BAROMETRE CORONA

28 January: The coronavirus barometer enters into force… in code red

Covid-19 updates

The Consultative Committee met on Friday 21 January to discuss the health situation in Belgium and agreed on a series of new protective measures. The Expat Welcome Desk informs you about them.

The corona barometer

This barometer was validated by the Consultative Committee on 21 January and will come into force on 28 January. All current measures will therefore remain in force until that date.

The corona barometer has three phases that reflect the pressure on healthcare and will (for the time being) be applied to public events, the hospitality industry and leisure activities. Education and social contacts will not be included in the barometer.

The aim is to anticipate as much as possible the decisions of the Consultative Committee and to build in transparency regarding these measures. The final decision, however, remains with the Consultative Committee, which can relax or tighten measures.
 
The corona barometer has three phases:

  • Code yellow: epidemiological situation and pressure on hospitals under control;
  • Code orange: increasing pressure on the health system, requiring intervention to reverse the trend;
  • Code red: high risk of overloading the health system.

In order to determine the applicable code, the Consltative Committee will take into account the pressure on health care, the overall assessment of the epidemiological situation and, in particular, mental health.

As from 28 January the coronavirus barometer is be introduced in code red.

Check out measures below (only available in French for the moment)

baromètre
Validity of the vaccination certificate from 1 March

Following the decision of the Consultative Committee, the validity of the vaccination certificate in Belgium’s Covid Safe Ticket is reduced from 270 days to 150 days as of 1 March. The validity of the booster dose is not limited in time.

This means that anyone who has been vaccinated before 1 October with a single dose (Johnson & Johnson) or two doses (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford) must have received a booster dose before 1 March for their vaccination certificate to remain valid.

The certificate of recovery will also be valid for 150 days.

These changes only apply to people over 18 years old.

Requesting a PCR directly after a positive self-test will be possible from Thursday 27/01

The Interministerial Conference on Health also agreed to the development of a new tool that will allow people who have tested positive for to immediately request a CTPC code (Covid-19 Test Prescription Code) for a PCR test. It will no longer be necessary to request this code from the call centre or their GP. This tool will be available from Thursday 27 January.

Testing and quarantine 

image004

Adaptation of quarantine rules in education

- Closure of classes: the temporary closure of a class, nursery or childcare center may be decided but it must be justified by specific circumstances, upon assessment by the school or PSE service (Health promotion service);

- Quarantine: a child who had a high risk contact at home will no longer have to go into quarantine. Children can continue to attend school or nursery if they have no symptoms and do not test positive;

- Contact tracing: there will no longer be contact tracing by PES services in secondary and basic schools.


For more information check out :

28 januari: De coronabarometer treedt in werking … in code rood

Het Overlegcomité is op vrijdag 21 januari bijeengekomen om de gezondheidssituatie in ons land te bespreken en heeft overeenstemming bereikt over een reeks nieuwe maatregelen. De Expat Welcome Desk informeert u erover.

De Coronabarometer

Deze barometer is op 21 januari door het Overlegcomité gevalideerd en zal op 28 januari in werking treden (de huidige maatregelen zullen dus tot die datum van kracht blijven).

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen en zal (voorlopig) worden toegepast op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Onderwijs en sociale contacten zullen niet in de barometer worden opgenomen.

Doel is om zoveel mogelijk te anticiperen op de beslissingen van het Overlegcomité en transparantie in te bouwen wat betreft deze maatregelen. De eindbeslissing blijft echter liggen bij het Overlegcomité, dat kan versoepelen of verstrengen indien het Raadgevend Comité daartoe besluit.

De barometer bestaat uit drie fasen, namelijk:

Code geel, oranje en rood
  • code geel: epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen onder controle;
  • code oranje: toenemende druk op het gezondheidsstelsel, waardoor ingrijpen vereist is om de trend om te buigen;
  • code rood: hoog risico van overbelasting van het gezondheidssysteem.
Om de toepasselijke code vast te stellen, zal het Raadgevend Comité niet alleen rekening houden met de druk op de gezondheidszorg en de algemene evaluatie van de epidemiologische situatie maar ook met de geestelijke gezondheid.

baro

Geldigheid van het inentingsbewijs vanaf 1 maart

Ingevolge het besluit van het Overlegcomité wordt de geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs in het Belgische Covid Safe Ticket met ingang van 1 maart teruggebracht van 270 dagen tot 150 dagen. De geldigheidsduur van de boosterdosis is niet beperkt in de tijd.

Dit betekent dat iedereen die vóór 1 oktober is gevaccineerd met een enkele dosis (Johnson & Johnson) of twee doses (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford) vóór 1 maart een boosterdosis moet hebben gekregen, wil zijn vaccinatiebewijs geldig blijven.

Het certificaat van invordering is ook 150 dagen geldig.

