2nd stage of the Summer Plan

18 June: 2nd stage of the "Summer Plan" comes into force from 27 June

Covid-19 updates

Following the last meeting of the Belgian authorities on the coronavirus crisis on 18 June, the Consultative Committee decided to activate the next stage of the Summer Plan on 27 June. The Expat Welcome Desk informs you about the new measures taken by Belgian governments at all level to limit the spread of Covid-19.

Social contacts

A household can accommodate up to eight people indoors (not including members of the same family and children up to 12 years old). The same rule applies to family holidays in holiday homes.

If the holiday home can accommodate more than 15 people, there is no limitation, provided that the sanitary protocols are respected.
Shopping
The limit on the number of people with whom it was possible to go shopping has been lifted. But masks must still be worn.

Horeca

 • A maximum of eight people per table is allowed, excluding children up to the age of 12. However, members of the same household may share the same table.
 • Closing time is now 1am. This time also applies to home delivery and night shops.
 • Plexiglas between tables can be used as an alternative to the 1.5 meters rule between tables.
 • Coffee sports and gambling are allowed, provided that a mask is worn.
 • The number of people present at banquets and receptions is no longer limited. They follow the rules of the Horeca.

Worship

A maximum of 200 people indoors and 400 people outdoors is permitted. If the Covid Event Risk Model (CERM) or the Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) is used, the provisions for the event sector apply.

Markets, annual markets, auctions, flea markets

If the number of visitors is expected to exceed 5000, a one-way traffic plan with separate entrances and exits is required. During the months of July and August, masks must still be worn.

Fairs

A one-way traffic plan with separate entrances and exits must be in place if the number of visitors is expected to exceed 5,000. Wearing a mask is mandatory in July and August. It is required to disinfect hands before attractions and to respect the social distances between visitors or authorized groups.

The rules in force must be posted in front of the stand or attraction.

Permitted capacity for events

 • Indoors: 100% of the CIRM's capacity up to a maximum of 2000 participants, and up to 4000 participants at test events as soon as the COVID Safe Ticket is available and only if access to the event is reserved for people with a COVID Safe Ticket.
 • Outdoors: up to 5,000 participants when access is exclusively reserved for people with a COVID Safe Ticket.

Gatherings and events

Night-time gatherings are once again permitted. The restrictions on demonstrations have been lifted. The obligation to wear a mask and to maintain social distance remains in force.

Team buildings

Face-to-face team building is permitted.

Service-cheques sector

The Consultative Committee has decided to extend the current measures in the service-cheques sector until 30 September 2021, e.g. the obligation for the employer to provide a mask and disinfectant gel for each service.

Clarifications

The Consultative Committee has clarified certain measures:
 • For all sports activities, each participant up to the age of 18 may be accompanied by a family member.
 • Sanitary facilities such as changing rooms and showers are now accessible.
 • Take-away food is also allowed when catering activities are organised in the context of events, cultural and other performances, sports competitions, training courses and conferences.
 • Organisers who use the COVID Safe Ticket are not obliged to offer the possibility of being tested at the entrance to the event.
 • It is no longer compulsory to wear a mask when sitting at outdoor events.

Finally ... Here are 10 tips to make the most of your summer

1. Get vaccinated. The more people who are vaccinated, the safer we are.
2. Wash your hands frequently and continue to follow other hygiene rules, such as coughing and sneezing into your elbow.
3. Are you sick? Do you have any symptoms? Stay home and contact your doctor.
4. Do a self-test if you have not yet been vaccinated (available in pharmacies).
5. Choose outdoor activities. It's safer outside!
6. You will benefit from a small group. It is safer to meet with 5 than with 50 people.
7. Are all the people in the group vaccinated? Masks can be removed.
8. Ventilate and air out indoor spaces to prevent a viral cloud from forming.
9. For safety reasons, keep a distance of 1.5 metres until everyone has been vaccinated.
10. Stay safe even on the move! Download the EU digital covid certificate, download the Coronalert application and find out about local measures.

18 juni : de tweede fase van het "zomerplan" treedt op 27 juni in werking

Na de laatste vergadering van de Belgische autoriteiten over de coronaviruscrisis op 18 juni heeft het Overlegcomité besloten de volgende fase van het "zomerplan" op 27 juni te activeren. De Expat Welcome Desk informeert u over de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité heeft genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken.

Sociale contacten

Een huishouden kan tot acht personen herbergen (gezinsleden en kinderen tot 12 jaar niet meegerekend). Dezelfde regel geldt voor gezinsvakanties in vakantiehuisjes.

