31 DECEMBER - QUARANTINE AND TESTING MANDATORY WHEN RETURNING FROM A RED ZONE

31 DECEMBER: QUARANTINE AND TESTING MANDATORY WHEN RETURNING FROM A RED ZONE

Covid-19 updates

During the last Consultative committee (30/12/2020) the federal government and the federated entities tightened the rules concerning returns from trips to a red zone.

Don't forget to fill in the Public Health Passenger Locator Form before travelling back to Belgium.

 • Anyone returning from a red zone after a stay of more than 48 hours must go into quarantine and perform a PCR test on the first day as well as on the seventh day of return.
 • Quarantine can only end after a negative PCR test on day 7 of the quarantine.
 • The quarantine period may be waived only for :
o   persons who perform critical functions in essential sectors. In this case, working on site may be permitted, subject to a certificate from the employer
o   students who must take an examination
Please note that the Passenger Location Form assessment will take into account employer-certified business travel for residents who have been abroad for professional reasons.

 • Test capacities will be increased at Brussels Airport, Brussels South Station, Charleroi Airport.
 • Controls will be strengthened to enforce these new measures.
 • It should be remembered that since 25 December, travelers who are not resident in Belgium must be able to submit a recent (72h) negative coronavirus test certificate before entering the country. People will not be allowed to board planes without this certificate. However non-resident travelers will not need to perform a PCR test on day 1 once they arrive in Belgium.
All these measures are in addition to the decisions of the Consultation Committee of 25 December last. Here they are as a reminder:


* Control of quarantine 
The exchange of data between the Sciensano database and the local authorities and police will be improved, allowing better monitoring and control of the quarantine measures.

* Teleworking 
Teleworking where possible remains compulsory. There will be stricter controls on teleworking, and companies that do not comply with the rules risk a severe fine.

* Public transport 
There will be stricter checks on whether the measures are respected on public transport.

* Curfew 
Curfews remains a regional competence. In the Brussels-Capital Region and the Walloon Region it starts at 10pm till 6am, in Flanders at midnight till 5am.

* No changes to social rules 
 • The so-called cuddle contact rules remain in place:  every family member has the right to one contact with whom a permanent close contact is maintained, with whom the social distance does not have to be respected and whom you can invite to your home.
 • As with before, multiple contacts cannot be invited to the same house/family at the same time. People living alone can have 2 contacts – but not at the same time.
 • For meetings outside, the rule of four continues to apply.
* No extended school break 
Belgian schools will open again on 4 January, as long as they follow measures that have already been applied in recent weeks; as such, Christmas holydays will last two weeks as usual.

* Fines :
Participants in lockdown parties with a large number of participants risk a fine of EUR 750 instead of EUR 250. For organisers, the fine will be EUR 4 000 instead of EUR 750 and possible seizure of all resources used for the organisation of such festivities. For smaller reunions of people, dinner parties, etc fines remain the same : 250€ for participants and 750€ for organisers.
 

Other measures remaining in place 

 • Wearing a mask (covering nose and mouth) remains obligatory throughout the whole of Brussels-Capital Region's territory;
 • Shops must close at 8 pm;
 • Shopping must be individual and may last for only 30 minutes;
 • It is forbidden to consume alcohol on the public highway;
 • There is a moratorium on home evictions.
 *************************************************************************************

We remind you that you can find:

 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website " The National Crisis Centre" . An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities.
 • You can also consult the general site of the Federal Public Service Public Health on the coronavirus which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days.
 • https://coronavirus.brussels : for all information on the measures taken by the Brussels authorities.
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).

 
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF :) 
#STAYHOMESTAYSAFE
 
Tijdens het laatste Overlegcomité (30/12/2020) hebben de federale regering en de gefedereerde entiteiten de regels betreffende de terugkeer van reizen in een rode zone aangescherpt.

Vergeet niet het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen voordat u naar België terugkeert.

 • Iedereen die na een verblijf van meer dan 48 uur uit een rode zone terugkeert, moet in quarantaine worden geplaatst en een PCR-test ondergaan op de eerste dag en op de zevende dag van terugkeer.
 • De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.
 • De enige uitzonderingen op de quarantaine zijn de volgende:
- mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren. In dit geval kan het werk op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan met een attest van de werkgever;
- studenten die verplicht zijn een examen af te leggen.
 
Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland zijn geweest, wordt bij de beoordeling van het PLF-formulier rekening gehouden met door de werkgever gecertificeerde zakenreizen.
 
 • De testcapaciteiten zullen worden uitgebreid op Brussels Airport, het station Brussel-Zuid en Charleroi Airport.
 • De controles op de naleving van deze nieuwe maatregelen zullen worden geïntensiveerd.
 • Er zij aan herinnerd dat niet-ingezetenen die naar België reizen sinds 25 december een certificaat van een recente (72 uur) negatieve coronavirustest moeten kunnen voorleggen alvorens het land binnen te komen. Zonder dit certificaat mogen zij niet aan boord van een vliegtuig stappen. Niet-ingezeten reizigers hoeven daarentegen de PCR-test op dag 1 bij aankomst in België niet te ondergaan.
 
Al deze maatregelen vormen een aanvulling op de besluiten die het Overlegcomité op 25 december jongstleden heeft genomen. Hier zijn ze als herinnering:
 
Controle van de quarantaine
De uitwisseling van gegevens tussen de Sciensano-databank en de lokale autoriteiten en de politie zal worden verbeterd, waardoor een beter toezicht en een betere controle op de quarantainemaatregelen mogelijk wordt.
 
* Telewerk
Telewerken blijft waar mogelijk verplicht. Er komen strengere controles op telewerk en bedrijven die zich niet aan de regels houden riskeren een zware boete.

Openbaar vervoer
Er zal strenger worden gecontroleerd of de maatregelen op het gebied van het openbaar vervoer worden nageleefd.
 
Avondklok
De avondklok blijft een regionale bevoegdheid. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest begint deze om 22 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens, in Vlaanderen om middernacht tot 5 uur 's morgens.

Geen wijzigingen in de sociale regels
 • De zogenaamde knuffelcontactregels blijven van kracht: elk gezinslid heeft recht op één       contactpersoon met wie een permanent nauw contact wordt onderhouden, met wie de sociale afstand niet hoeft te worden gerespecteerd en die u bij u thuis kunt uitnodigen.
 • Net als voorheen kunnen meerdere contacten niet tegelijk in hetzelfde huis/familie worden uitgenodigd. Mensen die alleen wonen kunnen 2 contacten hebben - maar niet tegelijkertijd.
 • Voor ontmoetingen buitenshuis blijft de regel van vier personen gelden.
Geen verlengde schoolvakantie
De Belgische scholen gaan op 4 januari weer open, zolang ze de maatregelen volgen die de afgelopen weken al zijn toegepast, zodat de kerstvakantie maar twee weken duurt.
 
Boetes
Deelnemers aan lockdown parties met een groot aantal deelnemers riskeren een boete van 750 EUR in plaats van 250 EUR. Voor organisatoren bedraagt de boete 4 000 EUR in plaats van 750 EUR en een eventuele inbeslagname van alle middelen die voor de organisatie van dergelijke feesten worden gebruikt. Voor kleinere samenkomsten, diners, enz. blijven de boetes dezelfde: 250 euro voor de deelnemers en 750 euro voor de organisatoren.

Volgende maatregelen blijven van kracht :

 • Het dragen van een mondmasker (dat de neus en de mond bedekt) blijft verplicht op het hele grondgebied van het Brussels Gewest;
 • De winkels moeten om 20.00 uur sluiten;
 • Winkelen mag alleen individueel en voor maximaal 30 minuten;
 • Het is verboden om alcohol te gebruiken op de openbare weg;
 • Het moratorium op huisuitzettingen wordt verlengd.
***************************************************************************************************************
Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:

 • Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
 • U kunt ook terecht op de algemene website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid over het coronavirus die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
 • Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689.
 • Voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid : coronavirus.brussels
 • Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7).


 

ZORG GOED VOOR JEZELF :)
 #STAYHOMESTAYSAFE


 

 

Lors du dernier Comité de Concertation (30/12/2020), le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont durci les règles concernant les retours de voyages en zone rouge.

N'oubliez pas de remplir le Formulaire de Localisation du Passager avant de rentrer en Belgique.

