Susp. plan plein air + enseignement

19 March: measures in education and postponement of the “outdoor plan”

Updates Covid-19

Here are the different decisions taken at the Consultative Committee on Friday 19 March :

1/ Postponement of the outdoor plan

The implementation of the "outdoor plan" is temporarily suspended except for activities for young people (up to and including 18 years of age) of up to ten people, outdoors and without overnight stay. Activities for children under 12 years of age may take place, but preferably outdoors.

2/ Measures in education

Following the request of the Consultative Committee, Education Ministers must develop and implement a detailed and comprehensive plan to quickly reduce the number of infections and clusters in schools by Monday 22 March.

The Consultative Committee also decided the following :

 • After the Easter holidays => Postponement of the possibility for pupils in the second level of secondary education to attend live classes full-time;
 • 24 March => at the latest, face masks become compulsory for all pupils in primary grades 5 and 6;
 • 9 April => Full-time face-to-face teaching in secondary education will be allowed.
100% face-to-face teaching should be accompanied by regular testing of teachers and, subsequently, of students

3/ Restriction of seats in trains

The number of seats on trains for tourist destinations is reduced. Thus, from now on, it is required to sit only on the window seats (and not on the aisle seats) except for children under 12 years old and also except on school days.

4/ Antigen testing for people who cannot telework in risk areas

From 22 March, antigen tests will be made available in risk areas where teleworking is not possible.

Other measures remain in place, including :
 • Wearing a mask (covering the nose and mouth) remains mandatory throughout the Brussels Region;
 • Restaurants and bars are currently closed;
 • In the Brussels Region, the curfew is still in force from 22:00 to 06:00.
 • Teleworking remains the norm;
 • The contact bubble of 1 person inside is fixed;
 • It is forbidden to consume alcohol on the public highway;
 • Non-essential travel remains prohibited until 18 April. The Consultative Committee also announced stricter controls for people returning from abroad. If you come back from a red zone and do not get tested, the police will automatically be informed and you risk a fine of 250 euros;
 • The isolation period is 10 days.
***********************************************************

We remind you that you can find:

 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website " THE NATIONAL CRISIS CENTRE" . An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities ;
 • You can also consult THE GENERAL SITE OF THE FEDERAL PUBLIC SERVICE PUBLIC HEALTH ON THE CORONAVIRUS which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days ;
 • For all information on the measures taken by the Brussels authorities CORONAVIRUS.BRUSSELS ;
 • If you are looking for a testing centre, please click HERE ; 
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF :-)
#STAYHOMESTAYSAFE

19 maart : maatregelen in het onderwijs en uitstel van het buitenplan

Dit zijn de verschillende besluiten die op vrijdag 19 maart in het Overlegcomité zijn genomen:

1/ Buitenplan uitgesteld

De uitvoering van het "buitenplan" wordt tijdelijk opgeschort, behalve voor activiteiten voor jongeren (tot en met 18 jaar) van maximaal tien personen, in open lucht en zonder overnachting. Activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn toegestaan, maar bij voorkeur buiten.

2/ Maatregelen in het onderwijs

Op verzoek van het Overlegcomité moeten de ministers van Onderwijs tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en alomvattend plan opstellen om het aantal besmettingen en clusters in scholen snel te verminderen.
Het Overlegcomité heeft voorts het volgende besloten:
 • Uitstel van de mogelijkheid voor leerlingen van het tweede niveau van het secundair onderwijs om opnieuw voltijds lessen te volgen tot na de paasvakantie;
 • Uiterlijk 24 maart => Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs moeten een masker dragen.
 • Uiterlijk 19 april => Voltijds "face-to-face"-onderwijs in het secundair onderwijs zal worden toegestaan.
100% "face-to-face"-onderwijs moet gepaard gaan met regelmatige toetsing van de leraren en vervolgens van de leerlingen.

3/ Zitplaatsbeperkingen in de trein

Het aantal zitplaatsen in treinen naar toeristische bestemmingen wordt verminderd. Voortaan is het dus verplicht om alleen aan het raam te zitten (en niet aan het gangpad), behalve voor kinderen onder de 12 jaar en ook niet op schooldagen.

4/ Antigeentesten voor mensen die niet kunnen telewerken in sectoren met een hoog risico

Vanaf 22 maart zullen antigeentests beschikbaar zijn in sectoren waar telewerken niet mogelijk is.

