Durcissement des contrôles des retours de voyage

19 July - Tougher controls on return travel

Covid-19 updates

Here are the various decisions taken at the Concertation Committee meeting on Monday 19 July:

The need for mask compliance, social distancing and ventilation

The Consultative Committee reaffirms the importance of compliance with the wearing of face masks, safety distances and sufficient ventilation in indoor spaces. Masks must still be worn in the following cases (except for children under 12) :

 • when it is not possible to ensure compliance with the rules of social distancing as provided for in the ministerial decree
 • in shops and shopping centres
 • in areas accessible to the public in companies, public authorities or associations, as well as in the cultural, festive, sports, recreational and event sectors
 • in conference rooms
 • in auditoriums
 • in buildings of worship
 • in libraries, toy libraries
 • in busy private or public places, such as shopping streets, markets, annual markets, flea markets and fairs, as determined by local authorities
 • on public transport and in railway stations
 • in establishments and places where catering activities are permitted, both for staff and customers, except when eating, drinking or sitting at a table
 • in public and non-public areas of the courts, as well as in the courtrooms and in other cases as directed by the president of the chamber
 • at trade fairs, including exhibitions
 • during demonstrations.

In exceptional cases, the mask may be removed for drinking or eating, or when its wearing becomes impossible due to the nature of the activity.

It is also permitted to remove the mask at events, cultural or other performances, sports competitions and training, and outdoor conferences, when the public is required to remain seated.

Travel

 • The current travel rules continue to apply.
 • The specific procedure for countries in the European Union or Schengen Area where dangerous variants of the virus are circulating is reinforced, regardless of the color code of the country.
 • Upon return from such a high-risk European area, persons who have not yet been fully vaccinated must, in addition to a PCR test on day 1 (in addition to quarantine), perform a PCR test on day 7. The Day 1 test is not mandatory if the person in question has already performed a PCR test within 72 hours prior to arrival on Belgian territory.
 • A positive PCR test result will result in a 10-day quarantine obligation, without interruption.
 • Controls on Passenger Location Forms (PLF) and EU digital covid certificates will be strengthened.
 • The Consultative Committee recommends that youth camp organisers make every effort to ensure general pre-departure screening of supervisors and young participants to prevent infected persons from attending the camp.

Events

The Covid Safe Ticket can be used for events with 1,500 or more participants and will be available to people who are fully protected by vaccination (full vaccination of more than two weeks) or who present a certificate of recovery or a recent negative test.

The Covid Safe Ticket will be valid from 13 August only for outdoor events with at least 1,500 participants. From 1 September, indoor events will also be covered. When using the Covid Safe Ticket, the rules on masking, social distance and CIRM/CERM restrictions (Covid Infrastructure Risk Model/Covid Event Risk Model) will not apply. However, a crowd management plan will have to be foreseen as well as ensuring compliance with health precautions and finally ensuring adequate ventilation (with an indoor CO2 meter).

Finally ... Here are 10 tips to make the most of your summer

1. Get vaccinated. The more people who are vaccinated, the safer we are.
2. Wash your hands frequently and continue to follow other hygiene rules, such as coughing and sneezing into your elbow.
3. Are you sick? Do you have any symptoms? Stay home and contact your doctor.
4. Do a self-test if you have not yet been vaccinated (available in pharmacies).
5. Choose outdoor activities. It's safer outside!
6. You will benefit from a small group. It is safer to meet with 5 than with 50 people.
7. Are all the people in the group vaccinated? Masks can be removed.
8. Ventilate and air out indoor spaces to prevent a viral cloud from forming.
9. For safety reasons, keep a distance of 1.5 meters until everyone has been vaccinated.
10. Stay safe even on the move! Download the EU digital covid certificate, download the Coronalert application and find out about local measures.

