Assouplissement des mesures sanitaires

14 April : Towards an easing of the measures

Covid-19 updates

On 14 April, the federal government decided to ease some of the measures currently in place to combat Covid-19.


1/ Reopening of schools

From 19 April, classes will resume under the regime put in place before the Easter holidays. This means that :
 • Kindergarten, primary, special secondary, lower secondary and work-linked training will be 100% face-to-face;
 • For the second and third level of secondary education 50% of the courses will be face-to-face;
=> Subject to the evolution of the infection, secondary education courses may be resumed at 100% face-to-face from 3 May.
 • Higher education students can be physically present on campus one day a week.
Exams can be held in person.


2/ Non-essential travel: strict testing and quarantine regime

From 19 April, non-essential travels will again be allowed within the European Union. EU rules remain in force for travel outside the EU.
 
Upon arrival in Belgium, people travelling must follow a strict regime of mandatory testing and quarantine. Police checks will be carried out and there is a €250 fine for non-compliance.


3/ Normal business resumption for shops and non-medical contact trades

Gatherings of up to 10 people outside will be allowed from 26 April.

In addition, shops will again be able to receive customers without an appointment from 26 April. It will now be possible to have another member of the household accompany you when you go shopping.

Non-medical contact professions - such as hairdressers and beauty specialists - will be open to the public again, but will have to comply with stricter health protocols.


4/ Outdoor plan: 8 May

Organised activities (i.e. activities of sports clubs or associations) may bring together a maximum of 25 people outdoors and for all ages, but without an audience and without overnight stays. Children up to the age of 12 may be indoors with a maximum of 10.

The curfew will be abolished and replaced by a gathering ban. Thus, between midnight and 5.00 a.m., a maximum of three people may gather in the public space with people who are not members of their own household or with members of their own household*.

* of one's own household: persons living in the same household.

In addition, the following will again be permitted outdoors:
 • The opening of terraces for cafés and restaurants;
 • Events (including receptions and banquets), cultural performances and worship services up to a maximum of 50 people;
 • Amusement parks;
 • Professional flea markets and brocantes.From 8 May, a household will be able to accommodate two people from the same household at the same time, excluding children aged 12 and under.

************************************

We remind you that you can find:

 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website "THE NATIONAL CRISIS CENTRE". An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities.
 • You can also consult THE GENERAL SITE OF THE FEDERAL PUBLIC SERVICE PUBLIC HEALTH ON THE CORONAVIRUS, which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days.
 • You can find all the information on the measures taken by the Brussels authorities on the website CORONAVIRUS.BRUSSELS
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).
         
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF :-)  
#STAYHOMESTAYSAFE

14 april: Naar een versoepeling van de maatregelen

Op 14 april heeft de federale regering besloten enkele van de huidige maatregelen ter bestrijding van Covid-19 te versoepelen.


1/ Heropening van de scholen

Vanaf 19 april worden de lessen hervat volgens de regeling die vóór de paasvakantie was ingesteld. Dit betekent dat :
 • Kleuterschool, lager onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, eerste niveau van het secundair onderwijs en alternerende opleidingen zullen voor 100% face-to-face zijn;
 • Voor het tweede en derde niveau van het secundair onderwijs zal 50% van de cursussen "face-to-face" zijn;
=> Onder voorbehoud van de evolutie van het aantal besmettingen, zullen de cursussen van het secundair onderwijs vanaf 3 mei weer voor 100% face-to-face kunnen worden gegeven.
 • Studenten in het hoger onderwijs mogen één dag per week fysiek op de campus aanwezig zijn.
Examens kunnen persoonlijk worden afgenomen.


2/ Niet-essentiële reizen: strikt test- en quarantaineregime

Vanaf 19 april zullen niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie weer zijn toegestaan. De Europese regels blijven van kracht voor reizen buiten de EU.

Bij aankomst in België moeten reizigers een strikt regime van verplichte tests en quarantaine volgen. Er zullen politiecontroles worden uitgevoerd en er is een boete van 250 euro voor niet-naleving.


3/ Normale hervatting van de activiteiten voor winkels en niet-medische contactberoepen

Vanaf 26 april zijn bijeenkomsten van maximaal 10 personen buiten toegestaan.

Bovendien zullen de winkels vanaf 26 april opnieuw klanten zonder afspraak kunnen verwelkomen. Het zal nu mogelijk zijn u te laten vergezellen door een ander lid van het huishouden bij het boodschappen doen.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten - zullen weer kunnen openen, maar zullen moeten voldoen aan strengere gezondheidsprotocollen.


4/ Buitenplan: 8 mei

Georganiseerde activiteiten (d.w.z. activiteiten van sportclubs of verenigingen) mogen maximaal 25 personen in de open lucht en voor alle leeftijden bijeenbrengen, maar zonder overnachting. Kinderen tot 12 jaar mogen binnen spelen met maximaal 10.

