Nouvelles mesures 24 mars

24 March: stricter set of measures put in place again

Covid-19 updates

Here are the various decisions taken by the Consultative Committee meeting on Wednesday 24 March:

1/ Outdoor gatherings of up to 4 people

Groups of people (not including children under 12) may meet outside with a maximum of four people. It is compulsory to respect the social distance of 1.5 m and to wear a face mask.
Households of more than four people may of course travel in larger numbers.

2/ Non-essential shops by appointment

Non-essential shops can only receive customers by appointment. The maximum number of customers that can be on site at any one time depends on the size of the shop. However, the absolute maximum is 50 people. Two people from the same household can be in the shop at the same time. Home deliveries and click-and-collect are still possible, as long as there is no physical contact and the customer does not enter the shop.

Essential shops (including food shops, pharmacies, drugstores, fabric shops, florists, telecom shops and bookshops) are accessible to customers without an appointment.

3/ Closure of non-medical contact professions

Non-medical contact professions are to be closed. This concerns among others
- beauty salons ;
- hairdressers and barbers;
- non-medical pedicure salons
- nail salons
- massage salons;
- tattoo and piercing salons.

4/ Youth and education

With the exception of kindergartens (which will remain open), classes at all other levels of education (primary and secondary, part-time arts education, higher education and social advancement) are suspended from 29 March to 2 April included. However, examinations may take place in the week before the Easter holidays.

Between 29 March and 2 April, childcare will be provided for children whose parents work in jobs where teleworking is not possible and for people who are unable to look after their children. Classes will resume after the Easter holidays on Monday 19 April, if possible entirely face-to-face for the secondary level.

Youth camps and extracurricular activities are still allowed, but only during the Easter holidays and in small groups of maximum 10 youngsters, without overnight stay.

5/ Stricter controls on telework

Controls on compliance with the telework obligation will be strengthened. Employers must keep a register of who is present at the workplace and when. Public administrations are also required to respect telework obligations.
 

6/ Non-essential travel remains prohibited

Non-essential travel remains prohibited during the Easter holidays. Border controls will be significantly tightened. If you return from a red zone from abroad and do not get tested, the police will automatically be informed and you risk a fine of €250.

7/ Events

The number of participants for demonstrations in public places is restricted to a maximum of 50 people.

Other measures remain in place, including:

 • Wearing a face mask (covering the nose and mouth) remains mandatory throughout the Brussels Region;
 • Restaurants and bars are currently closed;
 • In the Brussels Region, the curfew is still in force from 22:00 to 06:00.
 • The contact bubble of 1 person inside is fixed;
 • It is forbidden to consume alcohol in public places;
 • The isolation period is 10 days.
***********************************************************

We remind you that you can find:

 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website " THE NATIONAL CRISIS CENTRE" . An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities ;
 • You can also consult THE GENERAL SITE OF THE FEDERAL PUBLIC SERVICE PUBLIC HEALTH ON THE CORONAVIRUS which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days ;
 • For all information on the measures taken by the Brussels authorities check  CORONAVIRUS.BRUSSELS ;
 • If you are looking for a testing centre, please click HERE ; 
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF :-)
#STAYHOMESTAYSAFE

24 maart : nieuwe reeks beperkingen

Hieronder volgen de verschillende maatregelen die tijdens het Overlegcomité van woensdag 24 maart zijn genomen:  

1/ Samenkomsten met 4 personen buiten

Groepen personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend) mogen buiten samenkomen met maximaal vier personen. Het is verplicht de sociale afstand van 1,5 m te respecteren en een masker te dragen.
Huishoudens van meer dan vier personen kunnen uiteraard in grotere getale reizen.  

2/ Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels kunnen alleen klanten op afspraak ontvangen. Het maximumaantal klanten dat op een bepaald moment ter plaatse kan zijn, hangt af van de grootte van de winkel. Het absolute maximum is echter 50 personen. Twee personen van hetzelfde huishouden kunnen tegelijkertijd in de winkel zijn. Thuisleveringen en "click-and-collect" zijn nog steeds mogelijk, zolang er geen fysiek contact is en de klant de winkel niet binnengaat.
 
Essentiële winkels (waaronder levensmiddelenwinkels, apotheken, drogisten, stoffenwinkels, bloemisten en kwekerijen, telecomwinkels en boekhandels) zijn voor klanten zonder afspraak toegankelijk.   

3/ Sluiting van niet-medische contactberoepen  

Niet-medische contactberoepen moeten worden gesloten. Dit betreft, onder andere:
- schoonheidssalons;
- kappers en barbiers;
- niet-medische pedicuresalons
- nagelsalons;
- massagesalons;
- tatoeage- en piercingsalons.

 4/ Jeugd en onderwijs

Met uitzondering van de kleuterscholen (die open blijven), worden de lessen op alle andere onderwijsniveaus (lager en middelbaar onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) van 29 maart tot en met 2 april geschorst. Examens kunnen echter wel plaatsvinden in de week vóór de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april zal kinderopvang worden aangeboden voor kinderen van wie de ouders een baan hebben waarbij telewerken niet mogelijk is en voor mensen die niet voor hun kinderen kunnen zorgen. De lessen zullen na de paasvakantie op maandag 19 april worden hervat, zo mogelijk volledig face-to-face voor het middelbaar.

Jeugdkampen en buitenschoolse activiteiten zijn nog steeds toegestaan, maar alleen tijdens de paasvakantie en in kleine groepen van niet meer dan 10 leerlingen, zonder overnachting.

5/ Striktere controles op telewerken

De controle op de naleving van de telewerkverplichting zal worden verscherpt.
De werkgevers moeten een register bijhouden van wie wanneer aan het werk is. Ook overheidsdiensten moeten aan de telewerkverplichtingen voldoen.

