Booster d'automne

14 October – Covid-19 vaccines : a booster dose for autumn ?

Covid-19 updates

As we enter autumn and the winter months, we might expect the co-circulation of viruses like influenza (flu) with Covid-19. One of the instruments to fight the ongoing coronavirus pandemic is the vaccine. Since 14 October, vaccines adapted to the Omicron BA-4/BA-5 sub-variant are available in the Brussels region. When can the booster dose be given? Where can I get it ? How do I get an appointment? The Expat Welcome Desk has all the information you need!

First of all …

The vaccines used in the booster dose are only the Moderna and Pfizer messenger RNA vaccines, regardless of which vaccine was given in earlier doses.

Who can get vaccinated?

For the autumn booster dose:
 • Any person residing in Belgium who is at least 18 years old;
 • People who have been living in Belgium for more than 3 months but who are domiciled abroad;
 • Belgians living abroad.
Can a person who got the first two doses abroad receive the booster dose in Brussels?

Yes, they can be vaccinated with the booster dose. However, the 3rd dose button in Bruvax will only be active if the two previous vaccinations are registered in VaccinNet. This registration can be done via a general practitioner.

When can the booster be given?

There is a minimum interval of 3 months between the last dose of vaccine received and the booster dose.

Some clarifications for specific cases
- Young people aged 12-17 who received a primary vaccination and a 1st booster dose with a "classic" vaccine are not allowed to receive an autumn booster.
- 12-17 year olds who have received a primary vaccination but not (yet) a 1st booster dose can benefit from the autumn booster with a relevant vaccine.
- People who have already received a 2nd booster dose (outside the vaccination campaign) in the last few months are also invited to receive this autumn booster (with a minimum interval of 3 months since their last dose).

How to make an appointment?

For the Brussels-Capital Region it is possible to make an appointment via the Bruvax website or via the call-center: 02/214.19.19.
In Flanders and Wallonia: a waiting list system has been reactivated on the Qvax platform. It is possible to voluntarily register on this reserve list to receive a new injection of the Covid-19 vaccine more quickly. The registrants will not overtake anyone in the order of priority but will fill in the gaps when people do not show up for their appointment at a vaccination centre.

Where to get vaccinated?

Brussels-Capital Region: there is an interactive list of Covid vaccination sites.
Wallonia: there is a list of Covid vaccination sites on the Jemevaccine site.
Flanders: there is a list of Covid vaccination sites on the Laatjevaccineren.be site

What to do if you do not have a national (registration) number?

If you do not have a Belgian national number (the 11-digit number you received when you registered with the municipality), you can contact a general practitioner to have a BIS number created for you. This number is temporary and allows you to register on the Bruvax and Qvax platforms.
Please note: if you had a PCR test when you arrived in Belgium after returning from a trip, you received a number similar to the BIS number, also consisting of 11 digits. However, this 11-digit is only valid for the PCR test and does not allow you to be vaccinated.

What about certificates?

According to Council Recommendation (EU) 2022/107 :

Vaccination certificate
- First vaccination: valid for 270 days
- Booster dose: valid for an unlimited period

Test certificate
- Rapid antigen test (RAT): must be approved at European level - valid for 24 hours
- PCR test: valid for 72 hours.

For more information

14 oktober – Vaccinatie tegen Covid19 : een boosterdosis voor de herfst

Nu we de herfst en de wintermaanden ingaan, kunnen we co-circulatie van virussen zoals griep met Covid19 verwachten. Een van de instrumenten om de huidige pandemie te bestrijden is het vaccin. Sinds 14 oktober zijn in de 4 vaccinatiecentra in het Brusselse gewest vaccins beschikbaar die aangepast zijn aan de subvariant Omicron BA-4/BA-5. Waar en wanneer kun je deze boosterdosis krijgen? Hoe kom ik aan een afspraak? De Expat Welcome Desk vertelt je alles.

Belangrijk ...

Booster vaccins zijn alleen de Moderna en Pfizer messenger RNA vaccins, ongeacht welk vaccin als eerste dosis is gegeven.

