22 janvier - Comité de concertation

22 January : Temporary ban on non-essential travel and extended isolation period

Covid-19 updates

Following the last meeting of the Belgian authorities on the coronavirus crisis on January 22nd, the Expat Welcome Desk informs you of the new measures taken by the Consultation Committee to limit the spread of Covid-19.

1. International travel

It is imperative to comply with the respective national regulations and additional measures in the country you are visiting. These are available on the websites of the competent foreign authorities.

Recreational/tourist travel to AND from Belgium is prohibited from Wednesday 27 January to Monday 1 March 2021. In order to ensure compliance with this ban, checks will be carried out on road, air, sea and rail traffic.

Persons travelling to and from Belgium must be in possession of a declaration of honor. This declaration of honor must be attached to the "Public Health Passenger Locator Form" of the passengers and be consolidated by the necessary documents.

For the duration of the ban, only essential journeys are allowed. In concrete for the following reasons:

 • Compelling family reasons
=> Family reunification ;
=> Visits to a spouse or partner who is not living in the same household if there is likely evidence of a stable and durable relationship;
=> Coparental travel, civil and religious marriages, funerals or cremations of relatives ;

 • Humanitarian travels
=> Travel for medical reasons and continuation of medical treatment;
=> Assistance to an older, minor, disabled or vulnerable person;
=> Visiting relatives in palliative care ;

 • Study purposes
=> Travel for pupils, students and trainees who take part in an exchange program as part of their studies;
=> Researchers with an accommodation contract ;

 • Residents of border areas
=> Travel inherent to daily life for activities that are also allowed in Belgium ;

 • Professional reasons when performing work-related activities
 • Miscellaneous
=> Animal care, journeys to fulfil legal obligations (if they cannot be carried out digitally), urgent repairs for the safety of a vehicle and removals.

From Monday 25 January, all travelers entering our country from the UK, South Africa or South America will be required to respect a 10-day quarantine. They will also be required to perform a PCR test on the first and seventh day of this quarantine.

2. Extended isolation period

People who test positive for Covid-19 must now isolate themselves for 10 days.
After a high-risk contact or travel to Belgium, the quarantine period also remains ten days. This period may be reduced to a minimum of seven days, provided that a negative test has been performed no earlier than seven days after exposure.

3. Other measures remain in place

 • Wearing a mask (covering the nose and mouth) remains compulsory throughout the Brussels Region. ;
 • Non-medical contact trades could resume operations on February 13, 2021 subject to a new Consultative Committee to be held on February 5, 2021 ;
 • Restaurants and bars remain closed ;
 • Purchases must be individual and can only last 30 minutes ;
 • Teleworking remains the norm ;
 • It is forbidden to consume alcohol in public.

*************************************************************************************************************************

We remind you that you can find:

 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website " THE NATIONAL CRISIS CENTRE" . An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities ;
 • You can also consult THE GENERAL SITE OF THE FEDERAL PUBLIC SERVICE PUBLIC HEALTH ON THE CORONAVIRUS which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days ;
 • For all information on the measures taken by the Brussels authorities coronavirus.brussels ;
 • If you are looking for a testing centre, please click here ; 
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).

TAKE GOOD CARE OF YOURSELF :-)
#STAYHOMESTAYSAFE
22 januari: Tijdelijk verbod op internationale reizen en langdurige isolatie

Na de laatste vergadering van de Belgische autoriteiten over de coronaviruscrisis op 22 januari, informeert de Expat Welcome Desk u over de nieuwe maatregelen die door het Overlegcomité zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken.


1. Internationale verplaatsingen

Het is absoluut noodzakelijk dat u zich houdt aan de respectieve nationale voorschriften en aanvullende maatregelen in het land dat u bezoekt. Deze zijn beschikbaar op de websites van de bevoegde buitenlandse autoriteiten.
Van woensdag 27 januari tot en met maandag 1 maart 2021 geldt een verbod op recreatief/toeristisch verkeer van en naar België. Om de naleving van dit verbod te waarborgen, zullen controles worden uitgevoerd op het weg-, lucht-, zee- en spoorwegverkeer.

Personen die van en naar België reizen, moeten in het bezit zijn van een verklaring op erewoord. Deze verklaring op erewoord moet bij het "Passenger Location Form" van de passagiers worden gevoegd en met de nodige documenten worden gestaafd.
Voor de duur van het verbod zijn alleen essentiële reizen toegestaan. In concreto zijn de redenen de volgende:

 • Dwingende familiale redenen
=> Gezinshereniging ;
=> Bezoek aan een echtgeno(o)t(e) of partner die niet in onder hetzelfde dak woont, indien redelijkerwijs kan worden aangetoond dat er sprake is van een stabiele en duurzame relatie;
=> coparentale verplaatsingen, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies van familieleden;
 • Humanitaire reizen
=> Reizen om medische redenen en voortzetting van medische behandeling ;
=> Bijstand aan een bejaarde, een minderjarige, een gehandicapte of een kwetsbare persoon;
=> Bezoek aan familieleden in de palliatieve zorg;
 • Studieredenen
=> Reizen van scholieren, studenten en stagiairs die deelnemen aan een uitwisseling in het kader van hun studie ;
=> Onderzoekers met een huisvestingsovereenkomst;
 • Grensarbeiders
=> Verplaatsingen die deel uitmaken van het dagelijks leven voor activiteiten die ook in België zijn toegestaan ;
 •  Verplaatsingen om professionele redenen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit
 • Diversen
=> Dierenverzorging, reizen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (indien deze niet digitaal kunnen worden uitgevoerd), dringende reparaties in het kader van de veiligheid van een voertuig en verhuizingen.
Vanaf maandag 25 januari moeten alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika ons land binnenkomen, voldoen aan een quarantaine van tien dagen. Zij moeten ook op de eerste en de zevende dag van deze quarantaine een PCR-test uitvoeren.

