COVID SAFE TICKET

15 OCTOBER: BRUSSELS EXTENDS USE OF COVID SAFE TICKET

Covid-19 updates

On 8 October, the Brussels Parliament approved the extension of the use of the Covid Safe Ticket (CST) for a minimum of three months (unless there is a clear improvement in the health situation in the meantime) from 15 October in the Brussels-Capital Region for certain events or locations. What is the Covid Safe Ticket? When is it mandatory? How will the controls be carried out? The Expat Welcome Desk answers your questions.

What is the Covid Safe Ticket ?

The Covid Safe Ticket is the counterpart of the European Covid certificate, which is mandatory for travel abroad. The CST uses the same QR-code as the European Covid certificate and can be applied for in the same way. There is therefore no separate application procedure. If you have already applied for a European Covid certificate for travel, you already have a Covid Safe Ticket.

You can have the CST if you have one of the following three documents:
  • A vaccination certificate certifying full vaccination with a vaccine recognised by the European Union. As a reminder, a vaccination certificate is only valid from the 14th day after the last injection;
  • A certificate of a negative PCR test carried out within 48 hours or an antigen test (rapid test) carried out within 24 hours. Antigenic tests must be performed by a legally authorised person. Event organisers may, but are not obliged to, offer such tests at the door;
  • A certificate of recovery showing that you are cured of the virus after testing positive more than 10 days and less than 6 months before the event.

The certificates can be downloaded from the CovidSafe.be application or the vaccination certificate can be sent by post by calling the call centre on 02/214.19.19.

Read more in our article on the "recognition of Covid vaccines administered abroad" and more specifically, on access to CovidSafe on the basis of a foreign vaccination certificate.

In which sectors and locations is the CST mandatory?

From 15 October and throughout the Brussels-Capital Region, the CST is used in the following sectors

A. Major events :

An event with more than 50 people indoors and 200 people outdoors. If the event gathers less than 50 people, it can be used with prior information of the visitors.

B. Specific sectors :

1) Horeca: the CST is required for customers sitting inside the establishment (bars, cafés, restaurants) and not on the terrace. Take-away and social restaurants are not covered by the CST. Hotels are also an exception, except when entering their restaurant or their congress or trade fair area.
2) Dance halls & discos
3) Sports and fitness clubs: for the entire indoor sports sector and for outdoor sports for 200 people or more.
4) Trade fairs and congresses (from 50 people indoors - 200 people outdoors)
5) Establishments in the cultural, festive and recreational sector (from 50 people)
6) Residential care facilities for vulnerable persons: hospitals (patient visits) and residential care facilities for the elderly.

Below the above mentioned "gauges" (limited number of people), the event organiser has the choice to introduce the CST, but it is not mandatory.

This image will be displayed in the places where you will have to show your Covid Safe Ticket.

cst picto


It is no longer compulsory to wear a mask or to respect social distances in all places where the Covid Safe Ticket is required.

For which people is the CST mandatory?

The CST is required from the age of 16 unless the participants are part of a school group in all relevant sectors and events.

ATTENTION: In mass events and residential care facilities for vulnerable people, it will be mandatory from the age of 12.

The use of the CST applies only to visitors/clients of the sectors and events concerned.

Persons who are exempted are:
* Persons who have a working relationship with the manager of the facility or event;
* Persons who are going to a hospital consultation;
* Persons accompanying persons who are unable to attend alone.
* Events that take place in an intimate private setting and/or in a closed place not accessible to the public are not subject to the CST.

However, as soon as these events exceed 50 people indoors and 200 people outdoors, they are subject to the CST as they are considered to be mass events.

People who are not subject to the CST (mentioned above) must wear masks (from the age of 12) in the areas and events concerned.

Who has the right to monitor the CST ?

The operator or organiser of the event has the right to check the CST. However, it is compulsory to compile a list of persons authorised to carry out this check in order to cross-reference the QR code with your identity data. No data recording is allowed.

What sanctions are foreseen in case of non-compliance ?

Penalties are foreseen if the measures are not respected, namely a fine of €50 to €500 for visitors and a fine of €50 to €2,500 for organisers.
The mayors can also use their police powers and order the closure of an establishment for a maximum of 3 months or the immediate closure of the event.