Wie komt in aanmerking voor de herfst booster ?

 • Elke persoon die in België gedomicilieerd is en minstens 18 jaar oud is;
 • Personen die meer dan 3 maanden in België verblijven maar in het buitenland gedomicilieerd zijn;
 • Belgen in het buitenland.
Kan iemand die de eerste twee doses in het buitenland heeft gekregen, de boosterdosis in Brussel krijgen?

Ja, ze kunnen hun boosterdosis krijgen. De knop 3e dosis in Bruvax is echter alleen actief als de twee voorgaande vaccinaties in VaccinNet zijn geregistreerd. Deze registratie is mogelijk via een huisarts.

Wanneer kan het vaccin worden toegediend?

Tussen de laatste ontvangen vaccinatiedosis en de boosterdosis moeten minimaal 3 maanden liggen.

Enkele toelichtingen voor specifieke gevallen

 • Jongeren van 12-17 jaar die een primaire vaccinatie en een 1e boosterdosis met een "klassiek" vaccin hebben ontvangen, kunnen geen herfstbooster krijgen.
 • 12-17-jarigen die een primaire vaccinatie hebben ontvangen, maar (nog) geen 1e boosterdosis, kunnen de najaarsbooster krijgen met het aangepaste vaccin.
 • Mensen die in de afgelopen maanden al een 2e boosterdosis hebben gekregen (buiten de vaccinatiecampagne om) worden ook uitgenodigd om deze najaarsbooster te ontvangen (met een minimum interval van 3 maanden sinds hun laatste dosis).

Hoe maak je een afspraak?

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het mogelijk om een afspraak te maken via de Bruvax website of via het call-center: 02/214.19.19.
In Vlaanderen en Wallonië is sinds 2 december een wachtlijstsysteem gereactiveerd op het Qvax platform. Het is mogelijk zich vrijwillig op een reservelijst in te schrijven om sneller het nieuwe Covid-19 vaccin te ontvangen. Mensen die zich hiervoor registreren vullen de plek op van personen die niet komen opdagen voor hun tijddslot in een vaccinatiecentrum.

Waar kan je je laten vaccineren?

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: er is een interactieve lijst met Covid-vaccinatiesites.
Wallonië: er is een lijst van Covid-vaccinatiesites op de website Jemevaccine.
Vlaanderen: er is een lijst van Covid-vaccinatiesites op Laatjevaccineren.be.

Wat als je geen nationaal nummer hebt?

Als u geen Belgisch nationaal nummer hebt (het 11-cijferige nummer dat u bij uw inschrijving bij de gemeente hebt gekregen), kunt u contact opnemen met een huisarts om een BIS-nummer voor u aan te maken. Dit nummer is tijdelijk en maakt registratie op de Bruvax en Qvax platforms mogelijk.
Let op: als u bij aankomst in België na terugkeer van een reis een PCR-test hebt ondergaan, hebt u een nummer gekregen dat vergelijkbaar is met het BIS-nummer, dat ook uit 11 cijfers bestaat. Deze 11-cijferige code is echter alleen geldig voor de PCR-test en geeft geen recht op vaccinatie.

Hoe zit het met certificaten?

Overeenkomstig Aanbeveling (EU) 2022/107 van de Raad:

Vaccinatiebewijs
 • Primovaccinatie: geldig gedurende 270 dagen
 • Boosterdosis: onbeperkt geldig
Testcertificaat
 • Snelle antigeentest (RAT): deze moet op Europees niveau zijn goedgekeurd en is 24 uur geldig
 • PCR-test: geldig gedurende 72 uur.

Voor meer informatie

14 octobre –

Vaccination Covid-19 : un booster pour l’automne ?

