Major changes in 2021

NEW YEAR, NEW MEASURES: WHAT CHANGES ARE IN STORE FOR 2021

A whole raft of new measures came into effect in Belgium and Brussels on 1st January 2021. Since then, Brussels Region has become a ‘30 zone’, the tax applied to company cars has risen, Belgian railways have gone digital and parental leave for fathers and co-parents has been extended. On the international front, Brexit finally happened and a last-gasp, 11th-hour agreement was struck between the European Union and the United Kingdom. The Expat Welcome Desk is here to explain the ins and outs of all these changes and more in detail.

Mobility

 • Brussels 30
Since 1st January 2021, a speed limit of 30 km/h has become the general rule throughout the Brussels Capital Region. Having said that, 50 km/h or 70 km/h speed limits are still in force on some arterial roads (which are considered as exceptions) – providing these speeds are specifically indicated on those roads. In addition, there is a 20 km/h speed limit in residential areas.

For more information => Ville 30 

 • SNCB travel passes digitised
From now on, commuters will be able to use the SNCB app to buy a digital version of the “Standard Multi”, “Youth Multi” and “Local Multi”.
You need to enter the details of your journey in advance into the pass on your smartphone, then present it contactlessly to the ticket attendant on the train. The digital version of these passes will cost less than the paper version once the annual fare changes come into effect in February 2021. This is to encourage their use as much as possible. As a result, a digital “Standard Multi” pass will cost three euros less than its paper equivalent, with a “Youth Multi” costing two euros less and a “Local Multi” one euro less.

For more information => Belgian train » - SNCB app for smartphone

Benefits and pensions

 • Increase in the lowest pensions
The lowest pension benefits are set to rise gradually, with stage one of the increases kicking in on 1st January 2021.
The rise in the minimum pension to 1,500 euros net after a full working career (as stated in the government agreement) applies to self-employed workers and statutory civil servants. An increase in the Income Guarantee for the Elderly (GRAPA) is also planned.

For more information => Federal Pensions Service

 • Rise in unemployment benefits
The federal government has decided to increase minimum unemployment benefits during the lifetime of this parliament. Starting in 2021, benefits will rise by 1.125% in each new year.

For more information => ONEM - unemployment

Taxes

 • The fate of company cars
From now on, company cars will be taxed more heavily due to the annual adjustment of the CO2 standard in the way taxable benefits are calculated.
For diesel vehicles, the figure falls from 91 to 84 grams of CO2 per kilometre, while for petrol cars, it goes from 111 to 102 grams. This means that drivers of commercial vehicles will see the taxable benefit increase and hence they will have to pay more tax. Remember that the amount of the taxable benefit also depends on the catalogue value and age of the vehicle.
The “cash for car” scheme also ceased to exist on 1st January 2021. This was a system that enabled Belgians to opt to trade in their company car in return for a net monthly amount.
For more information => FPS Finance – company cars 

 • Mattresses
Consumers now have to pay a contribution towards the purchase of a new mattress, although they will be able to take their old ones to a recycling centre free of charge.
The level of this environmental charge varies according to the type and size of mattress and is aimed at covering the cost of collecting, processing and dismantling used mattresses. This levy is also used to fund research and development into eco-designs for new mattresses.

For more information => Valumat.be

Parental leave

 • Parental leave extended for father and co-parents
Parental leave for fathers and co-parents following the birth of a child rose from 10 days to 15 days from 1st January 2021.
Fathers or co-parents are able to take these extra days during the first four months following the birth of their child. The paternity and birth leave entitlement granted to self-employed workers and helping spouses also increased from 10 days (or 20 half-days) to 15 days (or 30 half-days) from the same date.
These 15 days will be reviewed upwards in January 2023, to reach 20 days (or 40 half-days) of leave, as planned in the government agreement.

For more information => Parental leave 

New interim support benefit

Until now, there have been two support systems in place: the dual crisis support benefit and the recovery bounce-back support benefit.
The new system is based along two main lines:
1.      A support benefit in instances where a self-employed person is forced to cease trading entirely (e.g. hairdressers, beauticians, etc.). This benefit will come into effect on 1st February.
2.      And a further support benefit for loss of turnover, aimed at self-employed workers suffering a loss of earnings of at least 40%. This applies across all sectors and is aimed in particular at professionals who were unable to access previous interim support measures and who have seen their income fall.

