Précisions des mesures

23 April : Precision of the decisions taken on 14 April

Covid-19 updates

This new update should be read in conjunction with the one dated 14 April ("14 April: Towards an easing of the measures").

Here are the decisions of the Consultative Committee of 23 April:

From 8 May

HORECA sector

 • The terraces are accessible to customers from 8am to 10pm;
 • Four people (maximum) are allowed per table, unless they are part of the same household;
 • A limit of 50 people per terrace;
 • A distance of 1.5m between tables must be respected;
 • Bar service is not permitted;
 • Wearing a face mask remains compulsory for staff at all times and for customers when they are not seated at tables;
 • Customers may use the sanitary facilities of the establishments.
Reminder: the curfew will be lifted from 8 May. However, it will be forbidden to gather with more than three people between midnight and 5am.

Youth camps and sports activities

 • Activities organised in sports clubs or associations are allowed outside with a maximum of 25 participants. This applies to all ages, but without an audience or overnight stay;
 • Children up to 13 years of age can gather indoors with a maximum of 10 participants.

From June

Cultural and events sector

 • Indoors: the maximum occupancy of the space is set at 75% and a limit of 200 people must be respected. A strict protocol must also be followed: masks must be worn, social distancing (1.5m) and people have to remain seated;
 • Outdoors: events can gather a maximum of 200 people (wearing a mask and social distancing remain mandatory);
 • Flea markets and fairs may reopen.

Youth camps and sports activities

 • 50 participants (maximum) for organised activities (sports, associations, ...) inside and outside;
 • Overnight stays are allowed for youth camps.
Attention : The decisions for June remain subject to there being less than 500 patients in intensive care units and 8 out of 10 vulnerable people being vaccinated.

*************************************

We remind you that you can find:

 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website of the "THE NATIONAL CRISIS CENTRE". An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities.
 • You can also consult THE GENERAL SITE OF THE FEDERAL PUBLIC SERVICE PUBLIC HEALTH ON THE CORONAVIRUS, which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days.
 • You can find all the information on the measures taken by the Brussels authorities on the website CORONAVIRUS.BRUSSELS
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF :-)  
#STAYHOMESTAYSAFE

23 april : overzicht van de maatregelen van 14 april


Onderstaande maatregelen moeten worden gelezen samen met deze van 14 april (zie het artikel "14 april: naar een versoepeling van de maatregelen").

Dit zijn de besluiten van het Overlegcomité van 23 april:

Vanaf 8 mei :

HORECA Sector 

 • De terrassen zijn toegankelijk voor klanten van 8.00 tot 22.00 uur
 • Per tafel zijn (maximaal) vier personen toegestaan, behalve als de personen deel uitmaken van hetzelfde huishouden
 • De limiet is 50 personen per terras
 • Tussen de tafels moet een afstand van 1,5 m in acht worden genomen
 • Bediening aan de bar is verboden
 • Het dragen van maskers blijft te allen tijde verplicht voor het personeel en voor de klanten wanneer zij niet aan tafel zitten
 • Klanten kunnen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen van de etablissementen.
Herinnering: de avondklok wordt opgeheven vanaf 8 mei. Tussen middernacht en 5 uur 's ochtends is het echter verboden om met meer dan drie personen samen te komen.

Jeugdkampen en sportactiviteiten

 • Activiteiten die in sportclubs of verenigingen buiten worden georganiseerd, zijn toegestaan met een maximum van 25 deelnemers. Dit geldt voor alle leeftijden, maar zonder publiek of overnachting.
 • Kinderen van 13 jaar of jonger mogen elkaar ook binnen ontmoeten in een groep van maximaal 10 deelnemers.

Vanaf juni

Culturele sector en evenementen

 • Binnen: de maximale toegelaten zaalbezetting is 75% en een maximum van 200 personen. Ook moet een strikt protocol in acht worden genomen: verplicht mondmasker, social distancing (1,5 m) en enkel zitplaatsen.
 • Buiten: bij evenementen kunnen maximaal 200 mensen bijeenkomen (het dragen van een masker en sociale afstandsregels blijven verplicht);
 • Vlooienmarkten en braderieën mogen weer open.

Jeugdkampen en sportactiviteiten

 • 50 deelnemers (maximum) voor georganiseerde activiteiten (sport, verenigingen, ...) binnen en buiten;
 • Overnachtingen zijn toegestaan voor jeugdkampen.
Let op : De beslissingen voor juni blijven onder het voorbehoud dat er minder dan 500 patiënten op de afdelingen intensieve zorg liggen en 8 op de 10 kwetsbare personen gevaccineerd is.

*******************************

Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:

 • Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het NATIONAAL CRISISCENTRUM (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
 • U kunt ook terecht op de algemene website van de FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID OVER HET CORONAVIRUS die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
 • Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689.
 • CORONAVIRUS.BRUSSELS voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid.
 • Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7). 
ZORG GOED VOOR JEZELF :-) 
#STAYHOMESTAYSAFE
 

23 avril : précision des mesures prises le 14 avril 

Ce nouvel update est à lire en parallèle avec celui datant du 14 avril (« 14 avril : vers un assouplissement des mesures »).

Voici les décisions du Comité de concertation de ce 23 avril :

À partir du 8 mai

Secteur HORECA 

 • Les terrasses sont accessibles aux clients de 8h à 22h 
 • Quatre personnes (maximum) sont autorisées par table, excepté si les personnes font partie du même ménage 
 • La limite est de 50 personnes par terrasse 
 • Il faut respecter une distance de 1,5m entre les tables 
 • Le service au bar est interdit 
 • Le port du masque reste obligatoire pour le personnel en permanence et pour les clients lorsqu’ils ne sont pas assis à table
 • Les clients peuvent utiliser les sanitaires des établissements.
Rappel : le couvre-feu sera levé à partir du 8 mai. Cependant, il sera interdit de se rassembler à plus de trois personnes entre minuit et 5h du matin.

Camps de jeunes et activités sportives

 • Les activités organisées dans les clubs sportifs ou associations sont permises à l’extérieur avec 25 participants maximum. Cette mesure s’applique à tous les âges, mais sans public ou nuitée
 • Les enfants de 13 ans ou moins peuvent se retrouvent à l’intérieur (max. 10 participants).

À partir de juin

Secteur culturel et évènementiel

 • En intérieur : l’occupation maximum de la salle est de 75% ainsi que le respect d’un plafond de 200 personnes. Il est également requis de respecter un protocole strict : masque obligatoire, distance de 1,5m et places assises.
 • En extérieur : les événements peuvent rassembler maximum 200 personnes (le port du masque et la distanciation sociale sont obligatoires).
 • Les marchés aux puces, brocantes et foires peuvent rouvrir à nouveau.

Camps de jeunes et activités sportives

 • 50 participants (maximum) pour les activités organisées (sportives, associations, …) à l’intérieur et à l’extérieur 
 • Les nuitées sont autorisées pour les camps de jeunes.
ATTENTION : Les décisions pour le mois de juin restent subordonnées à la présence de moins de 500 patients dans les unités de soins intensifs et à la vaccination de 8 personnes vulnérables sur 10.

************************

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :

 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site LE CENTRE DE CRISE NATIONAL (NCCN). Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée ;
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles ;
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689 ;
 • Pour toutes les informations sur les mesures prises par les autorités bruxelloises : CORONAVIRUS.BRUSSELS ;
 • Si vous recherchez un centre de dépistage, veuillez cliquer ICI ;
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).
PRENEZ SOIN DE VOUS :)
#STAYHOMESTAYSAFE