In the event of fraud by a visitor/customer, only the individual visitor/customer is liable and not the organiser. However, in the first instance, warnings will be issued before the authorities take concrete action.

For more information :

 

15.10.21 – HET COVID SAFE TICKET IN BRUSSEL : ZO WERKT HET

Op 8 oktober heeft het Brussels Parlement ingestemd met de verlenging van het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) met minimum drie maanden (tenzij er intussen een duidelijke verbetering van de gezondheidssituatie optreedt) vanaf 15 oktober en voor bepaalde evenementen of locaties. Wat is het Covid Safe Ticket? Wanneer is het verplicht? Hoe zullen de controles worden uitgevoerd? De Expat Welcome Desk beantwoordt uw vragen.

Wat is het Covid Safe Ticket?

Het Covid Safe Ticket is de tegenhanger van het Europese Covid-certificaat, dat verplicht is voor reizen naar het buitenland. Het CST gebruikt dezelfde QR-code als het Europese Covid-certificaat en kan op dezelfde manier worden aangevraagd. Er is dus geen afzonderlijke aanvraagprocedure. Als u al een Europees Covid-certificaat voor reizen hebt aangevraagd, hebt u al een Covid Safe Ticket.

U kunt het CST krijgen als u een van de volgende drie documenten heeft:
  • Een inentingsbewijs ten bewijze van volledige vaccinatie met een door de Europese Unie erkend vaccin. Ter herinnering: een vaccinatiebewijs is pas geldig vanaf de 14e dag na de laatste injectie;
  • Een certificaat van een negatieve PCR-test die binnen 48 uur is uitgevoerd of een antigeentest (snelle test) die binnen 24 uur is uitgevoerd. Antigeentests moeten worden uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon. Organisatoren van evenementen kunnen, maar zijn niet verplicht, dergelijke tests aan de deur aan te bieden;
  • Een certificaat van herstel waaruit blijkt dat u genezen bent van het virus nadat u meer dan 10 dagen en minder dan 6 maanden voor het evenement positief bent bevonden.

De certificaten kunnen worden gedownload via de applicatie CovidSafe.be of het vaccinatiebewijs kan per post worden opgestuurd door te bellen naar het callcenter op 02/214.19.19.

Lees meer in ons artikel over de "erkenning van in het buitenland toegediende Covid-vaccins" en meer in het bijzonder over de toegang tot CovidSafe op basis van een buitenlands vaccinatiebewijs.

In welke sectoren en op welke locaties is het CST verplicht?

Vanaf 15 oktober en overal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het CST gebruikt in de volgende sectoren :

A. Massa-evenementen :

Een evenement met meer dan 50 mensen binnen en 200 mensen buiten. Als het evenement minder dan 50 mensen verzamelt, kan het worden gebruikt mits voorafgaande informatie van de bezoekers.

B. Specifieke sectoren :

1) Horeca: het CST is vereist voor klanten die binnen de inrichting zitten (bars, cafés, restaurants) en niet op het terras. Afhaalrestaurants en sociale restaurants vallen niet onder het CST. Hotels zijn ook een uitzondering, behalve wanneer klanten het restaurant of de congres- of handelsbeursruimte betreden.
2) Danszalen & disco's
3) Sport- en fitnessclubs: voor de volledige binnensportsector en voor buitensporten vanaf 200 personen.
4) Beurzen en congressen (van 50 personen binnen - 200 personen buiten)
5) Instellingen in de culturele, feestelijke en recreatieve sector (vanaf 50 personen)
6) tehuizen voor kwetsbare personen: ziekenhuizen (patiëntenbezoeken) en tehuizen voor bejaarden.

Onder de bovengenoemde "parameters" (beperkt aantal personen) heeft de organisator van het evenement de keuze om het CST in te voeren, maar het is niet verplicht.

Deze afbeelding zal worden getoond op de plaatsen waar u uw Covid Safe Ticket zult moeten tonen.

cst picto
Het is niet langer verplicht een masker te dragen of sociale afstand te houden op alle plaatsen waar het Covid Safe Ticket vereist is.