International : Brexit

Since 1st January 2021, the United Kingdom is no longer part of either the single European market or the customs union. Beginning on that date, UK nationals will be viewed within the EU as third country nationals. This means that they no longer enjoy the freedom of movement to work, study or retire in the European Union and associated countries (Norway, Iceland, Switzerland).
However, on 24th December 2020, the negotiators of the European Commission and UK government did manage to reach consensus on a treaty. The new Trade and Cooperation Agreement sets out rules on the trading of goods and services, transport, energy and investments, as well as on judicial cooperation in criminal and civil law matters, social security, public health and cybersecurity. This means that the United Kingdom will continue to take part in some of the EU’s cooperation programmes, although not, for example, in the popular Erasmus student exchange programme.

For more information
=> FPS Foreign Affairs – Brexit
 
EEN NIEUW JAAR, NIEUWE MAATREGELEN: WAT VERANDERT ER IN 2021 ?
 
Op 1 januari 2021 is een reeks nieuwe maatregelen in werking getreden. Zo is Brussel voortaan een zone 30, worden firmawagens zwaarder belast, digitaliseert de NMBS en wordt het ouderschapsverlof van vaders en co-ouders verlengd. Internationaal is de Brexit een feit en kwamen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot een akkoord. De Expat Welcome Desk licht deze veranderingen toe in detail!
 
Inzake mobiliteit
 • Brussel « stad 30 »
Sinds 1 januari 2021 is een snelheidsbeperking van 30 km/u de algemene regel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toch blijft tegelijk een maximumsnelheid van 50 of 70 km/u gelden op een aantal grote verkeersassen (die dus als uitzonderingen worden beschouwd), wat ter plaatse duidelijk wordt aangegeven. In woonerven bedraagt de maximumsnelheid voortaan 20 km/u.

Voor meer informatie => Stad 30 

 • Digitalisering van de vervoersbewijzen bij de NMBS
Voortaan kunnen treingebruikers via de NMBS-app ook een digitale versie kopen van de in te vullen pass-kaarten Standard Multi, Youth Multi en Local Multi.
De pass dient vooraf op de smartphone ingevuld te zijn zodat die op afstand aan de treinbegeleider kan worden getoond. Bij de jaarlijkse prijsaanpassingen in februari 2021 krijgen de digitale passen alvast een lagere prijs mee dan de papieren versies om het gebruik ervan aan te moedigen. Zo zal een digitale Standard Multi drie euro minder kosten dan de papieren versie, een Youth Multi twee euro minder en een Local Multi een euro minder.

Voor meer informatie => Belgian train » - NMBS-app voor smartphone

Voor de uitkeringen
 • Verhoging van de laagste pensioenen
De laagste pensioenen gaan geleidelijk toenemen en de eerste fase van die verhoging start op 1 januari 2021.
De verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan (die is vastgelegd in het regeerakkoord) is van toepassing op werknemers, zelfstandigen en statutaire ambtenaren. Een verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) staat eveneens gepland.

Voor meer informatie +> Federale Pensioendienst

 • Verhoging van de werkloosheidsuitkeringen
De federale regering heeft beslist de laagste werkloosheidsuitkeringen in de loop van de legislatuur geleidelijk op te trekken. Vanaf 2021 zullen ze jaarlijks toenemen met 1,125%.

Voor meer informatie => RVA - werkloosheid

Wat betreft belastingen en bijdragen
 • Wat met bedrijfswagens?
Bedrijfswagens worden zwaarder belast door de jaarlijkse aanpassing van de CO2-norm in de berekening van het belastbaar voordeel.
Voor dieselwagens zakt het normcijfer van 91 naar 84g CO2 per kilometer, voor benzinevoertuigen van 111 naar 102g. Dit houdt in dat bestuurders van een bedrijfswagen hun belastbaar voordeel zien toenemen waardoor ze meer belastingen zullen moeten betalen. Opgelet, het bedrag van het belastbaar voordeel hangt ook af van de cataloguswaarde en de leeftijd van het voertuig.
Daarnaast bestaat de “cash for car” regeling sinds 1 januari 2021 niet meer. Dit systeem zorgde ervoor dat Belgen hun firmawagen konden inleveren in ruil voor een maandelijks nettobedrag.

Voor meer informatie => FOD Financiën – bedrijfswagens

 • Matrassen
Consumenten zijn vandaag verplicht een bijdrage te betalen bij de aankoop van een nieuwe matras, maar kunnen de oude wel gratis kwijt op het containerpark.
Deze milieubijdrage die verschilt naargelang het type en de maat van de matras is bedoeld om de ophalings-, verwerkings- en ontmantelingskosten van gebruikte matrassen te dekken. De bijdrage dient eveneens om onderzoek en ontwikkeling te financieren met het oog op het ecologisch ontwerp van nieuwe matrassen.

