Christmas time

18 DECEMBER: STRICTER MEASURES FOR THE FESTIVE SEASON IN BELGIUM

Covid-19 updates

On Friday 18 December the Consultative committee has unveiled new measures for the country aimed at enforcing the current rules more strictly.

Strict rules on travel as of 25 December 2020

 • Any kind of travel remains strongly discouraged.
 • Anyone who does not respond to this call and stays abroad for more than 48 hours is now considered a high-risk contact.
 • Anyone returning from a red zone must therefore be quarantined for at least seven days with a subsequent negative test result. Local authorities and police will check if people are complying with the rules.
 • This quarantine is not compulsory if the travelers’ Passenger Location Form (PLF) shows that the risk of infection is low because of his or her behavior. Risk assessment will however be tightened.
 • The Passenger Locator Form (PLF) will be strictly checked at the airports and at Belgium’s borders.
 • Travelers must be able to submit a recent (48h) negative coronavirus test certificate before entering the country. People will not be allowed to board planes without this certificate.
 • (Legal) Residents will not have to provide a test. For people travelling for work, exceptions will be made as a new PLF system will be introduced at the beginning of 2021, distinguishing between professional and private travel.

Control of quarantine
The exchange of data between the Sciensano database and the local authorities and police will be improved, allowing better monitoring and control of the quarantine measures.

Teleworking
Teleworking where possible remains compulsory. There will be stricter controls on teleworking, and companies that do not comply with the rules risk a severe fine.

Public transport
There will be stricter checks on whether the measures are respected on public transport.

Curfew
Curfews remains a regional competence. In the Brussels-Capital Region and the Walloon Region it starts at 10pm till 6am, in Flanders at midnight till 5am.

No changes to social rules
 • The so-called cuddle contact rules remain in place:  every family member has the right to one additional contact with whom a permanent close contact is maintained, with whom the social distance does not have to be respected and whom you can invite to your home.
 • As with before, multiple contacts cannot be invited to the same house/family at the same time. People living alone can have 2 contacts – but not at the same time, except for Christmas.
 • For meetings outside, the rule of four continues to apply.
 • There is also a general ban on the sale or setting off of fireworks.

No extended school break
Belgian schools will open again on 4 January, as long as they follow measures that have already been applied in recent weeks; as such, Christmas holydays will last two weeks as usual.

Fines
Participants in lockdown parties with a large number of participants risk a fine of EUR 750 instead of EUR 250. For organisers, the fine will be EUR 4 000 instead of EUR 750 and possible seizure of all resources used for the organisation of such festivities. For smaller reunions of people, dinner parties, etc fines remain the same : 250€ for participants and 750€ for organisers.
 
Other measures remaining in place :
 • Wearing a mask (covering nose and mouth) remains obligatory throughout the whole of Brussels-Capital Region's territory
 • Shops must close at 8 pm except from 14 to 31 December, when they may close at 9 pm
 • Shopping must be individual and may last for only 30 minutes
 • It is forbidden to consume alcohol on the public highway
 • There is a moratorium on home evictions.
 • These measures are being taken to prevent an increase in the rate of Covid-19 contamination, to reduce the pressure on the nursing staff, to allow the normal operation of hospitals and the provision of care for all patients.
 • The primary objective is to preserve the health of all citizens and to avoid at all costs a third wave which would be catastrophic from a health, social and economic point of view.


We remind you that you can find:
 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website "The National Crisis Centre". An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities.
 • You can also consult the general site of the Federal Public Service Public Health on the coronavirus, which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days.
 • You can find all the information on the measures taken by the Brussels authorities on the website coronavirus.brussels
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).
 
TAKE GOOD CARE OF YOURSELF :-)  #STAYHOMESTAYSAFE
Op vrijdag 18 december heeft het Overlegcomité nieuwe maatregelen voor het land opgelegd die erop gericht zijn de huidige regels strenger te handhaven.

