AdobeStock_330859387

Covid-19 and temporary unemployment

Your child's day-care centre or school is unexpectedly closed due to a measure to restrain the spread of Covid-19 and you have to continue working? Unfortunately, the possibility for parents to take corona parental leave to look after their children no longer exists since 1 October 2020. However, other measures have been put in place to help parents in this situation. The Expat Welcome Desk explains everything!

The idea:

Employees who need to take time off work to attend to a child as a result of the closing of a daycare, school or disability centre due to covid, may resort to the temporary unemployment scheme on grounds of force majeure. This measure applies between 1 October 2020 and 31 December 2020 included.


In what situations?

Employees may apply for temporary unemployment benefit on grounds of force majeure when they must attend to childcare:
 • of an underage child living with him/her and who cannot go to the daycare or school;
 • of a disabled dependent child (regardless of its age) who cannot go to a centre for the disabled;
 • of a dependent disabled child (regardless of its age) benefiting from an intra- or extramural service organised or recognised by the Communities.
 
--> The inability to attend the crèche, school or daycare must be due to the (partial or complete) closing or discontinuation of the facility or services provided by the daycare as a result of a measure taken to restrain the transmission of Covid-19.
--> The alternating custody situation is also considered when the legislator refers to cohabitation with the child.

For what length of time?

Temporary unemployment benefit on grounds of force majeure may be granted as long as the child cannot return to daycare, school, the disability centre or benefit from the invalidity services.

What steps should the employee take?

First of all, the employee must immediately notify his employer.

Secondly, he must have the institution (school, daycare, etc.) complete and sign the certificate of corona closure which indicates the period during which the establishment will be closed. The model of the corona closure certificate is available on the ONEM website.(Office National de l’Emploi).

The employee must then further complete this certificate, sign it and send it to his employer, who will make the necessary arrangements with the ONEM.

In some cases, the employee also has to apply for benefits from his or her payment organisation (CSC, FGTB, CGSLB or CAPAC). This applies, for example, if the worker claims unemployment benefit for the first time or if, from 1 September 2020, he can no longer be temporarily unemployed on grounds of force majeure using the simplified procedure (cfr. see info sheet T2).

How much is this unemployment benefit?

A worker placed on temporary unemployment for childcare receives 70% of his pay (with a maximum). Income tax of 15% is withheld from this amount. Furthermore, until December 31, 2020, they also receive a supplement of €5.63 per day.

Please note that this allowance requires certain conditions (being fit for work, not to be combined with a pension or another professional activity).

You work for a European institution?

Given that the personnel of the European institutions do not contribute to the Belgian national social security scheme of the EU institutions, they cannot benefit from the temporary unemployment measures on grounds of force majeure provided for by the ONEM.

The steps to be taken if a European official has to take care of his child due to the closing of the child care facility during the pandemic depend on the measures taken by respective European institutions: teleworking, taking leave or any other arrangement with the employer.

Ask for reimbursement of daycare costs in case of closing!

If your child's daycare centre closes for health reasons due to an emergency quarantine (partial or total closure of the centre), you are not normally required to keep paying and are entitled to a refund. The ONE provides financial support to the childcare centres affected by a quarantine. Of course, one of the conditions for obtaining support from the ONE is reimbursement or not invoicing the parents. Such assistance lasts until 31 December.

This measure may not be particularly visible, but exists in the parents' interest.

For more information:


*****************************************************************************************************************************************************************************************************

We remind you that you can find:

 • All measures taken by the Belgian Government relating to the coronavirus on the website " The National Crisis Centre". An uninterrupted source (24 hours a day, 7 days a week) providing the collection, analysis and publication of all kinds of urgent information for the relevant authorities.
 • You can also consult the general site of the Federal Public Service Public Health on the coronavirus, which also provides full information on the current measures against coronavirus
 • A toll-free number is available for all your questions: 0800 14 689. This number is accessible from 9 a.m. to 5 p.m. on working days
 • If you are resident in the Brussels-Capital Region and you do not have a regular doctor, call 1710. Set up solely for inhabitants of Brussels, this line gives access to a list of general practitioners who can advise you on your state of health and guide you appropriately. It is primarily intended for people with cough, cold or fever symptoms, who suspect they are infected with coronavirus. An uninterrupted response is assured (24 hours a day, 7 days a week).

The Expat Welcome Desk remains available for you during this period! Do not hesitate to contact us by phone or e-mail.
Het kinderdagverblijf of de school van uw kind sluit plots de deuren om de verspreiding van Covid-19 te beperken, maar u moet aan het werk blijven? Tot 1 oktober 2020 konden ouders corona-ouderschapsverlof vragen om hun kinderen op te vangen. Vandaag bestaat deze mogelijkheid helaas niet meer. Toch is er in maatregelen voorzien om ouders in deze situatie te helpen. De Expat Welcome Desk legt uit!

Het principe:

Werknemers die verlof moeten nemen om een kind op te vangen na de sluiting van een crèche, een school of een voorziening voor personen met een beperking kunnen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze maatregel geldt van 1 oktober tot en met 31 december 2020.


