AdobeStock_164098602

Top tips for a smooth summer holiday

Holidays provide the ideal time for recharging your batteries and taking a well-deserved break. But to make sure your trip goes according to plan, you need to make sure that your travel documents are all current and up to date. Is your passport still valid? Do you need any particular vaccinations? What about Covid measures? Should you think about taking out travel insurance? The Expat Welcome Desk is your guide for a summer with total peace of mind.

 

Take your passport with you

If you’re travelling outside the European Union, having your passport with you is essential.

So make sure that it is still valid. Also, depending on the destination, your passport may need to still be valid for X more months after your stay ends.

If your passport has expired or does not correspond with the rules and regulations of the country you are going to visit, you will need to make an appointment with your local authority to obtain a new passport (a charge is made for your application). If your application is urgent, the charges associated with it will be higher.

Get all your travel documents together

Depending on your destination, you will need to obtain a visa and/or a travel document.

You can go to “diplomatie.belgium.be – Travelling abroad” to find out more about what travel documents are required.

Vaccinations

Certain vaccinations are compulsory or highly recommended if you want to travel to certain countries in the world. For more information, we suggest you visit the webpage of the Institute of Tropical Medicine and talk to your GP.

Find out about the Covid measures that apply in your destination country

Health measures differ from one country to the next. It is important for you to find out about the ones that apply where you are travelling to, as well as the health measures that apply when you return to Belgium. Visit the webpage providing specific advice about each destination at diplomatie.belgium.be  relatif aux conseils par destination. (only in French or Dutch).

Make sure you have travel assistance insurance

·      Is it compulsory?

This type of insurance is not compulsory but is highly recommended. You just never know if you’ll have a health problem or accident during your trip, or whether you might encounter a problem with your luggage. Some types of travel insurance also cover breakdowns and car accidents.

·      What does it cover?

Expenses specific to the policyholder

·      Medical expenses: the policy will cover the difference between the charges made by the healthcare provider and the contribution you can expect from your health fund.

·      Repatriation: repatriation expenses are covered if your insurer’s medical team are of the opinion that your state of health justifies it. If this is the case, your insurer will pay the cost of repatriation. This also applies if one of your close relatives dies and you must be repatriated.

·      Search and rescue: travel assistance insurance usually covers the cost of search and/or rescue if you suffer an accident in the mountains.

Expenses relating to your car

·      Towing after a breakdown: if your vehicle breaks down, you have the guarantee that your vehicle will be towed to the nearest garage. However, you will have to pay for the repair costs.

·      Vehicle repatriation: your car will be brought back to Belgium if the required repairs cannot be carried out on the spot.

·      Accommodation or travel expenses: accommodation costs are covered by your policy if your car is out of service, and you are unable to continue your journey. If, despite everything, you decide to continue your way, you will be granted a fixed amount of compensation.

NB: travel assistance insurance does not automatically provide the right to personal assistance and car assistance. For this reason, you need to choose the components of your travel assistance insurance based on your requirements.

·      Who is it for?

This insurance usually applies to the policyholder and individuals living under the same roof. Some policies offer extended cover because they apply to the policyholder’s dependent children, but who no longer live under the policyholder’s roof.

·      How long is it for?

The average period of validity for these policies is 90 to 180 days. If you’re planning to be away for longer, ask your insurer about extending the cover.

·      When should this insurance be taken out?

Travel assistance insurance must be taken out before the journey. Having said that, cover frequently takes effect the day after the policy is taken out. This means you can take out an assistance policy right up to the day before you leave on holiday.

There are many different travel assistance policies on the market, so don’t hesitate to compare them and choose the one that best meets your needs.

For more information:

·      Test-achats – comparateur d’assurances de voyage

·      Diplomatie.Belgium.be
De vakantie is een uitgelezen moment om de batterijen op te laden en een verdiende adempauze te nemen. Maar wenst u goed voorbereid aan uw reis te beginnen, kijk dan alvast na of alle reisdocumenten in orde zijn. Is uw paspoort nog geldig? Moet u één of ander vaccin krijgen vóór u vertrekt? Hoe staat het met de Covid-maatregelen? Heb ik iets aan een reisverzekering? De Expat Welcome Desk is uw gids voor een zomer zonder zorgen.

 

Vergeet uw paspoort niet

Gaat u op reis buiten de Europese Unie, dan is een paspoort onmisbaar.

Vergeet niet na te kijken of het nog geldig is. En voor sommige bestemmingen moet het paspoort zelfs X maanden na uw verblijf geldig blijven.

