Omicron Covid variant

6 January 2022 : strengthened measures against the Omicron variant

Covid-19 updates

On Thursday 6 January, the Consultative Committee discussed the situation of the coronavirus pandemic in our country and agreed on a series of new protective measures. The Expat Welcome Desk tells you everything.
=> The rules adopted during the Consultative Committee of 22 December remain in force. Thus, wearing a mask is compulsory from the age of 6, HORECA establishments must close their doors at 11pm.

1. Prohibited indoor and outdoor events

The Consultative Committee took the decision to ban all mass events indoors on 22 December. This included Christmas markets, winter villages, cultural and other performances, as well as indoor congresses.

The indoor areas of the cultural, festive and recreational sectors were also closed, with the exception of :
 • libraries, toy libraries and media libraries
 • museums;
 • organised activities focusing on the needs of vulnerable groups, i.e. socio-cultural activities, continuing education activities and professionally supervised youth activities;
 • party and reception halls, only for weddings and funerals;
 • wellness centres, including saunas, solariums, jacuzzis, hammams and steam baths.
Cinemas, laser games, bowling alleys, escape rooms, paintball, snooker, darts and billiards centres and indoor trampoline parks were also to close.

The sports sector remains open, including fitness centres and swimming pools. The recreational elements of swimming pools and subtropical pools must close, as well as the indoor areas of amusement parks and animal parks. Sports camps may only take place without overnight stays.

However, following the Council of State's ruling, the Consultative Committee was imposed on 29 December to re-open the cultural sector and reinstate the conditions that it had set at its meeting on 3 December: seated audience, at a distance, compulsory wearing of masks, use of CST from 50 spectators, maximum 200 spectators, satisfactory ventilation. These conditions also apply to cinemas and the events sector.

2. Stricter rules for outdoor events

 • Stricter regulations apply to avoid crowd effects for outdoor events:
 • Prohibition on the use of marquees and other covered areas for visitors
 • The maximum is 1 visitor per 4m².
 • A one-way traffic plan with separate entrances and exits must be established from 100 visitors.

3. Sports competitions without an audience

The presence of an audience at professional and non-professional sports competitions and training sessions (both indoor and outdoor) is forbidden.

4. Safe shopping

You may only shop with one other person as the maximum is 2 people (except for minors from the same household). The rules of application are that one visitor is allowed per 10 m2 of shopping area and that a distance of 1.5 m must be guaranteed between groups of shoppers. If the commercial area is larger than 400 m2, adequate access control must be provided.

5. Mandatory teleworking

Teleworking remains mandatory with a maximum of one day per week back at the workplace. A maximum of 20% of the staff may be present at the same time.
Activities (including team building) that require physical presence at the workplace, both indoors and outdoors, are prohibited.
 

From 10 January :

=>  Face-to-face teaching will be full-time in nursery, primary and secondary schools, and part-time in arts education :

However, the following preventive measures must be observed :
 • permanent ventilation
 • compulsory wearing of masks from the age of 6
 • compliance with testing and quarantine measures. Classes will be closed after four infections (symptomatic children)
 • meetings will continue to be held online
 • mixing of classes in common indoor spaces (study room, refectory...) is to be avoided
 • day trips are allowed in accordance with the general rules. However, extra-mural activities with overnight stays are currently discontinued.
Parents are urged to test their children with self-tests whenever possible.

As for higher education, the Consultative Committee invites the Ministers of Education, in collaboration with the education sector, to discuss the modalities for organising the start of the school year in January.

=> New sanitary measures on quarantine and testing come into force on 10 January :
 • For both vaccinated and unvaccinated persons: a person who tests positive should isolate himself for 7 days;
 • For people who have had the booster dose or received their second dose within the last 5 months: after a high-risk contact, no testing or quarantine is required. Nevertheless, one should remain cautious and follow the barrier measures ;
 • For people who have not had the booster dose and who received the second dose more than 5 months ago: a quarantine of at least 3 days should be followed after the high risk contact. Activities can be resumed afterwards provided that a negative self-test is presented every day until ten days after the high risk contact ;
 • For non-vaccinated persons: testing should be done on day 3 and 7 and quarantine should be followed until a negative result is obtained on day 7.