In welke situaties?

Een werknemer kan een aanvraag doen voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht voor de opvang van:
 • een minderjarig kind dat met de werknemer samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar school kan;
 • een gehandicapt kind ten laste, van ongeacht welke leeftijd dat niet naar een voorziening voor personen met een beperking kan;
 • een gehandicapt kind ten laste, van ongeacht welke leeftijd dat intra- of extramuros dienstverlening of ondersteuning krijgt die georganiseerd of erkend is door de Gemeenschappen.
 
--> De reden waarom het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of de voorziening kan, moet te wijten zijn aan de (volledige of gedeeltelijke) stopzetting van de dienstverlening als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken
--> Het samenwoningsbegrip van de wetgever omvat eveneens het co-ouderschap.

Hoe lang?

Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen toegestaan worden zo lang het kind niet terug kan naar het kinderdagverblijf, de school of de voorziening voor personen met een handicap en evenmin gebruik kan maken van een andere dienstverlening voor personen met een beperking.


Wat kan de werknemer zelf ondernemen?

Eerst en vooral moet de werknemer zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

Hij moet het attest sluiting corona, waarop onder meer de sluitingsperiode vermeld staat, laten invullen en ondertekenen door de instelling in kwestie (school, crèche…). Het model van het attest sluiting corona is beschikbaar op de website van de RVA. (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

Vervolgens moet hij dit attest zelf vervolledigen en ondertekenen en het volledig ingevuld attest onmiddellijk bezorgen aan zijn werkgever, die nadien het nodige doet bij de RVA.

In een aantal gevallen moet de werknemer ook een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of HVW (Hulpkas voor Werkloosheids-uitkeringen). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer voor de eerste keer uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvraagt of wanneer de werknemer vanaf 1 september 2020 niet langer wegens overmacht tijdelijk werkloos gesteld kan worden volgens de vereenvoudigde procedure (cfr. infoblad T2).

Hoeveel bedraagt deze uitkering?

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld om op een kind te passen, ontvangt 70% van zijn (geplafonneerd) loon. Hierop wordt 15 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Daarbij ontvangt hij tot en met 31 december 2020 ook een toeslag van 5,63 euro per dag.

Opgelet, aan deze toelage zijn een aantal voorwaarden verbonden (arbeidsgeschiktheid, geen cumul met een pensioen of een nevenactiviteit).

Werkt u in een Europese instelling?

Aangezien het personeel van de Europe instellingen niet bijdraagt aan de Belgische sociale zekerheid maar aan het Gemeenschapsstelsel van de Europese instellingen kunnen deze werknemers geen aanspraak maken op de maatregelen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorzien door de RVA.

Wat een Europees ambtenaar kan doen om zijn kinderen op te vangen wanneer de kinderopvang sluit, hangt af van elke Europese instelling: telewerken, verlof nemen of een regeling treffen met de werkgever.

Vraag om terugbetaling van de kosten voor kinderopvang als het kinderdagverblijf sluit!

Als het kinderdagverblijf van uw kind sluit om gezondheidsredenen in verband met een quarantaine (gedeeltelijke of volledige sluiting van de kinderopvang), dan bent u in principe niet verplicht om hiervoor te blijven betalen en hebt u het recht om terugbetaling te vragen. Kind en Gezin stelt zich ter beschikking van de betrokken kinderdagverblijven om financiële steun te verlenen. Eén van de voorwaarden om recht te hebben op een tussenkomst via Kind en Gezin is daarbij dat reeds betaalde bedragen worden terugbetaald aan de ouders of dat tijdens de sluiting niet wordt gefactureerd. Deze regeling geldt tot 31 december.

Het is een weinig zichtbare, maar nuttige maatregel voor ouders.

Voor meer informatie:

**************************************************************************************************************************************************************************************

Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje:

 • Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties.
 • U kunt ook terecht op de algemene website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid over het coronavirus die op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het virus.
 • Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689
 • Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7);


De Expat Welcome Desk blijft ook in deze moeilijke periode ter beschikking! Neem gerust contact met ons op per telefoon of e-mail.
La crèche ou l’école de votre enfant est soudainement fermée dans le but de limiter la propagation du Covid-19 et vous devez continuer à travailler ? Malheureusement, la possibilité offerte aux parents de prendre un congé parental Corona en vue de garder leurs enfants n’est plus envisageable depuis le 1er octobre 2020. Néanmoins, d’autres mesures ont été mises en place afin d’aider les parents dans cette situation. L’Expat Welcome Desk vous explique tout !

Principe :

Les travailleurs qui doivent prendre congé pour la garde d'un enfant à la suite de la fermeture, d’une crèche, d’une l'école ou d’un centre d'accueil pour personnes handicapées pour cause de Covid, peuvent recourir au régime de chômage temporaire pour force majeure. Cette mesure s’applique du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

Pour quelles situations ?

