Bruvax

Launch of the digital reserve list system Bruvax on 19 April in Brussels-Capital Region 

Covid-19 updates

Since January 2021, a vaccination schedule has been set up in Belgium according to categories of people : nursing home residents, health care staff & other hospital staff, people aged 65 or over, people at risk of co-morbidities & people exercising critical functions and finally, the general population above 18 years.

As vaccination is not compulsory, a platform has been set up to redistribute unused doses.

In Wallonia and Flanders, this is the QVAX platform. QVAX allows people over 18 years of age who wish to be vaccinated to be registered on a waiting list. This platform is gradually being used by the vaccination centres either when there are surplus doses at the end of the day or when there are time slots left vacant during the day. The system is easy to use. Centre managers simply insert the available appointment times and the system takes care of the rest: a SMS will be sent to the registrants according to the order of priority pre-established by the QVAX, according to the vaccination centre selected by the candidate, etc.

In the Brussels-Capital Region, this is the Bruvax platform. This appointment system will be fully accessible to the general public on 19 April.

It is already available to general practitioners since 13 April but in a reduced format. They will be able to register patients who wish to be vaccinated but who are unable to travel (people who cannot travel and who are over 60 years old or over 52 years old with comorbidities). These people will be administered the Johnson & Johnson vaccine as it only requires one dose. In addition, general practitioners will be able to vaccinate between 8 and 12 patients per day at home from 19 April.

As of 19 April, all Brussels residents who meet the age criteria for vaccination will be able to make an appointment or register on the waiting list via the Bruvax system. To do so, they must enter their national registration number, name and address on the platform.

For more information check out : 
 • Call-center Tracing Coronavirus : 02 214 19 19

*****************************************

We remind you that you can find:

 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website "THE NATIONAL CRISIS CENTRE". An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities.
 • You can also consult THE GENERAL SITE OF THE FEDERAL PUBLIC SERVICE PUBLIC HEALTH ON THE CORONAVIRUS, which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days.
 • You can find all the information on the measures taken by the Brussels authorities on the website CORONAVIRUS.BRUSSELS
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).
 
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF :-)  
#STAYHOMESTAYSAFE

Het Brussels Gewest lanceert op 19 april zijn elektronische reservelijst-systeem "Bruvax"

Sinds januari 2021 is in België een vaccinatieschema opgesteld op basis van volgende categorieën : bewoners van verpleeghuizen, personeel in de gezondheidszorg & ander ziekenhuispersoneel, personen van 65 jaar of ouder, personen met risico op comorbiditeit, kritieke functies en ten slotte de algemene bevolking boven de 18 jaar.

Aangezien vaccinatie niet verplicht is, is een platform opgericht voor de herverdeling van ongebruikte doses.

In Wallonië en Vlaanderen is dit het QVAX-platform. Met QVAX kunnen mensen ouder dan 18 jaar die gevaccineerd willen worden, op een wachtlijst worden ingeschreven. Dit platform wordt geleidelijk door de vaccinatiecentra gebruikt, hetzij wanneer er aan het eind van de dag een overschot aan doses is, hetzij wanneer er in de loop van de dag tijdspannes vrijkomen. Dit systeem is heel gebruiksvriendelijk. De beheerders van de centra hoeven alleen maar de beschikbare afspraaktijden in te voeren en het systeem zorgt voor de rest: een contact per SMS naar de inschrijvers volgens de door de overheid vastgestelde rangorde, volgens het door de kandidaat gekozen vaccinatiecentrum, enz.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat het Bruvax-platform. Dit afsprakensysteem zal op 19 april volledig toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Het is vanaf 13 april al toegankelijk voor huisartsen, maar in een beperkter formaat. Zo zullen zij patiënten kunnen registreren die gevaccineerd willen worden maar zich niet kunnen verplaatsen, meer bepaald personen die zich niet kunnen verplaatsen en ouder zijn dan 60 of ouder dan 52 jaar met comorbiditeiten. Deze mensen zullen het vaccin van Johnson & Johnson toegediend krijgen, omdat daarvoor maar één dosis nodig is. Bovendien krijgen huisartsen vanaf 19 april de gelegenheid om op basis daarvan 8 tot 12 patiënten per dag thuis in te enten.