6/ Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen blijven verboden tijdens de paasvakantie. De grenscontroles zullen aanzienlijk worden verscherpt. Als je uit een rode zone terugkeert en je niet laat testen, wordt de politie automatisch op de hoogte gebracht en riskeer je een boete van 250 euro.

7/ Betogingen

Het aantal deelnemers aan demonstraties op de openbare weg is beperkt tot maximaal 50 personen.

Andere maatregelen blijven van kracht, waaronder: 

 • Het dragen van een masker (dat de neus en de mond bedekt) blijft verplicht in het hele Brusselse Gewest;
 • Restaurants en bars zijn momenteel gesloten;
 • In het Brussels Gewest geldt de avondklok nog steeds van 22.00 uur tot 06.00 uur.
 • De contactbubbel van 1 persoon binnen is vast;
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen op de openbare weg;
 • De isolatieperiode duurt 10 dagen.
**************************************************************

Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:

=> Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
=> U kunt ook terecht op de algemene website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid over het coronavirus die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
 => Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689.
=> https://coronavirus.brussels : voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid.
=> Als u op zoek bent naar een screeningscentrum, klik dan https://coronavirus.brussels/nl/waar-kunt-u-een-test-in-brussel-afnemen/">hier.
=> Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7).

 
ZORG GOED VOOR JEZELF :)
 #STAYHOMESTAYSAFE
 
 

24 mars : nouvel ensemble de mesures de temporisation

Voici les diverses décisions prises lors du Comité de Concertation de ce mercredi 24 mars :

1/ Rassemblements de 4 personnes maximum à l’extérieur

 
Les groupes de personnes (enfants de moins de 12 ans non inclus) peuvent se rencontrer à l’extérieur à quatre maximum. Il est obligatoire de respecter la distanciation sociale de 1,5 m et de porter le masque.
Les ménages de plus de quatre personnes peuvent bien entendu se déplacer en plus grand nombre.

2/ Magasins non essentiels sur rendez-vous

Les magasins non essentiels peuvent uniquement accueillir des clients sur rendez-vous. Le nombre maximum de clients pouvant se trouver en même temps sur place dépend de la taille du magasin. Néanmoins, le maximum absolu est de 50 personnes. Deux personnes du même ménage peuvent se trouver simultanément dans le magasin.Les livraisons à domicile et le « click-and-collect » restent possible, pour autant qu’il n’y ait aucun contact physique et que le client n’entre pas dans le magasin.

Les magasins essentiels (notamment les magasins d’alimentation, les pharmacies, les magasins de produits d’hygiène, les magasins de tissus, les fleuristes et pépinières, les magasins de télécoms et les librairies) sont accessibles aux clients sans rendez-vous.

3/ Fermeture des métiers de contact non médicaux

Les métiers de contact non médicaux doivent fermer leurs portes. Cela concerne entre autres :
-          les salons de beauté ;
-          les coiffeurs et barbiers ;
-          les salons de pédicure non médicale ;
-          les salons de manucure ;
-          les salons de massage ;
-          les salons de tatouage et de piercing.
 

4/ Jeunesse et enseignement

À l’exception des écoles maternelles (qui restent ouvertes), les cours de tous les autres niveaux d’enseignement (enseignement primaire et secondaire, enseignement artistique à temps partiel, enseignement supérieur et promotion sociale) sont suspendus du 29 mars au 2 avril inclus. Des examens peuvent en revanche avoir lieu durant la semaine précédant les vacances de Pâques.

Entre le 29 mars et le 2 avril, une garderie est mise en place pour les enfants dont les parents exercent des fonctions où le télétravail n’est pas possible et pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de garder les enfants. Les cours reprendront après les vacances de Pâques, le lundi 19 avril, si possible entièrement en présentiel pour le niveau secondaire.

Les camps de jeunes et activités parascolaires restent permises, mais seulement pendant les vacances de Pâques et en petits groupes de 10 jeunes maximum, sans nuitée.

5/ Contrôles du télétravail plus stricts

Les contrôles du respect de l’obligation de télétravail seront renforcés.
Les employeurs doivent tenir un registre précisant les personnes présentes sur le lieu de travail et à quel moment. Les administrations publiques sont également tenues de respecter les obligations de télétravail.
 

6/ Les voyages non essentiels restent interdits

Les voyages non essentiels restent interdits pendant les vacances de Pâques. Les contrôles aux frontières seront sensiblement renforcés. Si vous revenez d'une zone rouge depuis l'étranger et que vous ne vous faites pas tester, la police sera automatiquement informée et vous risquez une amende de 250 euros.

7/ Manifestations

Le nombre de participants pour les manifestations statiques sur la voie publique est restreinte à maximum 50 personnes.
 

Les autres mesures restent en place, notamment :

 • Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) reste obligatoire sur tout le territoire de la Région bruxelloise ;
 • Les restaurants et bars restent actuellement fermés ;
 • En Région bruxelloise, le couvre-feu est toujours d’application de 22h00 à 06h00.
 • La bulle de contact de 1 personne à l’intérieur est fixe ;
 • Il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique ;
 • La période d’isolation est de 10 jours.
************************************************************
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :
 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site LE CENTRE DE CRISE NATIONAL (NCCN). Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée ;
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles ;
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689 ;
 • Pour toutes les informations sur les mesures prises par les autorités bruxelloises : CORONAVIRUS.BRUSSELS ;
 • Si vous recherchez un centre de dépistage, veuillez cliquer ICI ;
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).
PRENEZ SOIN DE VOUS :)
#STAYHOMESTAYSAFE