 • Toute personne revenant d'une zone rouge après un séjour de plus de 48 heures doit obligatoirement se mettre en quarantaine et réaliser un test PCR le premier jour ainsi que le septième jour du retour.
 • La quarantaine peut uniquement prendre fin moyennant un test PCR négatif effectué le septième jour de quarantaine.
 • Peuvent déroger à la quarantaine uniquement :
-          les personnes qui exercent des fonctions critiques dans des secteurs essentiels. Dans ce cas le travail peut être autorisé sur le lieu d’emploi moyennant une attestation de l’employeur;
-          les étudiants qui doivent présenter un examen.
Notez que, l’évaluation du Passenger Location Form tiendra compte des déplacements professionnels certifiés par l’employeur concernant les résidents ayant séjourné à l’étranger pour raison professionnelle.

 • Les capacités de test seront augmentées à Brussels Airport, Gare du Bruxelles-Midi, Charleroi Airport.
 • Des contrôles seront renforcés afin de faire respecter ces nouvelles mesures.
 • Rappelons que depuis le 25 décembre les voyageurs non-residents en Belgique doivent être en mesure de présenter un certificat de test coronavirus récent (72h) négatif avant d'entrer dans le pays. Ils ne seront pas autorisés à monter à bord d’un avion sans ce certificat. Cependant à leur arrivée en Belgique les voyageurs non-résidents ne devront pas se soumettre au test PCR au jour 1.
Toutes ces mesures viennent s’ajouter aux décisions du Comité de concertation du 25 décembre dernier. Les voici pour rappel:

Contrôle de la quarantaine
L'échange de données entre la base de données Sciensano et les autorités locales et la police sera amélioré, ce qui permettra de mieux surveiller et contrôler les mesures de quarantaine.

Télétravail
Le télétravail reste obligatoire dans la mesure du possible, mais il fera l'objet de contrôles plus stricts et les entreprises qui ne respectent pas les règles risquent une amende sévère.
 
Les transports publics
Des contrôles plus stricts seront également effectués pour vérifier si les mesures sont respectées dans les transports publics.

Couvre-feu
Les couvre-feux restent une compétence régionale. Dans la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne, il commence à 22 heures et se termine à 6 heures du matin, en Flandre, il commence à minuit et se termine à 5 heures du matin.

Aucune modification des règles sociales
·         Les règles dites de "contact câlin" restent en vigueur : chaque membre de la famille a droit à un contact rapproché avec lequel il entretient un contact étroit permanent, sans devoir respecter la distance sociale et que vous pouvez inviter chez vous.
·         Comme auparavant, il n'est pas possible d'inviter simultanément plusieurs contacts dans la même maison/famille. Les personnes vivant seules peuvent avoir 2 contacts - mais pas en même temps.
·         Pour les rencontres à l'extérieur, la règle de quatre reste d'application.

* Pas de vacances scolaires prolongées
Les écoles belges rouvriront le 4 janvier, pour autant qu'elles suivent les mesures déjà appliquées ces dernières semaines, de sorte que les vacances de Noël ne dureront que deux semaines.
 
Amendes
Les participants à des fêtes de lockdown comptant un grand nombre de participants risquent une amende de 750 € au lieu de 250 €. Pour les organisateurs, l'amende sera de 4 000 € au lieu de 750 € et la saisie éventuelle de toutes les ressources utilisées pour l'organisation de ces festivités. Pour les petites réunions de personnes, les dîners, etc., les amendes restent les mêmes : 250 € pour les participants et 750 € pour les organisateurs.
 

D'autres mesures restent en place :

 • Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) reste obligatoire sur tout le territoire de la Région bruxelloise;
 • Les commerces doivent fermer à 20h; 
 • Les achats doivent être individuels et ne peuvent durer que 30 minutes;
 • Il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique;
 • Le moratoire sur les expulsions domiciliaires est prolongé.
*******************************************************************************************************************

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :

 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site LE CENTRE DE CRISE NATIONAL (NCCN). Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée.
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles.
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689
 • Pour toutes les informations sur les mesures prises par les autorités bruxelloises, consultez le site coronavirus.brussels
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS :) 
#STAYHOMESTAYSAFE