Voor meer informatie
=> Valumat.be

Ouderschapsverlof
 • Verlenging van het geboorteverlof voor vaders en co-ouders
Het verlof van vaders en co-ouders naar aanleiding van een geboorte is sinds 1 januari 2021 verlengd van 10 tot 15 dagen.
Vaders en co-ouders mogen deze verlofdagen opnemen in de loop van de vier maanden die volgen op de geboorte van hun kind. En ook het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten wordt op die datum van 10 dagen (of 20 halve dagen) op 15 dagen (30 halve dagen) gebracht.
Deze vijftien verlofdagen zullen in januari 2023 opnieuw worden uitgebreid naar 20 (of 40 halve dagen) zoals voorzien in het regeerakkoord.

Voor meer informatie => Geboorteverlof 

Nieuw overbruggingsrecht
Tot nog bestonden er twee maatregelen: het dubbel crisis-overbruggingsrecht en de relance-uitkering.
De nieuwe regeling berust voortaan op twee pijlers:
1.      Het overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking dat geldt voor zelfstandigen die zich genoodzaakt zagen hun activiteit volledig te onderbreken (bijv. kappers, schoonheidsspecialistes…) en dat in werking treedt op 1 februari 2021.
2.      Het overbruggingsrecht bij omzetdaling dat geldt voor zelfstandigen in alle sectoren, die in de maand ervoor een omzetdaling van minstens 40% hebben geleden, daarbij ook vrije beroepen waarvoor tot nog toe het overbruggingsrecht niet gold, maar die hun omzet wel hebben zien terugvallen.

Op internationaal vlak : Brexit
Sinds 1 januari 2021 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese eenheidsmarkt en van de douane-unie. Vanaf die dag worden Britten in de EU aanzien als onderdanen van een derde land en zijn ze dus niet langer vrij om te werken, te studeren of met pensioen te gaan op het grondgebied van de Unie en de geassocieerde staten (Noorwegen, IJsland, Zwitserland).
Toch kwamen de onderhandelaars van de Europese Commissie en van de Britse regering op 24 december 2020 nog tot een consensus over een verdrag. Het nieuwe Handels- en samenwerkingsverdrag legt de regels vast voor de handel in goederen en diensten, vervoer, energie en investeringen en voor politiële en gerechtelijke samenwerking, sociale zekerheid, volksgezondheid en cyberveiligheid. Het Verenigd Koninkrijk blijft hierdoor deelnemen aan bepaalde samenwerkingsprogramma’s van de EU, maar bijvoorbeeld niet aan het befaamde uitwisselingsprogramma voor studenten Erasmus.

Voor meer informatie
=> FOD Buitenlandse Zaken – Brexit

 

NOUVELLE ANNEE, NOUVELLES MESURES: QUELS CHANGEMENTS EN 2021?

Depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles mesures sont en vigueur. Ainsi, Bruxelles passe désormais en zone 30, la taxation des voitures de société sera plus conséquente, la SNCB se digitalise, le congé parental des pères ou co-parents est prolongé. Quant à l’actualité internationale, le Brexit est effectif et un accord a été trouvé entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni. L’Expat Welcome Desk vous explique ces nouveautés en détails !
 

En matière de mobilité

 • Bruxelles 30
Depuis le 1er janvier 2021, la limite de 30 km/h est devenue la règle générale en Région de Bruxelles-Capitale. Néanmoins, la vitesse est limitée à 50 ou 70 km/h sur certains axes structurants (qui sont considérés comme des exceptions), à condition d’y trouver une indication spécifique. En outre, la vitesse autorisée est de 20 km/h dans les zones de rencontres.

Pour plus d’informations => Ville 30 

 • Digitalisation des pass de la SNCB
Dorénavant, les navetteurs peuvent également acheter, via l’application SNCB, une version numérique des pass à compléter, à savoir les pass « Standard Multi », « Youth Multi » et « Local Multi » .
Le pass devra être complété au préalable sur le smartphone puis présenté à distance à l’accompagnateur de train. Les pass en version digitale seront moins chers que la version papier dès l’entrée en vigueur des adaptations tarifaires annuelles en février 2021 et ce, afin d’encourager leurs utilisations au maximum. Ainsi, un pass “Standard Multi” numérique coûtera trois euros de moins que sa version papier, un “Youth Multi” deux euros de moins et un “Local Multi” un euro de moins.