2. Langdurig isolement

Covid-19 positieve personen moeten zich nu 10 dagen afzonderen.
Na een risicovol contact of een reis naar ons land blijft de quarantaineperiode tien dagen. Deze periode kan worden verkort tot minimaal zeven dagen, mits niet eerder dan zeven dagen na de blootstelling een negatieve test kan worden aangetoond.

3. Andere maatregelen blijven van kracht

 • Het dragen van een masker (dat de neus en de mond bedekt) blijft verplicht in het hele Brusselse Gewest.
 • Inkopen moeten individueel gebeuren en mogen slechts 30 minuten duren.
 • Restaurants en bars blijven gesloten
 • De niet-medische contactberoepen zouden hun activiteiten op 13 februari 2021 kunnen hervatten, onder voorbehoud van een nieuw Overlegcomité op 5 februari 2021.
 • Telewerken blijft de norm
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen op de openbare weg.
****************************************************************************************************************

Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:

=> Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
=> U kunt ook terecht op de algemene website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid over het coronavirus die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
=22> Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689.
=> https://coronavirus.brussels : voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid.
=> Als u op zoek bent naar een screeningscentrum, klik dan hier.
=> Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7).

ZORG GOED VOOR JEZELF :)
#STAYHOMESTAYSAFE


22 janvier : interdiction temporaire des voyages internationaux et un isolement prolongé

 
Suite à la dernière réunion des autorités belges sur la crise du coronavirus le 22 janvier dernier, l’Expat Welcome Desk vous informe des nouvelles mesures prises par le Comité de concertation pour limiter la propagation du Covid-19.

1. Les déplacements internationaux

Il est impératif de respecter les réglementations nationales respectives et les mesures supplémentaires prises dans le pays dans lequel vous vous rendez. Celles-ci sont disponibles sur les sites web des autorités étrangères compétentes.

Les voyages récréatifs/touristiques à destination et en provenance de la Belgique sont interdits du mercredi 27 janvier au lundi 1er mars 2021. En vue de veiller au respect de cette interdiction, des contrôles auront lieu au niveau du trafic routier, aérien, maritime et ferroviaire.

Les personnes qui se rendent en Belgique et en reviennent doivent être en possession d'une déclaration sur l'honneurCette déclaration sur l'honneur doit être jointe au « Formulaire de Localisation du Passager » des passagers et être consolidée par les documents nécessaires.

Pendant la durée de l'interdiction, seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Concrètement, il s’agit des motifs suivants :

 • Raisons familiales impérieuses
=> Regroupement familial ;
=> Visites à un conjoint ou à un partenaire qui ne vit pas sous le même toit si des preuves vraisemblables d'une relation stable et durable peuvent être procurées ;
=> Déplacements liés à la coparentalité, mariages civils et religieux, funérailles ou crémations de proches ;
 • Voyages à des fins humanitaires
=> Les déplacements pour des raisons médicales et la poursuite d’un traitement médical ;
=> Assistance à une personne plus âgée, mineure, handicapée ou vulnérable ;
=> Visite à des proches en soins palliatifs ;

 • Raisons d’étude
=> Les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui participent à un échange dans le cadre de leurs études ;
=> Les chercheurs ayant un contrat d'hébergement ;

 • Frontaliers
=> Déplacements inhérents à la vie quotidienne pour des activités qui sont aussi permises en Belgique ;

 • Raison professionnelles pour l’exercice de l’activité professionnelle
 • Divers
=> Les soins aux animaux, les déplacements en vue de l’exécution d’obligations juridiques (si elles ne peuvent pas être réalisées de façon numérique), les réparations urgentes pour la sécurité d’un véhicule et les déménagements.

À partir du lundi 25 janvier, tous les voyageurs entrant dans notre pays en provenance du Royaume Uni, de l’Afrique du Sud ou de l’Amérique du Sud devront obligatoirement respecter une quarantaine de dix jours. Ils devront également réaliser un test PCR le premier et le septième jour de cette quarantaine.

2. La prolongation de l'isolement

Les personnes positives à la Covid-19 doivent dorénavant s'isoler durant dix jours.
Après un contact à haut risque ou un voyage vers notre pays, la période de quarantaine reste de dix jours. Cette durée pourra être réduite à un minimum de sept jours sous réserve de présenter un test négatif qui aura été effectué au plus tôt sept jours après l'exposition.

3. D'autres mesures restent en place

 • Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) reste obligatoire sur tout le territoire de la Région bruxelloise
 • Les achats doivent être individuels et ne peuvent durer que 30 minutes
 • Les restaurants et bars restent fermés
 • Les métiers de contact non-médicaux pourraient reprendre les activités le 13 février 2021 sous réserve d’un nouveau Comité de concertation qui se tiendra le 5 février 2021
 • Le télétravail reste la norme
 • Il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique 
**********************************************************************************

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :

 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site LE CENTRE DE CRISE NATIONAL (NCCN). Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée ;
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles ;
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689 ;
 • Pour toutes les informations sur les mesures prises par les autorités bruxelloises : CORONAVIRUS.BRUSSELS ;
 • Si vous recherchez un centre de dépistage, veuillez cliquer ICI ;
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).
PRENEZ SOIN DE VOUS :-)
#STAYHOMESTAYSAFE