De avondklok wordt opgeheven en vervangen door een samenscholingsverbod. Zo mogen zich tussen middernacht en 05.00 uur in de openbare ruimte maximaal drie personen verzamelen die al dan niet deel uitmaken van hetzelfde huishouden *.

* mensen die onder hetzelfde dak wonen.

Bovendien zal het volgende opnieuw buiten worden toegestaan:
 • De opening van terrassen voor cafés en restaurants;
 • Evenementen (inclusief recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot een maximum van 50 personen;
 • Pretparken;
 • Professionele vlooienmarkten en brocantes.

5/ Twee dichte contacten thuis

Vanaf 8 mei kan eenzelfde huishouden maximaal en tegelijkertijd twee personen uit hetzelfde huishouden in hun woning verwelkomen, waarbij kinderen van 12 jaar en jonger niet worden meegerekend.

****************************

Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:

 • Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het NATIONAAL CRISISCENTRUM (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
 • U kunt ook terecht op de algemene website van de FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID OVER HET CORONAVIRUS die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
 • Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689.
 • CORONAVIRUS.BRUSSELS voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid.
 • Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7). 
ZORG GOED VOOR JEZELF :-) 
#STAYHOMESTAYSAFE

14 avril : Vers un assouplissement des mesures

Le 14 avril dernier le gouvernement fédéral a décidé d’assouplir certaines mesures actuellement en vigueur en vue de lutter contre le Covid-19.


1/ Réouverture des écoles

Dès le 19 avril, les cours reprendront sous le régime mis en place avant les vacances de Pâques. Cela signifie que :
 • L’enseignement maternel, primaire, secondaire spécial, premier degré de l’enseignement secondaire et formation en alternance se fera à 100% en présentiel ;
 • Pour le deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire – les cours se feront en présentiel à 50 % ;
=> Sous réserve de l’évolution des contaminations, les cours de l’enseignement secondaire pourront éventuellement reprendre à 100% en présentiel à partir du 3 mai.
 • Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être présents physiquement sur le campus un jour par semaine.
Quant aux examens, ils peuvent se dérouler en présentiel.

2/ Voyages non essentiels : régime strict de tests et de quarantaine
Dès le 19 avril, les voyages non-essentiels seront à nouveau autorisés dans l’Union européenne. Les règles européennes restent en vigueur quant aux voyages en dehors de l’Union.
Dès l’arrivée en Belgique, les voyageurs doivent suivre un régime strict de tests et de quarantaine obligatoires. Des contrôles de police seront effectués et une amende de 250€ est prévue en cas de non-respect des règles.

3/ Reprise normale des activités pour les magasins et les métiers de contact non médicaux
Les rassemblements de maximum 10 personnes à l’extérieur seront autorisés à partir du 26 avril.

En outre, les magasins pourront à nouveau accueillir des clients sans rendez-vous à partir du 26 avril. Il sera désormais possible de se faire accompagner par un autre membre du foyer pour faire son shopping.

Les métiers de contact non médicaux – notamment les coiffeurs et spécialistes de la beauté – seront à nouveau accessibles au public mais il faudra respecter des protocoles sanitaires renforcés.

4/ Plan plein air : 8 mai
Les activités organisées (c’est-à-dire les activités de clubs sportifs ou d’associations) pourront rassembler au maximum 25 personnes à l’extérieur et pour tous les âges, mais sans accueillir de public et sans nuitée. Les enfants jusqu’à 12 ans accomplis peuvent être à l’intérieur avec un maximum de 10.

Le couvre-feu sera supprimé et remplacé par une interdiction de rassemblement. Ainsi, on peut se rassembler à maximum 3 personnes dans l’espace public entre minuit et 5h00, l’on pourra se trouver dans l’espace public avec un maximum de trois personnes qui ne font pas partie de son propre foyer ou avec des membres de son propre foyer*.

* de son propre foyer : personnes vivant sous le même toit.

Du reste, les éléments suivants seront à nouveau autorisés à l’extérieur :
 • L’ouverture des terrasses pour les cafés et restaurants ;
 • Événements (y compris les réceptions et banquets), les représentations culturelles et les services du culte jusqu’à un maximum de 50 personnes ;
 • Parcs d’attraction ;
 • Marchés aux puces et brocantes professionnels.
5/ Deux contacts rapprochés chez soi
À partir du 8 mai, un foyer pourra accueillir deux personnes d’un même foyer en même temps, à l’exclusion des enfants âgés de 12 ans accomplis ou moins.


****************************
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :
 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site LE CENTRE DE CRISE NATIONAL (NCCN). Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée.
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689
 • Pour toutes les informations sur les mesures prises par les autorités bruxelloises : CORONAVIRUS.BRUSSELS
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).

PRENEZ SOIN DE VOUS :-)
#STAYHOMESTAYSAFE