Strenge regels voor reizen vanaf 25 december 2020
 • Elke vorm van reizen blijft sterk ontmoedigd.
 • Iedereen die niet reageert op deze oproep en meer dan 48 uur in het buitenland verblijft, wordt nu beschouwd als een risicovol contact.
 • Iedereen die uit een rode zone terugkeert, moet daarom ten minste zeven dagen in quarantaine respecteren af te sluiten met een negatief testresultaat. De lokale politie zal controleren of mensen zich aan de regels houden.
 • Deze quarantaine is niet verplicht als uit het PLF-formulier (Passenger Location Form) van de reiziger blijkt dat het risico op infectie laag is vanwege zijn of haar gedrag. De risicobeoordeling zal echter worden aangescherpt.
 • Het Passenger Locator Form (PLF) zal strikt worden gecontroleerd op de luchthavens en aan de Belgische grenzen.
 • Reizigers moeten een recent (48u) negatief coronavirus testcertificaat kunnen voorleggen alvorens het land binnen te komen. Zonder dit certificaat mag men niet aan boord van een vliegtuig stappen.
 • (Wettelijke) Inwoners hoeven geen test voor te leggen. Voor mensen die voor hun werk reizen, zullen uitzonderingen worden gemaakt, aangezien begin 2021 een nieuw PLF-systeem zal worden ingevoerd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen beroeps- en privéreizen.

Controle van de quarantaine
De uitwisseling van gegevens tussen de Sciensano-databank en de lokale autoriteiten en de politie zal worden verbeterd, waardoor een beter toezicht en een betere controle op de quarantainemaatregelen mogelijk wordt.

Telewerk
Telewerken blijft waar mogelijk verplicht. Er komen strengere controles op telewerk en bedrijven die zich niet aan de regels houden, riskeren een zware boete.

Openbaar vervoer
Er zal strenger worden gecontroleerd of de maatregelen op het gebied van het openbaar vervoer worden nageleefd.

Avondklok
De avondklok blijft een regionale bevoegdheid. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest begint deze om 22 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens, in Vlaanderen om middernacht tot 5 uur 's morgens.

Geen wijzigingen in de sociale regels
 • De zogenaamde knuffelcontactregels blijven van kracht: elk gezinslid heeft recht op één extra contactpersoon met wie een permanent nauw contact wordt onderhouden, met wie de sociale afstand niet hoeft te worden gerespecteerd en die u bij u thuis kunt uitnodigen.
 • Net als voorheen kunnen meerdere contacten niet tegelijk in hetzelfde huis/familie worden uitgenodigd. Mensen die alleen wonen kunnen 2 contacten hebben - maar niet tegelijkertijd, behalve met Kerstmis.
 • Voor ontmoetingen buitenshuis blijft de regel van vier personen gelden.
 • Er is ook een algemeen verbod op de verkoop of het afsteken van vuurwerk.

Geen verlengde schoolvakantie
De Belgische scholen gaan op 4 januari weer open, zolang ze de maatregelen volgen die de afgelopen weken al zijn toegepast, zodat de kerstvakantie maar twee weken duurt.

Boetes
Deelnemers aan lockdown parties met een groot aantal deelnemers riskeren een boete van 750 EUR in plaats van 250 EUR. Voor organisatoren bedraagt de boete 4 000 EUR in plaats van 750 EUR en een eventuele inbeslagname van alle middelen die voor de organisatie van dergelijke feesten worden gebruikt. Voor kleinere samenkomsten, diners, enz. blijven de boetes dezelfde: 250 euro voor de deelnemers en 750 euro voor de organisatoren.

Volgende maatregelen blijven van kracht
 • Het dragen van een mondmasker (dat de neus en de mond bedekt) blijft verplicht op het hele grondgebied van het Brussels Gewest
 • De winkels moeten om 20.00 uur sluiten, behalve van 14 tot en met 31 december, wanneer het sluitingsuur wordt verlaat naar 21.00 uur
 • Winkelen mag alleen individueel en voor maximaal 30 minuten
 • Het is verboden om alcohol te gebruiken op de openbare weg
 • Het moratorium op huisuitzettingen wordt verlengd.
Deze maatregelen worden genomen om een toename van de besmettingsgraad van Covid-19 te voorkomen, om de druk op het verplegend personeel te verminderen, om het normaal functioneren van de ziekenhuizen mogelijk te maken en om de zorg voor alle patiënten te waarborgen.
Het hoofddoel is het behoud van de gezondheid van alle burgers en het voorkomen van een derde golf die vanuit gezondheids-, sociaal en economisch oogpunt catastrofaal zou zijn.

Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:
 • Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
 • U kunt ook terecht op de algemene website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid over het coronavirus die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
 • Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689.
 • Coronavirus.brussels voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid.
 • Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7). 

ZORG GOED VOOR JEZELF :-)
 #STAYHOMESTAYSAFE
Vendredi 18 décembre, le Comité de concertation a dévoilé de nouvelles mesures pour le pays visant à appliquer plus strictement les règles actuelles.