Deze wijzigingen gelden alleen voor personen ouder dan 18 jaar.

Een PCR aanvragen direct na een positieve zelftest zal mogelijk zijn vanaf donderdag 27/01

De interministeriële conferentie volksgezondheid heeft ook ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw instrument waarmee mensen die positief hebben getest onmiddellijk een CTPC-code (Covid-19 Test Prescription Code ) kunnen aanvragen voor een PCR-test. Het zal niet langer nodig zijn deze code bij het callcenter of hun huisarts aan te vragen. Dit instrument zal vanaf donderdag 27 januari beschikbaar zijn.

Testen en quarantaine


image003

Aanpassing van de quarantainevoorschriften in het onderwijs

- Sluiting van klassen: tot tijdelijke sluiting van een klas, crèche of kinderopvangcentrum kan worden besloten, maar dit moet worden gerechtvaardigd door specifieke omstandigheden, na beoordeling door de school of de dienst voor gezondheidsbevordering op school;

- Quarantaine: een kind dat thuis een hoog-risico-contact heeft gehad, hoeft niet langer in quarantaine. Het kind kan naar school blijven gaan of naar de crèche gaan als het geen symptomen heeft en niet positief is getest;

- Tracering van contacten: de tracering van contacten door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in middelbare en basisscholen wordt afgeschaft.

Voor meer informatie:

28 janvier : Le baromètre corona entre en vigueur ... en code rouge

Le Comité de concertation s’est réuni ce vendredi 21 janvier afin de discuter de la situation sanitaire dans notre pays et s’est accordé sur une série de nouvelles mesures de protection. L’Expat Welcome Desk vous informe sur celles-ci.

Le baromètre corona

Le baromètre corona a été validé par le Comité de concertation ce 21 janvier et entrera en vigueur le 28 janvier (les mesures actuelles restent donc en vigueur jusqu’à cette date).

Ce baromètre comporte trois phases qui reflètent la pression sur les soins de santé et sera (pour l'instant) appliqué aux événements publics, à l’Horeca et aux activités récréatives. L'enseignement et les contacts sociaux ne feront pas partie du baromètre.

L'objectif de ce baromètre est de permettre aux secteurs concernés d’anticiper autant que possible les décisions du Comité de concertation et et de les rendre transparentes. Néanmoins, la décision finale appartient toujours au Comité de concertation, qui peut décider d’assouplir ou de renforcer les mesures, s’il le juge nécessaire.

Le baromètre comprend trois phases, à savoir :

Code jaune, orange et rouge
  • code jaune : situation épidémiologique et pression sur les hôpitaux sous contrôle ;
  • code orange : pression croissante sur le système de santé, requérant une intervention pour renverser la tendance ;
  • code rouge : risque élevé de surcharge du système de santé.
Afin de déterminer le code applicable, le Comité de concertation prendra en compte la pression exercée sur les soins de santé, l’évaluation globale de la situation épidémiologique et plus particulièrement à la santé mentale.

baromètre
Validité du certificat de vaccination à partir du 1er mars

Suite à la décision du Comité de concertation, la durée de validité du certificat de vaccination dans le Covid Safe Ticket passe de 270 jours à 150 jours à compter du 1er mars. La validité de la dose de rappel n’est pas limitée dans le temps.

Cela signifie que toute personne ayant été vaccinée avant le 1er octobre avec une dose unique (Johnson & Johnson) ou deux doses (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford) doit avoir reçu une dose de rappel avant le 1er mars pour que son certificat de vaccination reste valide.

La durée de validité du certificat de rétablissement sera aussi de 150 jours.

Ces changements visent seulement les personnes de plus de 18 ans.

Demander un PCR directement après un autotest positif sera possible dès jeudi 27/01

La Conférence interministérielle de la santé publique a également convenu de développer un nouvel outil qui permettra aux personnes dont le test est positif de demander immédiatement un code CTPC (Covid-19 Test Prescription Code ) pour un test PCR. Il ne sera plus nécessaire de demander ce code au centre d'appel ou à son médecin traitant. Cet outil sera disponible à partir du jeudi 27 janvier.

Testing et quarantaine

image002

Adaptation des règles de quarantaine dans l’éducation

- Fermeture des classes : la fermeture locale d’une classe, crèche ou centre d’accueil pour enfants peut se faire mais elle doit être justifiée par des circonstances spécifiques, sur évaluation de l’école ou des services de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE) ;

Quarantaine : un enfant qui a eu un contact à haut risque dans son milieu familial ne devra plus se mettre obligatoirement en quarantaine. Il pourra continuer à fréquenter son école ou sa crèche s’il n’a pas de symptômes et qu’il n’est pas testé positif;

Recherche des contacts : il n’y aura plus de recherche de contacts par les PSE au sein des écoles de l’enseignement secondaire et fondamental.


Pour plus d’informations :