, les entités fédérées pourront toujours décider d’exécuter ces modalités de manière plus stricte.
 • Activités dans un contexte organisé : les restrictions relatives aux activités dans un contexte organisé, notamment organisées par un club ou une association, seront levées
 • Fêtes privées : les restrictions quant aux buffets et au fait de danser lors de fêtes privées, notamment de mariages, seront supprimées.
 • Cultes : les lieux de culte et les bâtiments publics sont ouverts, les restrictions sur les funérailles sont levées, mais l'obligation de porter un masque sera maintenue.
 • Secteur événementiel et Covid Safe Ticket : Les restrictions concernant les événements réunissant moins de 200 spectateurs à l’intérieur et moins de 400 spectateurs à l’extérieur seront supprimées, sauf si l’autorité locale compétente en décide autrement.Concernant les événements réunissant plus de 200 spectateurs en salle et plus de 400 spectateurs à l’extérieur, le Covid Safe Ticket pourra être utilisé à partir du 1er septembre. Dans ce cas, seules les obligations concernant le masque, la distance sociale et le CIRM/CERM seront annulées. À partir du 1er octobre, les restrictions ne seront plus d’application au moins aux événements rassemblant 500 spectateurs à l’intérieur et 750 spectateurs à l’extérieur.
N.B. : Etant donné le taux de vaccination plus faible qu’affichent certaines communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a souligné qu’une série d’assouplissements rentrant en vigueur à partir du 1er septembre, notamment dans le domaine de l’Horeca et du télétravail, ne serait pas applicable en Région bruxelloise.
 
 
DES MESURES PLUS STRICTES RESTENT EN PLACE DANS LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Compte tenu du taux de vaccination plus faible dans certaines communes de la Région de Bruxelles-Capitale et d'un taux d'admissions hospitalières sensiblement plus élevé, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de ne pas encore suivre les mesures susmentionnées concernant le secteur de l'accueil (restaurants, bars-cafés, hôtels) entrant en vigueur le 1er septembre en Flandre et en Wallonie et continue également à recommander fortement le télétravail.

Port du masque obligatoire et respect des distances

Le port du masque et le respect des distances de sécurité de 1,5m restent des gestes barrières utiles pour prévenir la propagation du virus.

C’est pourquoi le port du masque reste de vigueur dans divers scénarios, notamment dans les transports en commun et les gares, dans les magasins et les centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements Horeca, dans les salles de conférence, les foires commerciales, les auditoriums, les lieux de culte, les palais de justice, les bibliothèques et lors de manifestations. L’obligation est également maintenue dans les lieux très fréquentés tels que les rues commerçantes, les marchés annuels et les foires, le port du masque reste obligatoire, comme le prévoient les autorités locales compétentes.

À partir du 1er septembre, le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces accessibles au public des entreprises, des collectivités publiques ou des associations, ainsi que dans le secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel pour les événements et fêtes privées rassemblant moins de 200 personnes à l’intérieur et 400 personnes à l’extérieur, sauf s’il existe une décision contraire de l’autorité locale.