Indien het vakantiehuis meer dan 15 personen kan herbergen, is er geen beperking, op voorwaarde dat de sanitaire protocollen worden nageleefd.

Winkelen

De beperking van het aantal personen met wie kon worden gewinkeld, is opgeheven. Bovendien moeten nog steeds maskers worden gedragen.

Horeca

 • Per tafel zijn maximaal acht personen toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Leden van hetzelfde huishouden kunnen echter dezelfde tafel delen.
 • Sluitingstijd is nu 01.00 uur. Deze tijd geldt ook voor thuisbezorging en nachtwinkels.
 • Plexiglas tussen de tafels kan worden gebruikt als alternatief voor de regel van 1,5 meter tussen de tafels.
 • Koffiesporten en gokken zijn toegestaan, op voorwaarde dat een masker wordt gedragen.
 • Het aantal personen dat aanwezig is op banketten en recepties is niet langer beperkt. Ze volgen de regels van de Horeca.

Erediensten

Een maximum van 200 personen binnen en 400 personen buiten is toegestaan. Indien het Covid Event Risk Model (CERM) of het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) wordt gebruikt, zijn de bepalingen voor de eventsector van toepassing.

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten 

Indien het aantal bezoekers naar verwachting meer dan 5.000 zal bedragen, is een eenrichtingsverkeersplan met gescheiden in- en uitgangen vereist. In de maanden juli en augustus moeten maskers worden gedragen.

Kermissen

Er moet een eenrichtingsverkeersplan met afzonderlijke in- en uitgangen zijn als het aantal bezoekers naar verwachting meer dan 5.000 zal bedragen. In juli en augustus moeten maskers worden gedragen. Het is verplicht de handen te desinfecteren voor de attracties en de sociale afstand tussen bezoekers of geautoriseerde groepen te respecteren.

De geldende regels moeten voor de stand of attractie worden opgehangen.

Toegelaten capaciteit bij evenementen

 • Binnen: tot 100% van de capaciteit van het CIRM voor maximaal 2.000 aanwezigen, en tot 4.000 aanwezigen voor testevenementen zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en alleen als de toegang tot het evenement gereserveerd is voor mensen met een COVID Safe Ticket.
 • Buiten: tot 5000 aanwezigen wanneer de toegang exclusief is voorbehouden aan mensen met een COVID Safe Ticket.

Samenscholingen en betogingen 

Nachtelijke bijeenkomsten zijn weer toegestaan. De beperkingen op demonstraties zijn opgeheven. De verplichting om een masker te dragen en de sociale afstand te bewaren blijft van kracht.

Team buildings 

Fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Dienstenchequesector

Het Overlegcomité heeft besloten de huidige maatregelen in de sector dienstencheques te verlengen tot 30 september 2021, bijvoorbeeld de verplichting voor de werkgever om bij elke dienst een masker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Verduidelijkingen

Het Overlegcomité heeft bepaalde maatregelen verduidelijkt:
 • Voor alle sportactiviteiten mag elke deelnemer tot 18 jaar door een familielid worden begeleid.
 • Sanitaire voorzieningen zoals kleedkamers en douches zijn toegankelijk.
 • Afhaalmaaltijden zijn ook toegestaan wanneer cateringactiviteiten worden georganiseerd in het kader van evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden, opleidingscursussen en conferenties.
 • Organisatoren die het COVID Safe Ticket gebruiken, zijn niet verplicht de mogelijkheid te bieden om aan de ingang van het evenement te worden getest.
 • Het is niet langer verplicht een masker te dragen bij evenementen in de open lucht.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-alert app en informeer je over lokale regels.

18 juin : entrée en vigueur de la 2ème étape du « Plan été » à partir du 27 juin

Suite à la dernière réunion des autorités belges sur la crise du coronavirus le 18 juin dernier, le Comité de concertation a pris la décision d’activer la prochaine étape du Plan « été » le 27 juin. L’Expat Welcome Desk vous informe des nouvelles mesures prises par le Comité de concertation pour limiter la propagation du Covid-19.

Contacts sociaux

Un foyer peut accueillir jusqu’à huit personnes à l’intérieur (membres de la même famille et enfants jusqu’à 12 non accomplis non compris). Cette même règle s’applique pour les vacances en famille dans les résidences de vacances.

Si la résidence de vacance peut accueillir plus de 15 personnes, il n’existe pas de limitation, à condition que les protocoles sanitaires soient respectés.

Shopping

La limite du nombre de personnes avec qui il était possible de faire du shopping a été levée. En outre, le port du masque reste obligatoire.