Andere maatregelen blijven van kracht, waaronder:
 • Het dragen van een masker (dat de neus en de mond bedekt) blijft verplicht in het hele Brusselse Gewest;
 • Restaurants en bars zijn momenteel gesloten;
 • In het Brussels Gewest geldt de avondklok nog steeds van 22.00 uur tot 06.00 uur.
 • Telewerken blijft de norm;
 • De contactbubbel van 1 persoon binnen is vast;
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen op de openbare weg;
 • Niet-essentiële reizen blijven verboden tot 18 april. Het Overlegcomité heeft ook strengere controles aangekondigd voor mensen die uit het buitenland terugkeren. Als u uit een rode zone terugkeert en u laat zich niet testen, wordt de politie automatisch op de hoogte gebracht en riskeert u een boete van 250 euro ;
 • De isolatieperiode is 10 dagen.
******************************************************************
Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:

=> Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
=> U kunt ook terecht op de algemene website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid over het coronavirus die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
=22> Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689.
=> https://coronavirus.brussels : voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid.
=> Als u op zoek bent naar een screeningscentrum, klik dan https://coronavirus.brussels/nl/waar-kunt-u-een-test-in-brussel-afnemen/">hier.
=> Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7).


ZORG GOED VOOR JEZELF :)
#STAYHOMESTAYSAFE


19 mars : mesures dans l’enseignement et report du plan plein air

Voici les diverses décisions prises lors du Comité de Concertation de ce vendredi 19 mars :

1/ Report du plan plein air

L’exécution du « plan plein air » est temporairement suspendue sauf pour ce qui concerne les activités pour les jeunes (jusqu’à 18 ans inclus) de maximum dix personnes, en plein air et sans nuitée. En ce qui concerne les enfants de moins de 12 ans, les activités peuvent avoir lieu, mais préférablement à l’extérieur.

2/ Mesures dans l’enseignement

Suite à la demande du Comité de concertation, les ministres de l’Enseignement ont dû élaborer un plan détaillé et complet afin de réduire rapidement le nombre de contaminations et de clusters dans les écoles pour le lundi 22 mars.
Le Comité de concertation a par ailleurs décidé ce qui suit :
 • Report à la rentrée suivant les vacances de Pâques => l’éventualité pour les élèves du 2e degré de l’enseignement secondaire de suivre les cours en présentiel à temps plein à nouveau ;
 • Le 24 mars au plus tard => Le port du masque devient obligatoire pour tous les élèves de 5e et 6e année primaire.
 • Le 19 avril => L’enseignement en présentiel à temps plein dans l’enseignement secondaire sera permis.
L’enseignement en présentiel à 100 % doit s’accompagner de tests réguliers des enseignants et, par la suite, des élèves.

3/ Restriction des places dans les trains

Le nombre de sièges dans les trains à destination touristique est réduit. Ainsi, désormais il est exigé de s’assoir uniquement sur les sièges côté fenêtre (et non ceux côté couloir) excepté pour les moins de 12 ans et également à l’exception des jours d’école.
 

4/ Tests antigéniques pour les personnes qui ne peuvent pas faire de télétravail dans les secteurs à risques

Depuis le 22 mars, des tests antigéniques seront mises à disposition dans les secteurs à risques où le télétravail est impossible.
Les autres mesures restent en place, notamment :
 • Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) reste obligatoire sur tout le territoire de la Région bruxelloise ;
 • Les restaurants et bars restent actuellement fermés ;
 • En Région bruxelloise, le couvre-feu est toujours d’application de 22h00 à 06h00.
 • Le télétravail reste la norme ;
 • La bulle de contact de 1 personne à l’intérieur est fixe ;
 • Il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique ;
 • Les voyages non-essentiels restent interdits jusqu’au 18 avril. Le Comité de consultation a également annoncé des contrôles plus stricts pour les personnes revenant de l'étranger. Si vous revenez d'une zone rouge depuis l'étranger et que vous ne vous faites pas tester, la police sera automatiquement informée et vous risquez une amende de 250 euros ;
 • La période d’isolation est de 10 jours.

******************************************************

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :

 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site LE CENTRE DE CRISE NATIONAL (NCCN). Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée ;
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles ;
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689 ;
 • Pour toutes les informations sur les mesures prises par les autorités bruxelloises : CORONAVIRUS.BRUSSELS ;
 • Si vous recherchez un centre de dépistage, veuillez cliquer ICI ;
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).
PRENEZ SOIN DE VOUS :)
#STAYHOMESTAYSAFE