Vanaf 19 april kunnen alle Brusselaars die voldoen aan de leeftijdscriteria voor vaccinatie, een afspraak maken of zich inschrijven op de wachtlijst via het Bruvax-systeem. Daartoe moeten zij hun nationale registratienummer, naam en adres op het platform invoeren.

Voor meer informatie
 • Call-center Tracing Coronavirus : 02 214 19 19

********************************

Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:

 • Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het NATIONAAL CRISISCENTRUM (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
 • U kunt ook terecht op de algemene website van de FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID OVER HET CORONAVIRUS die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
 • Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689.
 • CORONAVIRUS.BRUSSELS voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid.
 • Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7). 
ZORG GOED VOOR JEZELF :-) 
#STAYHOMESTAYSAFE

La Région de Bruxelles-Capitale lance son système de réservation online « Bruvax » le 19 avril

Depuis le mois de janvier 2021, un calendrier de vaccination a été mis en place en Belgique en fonction de catégories de personnes : résidents de maisons de repos, le personnel de soins de santé & le reste du personnel hospitalier, personnes de 65 ans ou plus, personnes à risque de comorbidité & fonctions critiques et enfin, la population générale au-dessus de 18 ans.

Cette vaccination étant non-obligatoire, une plateforme a été mise en place afin de pouvoir redistribuer les doses inutilisées.

Ainsi en Wallonie et en Flandre, il s’agit de la plateforme QVAX. QVAX permet aux personnes âgées de plus de 18 ans qui souhaitent se faire vacciner d’être inscrits sur une liste d’attente. Cette plateforme est progressivement utilisée par les centres de vaccination soit lorsqu’il y a des doses excédentaires en fin de journée ou soit lorsqu’il y a des plages horaires restées vacantes en cours de journée. Ce système est simple d’utilisation. Les gestionnaires du centre n’ont qu’à insérer les heures de rendez-vous disponibles et le système se charge du reste : un SMS sera envoyé aux inscrits selon l’ordre de priorité préétabli, selon le centre de vaccination sélectionné par le candidat, etc.

En Région de Bruxelles-Capitale, il s’agit de la plateforme Bruvax. Ce dispositif de prise de rendez-vous sera pleinement accessible au grand public le 19 avril.

Il est d’ores et déjà accessible pour les médecins généralistes depuis le 13 avril mais en format réduit. Ainsi, ils pourront inscrire les patients qui désirent se faire vacciner mais qui sont incapables de se déplacer (les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont plus de 60 ans ou plus de 52 ans avec des comorbidités). Ces personnes se verront administrer le vaccin Johnson & Johnson car celui-ci ne requière qu’une seule dose. En outre, les médecins généralistes auront la possibilité de vacciner entre 8 et 12 patients par jour et à domicile dès le 19 avril.

À partir du 19 avril, tous les Bruxellois qui rentrent dans les critères d’âge acceptés pour la vaccination, auront la possibilité de prendre rendez-vous ou de s’inscrire sur la liste d’attente via ce système de Bruvax. Pour se faire, ils doivent insérer leur numéro de registre national, nom et adresse sur la plateforme.

Pour plus d’informations 
 • Call-center Tracing Coronavirus : 02 214 19 19
***************************************************
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :
 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site LE CENTRE DE CRISE NATIONAL (NCCN). Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée.
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689
 • Pour toutes les informations sur les mesures prises par les autorités bruxelloises : CORONAVIRUS.BRUSSELS
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).PRENEZ SOIN DE VOUS :-)
#STAYHOMESTAYSAFE