Horeca

 • Un maximum de huit personnes par tablée est autorisée, enfants jusqu’à 12 ans accomplis non compris. Cependant, les membres d’un même ménage peuvent partager la même table.
 • L’heure de fermeture est désormais à 1 h du matin. Cet horaire s’applique également pour la livraison à domicile et les magasins de nuit.
 • Un plexiglas placé entre les tables peut être utilisé comme alternative à la règle du mètre et demi entre les tablées.
 • Les sports de café et jeux de hasard sont autorisés, moyennant le port du masque.
 • Le nombre de personnes présentes pour les banquets et réceptions n’est plus limité. Ils suivent les règles de l’Horeca.

Cultes

Un maximum de 200 personnes à l’intérieur et 400 personnes à l’extérieur est admis. En cas de recours au Covid Event Risk Model (CERM) ou au Covid Infrastrucure Risk Model (CIRM), ce sont les dispositions valables pour le secteur événementiel qui s’appliquent.

Marchés, marchés annuels, braderies, brocantes et marchés aux puces 

Si le nombre de visiteurs prévu va au-delà de 5000 personnes, un plan de circulation à sens unique, avec des entrées et des sorties distinctes est requis. Durant les mois de juillet et août, le port du masque obligatoire.

Foires

Un plan de circulation à sens unique, disposant d’entrées et de sorties distinctes, doit être mise en place si le nombre visiteurs prévu est supérieur à 5000 personnes. Le port du masque est obligatoire en juillet et en août. Il est requis de se désinfecter les mains avant les attractions et de respecter les distances sociales entre les visiteurs ou les groupes autorisés.

Les règles en vigueur doivent être affichées devant le stand ou l’attraction.

Capacité autorisée lors d’événements

 • À l’intérieur : passage à 100 % de la capacité du CIRM jusqu’à maximum 2000 participants, et jusqu’à 4000 participants lors d’événements tests dès que le COVID Safe Ticket sera disponible et exclusivement si l’accès à l’événement est réservé aux personnes munies du COVID Safe Ticket.
 • À l’extérieur : maximum 5000 participants lorsque l’accès est exclusivement réservé aux personnes munies du COVID Safe Ticket.

Rassemblements et manifestations 

Les rassemblements nocturnes sont à nouveau autorisées. Quant aux restrictions relatives aux manifestations, elles prennent fins. L’obligation de masque et de distance sociale restent en vigueur.

Team buildings 

Les team buildings en présentiel sont permis.

Secteur des titres-services

Le Comité de concertation décide de prolonger les mesures actuelles dans le secteur des titres-services jusqu’au 30 septembre 2021, par exemple l’obligation pour l’employeur de fournir un masque et du gel désinfectant pour chaque prestation.

Éclaircissements

Le Comité de concertation a clarifié certaines mesures :
 • Pour toutes les activités sportives, chaque participant jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis peut être accompagné d’un membre de sa famille.
 • Les infrastructures sanitaires telles que les vestiaires et les douches sont accessibles.
 • Les plats à emporter sont également autorisés lorsque des activités Horeca sont organisées dans le cadre d’événements, de représentations culturelles et autres, de compétitions sportives, de formations et de congrès.
 • Les organisateurs qui utilisent le COVID Safe Ticket ne sont pas obligés d’offrir la possibilité de se faire tester à l’entrée de l’événement.
 • Le port du masque n’est plus obligatoire quand on est assis Lors d’événements à l’extérieur.

Pour finir... Voici 10 trucs et astuces pour profiter pleinement de votre été

 1. Faites-vous vacciner. Plus il y aura de vaccinés, plus nous serons en sécurité.
 2. Lavez-vous les mains fréquemment et continuez du suivre les autres règles d’hygiène, comme tousser et éternuer dans votre coude.
 3. Vous êtes malade ? Vous avez des symptômes ? Restez chez vous et contactez votre médecin.
 4. Faites un autotest si vous n’êtes pas encore vacciné (disponibles en pharmacie).
 5. Privilégiez les activités plein air. C’est plus sûr dehors !
 6. En petit comité, vous en profiterez. Il est plus sûr de se réunir à 5 qu’à cinquante.
 7. Toutes les personnes du groupe sont vaccinées ? Les masques peuvent être enlevés.
 8. Aérez et ventilez les espaces intérieurs pour éviter la formation d’un nuage viral.
 9. Pour une question de prudence, gardez une distance d’1,5 mètre jusqu’à ce que tout le monde ait été vacciné.
 10. Restez prudent même en déplacement ! Téléchargez le certificat covid numérique, téléchargez l’application Coronalert et informez-vous des mesures locales.