Le travailleur peut faire la demande pour des allocations de chômage temporaire pour force majeure lorsqu'il doit se charger de la garde :
 • d'un enfant mineur avec lequel il cohabite et qui ne peut pas aller à la crèche ou à l'école ;
 • d'un enfant handicapé à sa charge (qu’importe l’âge de l'enfant) qui ne peut pas aller dans un centre d'accueil pour personnes handicapées ;
 • d'un enfant handicapé à sa charge (qu’importe l’âge de l’enfant) bénéficiant d'un service intra- ou extramural organisé ou agréé par les Communautés.
 
--> L’impossibilité de se rendre à la crèche, à l’école ou au centre d’accueil doit être dû à la fermeture ou l’arrêt (partiel ou complet) de l’établissement ou des services dispensées par le centre d’accueil suite à une mesure prise pour restreindre la transmission du Covid-19.
--> La situation de garde alternée est également comprise lorsque le législateur parle de cohabitation avec l’enfant.

Pour quelle durée ?

Les allocations de chômage temporaire pour force majeure peuvent être attribuées aussi longtemps que l'enfant ne peut pas retourner à la crèche, à l'école, au centre d'accueil pour personnes handicapées ni bénéficier du service pour personnes handicapées.

Quelles démarches le travailleur doit-il entreprendre ?

Tout d’abord, le travailleur doit en avertir immédiatement son employeur.

Ensuite, il doit faire remplir et signer par l'institution compétente (école, crèche…) l'attestation fermeture corona dans laquelle il faut notamment mentionner la période de fermeture de l’établissement. Le modèle de l’attestation fermeture corona est disponible sur le site web de l'ONEM.

Le travailleur doit ensuite compléter lui-même cette attestation, la signer et la transmettre à son employeur qui fera le nécessaire auprès de l’ONEM.

Dans certains cas, le travailleur doit aussi introduire une demande d'allocations auprès de son organisme de paiement (CSC, FGTB, CGSLB ou CAPAC). C'est le cas, par exemple, si le travailleur sollicite des allocations de chômage pour la première fois ou si, à partir du 1er septembre 2020, il ne peut plus être mis en chômage temporaire pour force majeure en bénéficiant de la procédure simplifiée (cfr. feuille info T2).

Quel est le montant de cette allocation ?

Le travailleur mis en chômage temporaire pour la garde d'un enfant perçoit 70 % de sa rémunération (plafonnée). Un précompte professionnel de 15 % est retenu sur ce montant. De plus, jusqu'au 31 décembre 2020, il perçoit également un supplément de 5,63 euros par jour.

Attention cette allocation est soumise à certaines conditions (être apte au travail, pas de cumul avec une pension ou une activité accessoire).

Vous travaillez dans une institution européenne ?

Etant donné que le personnel des institutions européennes ne cotise pas au système national belge de sécurité sociale mais bien au système communautaire, ils ne peuvent pas bénéficier des mesures de chômage temporaire pour force majeure prévues par l’ONEM.

Les mesures à prendre si un parent, fonctionnaire européen, doit s’occuper de son enfant pour cause de fermeture du milieu d’accueil durant la pandémie dépend de chaque institution européenne : le télétravail, la prise de congés ou encore un arrangement éventuel avec l’employeur.

Demandez le remboursement de frais de crèche en cas de fermeture !

Si la crèche de votre enfant ferme pour des raisons sanitaires dans le cadre d’une mise en quarantaine (fermeture partielle ou totale du milieu d’accueil), en principe, vous n’êtes pas tenu de continuer de payer et avez le droit d’être remboursé. En effet l’ONE reste à disposition des milieux d’accueil concernés pour les soutenir financièrement. Une des conditions pour obtenir l’intervention de l’ONE est bien sûr de rembourser ou de ne pas facturer les parents. Cette intervention reste valable jusqu’au 31 décembre.

Bien que très peu visible, cette mesure existe dans l’intérêt des parents.

Pour plus d’informations :

**********************************************************************************************************************************

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver :

 • Toutes les mesures prises par le Gouvernement belge liées au coronavirus sur le site « Le Centre de crise National (NCCN)». Une permanence ininterrompue (24h sur 24, 7 jours sur 7) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de toutes sortes d'informations urgentes aux instances compétentes est assurée.
 • Vous pouvez aussi consulter le site général du Service Public Fédéral Santé publique sur le coronavirus qui, lui aussi, regroupe toutes les informations utiles
 • Un numéro vert est également mis à votre disposition. Ce numéro est accessible de 9h à 17h pour toutes vos questions: 0800 14 689
 • Si vous êtes résident en Région de Bruxelles-Capitale et que vous n’avez pas de médecin traitant, contactez le 1710. Cette ligne téléphonique, mise en place uniquement pour les Bruxellois, donne accès à un dispatching de médecins généralistes pouvant vous conseiller quant à votre état de santé et vous orienter convenablement. Celle-ci s’adresse en priorité aux personnes présentant des symptômes de toux, rhume ou de fièvre, suspectant une atteinte au coronavirus. Une permanence ininterrompue est assurée (24h sur 24, 7 jours sur 7).
L’Expat Welcome Desk reste à votre disposition durant cette période ! N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail.