Winter strategy reinforced

3 December: reinforced winter measures

Covid-19 updates

On Friday 3 December, the Consultative Committee unveiled new measures for the country to enforce the current rules more strictly.

1. Obligation to wear a mask from the age of 6

Masks must be worn from the age of six as of Wednesday 8 December.

2. Limiting social contact

It is strongly recommended that all contacts be kept to a minimum and that people meet outside. The use of self-tests is recommended.

3. Education

For nursery and primary education, the Christmas holidays will start a week earlier (from 20 December).

Secondary education will be delivered in a hybrid way (face-to-face and distance learning) until the exams on 8 December. However, students who do not have access to digital tools will be able to benefit from distance learning on the school premisses.

In addition, from 6 December, a series of measures to make the school environment safer will apply, including :
 • The obligation to use a CO2 measuring device in every classroom and room where many people gather;
 • The application of a new protocol according to which a classroom will be closed as soon as two pupils are contaminated;
 • The general obligation to wear a face mask from the age of 6;
 • A ban on all extracurricular activities;
 • The recommendation to parents to (self-) test their children regularly.

The same rules apply to part-time art education as to primary and secondary education.

Face-to-face teaching will be organised for the most vulnerable pupils - certainly in special education (the details will be determined later by the competent authorities).

4. Private indoor gatherings

All private indoor gatherings and activities are temporarily prohibited, including organised activities, but with the exception of :
- sports
- gatherings in private homes or low-capacity tourist accommodation,
- weddings and funerals.

5. Indoor public events

From Saturday 4 December, events with more than 4,000 people may not take place.
From Monday 6 December onwards, events, cultural and other performances, as well as indoor conferences, are allowed as follows:
 • maximum 200 participants ;
 • seated audience ;
 • with masks on:
 • use of Covid Safe Ticket from 50 visitors.
Cinemas are allowed to accommodate a maximum of 200 people per room, with a distance of 1.5 m between each group.

6. Outdoor public events

The organisers are responsible for crowd management measures. The power of (strict) control of these events lies with the local authorities. If these measures cannot be respected, the events must be cancelled.

7. Indoor sports competitions

Indoor sports competitions may take place but public is not allowed. However, underage participants may be accompanied by two adults (maximum).

8. Teleworking

The obligation to telework with a maximum of one day's presence at the workplace per week remains. Team building activities and workplace parties are not allowed.

9. Horeca

The opening hours of catering establishments remain limited from 5 a.m. to 11 p.m.

To stay safe, it is important to ...

Restrict your contacts. Exercise extreme caution and adapt your behaviour, especially in the presence of vulnerable people. It is advisable to see your friends outside.
Use self-tests. If you are inviting people to your home, take a self-test (available at pharmacies and supermarkets) and wear a face mask (including hosts and guests).
Ventilate. Make sure indoor spaces are adequately ventilated. A healthy habit to have, even more important in these moments of coronavirus circulation

3 december : Versterkte wintermaatregelen

Op vrijdag 3 december heeft het Overlegcomité nieuwe maatregelen voor het land bekendgemaakt om de huidige regels strikter te doen naleven.

1. Verplichting om een masker te dragen vanaf 6 jaar

Maskers moeten worden gedragen vanaf de leeftijd van zes jaar.

2. Beperking van sociaal contact

Het wordt sterk aangeraden om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en mensen bij voorkeur buiten de deur te ontmoeten. Het gebruik van zelftests wordt aanbevolen.

3. Onderwijs

Voor het kleuter- en lager onderwijs zal de kerstvakantie een week vroeger beginnen (vanaf 20 december).

Het secundair onderwijs zal tot de examens op 8 december op een hybride manier (face-to-face en afstandsonderwijs) worden gegeven. Leerlingen die geen toegang hebben tot digitale hulpmiddelen zullen echter wel kunnen profiteren van afstandsonderwijs in de school.

Bovendien zal vanaf 6 december een reeks maatregelen van toepassing zijn om de schoolomgeving veiliger te maken:
-        De verplichting om een CO2-meetapparaat te gebruiken in elk klaslokaal en elke ruimte waar veel mensen samenkomen;
-        De toepassing van een nieuw protocol volgens hetwelk een klas wordt gesloten zodra twee leerlingen besmet zijn;
-        De algemene verplichting om een masker te dragen vanaf de leeftijd van 6 jaar;
-        Een verbod op alle buitenschoolse activiteiten;
-        De aanbeveling aan ouders om hun kinderen regelmatig (zelf)te testen.

Voor het kunstonderwijs van korte duur gelden dezelfde regels als voor het lager en middelbaar onderwijs.

Voor de meest kwetsbare leerlingen - zeker in het bijzonder onderwijs (de bijzonderheden zullen later door de bevoegde autoriteiten worden vastgelegd) - zal "face-to-face"-onderwijs worden georganiseerd.

4. Privé bijeenkomsten binnen

Alle privébijeenkomsten en -activiteiten binnen zijn tijdelijk verboden, met inbegrip van georganiseerde activiteiten, maar met uitzondering van :
 • sport
 • bijeenkomsten bij particulieren of in toeristische accommodaties met een geringe capaciteit
 • bruiloften en begrafenissen.

5. Openbare evenementen binnen

Vanaf zaterdag 4 december mogen er geen evenementen meer plaatsvinden met meer dan 4.000 personen.
Vanaf maandag 6 december zijn evenementen, culturele en andere voorstellingen, alsook conferenties, als volgt toegestaan:
 • maximaal 200 bezoekers ;
 • zittend publiek ;
 • met een masker op:
 • gebruik van Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers.
De bioscopen mogen plaats aan maximaal 200 toeschouwers bieden per zaal, op voorwaarde dat er tussen elke groep een afstand van 1,5 m is.