Voor welke mensen is het CST verplicht?

Het CST is vereist vanaf de leeftijd van 16 jaar, tenzij de deelnemers deel uitmaken van een schoolgroep, in alle relevante sectoren en evenementen.

OPGELET: bij massa-evenementen en tehuizen voor kwetsbare personen zal het verplicht zijn vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Het gebruik van het CST geldt alleen voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen.

Personen die zijn vrijgesteld :
* Personen die een werkrelatie hebben met de faciliteit of de organisator van het evenement;
* Personen die naar een ziekenhuisconsultatie gaan;
* Begeleiders van personen die niet in staat zijn om alleen te komen.
* Evenementen die plaatsvinden in de privé-sfeer en/of op een besloten plaats die niet toegankelijk is voor het publiek, vallen niet onder het CST.

Zodra deze evenementen echter meer dan 50 personen binnenshuis en 200 personen buitenshuis betreffen, vallen zij onder de toepassing van het CST, aangezien zij dan als massa-evenementen worden beschouwd.

Personen die niet onderworpen zijn aan het CST (zie hierboven) moeten het masker dragen (vanaf 12 jaar) in de betrokken sectoren en evenementen.

Wie heeft het recht het CST te controleren?

De exploitant of organisator van het evenement heeft het recht het CST te controleren. Het is echter verplicht een lijst op te stellen van personen die gemachtigd zijn deze controle uit te voeren, zodat de QR-code kan worden vergeleken met uw identiteitsgegevens. Opname van gegevens is niet toegestaan.

In welke sancties is voorzien in geval van niet-naleving?

Er zijn sancties voorzien indien de maatregelen niet worden nageleefd, namelijk een boete van 50 tot 500 euro voor bezoekers en een boete van 50 tot 2 500 euro voor organisatoren.

De burgemeesters kunnen ook gebruik maken van hun politiebevoegdheden en de sluiting van een inrichting voor ten hoogste 3 maanden of de onmiddellijke sluiting van het evenement bevelen.

In geval van fraude door een bezoeker/klant is alleen de individuele bezoeker/klant aansprakelijk en niet de organisator. In eerste instantie zullen echter waarschuwingen worden gegeven voordat de autoriteiten concrete maatregelen nemen.

Voor meer informatie :
cst 2
 

15.10.21 - LE COVID SAFE TICKET ETENDU A BRUXELLES

Le Parlement bruxellois a validé ce 8 octobre l'extension, pour trois mois minimum (sauf amélioration manifeste de la situation sanitaire dans l’intervalle) de l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST) à partir du 15 octobre en Région de Bruxelles-Capitale et ce, pour certains événements ou lieux. Qu’est-ce que le Covid Safe Ticket ? Dans quel cas est-il obligatoire ? Comment les contrôles seront effectués ? L’Expat Welcome Desk répond à vos questions.
Qu’est-ce que le Covid Safe Ticket ?

Le Covid Safe Ticket est le pendant du certificat européen Covid, obligatoire pour les voyages à l’étranger. Le CST utilise le même QR-code que le certificat Covid européen et peut être demandé de la même manière. Il n'y a donc pas de procédure de demande distincte. Si vous avez déjà demandé un certificat Covid européen pour voyager, vous avez déjà un Covid Safe Ticket.

Vous pouvez avoir le CST si vous avez un des trois documents suivants :
  • Un certificat de vaccination certifiant une vaccination complète avec un vaccin reconnu par l’Union européenne. Pour rappel, un certificat de vaccination n’est valable qu’à partir du 14e jour après la dernière injection ;
  • Un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou un test antigénique (test rapide) réalisé dans les 24 heures. Les tests antigéniques doivent être accomplis par une personne légalement habilitée. Les organisateurs d’événements peuvent, mais ne sont pas obligés, de proposer la réalisation de ces tests à l’entrée ;
Un certificat de rétablissement démontrant que vous êtes guéri·e du virus après avoir été testée positif.ve plus de 10 jours et moins de 6 mois avant l’événement.

