Réouverture salons de coiffure

05 February: reopening of the hairdressers on Saturday 13 February

Covid-19 updates

Following the last meeting of the Belgian authorities on the coronavirus crisis on February 5th, the Expat Welcome Desk informs you of the new measures taken by the Consultation Committee to limit the spread of Covid-19.

1/ The return to activity for non-medical contact professions

From Saturday 13 February, hairdressers will be able to reopen their salons. As for the other non-medical contact occupations (beauty, massage and nail salons), they will have to wait until March 1st.

Staff will have to comply with a strict protocol set up by the Consultation Committee to ensure the safety of customers and staff :

 • A waiting period of 10 minutes between two treatments must be observed to clean and sanitize the treatment area;
 • It is mandatory to work by appointment
 • Clients are required to wait outside
 • Adequate ventilation must be provided, for example by opening windows and doors
 • The ban on home care services is maintained

2/ Outdoor activities in animal parks

From 13 February, animal parks will be able to reopen their doors in accordance with the standards that nature parks must meet. This means, among other things, that only outdoor activities are allowed and that strict access control will apply.

3/ Holiday homes in holiday parks, bungalow parks and campsites

The Consultation Committee took into account the decision of the Council of State of 2 February concerning holiday homes in holiday parks, bungalow parks and campsites. In accordance with this decision, these parks will be able to resume their activities from 8 February, while following the same restrictive conditions as other types of tourist accommodation. This means, for example, that their restaurants, bars and other communal facilities will remain closed.

4/ Real estate

The previous decision to authorise property visits from 13 February as part of the real estate activities of professional estate agents was confirmed by the Consultation Committee.
 

5/ Other measures remain in place

 • Wearing a mask (covering the nose and mouth) remains compulsory throughout the Brussels Region
 • Purchases must be individual and can only last for 30 minutes maximum
 • Restaurants and bars remain closed
 • Teleworking remains the norm
 • It is forbidden to consume alcohol in public places
 • The required isolation period has a duration of 10 days
 • All non-essential travel remains forbidden. The Consultative Committee also announced stricter controls for people returning from abroad. If you return from a red zone from abroad and do not get tested, the police will automatically be informed and you risk a fine of €250.
The legislative measures relating to our current sanitary situation (Covid-19) are extended until 1 April 2021.
*******************************************************************************

We remind you that you can find:

 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website " THE NATIONAL CRISIS CENTRE" . An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities ;
 • You can also consult THE GENERAL SITE OF THE FEDERAL PUBLIC SERVICE PUBLIC HEALTH ON THE CORONAVIRUS which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days ;
 • For all information on the measures taken by the Brussels authorities CORONAVIRUS.BRUSSELS ;
 • If you are looking for a testing centre, please click HERE ; 
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF :-)
#STAYHOMESTAYSAFE

05 februari: heropening van de kapsalons op zaterdag 13 februari

Na de laatste vergadering van de Belgische overheden over de coronaviruscrisis op 5 februari, informeert de Expat Welcome Desk u over de nieuwe maatregelen die door het Overlegcomité zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken.

1/ De hervatting van activiteiten voor niet-medische contactberoepen

Vanaf zaterdag 13 februari kunnen kappers hun zaak weer openen. De andere niet-medische contactberoepen (schoonheids- en massagesalons, nagelstudio's) zullen tot 1 maart moeten wachten.

Het personeel zal zich moeten houden aan een strikt protocol dat door het Overlegcomité is opgesteld om de veiligheid van klanten en personeel te waarborgen :
 •  Tussen de behandelingen moet een wachttijd van 10 minuten in acht worden genomen om de plaats van behandeling te reinigen en te ontsmetten
 • Het is verplicht om op afspraak te werken
 • Klanten moeten buiten wachten
 • Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd, bijvoorbeeld door ramen en deuren open te zetten
 • Het verbod op diensten aan huis wordt gehandhaafd


2/ Buitenactiviteiten in dierenparken

Vanaf 13 februari kunnen de dierenparken hun deuren weer openen volgens de normen waaraan natuurparken moeten voldoen. Dit betekent onder meer dat alleen buitenactiviteiten zijn toegestaan en dat een strikte toegangscontrole zal worden toegepast.

3/ Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Het Overlegcomité heeft rekening gehouden met het besluit van de Raad van State van 2 februari betreffende recreatiewoningen in vakantieparken, bungalowparken en op kampeerterreinen. Overeenkomstig dit arrest zullen deze parken vanaf 8 februari hun activiteiten kunnen hervatten onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere vormen van toeristische accommodatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat hun restaurants, bars en andere gemeenschappelijke voorzieningen gesloten zullen blijven.

4/ Onroerend goed

Het eerdere besluit om bezoeken aan onroerend goed vanaf 13 februari toe te staan in het kader van de activiteiten van professionele makelaars, werd door het Overlegcomité bevestigd.