19 juli - Strengere controles op terugreizen

Dit zijn de verschillende beslissingen die tijdens de vergadering van het Overlegcomité van maandag 19 juli zijn genomen:

Respecteren van de mondmaskerplicht, sociale afstandsregels en ventilatie

Het Overlegcomité bevestigt opnieuw het belang van de naleving van het dragen van mondmaskers, veiligheidsafstanden en voldoende ventilatie in binnenruimten. Het dragen van maskers blijft verplicht in de volgende gevallen (behalve voor kinderen jonger dan 12 jaar) :

 • wanneer het niet mogelijk is de naleving van de regels inzake sociale afstand, zoals bepaald in de ministeriële beschikking, te verzekeren
 • in winkels en winkelcentra
 • in voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, overheidsdiensten of verenigingen, alsmede in de culturele, feest-, sport-, ontspannings- en evenementensector
 • in vergaderzalen
 • in auditoria
 • in gebedshuizen en gebouwen van de niet-confessionele erediensten
 • in bibliotheken, speelgoedbibliotheken en andere mediatheken
 • op drukke particuliere of openbare plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, vlooienmarkten en braderieën, zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten
 • op het openbaar vervoer en in treinstations
 • in inrichtingen en op plaatsen waar horeca-activiteiten zijn toegestaan, zowel voor het personeel als voor de klanten, behalve wanneer er wordt gegeten, gedronken of aan een tafel gezeten
 • in openbare en niet-openbare ruimten van de rechtbanken, alsmede in de rechtszalen tijdens elke verplaatsing en in andere gevallen op aanwijzing van de voorzitter
 • op handelsbeurzen, met inbegrip van tentoonstellingen
 • tijdens demonstraties.

In uitzonderlijke gevallen mag het masker worden afgedaan om te drinken of te eten, of wanneer het dragen ervan onmogelijk wordt door de aard van de activiteit.

Het masker mag ook worden afgedaan bij evenementen, culturele of andere voorstellingen, sportwedstrijden en trainingen, en openluchtconferenties, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten.

Reizen

 • De huidige reisvoorschriften blijven van toepassing.
 • De specifieke procedure voor landen in de Europese Unie of het Schengengebied waar gevaarlijke varianten van het virus circuleren, wordt aangescherpt, ongeacht de kleurcode van het land.
Bij terugkeer uit een dergelijk Europees risicogebied moeten personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (naast quarantaine) ook een PCR-test uitvoeren op dag 7. De test op dag 1 is niet verplicht indien de persoon in kwestie reeds een PCR-test heeft uitgevoerd binnen 72 uur voor aankomst op Belgisch grondgebied.

Een positief resultaat van de PCR-test leidt tot een quarantaineverplichting van 10 dagen, zonder onderbreking.

 • De controles van de Passenger Location Forms (PLF) en de digitale covidcertificaten zullen worden versterkt.
 • Het Overlegcomité beveelt aan dat de organisatoren van jeugdkampen alles in het werk stellen om te zorgen voor een algemene screening van begeleiders en jonge deelnemers vóór het vertrek, om te voorkomen dat besmette personen aan het kamp deelnemen.

Evenementen

Het Covid Safe Ticket kan worden gebruikt voor evenementen met 1.500 of meer deelnemers en zal beschikbaar zijn voor personen die volledig beschermd zijn door vaccinatie (volledige vaccinatie van meer dan twee weken) en die een bewijs van herstel of een recente negatieve test kunnen voorleggen.

Het Covid Safe Ticket zal vanaf 13 augustus alleen geldig zijn voor openluchtevenementen met ten minste 1.500 deelnemers. Vanaf 1 september zal het ook van toepassing zijn op indoor-evenementen. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket zijn de regels inzake het dragen van een masker, het handhaven van sociale afstand en CIRM (Covid Infrastructure Risk Model)/CERM (Covid Event Risk Model )-beperkingen niet van toepassing. Er moet echter wel een plan voor crowd management worden opgesteld, de gezondheidsvoorschriften moeten worden nageleefd en er moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie (met een binnen-CO2-meter).

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-alert app en informeer je over lokale regels.

19 juillet – Durcissement des contrôles des retours de voyage

Voici les diverses décisions prises lors du Comité de Concertation de ce lundi 19 juillet :

La nécessité du respect du port du masque, de la distanciation sociale et de la ventilation