Pour plus d’informations => Belgian train » - app SNCB pour smartphone

En matière d’allocations

 • Relèvement des pensions les plus basses
Les pensions les plus basses connaîtront une majoration croissante dont la première phase débute ce 1er janvier 2021.
La hausse de la pension minimum vers 1.500 euros nets pour une carrière complète (comme prévue dans l’accord de gouvernement) s’applique aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs fonctionnaires statutaires. Un relèvement de la Garantie de Revenus Aux Personnes Agées (GRAPA) est également prévu.

Pour plus d’informations => Service fédéral des Pensions

 • Hausse des allocations de chômage
Le gouvernement fédéral a décidé d’augmenter progressivement les allocations minimales de chômage pendant la législature. À partir de 2021, elles progresseront de 1,125% à chaque nouvelle année.

Pour plus d’informations => ONEM - chômage

En matière de taxes et de contributions

 • Le sort des voitures de société
Désormais, les voitures de société sont taxées plus massivement en raison de l’ajustement annuel de la norme CO2 dans le calcul de l’avantage imposable.
Pour les diesels, ce chiffre passe de 91 à 84 grammes de CO2 par kilomètre, pour les voitures à essence de 111 à 102 grammes. Cela veut dire que les conducteurs d’un véhicule utilitaire voient l’avantage imposable augmenter et donc, qu’ils devront payer plus d’impôts. À noter que le montant de l’avantage imposable dépend également de la valeur catalogue et de l’âge du véhicule.
En outre, le mécanisme “cash for car” n’existe plus depuis le 1er janvier 2021. Ce système permettait aux Belges d’échanger leur voiture de société contre un montant net mensuel.

Pour plus d’informations => SPF Finances – voitures de société 

 • Les matelas
Les consommateurs doivent aujourd’hui s’acquitter d’une contribution à l’achat d’un nouveau matelas mais pourront ramener gratuitement les anciens au recyparc.
Cette contribution environnementale, dont le montant varie selon le type et la taille du matelas, a pour but de couvrir les coûts de collecte, de traitement et de démantèlement des matelas usagés. Cette cotisation sert également à financer la recherche et le développement en matière d’écoconception de nouveaux matelas.

Pour plus d’informations => Valumat.be

En matière de congé parental

 • La prolongation du congé de naissance pour les pères et coparents
Le congé des pères et coparents à la suite d’une naissance passe en 2021 de 10 à 15 jours dès le 1er janvier.
Les pères, ou coparents, peuvent prendre ces jours dans les quatre mois suivant la naissance de leur enfant. D’autre part, le congé de paternité et de naissance accordé aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants passera également de 10 jours (ou 20 demi-jours) à 15 jours (ou 30 demi) à la même date.
Ces 15 jours seront de nouveau revus à la hausse en janvier 2023 afin d’atteindre les 20 jours (ou 40 demi) de congé, comme prévu dans l’accord de gouvernement.

Pour plus d’informations => Congé de naissance 

Nouveau droit passerelle
Deux dispositifs existaient jusqu’ici: le double droit passerelle de crise et le droit passerelle de soutien à la reprise.
Le nouveau dispositif se base désormais sur deux piliers :
1.      Droit passerelle pour interruption totale d'activité pour les indépendants contraints d’interrompre totalement leur activité (ex : coiffeurs, esthéticiennes…)et qui entrera en vigueur le 1er février.
2.      Droit passerelle pour perte de chiffre d'affaires qui s'adresse aux indépendants subissant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40% et dans tous les secteurs, notamment les professions libérales qui n'ont pas pu accéder aux précédents droits passerelles, mais qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser.

Pour plus d’informations => INASTI - Difficultés suite au Coronavirus


À l’international : Brexit

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie du marché unique européen ni de l'union douanière. À compter de cette date, les Britanniques sont considérés dans l'UE comme les ressortissants d'un pays tiers. Ainsi, ils ne bénéficient plus de la liberté de mouvement pour travailler, étudier ou prendre leur retraite sur le territoire de l'Union et des Etats associés (Norvège, Islande, Suisse).
Cependant, les négociateurs de la Commission européenne et du gouvernement britannique sont parvenus à un consensus sur un traité le 24 décembre 2020. Le nouveau « traité de commerce et de coopération » prévoit des règles sur le commerce des biens et des services, les transports, l'énergie et les investissements, ainsi que sur la coopération policière et judiciaire, la sécurité sociale, la santé publique et la cybersécurité. Le Royaume-Uni participera donc toujours à certains programmes de coopération de l'UE, mais pas, par exemple, au célèbre programme d'échange d'étudiants Erasmus.

Pour plus d’informations => SPF Affaires étrangères – Brexit

 

visit our online store to buy brby.re.