6 januari 2022: versterkte gezondheidsmaatregelen tegen de Omicron variant

Op donderdag 6 januari heeft het Overlegcomité de situatie van de coronavirus-pandemie in ons land besproken en overeenstemming bereikt over een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen. De Expat Welcome Desk vertelt je alles.

=> De regels die tijdens de vergadering van het Overlegcomité van 22 december 2021 zijn aangenomen blijven van kracht. Zo is het dragen van een masker verplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar, en moeten horeca-gelegenheden hun deuren om 23.00 uur sluiten.

1. Verboden binnen- en buitenevenementen

Het Overlegcomité heeft op 22 december besloten alle massale manifestaties binnenshuis te verbieden. Dit omvatte kerstmarkten, winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, alsook overdekte congressen.

De overdekte ruimten van de culturele, feestelijke en recreatieve sectoren waren eveneens gesloten, met uitzondering van :
 • bibliotheken, speelgoedbibliotheken en mediatheken
 • musea;
 • georganiseerde activiteiten die gericht zijn op de behoeften van kwetsbare groepen, d.w.z. sociaal-culturele activiteiten, activiteiten op het gebied van permanente educatie en activiteiten voor jongeren onder professionele begeleiding;
 • feest- en receptiezalen, (bruiloften en begrafenissen);
 • wellnesscentra, met sauna's, solariums, jacuzzi's, hammams en stoombaden.
Bioscopen, lasergames, bowlingbanen, escape rooms, paintball-, snooker-, darts- en biljartcentra en indoor trampolineparken moesten ook sluiten.

De sportsector blijft open, met inbegrip van fitnesscentra en zwembaden. De recreatieve elementen van zwembaden en subtropische baden moeten sluiten, evenals de overdekte ruimten van pretparken en dierenparken. Sportkampen mogen alleen zonder overnachting plaatsvinden.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft het Overlegcomité echter op 29 december besloten de culturele sector opnieuw te openen en de voorwaarden die het tijdens zijn vergadering van 3 december voor de culturele sector had vastgesteld, opnieuw in te voeren : zittend publiek, afstand, verplicht dragen van maskers, gebruik van CST vanaf 50 toeschouwers, maximum 200 toeschouwers, toereikende ventilatie. Deze voorwaarden gelden ook voor bioscopen en de evenementensector.

2. Strengere regels voor openluchtevenementen

 • Er zullen strengere voorschriften gelden om bij evenementen in de open lucht menigte-effecten te voorkomen:
 • Verbod op het gebruik van tenten en andere overdekte ruimten voor bezoekers
 • Het maximum is 1 bezoeker per 4m².
 • Vanaf 100 bezoekers moet een eenrichtingsverkeersplan met afzonderlijke in- en uitgangen worden opgesteld.

3. Sportwedstrijden zonder publiek

De aanwezigheid van publiek bij professionele en niet-professionele sportwedstrijden en trainingen (zowel binnen als buiten) is verboden.

4. Veilig winkelen

U kunt slechts met één andere persoon winkelen, aangezien het maximum 2 personen is (met uitzondering van minderjarigen uit het eigen gezin). De toepassingsregels zijn dat één bezoeker is toegestaan per 10 m2 winkeloppervlak en dat een afstand van 1,5 m moet worden gewaarborgd tussen groepen winkelend publiek. Indien de commerciële ruimte groter is dan 400 m2, moet worden gezorgd voor een adequate toegangscontrole.

5. Verplicht telewerken

Telewerken blijft verplicht met een maximum van één dag per week terug op de werkplek. Maximaal 20% van het personeel mag tegelijkertijd aanwezig zijn.

Activiteiten (inclusief teambuilding) die fysieke aanwezigheid op de werkplek vereisen, zowel binnen als buiten, zijn verboden.