Le Comité de concertation réaffirme l’importance du respect du port du masque, des distances de sécurité et de la ventilation suffisante dans les espaces intérieurs. Le port du masque reste obligatoire dans les cas d’espèce suivants (sauf pour les enfants de moins de 12 ans) :
 • lorsqu’il n’est pas possible d’assurer le respect des règles de distanciation sociale tel que prévu dans l’arrêté ministériel ;
 • dans les magasins et centres commerciaux ;
 • dans les espaces accessibles au public des entreprises, des collectivités publiques ou des associations ainsi que les secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel ;
 • dans les salles de conférence ;
 • dans les auditoires ;
 • dans les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de services moraux non confessionnels ;
 • dans les bibliothèques, les ludothèques et autres médiathèques ;
 • dans les lieux privés ou publics animés, comme les rues commerçantes, les marchés, les marchés annuels, les brocantes et marchés aux puces et les foires, comme prévu par les autorités locales ;
 • dans les transports publics et les gares ;
 • dans les établissements et lieux où les activités horeca sont autorisées, tant pour le personnel que pour les clients, sauf lorsqu’ils mangent, boivent ou sont assis à une table ;
 • dans les zones publiques et non publiques des tribunaux, ainsi que dans les salles d’audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas, suivant les instructions du président de la chambre ;
 • lors des bourses commerciales, en ce compris les salons ;
 • lors de manifestations.
Exceptionnellement, le masque peut être ôté pour boire ou manger, ou lorsque son port devient impossible à cause de la nature de l’activité.

Il est également admis de retirer le masque lors d’événements, de spectacles culturels ou autres, de compétitions et entrainements sportifs, ainsi que de congrès organisés en extérieur, lorsque le public est tenu de rester assis.

Voyages

 • Les règles actuelles relatives aux voyages restent d’application.
 • La procédure propre aux pays de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen où circulent des variants dangereux du virus est renforcée, peu importe le code couleur du pays.
Au retour d’une telle zone européenne à haut risque, les personnes qui n’ont pas encore été totalement vaccinées doivent, en plus d’un test PCR le jour 1 (en plus de la quarantaine), effectuer un test PCR le jour 7. Le test du jour 1 n’est pas obligatoire si la personne en question a déjà effectué un test PCR dans les 72 heures précédant l’arrivée sur le territoire belge.

Un résultat positif à un test PCR entrainera une obligation de quarantaine de 10 jours, sans interruption possible.
 • Les contrôles visant les Formulaires de localisation des passagers (PLF) et les certificats covid numériques seront renforcés.
 • Le Comité de concertation préconise que les organisateurs de camps de jeunesses de mettent tout en œuvre pour veiller au dépistage général des encadrants et des jeunes participants avant le départ, de manière à éviter que des personnes contaminées ne participent au camp.

Évènements

Le Covid Safe Ticket pourra être utilisé pour des événements de 1 500 participants ou plus et sera à la disposition des personnes complètement protégées par la vaccination (vaccination complète de plus deux semaines), qui présentent un certificat de rétablissement ou un test négatif récent.

Le Covid Safe Ticket sera valable à partir du 13 août uniquement pour les événements en plein air réunissant au moins 1 500 personnes. À partir du 1er septembre, les événements à l’intérieur seront également concernés. En cas d’utilisation du Covid Safe Ticket, les règles concernant le port du masque, la distance sociale et les restrictions CIRM/CERM ne seront pas d’application. Cependant, un plan de gestion de la foule devra être prévu ainsi que d’assurer le respect des précautions sanitaires et enfin, assurer une ventilation adéquate (avec un compteur de CO2 à l’intérieur).

Pour finir... Voici 10 trucs et astuces pour profiter pleinement de votre été

 1. Faites-vous vacciner. Plus il y aura de vaccinés, plus nous serons en sécurité.
 2. Lavez-vous les mains fréquemment et continuez du suivre les autres règles d’hygiène, comme tousser et éternuer dans votre coude.
 3. Vous êtes malade ? Vous avez des symptômes ? Restez chez vous et contactez votre médecin.
 4. Faites un autotest si vous n’êtes pas encore vacciné (disponibles en pharmacie).
 5. Privilégiez les activités plein air. C’est plus sûr dehors !
 6. En petit comité, vous en profiterez. Il est plus sûr de se réunir à 5 qu’à cinquante.
 7. Toutes les personnes du groupe sont vaccinées ? Les masques peuvent être enlevés.
 8. Aérez et ventilez les espaces intérieurs pour éviter la formation d’un nuage viral.
 9. Pour une question de prudence, gardez une distance d’1,5 mètre jusqu’à ce que tout le monde ait été vacciné.
 10. Restez prudent même en déplacement ! Téléchargez le certificat covid numérique, téléchargez l’application Coronalert et informez-vous des mesures locales.