6. Openbare evenementen buiten

De organisatoren zijn verantwoordelijk voor alle maatregelen inzake crowd management. De bevoegdheid tot (strenge) controle van deze evenementen berust bij de plaatselijke overheden. Indien deze maatregelen niet kunnen worden nageleefd, moeten de evenementen worden geannuleerd.

7. Sportwedstrijden binnen

Er kunnen binnensportwedstrijden worden gehouden, maar publiek is niet toegelaten. Minderjarige deelnemers mogen echter wel vergezeld worden door (maximaal) twee volwassenen.

8. Telewerken

De verplichting tot telewerken met een maximale aanwezigheid van één dag per week op de werkplek blijft bestaan. Teambuilding en andere feestjes op de werkplek zijn verboden.

9. Horeca

De openingstijden van horecagelegenheden blijven beperkt tot 5.00 tot 23.00 uur.

Om veilig te blijven, is het belangrijk om...

Beperk uw contacten. Wees uiterst voorzichtig en pas uw gedrag aan, vooral in de aanwezigheid van kwetsbare personen. Het is raadzaam om vrienden buiten te zien.
Gebruik zelftests. Als u mensen bij u thuis uitnodigt, doe dan een zelftest (verkrijgbaar in apotheken en supermarkten) en draag een mondmasker (gastheren en gasten).
Ventileren. Zorg ervoor dat de binnenruimten voldoende worden geventileerd. Dit is een gezonde gewoonte, vooral belangrijk in deze tijden van grote viruscirculatie.

3 décembre : mesures hivernales renforcées

Ce vendredi 3 décembre, le Comité de concertation a dévoilé de nouvelles mesures pour le pays visant à appliquer plus strictement les règles actuelles.

1. Obligation du port du masque dès 6 ans

Le port du masque est obligatoire à partir de l’âge de six ans.

2. Limitation des contacts sociaux

Il est vivement conseillé de limiter au plus les contacts sociaux et de privilégier les rencontres à l’extérieur. L’utilisation d’autotests est recommandée.

3. Enseignement

Pour l’enseignement maternel et primaire, les congés de Noël débuteront une semaine plus tôt (à partir du 20 décembre).

L’enseignement secondaire sera dispensé de manière hybride (présentiel et distanciel) jusqu’aux examens dès le 8 décembre. Néanmoins, les élèves qui n’ont pas accès à des outils numériques pourront bénéficier d’un enseignement à distance dans l’école.

En outre, à partir du 6 décembre, un ensemble de mesures visant à rendre l’environnement scolaire plus sûr seront d’application, soit :
 • L’obligation d’utiliser un appareils de mesure du CO2 dans chaque classe et local où de nombreuses personnes se réunissent;
 • L’application d’un nouveau protocole selon lequel une classe sera fermée dès que de deux enfants seront contaminés ;
 • L’obligation générale du port du masque à partir de 6 ans ;
 • L’interdiction de toutes les activités parascolaires ;
 • La recommandation aux parents de réaliser un (auto)test de leurs enfants régulièrement.
L’enseignement artistique à horaire réduit se voit appliquer les mêmes règles que celles d’application pour l’enseignement primaire et secondaire.

Un enseignement en présentiel sera organisé pour les élèves les plus vulnérables – certainement dans l’enseignement spécialisé (les modalités seront déterminées ultérieurement par les autorités compétentes).

4. Rassemblements privés en intérieur

Tous les regroupements et activités privés à l’intérieur sont temporairement interdits, en ce compris les activités organisées, mais à l’exception :
 • du sport
 • des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité,
 • des mariages et des funérailles.

5. Événements publics en intérieur

À partir du samedi 4 décembre, les événements rassemblant plus de 4 000 personnes ne peuvent plus se produire.
À partir du lundi 6 décembre, les événements, représentations culturelles et autres, ainsi que les congrès à l’intérieur sont permises selon les modalités suivantes :
 • maximum 200 visiteurs ;
 • public assis ;
 • avec port du masque :
 • utilisation du Covid Safe Ticket à partir de 50 visiteurs.
Les cinémas peuvent accueillir maximum 200 personnes par salle, moyennant le respect d’une distance de 1,5 m entre chaque groupe.

6. Événements publics en extérieur

Les organisateurs sont responsables des mesures de gestion de la foule. Le pouvoir de contrôle (stricte) de ces évènements revient aux pouvoirs locaux. Si ces mesures ne peuvent être respectées, les événements doivent être annulés.

7. Compétitions sportives en intérieur

Les compétitions sportives à l’intérieur peuvent avoir lieu mais le public est interdit. Toutefois, les participants mineurs peuvent être accompagnés par deux adultes (maximum).

8. Télétravail

L’obligation de télétravail avec maximum un jour de présence sur le lieu de travail par semaine subsiste. Les « team building » et autres fêtes sur le lieu de travail sont interdits.

9. Horeca

Les heures d’ouverture des établissements Horeca restent limitées de 5 heures du matin à 23 heures.

Pour rester en sécurité, il est important de …

Restreignez vos contacts. Il faut faire preuve d’une extrême prudence et adapter sa conduite, en particulier en présence de personnes vulnérables. Il est conseillé de voir ses amis à l’extérieur.
Utilisez des autotests. Si vous invitez des personnes chez vous, passez un autotest (disponibles en pharmacie et dans les supermarchés) et portez un masque (hôtes et convives inclus).
Ventilez. Prenez soin de ventiler les espaces intérieures de manière suffisante. Une habitude saine à prendre, encore plus importe dans ces moments de circulation du coronavirus.