Vanaf 10 januari:

=> De lessen worden voltijds hernomen in het kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs, en deeltijds in het kunstonderwijs :

De volgende preventieve maatregelen moeten in acht worden genomen:
 • permanente ventilatie
 • verplicht dragen van maskers vanaf de leeftijd van 6 jaar
 • naleving van de test- en quarantainemaatregelen. Klassen worden gesloten na vier infecties (symptomatische kinderen)
 • vergaderingen zullen verder online worden gehouden
 • vermenging van klassen in gemeenschappelijke binnenruimten (studeerkamer, eetzaal...) moet zoveel mogelijk worden vermeden
 • dagtochten zijn toegestaan in overeenstemming met de geldende regels
 • extra-muros-activiteiten met overnachtingen worden momenteel echter niet meer georganiseerd.

Het Overlegcomité dringt er bij de ouders op aan hun kinderen zoveel mogelijk met zelftests te testen.

Wat het hoger onderwijs betreft, verzoekt het Overlegcomité de ministers van Onderwijs om, in samenwerking met de onderwijssector, de modaliteiten voor de organisatie van de aanvang van het schooljaar in januari te bespreken.

=> Vanaf 10 januari zullen nieuwe sanitaire maatregelen inzake quarantaine en tests worden toegepast :
 • Voor mensen die gevaccineerd zijn of niet: iemand die positief test, moet zich gedurende 7 dagen isoleren;
 • Voor mensen die de boosterdosis hebben gehad of hun tweede dosis in de afgelopen 5 maanden hebben gekregen: na een hoog-risico contact is testen of quarantaine niet nodig. Niettemin moet men voorzichtig blijven en de barrièremaatregelen in acht nemen;
 • Voor mensen die de boosterdosis niet hebben gekregen en die de tweede dosis meer dan 5 maanden geleden hebben gekregen: na het risicocontact moet een quarantaine van ten minste 3 dagen in acht worden genomen. De activiteiten kunnen daarna worden hervat op voorwaarde dat elke dag een negatieve zelftest wordt voorgelegd tot tien dagen na het hoog-risicocontact;
 • Voor niet-gevaccineerde personen: de test moet op dag 3 en 7 worden uitgevoerd en de quarantaine moet worden gehandhaafd totdat op dag 7 een negatief resultaat wordt verkregen.

6 janvier 2022 : mesures sanitaires renforcées face au variant Omicron

Le Comité de concertation a discuté ce jeudi 6 janvier de la situation de la pandémie de coronavirus dans notre pays et s’est accordé sur une série de nouvelles mesures de protection. L’Expat Welcome Desk vous dit tout.

=> Les règles prises lors du Comité de concertation du 22 décembre restent en vigueur. Ainsi, le port du masque est obligatoire dès l’âge de 6 ans, les établissements HORECA doivent fermer leurs portes à 23h).

1. Événements intérieurs et extérieurs interdits

Le Comité de Concertation a pris la décision d’interdire tous les événements de masse à l’intérieur en date du 22 décembre. Cette interdiction s’appliquait notamment aux marchés de Noël, villages d’hiver, les représentations culturelles et autres, ainsi que les congrès organisés à l’intérieur.

Les espaces intérieurs des secteurs culturels, festifs et récréatifs étaient également fermés, à l’exception des :
 • bibliothèques, ludothèques et médiathèques ;
 • musées ;
 • activités organisées axées sur les besoins des groupes vulnérables, c’est-à-dire les activités socioculturelles, les activités de formation continue et les activités pour les jeunes avec encadrement professionnel ;
 • les salles de fête et de réception, uniquement pour les mariages et funérailles ;
 • les centres de bien-être, y compris saunas, solariums, jacuzzis, hammams et bains de vapeur.
Les cinémas, les laser games, les salles de bowling, les escape rooms, les centres de paintball, de snooker, de fléchettes et de billard ainsi que les parcs de trampoline couverts devaient également fermer leurs portes.