5/ Andere maatregelen blijven van kracht

 • Het dragen van een masker (dat de neus en de mond bedekt) blijft verplicht in het hele Brusselse Gewest
 • Aankopen moeten individueel zijn en mogen slechts 30 minuten duren
 • Restaurants en bars blijven gesloten
 • Telewerken blijft de norm
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen op de openbare weg
 • De isolatieperiode is vastgelegd op 10 dagen
 • Niet-essentiële reizen blijven verboden. Het Overlegcomité kondigde ook strengere controles aan voor mensen die terugkeren uit het buitenland. Als je uit een rode zone uit het buitenland terugkomt en je laat je niet testen, dan wordt de politie automatisch geïnformeerd en riskeer je een boete van 250 euro.

De wetgeving in verband met onze huidige gezondheidssituatie (Covid-19) wordt verlengd tot 1 april 2021.

********************************************************************

Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:

=> Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
=> U kunt ook terecht op de algemene website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid over het coronavirus die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
=> Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689.
=> https://coronavirus.brussels : voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid.
=> Als u op zoek bent naar een screeningscentrum, klik dan https://coronavirus.brussels/nl/waar-kunt-u-een-test-in-brussel-afnemen/">hier.
=> Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7).
 
ZORG GOED VOOR JEZELF :)
 #STAYHOMESTAYSAFE

05 février : réouverture des coiffeurs dès le samedi 13 février

Suite à la dernière réunion des autorités belges sur la crise du coronavirus le 5 février dernier, l’Expat Welcome Desk vous informe des nouvelles mesures prises par le Comité de concertation pour limiter la propagation du Covid-19.

 

1/ La reprise des activités pour les métiers de contact non-médicaux

À partir du samedi 13 février, les coiffeurs pourront rouvrir leurs salons. Quant aux autres métiers de contact non médicaux (les salons de beauté, de massage et d’onglerie), ceux-ci devront attendre le 1er mars.
Le personnel devra se conformer à un protocole strict mis en place par le Comité de concertation en vue de garantir la sécurité des clients et du personnel :
 • Un délai d’attente de 10 minutes entre deux traitements doit être respecté pour nettoyer et désinfecter la zone de traitement 
 • Il est exigé de travailler sur rendez-vous 
 • Les clients doivent obligatoirement attendre à l’extérieur 
 • Une ventilation suffisante doit être assurée, par exemple en ouvrant les fenêtres et les portes
 • La prohibition des services à domicile est maintenue
2/ Activités de plein air dans les parcs animaliers

À partir du 13 février, les parcs animaliers pourront rouvrir leurs portes conformément aux normes que les parcs naturels doivent respecter. Cela signifie, notamment, que ce sont uniquement les activités de plein air qui sont autorisées et qu’un strict contrôle de l’accès sera d’application.
3/ Maisons de vacances dans les parcs de vacances, les parcs de bungalows et les campings

Le Comité de concertation a pris en compte l’arrêt du Conseil d’État du 2 février concernant les maisons de vacances dans les parcs de vacances, les parcs de bungalows et les campings. Conformément à cet arrêt, ces parcs pourront reprendre leurs activités à partir du 8 février tout en suivant les mêmes conditions restrictives que les autres types de logement touristique. Cela signifie, par exemple, que leurs restaurants, bars et autres installations communes resteront fermés.4/ L’immobilier

La décision antérieure d’autoriser les visites de biens à partir du 13 février dans le cadre des activités immobilières des agents immobiliers professionnels a été confirmée par le Comité de concertation.
5/ D’autres mesures restent en place

 • Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) reste obligatoire sur tout le territoire de la Région bruxelloise
 • Les achats doivent être individuels et ne peuvent durer que 30 minutes
 • Les restaurants et bars restent fermés 
 • Le télétravail reste la norme 
 • Il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique 
 • La période d’isolation est de 10 jours
 • Les voyages non-essentiels restent interdits. Le Comité de consultation a également annoncé des contrôles plus stricts pour les personnes revenant de l'étranger. Si vous revenez d'une zone rouge depuis l'étranger et que vous ne vous faites pas tester, la police sera automatiquement informée et vous risquez une amende de 250 euros.
Les mesures législatives relatives à notre situation sanitaire actuelle (Covid-19) sont prolongées jusqu'au 1er avril 2021.

**********************************************************************************

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :

 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site LE CENTRE DE CRISE NATIONAL (NCCN). Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée ;
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles ;
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689 ;
 • Pour toutes les informations sur les mesures prises par les autorités bruxelloises : CORONAVIRUS.BRUSSELS ;
 • Si vous recherchez un centre de dépistage, veuillez cliquer ICI ;
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).
PRENEZ SOIN DE VOUS :)
#STAYHOMESTAYSAFE