Alors que nous entrons dans l'automne et les mois d'hiver, nous pouvons nous attendre à une co-circulation de virus comme la grippe avec le Covid19.Un des instruments de lutte contre la pandémie actuelle est le vaccin. Depuis le 14 octobre, des vaccins adaptés au sous-variant d'Omicron BA-4/BA-5 sont disponibles en région bruxelloise. Quand peut-on faire cette dose de rappel ? Où cela se déroule-t-il ? Comment obtenir un rendez-vous ? L’Expat Welcome Desk a toutes les informations dont vous avez besoin.

Avant tout …

Les vaccins utilisés en dose de rappel (booster) sont uniquement les vaccins à ARN messager Moderna et Pfizer, qu’importe le vaccin administré en première dose.

Qui peut se faire administrer le booster ?
 • Toute personne domiciliée en Belgique et âgée d’au moins 18 ans ;
 • Les personnes qui séjournent plus de 3 mois en Belgique mais qui sont domiciliées à l’étranger ;
 • Les Belges à l’étranger.

Une personne ayant reçu ses deux premières doses à l’étranger peut-elle recevoir la dose de rappel à Bruxelles ?

Oui. Mais pour la prise de rendez-vous, le bouton 3e dose dans Bruvax ne sera actif que si les deux précédentes vaccinations sont enregistrées dans VaccinNet. Cet enregistrement peut se faire via un médecin généraliste.

Quand peut-on se faire administrer la dose booster?

Il y un intervalle minimal de 3 mois à respecter entre la dernière dose de vaccin reçue et la dose booster.

Quelques précisions pour des cas particuliers

•           Les jeunes de 12-17 ans ayant reçu une primovaccination et une 1ère dose de rappel avec un vaccin dit “classique” ne peuvent pas bénéficier d’un booster automnal.

•           Les jeunes de 12-17 ans ayant reçu une primovaccination mais pas (encore) une 1ère dose de rappel peuvent bénéficier du booster automnal avec un vaccin adapté.

•           Les personnes ayant déjà reçu une 2ème dose de rappel (hors campagne vaccinale) au cours des derniers mois sont également invitées à se faire administrer ce booster automnal (avec un intervalle minimal de 3 mois depuis leur dernière dose).

Comment prendre rendez-vous ?

Région de Bruxelles-Capitale :. Il est possible de prendre rendez-vous via le site de Bruvax ou via le call-center : 02/214.19.19.

En Flandres et Wallonie : un système de liste d’attente est réactivé sur la plateforme Qvax. Ainsi il est possible de s'inscrire volontairement sur une liste de réserve pour bénéficier plus rapidement d'une nouvelle injection du vaccin contre le Covid-19. Les inscrits ne dépasseront personne dans l’ordre des priorités mais combleront les absences lorsque des personnes ne se présentent pas à leur rendez-vous dans un centre de vaccination.

Où se faire vacciner ?

Région de Bruxelles-Capitale : il existe une liste interactive des lieux de vaccination Covid.
Wallonie : une liste des lieux de vaccination Covid est disponible sur le site Jemevaccine ;
Flandre : une liste des lieux de vaccination Covid est disponible sur le site Laatjevaccineren.be


Que faire si vous n'avez pas de numéro de registre national ?

Si vous n’avez pas de numéro national belge (numéro composé de 11 chiffres reçu lors de votre inscription à la commune), vous pouvez contacter un médecin généraliste afin qu’il vous crée un numéro BIS. Ce numéro est temporaire et vous permet de vous inscrire sur les platefomes Bruvax et Qvax.
Attention : si vous avez fait un test PCR à votre arrivée en Belgique suite un retour de voyage, vous avez reçu un numéro semblable au numéro BIS composé de 11 chiffres également. Toutefois ce code à 11 chiffres est uniquement valable pour le test PCR et ne permet pas de vous faire vacciner.

Quid des certificats ?

En accord avec la recommandation (UE) 2022/107 du Conseil :

Certificat de vaccination
 • Primovaccination : valable durant 270 jours
 • Booster dose : valable indéfiniment

Certificat de test
 • Test antigénique rapide (RAT) : doivent être approuvés au niveau européen – valable durant 24h
 • Test PCR : valable durant 72 heures.

Pour plus d’informations