Le secteur des sports reste ouvert, y compris les centres de fitness et les piscines. Les éléments récréatifs des piscines et des piscines subtropicales doivent fermer, ainsi que les espaces intérieurs des parcs d’attractions et parcs animaliers. Les stages sportifs peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée.

Cependant, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat, le Comité de Concertation a décidé le 29 décembre de réinstaurer les conditions pour le secteur culturel qu’il avait fixées lors de sa réunion du 3 décembre : public assis, à distance, port du masque obligatoire, utilisation du CST à partir de 50 spectateurs, maximum 200 spectateurs, ventilation satisfaisante. Ces conditions s’appliqueront également dans les cinémas et le secteur de l’évènementiel.

2. Règles plus strictes pour les événements en extérieur

 • Une réglementation plus stricte sera applicable pour éviter les effets de foule quant aux événements en extérieur :
 • Interdiction d’utiliser des chapiteaux et autres espaces couverts accueillant des visiteurs
 • Le maximum est de 1 visiter par 4m².
 • Un plan de circulation à sens unique avec entrées et sorties distinctes doit être établi à partir de 100 visiteurs.

3. Compétitions sportives sans public

La présence de public lors de compétitions et entrainements sportifs professionnels et non professionnels (tant intérieurs qu’extérieurs) est prohibé.

4. Shopping en sécurité

Vous pouvez faire votre shopping avec une autre personne uniquement car le maximum est de 2 personnes (à l’exception des mineurs de son propre foyer). Les règles d’application sont qu’un visiteur est permis par 10 m2 de surface commerciale et qu’une distance d’1,5 m doit pouvoir être garantie entre les groupes de consommateurs. Si la surface commerciale est supérieure à 400 m2, un contrôle d’accès adéquat doit être prévu.

5. Télétravail obligatoire

Le télétravail reste obligatoire avec maximum un jour de retour par semaine sur le lieu de travail. Une présence simultanée de maximum de 20 % du personnel est autorisée.

Les activités (notamment les team buildings) qui nécessitent une présence physique sur le lieu de travail, à l’intérieur comme à l’extérieur, sont proscrits.

À partir du 10 janvier :

=> L’enseignement en présentiel se fera à temps plein dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, et à temps partiel dans l’enseignement artistique :

Les mesures de prévention suivantes doivent être respectées :

 • la ventilation permanente
 • le port du masque obligatoire dès 6 ans
 • le respect des mesures de test et de quarantaine. Les classes seront fermées à partir de quatre infections (enfants symptomatiques)
 • les réunions continuent d’être organisées en ligne
 • le mélange des classes dans les espaces intérieurs communs (salle d’études, réfectoire…) est à proscrire au maximum
 • les excursions d’une journée sont autorisées conformément aux règles en vigueur dans la société. Néanmoins, les activités extra muros avec nuitée sont actuellement interrompues.
Le Comité de concertation invite les parents à tester leurs enfants à l’aide d’autotests autant que possible.

Quant à l’enseignement supérieur, le Comité de concertation invite les ministres de l’Enseignement, en collaboration avec le secteur de l’enseignement, à discuter des modalités afin d’organiser la rentrée de janvier.

=> De nouvelles mesures sanitaires quant à la quarantaine et le testing rentrent en application à partir du 10 janvier :
 • Pour les personnes vaccinées ou non : une personne testée positive devra s’isoler durant 7 jours ;
 • Pour les personnes ayant eu la dose booster ou ayant reçu leur deuxième dose au cours des 5 derniers mois : après un contact à haut risque, il ne faut pas effectuer un test ou une quarantaine. Néanmoins, il faut rester prudent et respecter les gestes barrières.
 • Pour les personnes n’ayant pas eu la dose booster et qui ont reçu la deuxième dose il y a plus de 5 mois : une quarantaine d’au moins 3 jours devra être suivie après le contact à haut risque. Les activités peuvent être reprises après à la condition de présenter un autotest négatif chaque jour jusqu’à dix jours après le contact à haut risque.
 • Pour les personnes non-vaccinées : le test doit se faire au jour 1  et 7 et la quarantaine doit être respectée jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif le jour 7.