Is uw paspoort niet langer geldig of beantwoordt het niet aan de regelgeving van het land waar u naartoe gaat, neem dan contact op met het gemeentebestuur van uw woonplaats voor een nieuw document (betalend). Kijk uit, dringende aanvragen zijn duurder.

Verzamel alle reisdocumenten

Afhankelijk van uw reisbestemming hebt u een visum en/of een officieel reisdocument nodig.

Om te weten welke documenten u nodig hebt, kunt u terecht op de website « Diplomatie.Belgium – reisdocumenten».

Vaccins

Voor bepaalde landen zijn een aantal vaccins verplicht of sterk aanbevolen. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Spreek hierover zeker ook uw huisarts aan.

Kijk na welke Covid-maatregelen van kracht zijn in het land van bestemming

Aangezien gezondheidsmaatregelen van land tot land verschillen, dient u goed na te gaan welke maatregelen gelden in uw land van bestemming en aan welke regels u moet voldoen bij uw terugkeer naar België. Deze vindt u op de website diplomatie.belgium reisadviezen.

Zorg dat u een reisbijstandsverzekering hebt

·      Is een reisverzekering verplicht?

Deze verzekering is niet verplicht maar wel sterk aanbevolen. Ze kan inderdaad van pas komen bij gezondheidsproblemen, als u een ongeval hebt op reis of wanneer zich een probleem voordoet met uw bagage. Sommige verzekeringen dekken ook autopech en verkeersongevallen.

·      Hoeveel kost u dat?

Persoonsgebonden kosten

·      Medische kosten: de verzekering dekt het verschil tussen de factuur van de zorgverlener en de tussenkomst van het ziekenfonds.

·      Repatriëring: repatriëringskosten worden gedekt als het medisch team van uw verzekeraar oordeelt dat uw gezondheidstoestand dit verantwoordt. In dat geval neemt uw verzekeraar de repatriëringskosten op zich. Dat geldt ook als één van uw naasten zou overlijden en u gerepatrieerd moet worden.

·      Redding en opsporing: de reisbijstandsverzekering dekt doorgaans de reddings- en/of opsporingskosten na een ongeval in de bergen.

Kosten voor een voertuig

·      Takelen na pech: bij pech wordt uw voertuig automatisch naar de dichtstbijzijnde garage gesleept. De herstellingskosten moet u wel zelf betalen.

·      Repatriëring van uw voertuig: uw voertuig wordt naar België teruggebracht als de herstellingen niet ter plaatse kunnen worden uitgevoerd.

·      Overnachtings- of reiskosten: de overnachtingskosten worden door uw verzekering gedekt als uw voertuig defect is en u niet verder kunt reizen. Als u toch besluit uw reis voort te zetten, ontvangt u een vaste vergoeding.

N. B.: Een reisbijstandsverzekering verleent niet automatisch recht op persoonlijke bijstand en pechverhelping. Daarom is het belangrijk dat u uw reisbijstandsverzekering kiest in functie van uw behoeften.

·      Voor wie geldt de verzekering?

Meestal geldt deze verzekering zowel voor de verzekeringnemer als voor de personen van hetzelfde gezin. Sommige verzekeringen hebben een uitgebreide dekking voor kinderen ten laste van de verzekeringnemer ook al wonen zij niet langer onder hetzelfde dak.

·      Hoelang blijft ze geldig?

De gemiddelde duur van dit soort verzekeringen is 90 tot 180 dagen. Wenst u langer op reis te gaan, informeer dan even bij de verzekeraar om de dekking te verlengen.

·      Op welk moment sluit u de verzekering?

U sluit een reisbijstandsverzekering best voor u vertrekt. Wel treedt de dekking vaak in vanaf de dag na het sluiten van de verzekering. Een reisbijstandscontract kan dus worden gesloten tot de vooravond van uw vertrek.

Er zijn heel wat soorten reisbijstandsverzekeringen, vergelijk ze dus en kies de dekking die het best aansluit bij uw behoeften.

Voor meer informatie

·      Test aankoop – koopwijzer reisbijstand

·      Diplomatie.Belgium
Les vacances sont le moment idéal pour recharger vos batteries et faire un break bien mérité. Afin de préparer au mieux votre séjour, il faudra vous assurer que tous vos documents de voyage sont bien à jour. Votre passeport est-il toujours valable ? Avez-vous besoin d’un vaccin particulier ? Quid des mesures Covid ? Est-ce intéressant de prendre une assurance voyage ? L’Expat Welcome Desk vous guide pour un été en toute tranquillité.