Des règles strictes sur les voyages à partir du 25 décembre 2020 :
 • Tout type de voyage reste fortement déconseillé.
 • Toute personne qui ne répond pas à cet appel et reste à l'étranger plus de 48 heures est désormais considérée comme un contact à haut risque.
 • Toute personne revenant d'une zone rouge doit donc être mise en quarantaine pendant au moins sept jours, avec un résultat de test négatif par la suite. La police locale vérifiera si ces personnes respectent les règles.
 • Cette quarantaine n'est pas obligatoire si le formulaire de localisation des passagers (PLF) du voyageur montre que le risque d'infection est faible en raison de son comportement. Mais l'évaluation des risques sera renforcée.
 • Le formulaire de localisation des passagers (PLF) sera strictement contrôlé dans les aéroports et aux frontières belges.
 • Les voyageurs doivent être en mesure de présenter un certificat de test coronavirus récent (48h) négatif avant d'entrer dans le pays. Ils ne seront pas autorisés à monter à bord d’un avion sans ce certificat.
 • Les résidents (légaux) en Belgique n'auront pas à fournir de test. Pour les personnes voyageant pour le travail, des exceptions seront faites car un nouveau système de PLF sera introduit au début de 2021, distinguant les voyages professionnels et privés.

Contrôle de la quarantaine

L'échange de données entre la base de données Sciensano et les autorités locales et la police sera amélioré, ce qui permettra de mieux surveiller et contrôler les mesures de quarantaine.

Télétravail
Le télétravail reste obligatoire dans la mesure du possible, mais il fera l'objet de contrôles plus stricts et les entreprises qui ne respectent pas les règles risquent une amende sévère.

Les transports publics
Des contrôles plus stricts seront également effectués pour vérifier si les mesures sont respectées dans les transports publics.

Couvre-feu
Les couvre-feux restent une compétence régionale. Dans la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne, il commence à 22 heures et se termine à 6 heures du matin, en Flandre, il commence à minuit et se termine à 5 heures du matin.

Aucune modification des règles sociales
 • Les règles dites de "contact câlin" restent en vigueur : chaque membre de la famille a droit à un contact supplémentaire avec lequel il entretient un contact étroit permanent, avec lequel il n'est pas nécessaire de respecter la distance sociale et que vous pouvez inviter chez vous.
 • Comme auparavant, il n'est pas possible d'inviter simultanément plusieurs contacts dans la même maison/famille. Les personnes vivant seules peuvent avoir 2 contacts - mais pas en même temps, sauf à Noël.
 • Pour les rencontres à l'extérieur, la règle de quatre reste d'application.
 • Il existe également une interdiction générale de vendre ou d'allumer des feux d'artifice.
Pas de vacances scolaires prolongées
Les écoles belges rouvriront le 4 janvier, pour autant qu'elles suivent les mesures déjà appliquées ces dernières semaines, de sorte que les vacances de Noël ne dureront que deux semaines.

Amendes
Les participants à des fêtes de lockdown comptant un grand nombre de participants risquent une amende de 750 € au lieu de 250 €. Pour les organisateurs, l'amende sera de 4 000 € au lieu de 750 € et la saisie éventuelle de toutes les ressources utilisées pour l'organisation de ces festivités. Pour les petites réunions de personnes, les dîners, etc., les amendes restent les mêmes : 250 € pour les participants et 750 € pour les organisateurs.

D'autres mesures restent en place :
 • Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) reste obligatoire sur tout le territoire de la Région bruxelloise
 • Les commerces doivent fermer à 20h hormis du 14 au 31 décembre, période pendant laquelle les commerces pourront fermer à 21.00 heures
 • Les achats doivent être individuels et ne peuvent durer que 30 minutes
 • Il est interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique 
 • Le moratoire sur les expulsions domiciliaires est prolongé
Ces mesures sont prises afin d’éviter une recrudescence du taux de contamination de la Covid-19, de diminuer la pression sur le personnel soignant, de permettre le fonctionnement normal des hôpitaux et l’apport de soins pour tous les patients.
L’objectif premier est de préserver la santé de tous les citoyens et d’éviter à tout prix une troisième vague qui serait catastrophique d’un point vue sanitaire, social et économique.

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :
 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site LE CENTRE DE CRISE NATIONAL (NCCN). Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée.
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689
 • Pour toutes les informations sur les mesures prises par les autorités bruxelloises : coronavirus.brussels
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).

PRENEZ SOIN DE VOUS :-) #STAYHOMESTAYSAFE