Les certificats peuvent ainsi être téléchargés dans l’application CovidSafe.be ou le certificat de vaccination peut être envoyé par la poste en appelant le call center au 02/214.19.19.

Plus d’infos dans notre article sur la « reconnaissance des vaccins Covid administrés à l’étrangers » et plus particulièrement, sur l’accès au CovidSafe sur base d’un certificat de vaccination étranger.

Dans quels secteurs et quels lieux le CST est-il obligatoire ?

A partir du 15 octobre et dans toute la Région de Bruxelles-Capitale, le CST est utilisé dans les secteurs suivants :
A. Les événements de masse :
Un événement qui réunit plus de 50 personnes en intérieur et 200 personnes à l’extérieur. Si l’événement réunit moins de 50 personnes le CST peut être utilisé moyennant information préalable des visiteurs.

B. Les secteurs particuliers :
1) L’ Horeca : le CST est requis pour les clients s’installant à l’intérieur des établissements (bars, cafés, restaurants) et non en terrasse. Le take-away et les restaurants sociaux ne sont pas concernés par le CST. Les hôtels font également exception sauf pour entrer dans leur restaurant ou leur espace de congrès ou de foire.
2) Les dancings & discothèques
3) Les clubs de sport et de fitness : pour tout le secteur du sport en intérieur et pour le sport en extérieur à partir de 200 personnes.
4) Les foires commerciales et congrès (à partir de 50 personnes à l’intérieur- 200 personnes à l’extérieur)
5) Les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif ( à partir de 50 personnes)
6) Les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : les hôpitaux (visite d’un patient) et les établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées.

En dessous des « jauges » (nombre limité de personnes) mentionnées ci-dessus, l’organisateur de l’événement a le choix d’instaurer le CST, sans que celui-ci soit obligatoire.

Cette image sera affichée dans les endroits où vous devrez montrer votre Covid Safe Ticket.

cst picto
Il n’est plus obligatoire de porter le masque ou de respecter les distances sociales dans tous les lieux où le Covid Safe Ticket est requis.

Pour quelles personnes le CST est-il obligatoire ?

Le CST est requis à partir de 16 ans sauf si les participants font partie d’un groupe scolaire dans tous les secteurs et événements concernés.

ATTENTION : dans les événements de masse et les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, il sera obligatoire à partir de 12 ans.

L’utilisation du CST ne s’applique qu’aux visiteurs/clients des secteurs et événements concernés.

Les personnes qui sont exemptées sont :
* Les personnes qui ont une relation de travail avec le gestionnaire de l’établissement ou de l’événement ;
* Les personnes qui se rendent à une consultation à l’hôpital ;
* Les éventuels accompagnants des personnes en incapacité de s’y rendre seules.
* Les événements qui se déroulent dans un cadre privé intime et/ou dans un lieu fermé non accessible au public ne sont pas soumis au CST.

Cependant, dès lors que ces évènements dépassent 50 personnes en intérieur et 200 personnes en extérieur, ils sont soumis au CST car assimilés à des évènements de masse.

Les personnes qui ne sont pas soumises au CST (mentionnées ci-dessus) doivent porter le masque (à partir de 12 ans) dans les secteurs et événements concernés.

Qui a le droit de contrôler le CST ?

L’exploitant ou l’organisateur de l’événement a le droit de contrôler le CST. Cependant, il est obligatoire de constituer une liste de personnes autorisées à ce contrôle afin de croiser le QR code et vos données d’identité. Aucun enregistrement de données n’est permis.

Quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect ?

Des sanctions pénales sont prévues si les mesures ne sont pas respectées, à savoir une amende de 50 à 500€ d’amende pour les visiteurs et une amende de 50 à 2500€ pour les organisateurs.

Les bourgmestres peuvent également user de leur pouvoir de police et ordonner la fermeture d’un établissement pour un maximum de 3 mois ou l’arrêt immédiat de l’événement.

En cas de fraude d’un visiteur/client, seule la responsabilité individuelle de celui-ci est soulevée et non celle de l’organisateur. Cependant, dans un premier temps, des avertissements seront émis avant que les autorités ne sanctionnent concrètement.

Pour plus d’informations :

cst