 

Se munir de son passeport

Si vous voyagez en dehors de l’Union européenne, votre passeport est indispensable.

Veillez donc à vérifier que celui-ci est encore valide. En outre, en fonction de la destination, il peut être requis que votre passeport soit valable durant X mois de plus après votre séjour.

Si votre passeport n’est plus valide ou ne correspond pas à la réglementation du pays dans lequel vous allez vous rendre, vous pouvez prendre rendez-vous à votre commune de résidence afin de l’obtenir (demande payante). En cas de demande en urgence, les frais afférents seront plus élevés.

Rassembler les documents de voyage

En fonction de votre destination, vous devez obtenir un visa et/ou un document de voyage.

Vous pouvez vous rendre sur « Diplomatie.Belgium – documents de voyage » afin de vous renseigner sur les documents qui sont requis.

Les vaccins

Certains vaccins sont obligatoires ou vivement recommandés si vous désirez voyager dans certains pays du monde. Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter la page web de l’Institut de médecine tropicale et à vous adresser à votre médecin traitant.

S’informer sur les mesures Covid en application dans le pays de destination

Les mesures sanitaires étant différentes d’un pays à un autre, il est important de se renseigner sur celles en application sur votre lieu de destination ainsi que les mesures sanitaires à respecter lors de votre retour en Belgique. Vous pouvez vous rendre sur la page web du site diplomatie.belgium relatif aux conseils par destination.

S’assurer d’avoir une assurance assistance voyage

·      Obligatoire?

Cette assurance n’est pas obligatoire mais il est vivement conseillé d’en prendre une. En effet, elle peut être utile si vous avez un problème de santé, un accident durant votre voyage ou que vous rencontrez un problème avec vos bagages. Certaines assurances couvrent également les pannes et accidents de voiture.

·      Pour quels frais?

Frais relatifs à la personne

·      Frais médicaux : l’assurance couvre la différence qui subsiste entre la facture du prestataire de soins médicaux et l’intervention de la mutuelle.

·      Rapatriement : les frais de rapatriement sont couverts si l’équipe médicale de votre assureur évalue que votre état de santé le justifie. Dans ce cas, votre assureur prendra en charge les frais de rapatriement. Cela est aussi d’application si un de vos proches décède et que vous devez être rapatrié.

·      Sauvetage et recherche : les assurances assistance voyage couvrent généralement les frais de sauvetage et/ou de recherche si vous avez un accident en montagne.

Frais relatifs à la voiture

·      Remorquage suite à une panne : si votre véhicule tombe en panne, vous avez la garantie que le remorquage de votre véhicule jusqu’au garage le plus proche se fera. Cependant, vous devrez payer les frais de réparation.

·      Rapatriement de voiture : votre voiture sera rapportée en Belgique si les réparations ne peuvent se faire sur place.

·      Frais de séjour ou de voyage : les frais de séjour sont couverts par votre assurance si votre voiture est hors d’usage et que vous ne pouvez pas continuer votre voyage. Si vous décidez de continuer votre périple malgré cela, une indemnité fixe vous sera octroyée.

N. B. : une assurance assistance voyage ne donne pas automatiquement droit à une assistance aux personnes et une assistance voiture. C’est pourquoi, vous devez choisir votre assurance assistance voyage en fonction de vos besoins.

·      Pour qui ?

Habituellement, cette assurance est d’application pour le preneur d’assurance ainsi que les personnes qui habitent sous le même toit. Certaines assurances ont une couverture étendue car elles s’appliquent aux enfants à charge du preneur d’assurance, mais qui ne vivent plus sous son toit.

·      Pour combien de temps ?

La durée moyenne de ces assurances est de 90 à 180 jours. Si vous désirez partir plus longtemps, vous devez vous informer auprès de votre assureur pour prolonger l’assurance.

·      Quand faut-il souscrire cette assurance ?

L’assistance voyage doit nécessairement être prise avant le voyage. Néanmoins, les effets prendront fréquemment cours le lendemain de la souscription. On peut donc souscrire un contrat d’assistance jusqu’à la veille du départ en vacances.

Il existe de nombreuses assurances assistances voyage donc n’hésitez pas à les comparer et à choisir celle qui correspond le plus à vos besoins.

Pour plus d’informations

·      Test-achats – comparateur d’assurances de voyage

·      Diplomatie.Belgium
visit our online store to buy brby.re.