Allocations familiales

Child benefits in Brussels

You have just arrived in Brussels with your family and you work in the Belgian employment system. You have heard about the basic child benefit and you’d like to know more about it... Who is entitled to this allowance? How do you apply for it? When should you do this? The Expat Welcome Desk explains everything below...

What is the basic child benefit?

When you are enrolled in the Belgian social security system, as an employee or self-employed person, you are entitled to receive a basic child benefit for each child in your household.

Following the sixth state reform, the child benefit scheme has been passed to the regions. This transfer of responsibility was effective from 1st January 2019 in the Flemish Region (Groeipakket) and will be effective from 1st January 2020 in Brussels and the Walloon Region. As a result, the regions are now reforming the system to suit the needs of their inhabitants more adequately. Famiris is the new Brussels public child benefits agency, that takes over from the former federal public child benefits agency, Famifed.
Famiris pays child benefits for approximately 56,000 families living in Brussels. There are however also four private operators on the market.

N.B. if you are already registered with FAMIFED, the move to FAMIRIS will be made automatically if you live in the Brussels-Capital Region.

Who is entitled to child benefit?

The person who brings up the child at home is eligible for child benefit. This entitlement is allocated in the following order:

 • the father
 • the female co-parent (if she is older than the mother)
 • the mother
 • the father-in-law/mother-in-law
 • the eldest of two parents if the two adoptive parents are the same sex
 • the eldest of the following:
                       - the partner of the mother/father

                       - one of the grandparents of the child (if part of the household)

                       - an uncle or aunt of the child (if part of the household)

                       - a brother, sister, half-brother or half-sister

If no person is eligible for child benefit, entitlement may be attributed to any beneficiary who has obtained dispensation from the FPS Social Security.

Who receives the benefit?

The recipient is the person who receives the child benefit and who uses it for the child’s education. In this respect, the government has issued precise regulations.

The general rule is that the mother receives payment of the child benefit. However, there are exceptions.

In the event that the parents no longer live together and the child is a minor, the mother is always the recipient unless the children are registered officially at their father’s address.

In this case, the father has to make a request to FAMIRIS or create a joint account with the mother in order to receive the child benefit. If the child is adult, the parent with whom he or she lives the most will be the recipient. It is also possible to reach an agreement on the allocation through a divorce judgement in order to determine who receives the benefit.

If the child no longer lives with his or her parents, the person who brings up the child is the recipient. From the age of 16, children may receive the benefit payment themselves.

When both parents of the child are the same sex, the older of the two will receive the allowance.

In view of the wide variety of cases, don’t hesitate to contact your assigned personal manager for more information.

How to apply for the allowance?

First of all, it is essential to apply (in advance) for the birth allowance. This application can be made via the FAMIRIS site or by email to a customer manager. If no birth grant was paid before the birth, you can claim both this allowance and the monthly child benefits up to five years following the birth of the child. Thereafter, the child benefits will be paid monthly.

You can become a FAMIRIS customer in several ways:

 • Via internet: your application for child benefit should be made with the online tool.
 • Via a paper form: you should complete the form “Application for child benefit” and send it by post to FAMIRIS (Rue de Trèves 70 box 1, 1000 Brussels).
 • Via email: scan or take a photo of the completed form and send it by email to info@famiris.brussels or to your customer manager.


How much are these child benefits?

For the first birth in your household, you receive a birth allowance of €1100. For subsequent births, the ‘baby bonus’ is €500 for each birth.

Following the introduction of the new procedure for child benefits, the amount of these will be calculated case by case in function of your household income. You can calculate the amount via this online calculator. The general aim of the reform is to increase the amount of the child benefit. In case the amount that you received before the reform was higher than the amount you are entitled to under the new system, you will continue to receive your previous child benefit.

Child benefits are paid on the 8th of each month.

What happens if the parents work in European institutions?

If both parents work for a European institution, child benefit will continue to be the responsibility of the institution. They will automatically receive this benefit after the birth of their child.

If however one of the parents works in the Belgian system (as an employee or as a self-employed person), and the other is employed by a European institution, they are not entitled to child benefits from this international organisation. Nevertheless, the child may receive additional coverage after deduction of the amount already received under the Belgian/Brussels system.

For more information:

You can contact FAMIRIS by telephone at 0800 35 950 or visit their site https://famiris.brussels/fr/
U bent met uw gezin naar Brussel verhuisd en werkt onder het Belgisch stelsel. U hebt gehoord over de basiskinderbijslag en wenst daar meer over te vernemen … Wie heeft recht op deze uitkering? Hoe vraagt u ze aan? Om hoeveel geld gaat het? De Expat Welcome Desk brengt u op de hoogte.

Wat is de basiskinderbijslag?

Als u deel uitmaakt van het Belgisch sociale-zekerheidsstelsel, hetzij als werknemer hetzij als zelfstandige, hebt u recht op een maandelijkse basiskinderbijslag voor elk kind in uw gezin.

Na de zesde staatshervorming is de kinderbijslag geregionaliseerd. Deze bevoegdheidsoverdracht gebeurde op 1 januari 2019 in het Vlaams Gewest (Groeipakket) en wordt een feit op 1 januari 2020 in het Brussels en het Waals Gewest. Daarbij ontwikkelen en hervormen de Gewesten het stelsel in functie van de behoeften van hun inwoners zodat deze hier beter van worden.

Famiris is het nieuwe publieke Brussels kinderbijslagfonds dat zal instaan voor de uitbetaling van kinderbijslag voor kinderen in Brussel. Famiris neemt dus de taak van het federale agentschap FAMIFED over samen met nog vier privé-operatoren. Het heeft vandaag 56.000 Brusselse gezinnen onder zijn hoede.

N.B.: Hebt u al een dossier bij FAMIFED, dan verloopt de overgang naar FAMIRIS automatisch als u woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie heeft recht op deze uitkering?

De persoon die het kind bij zich thuis opvoedt is de rechthebbende van de kinderbijslag. Het recht valt open in de volgende orde:

 • de vader;
 • de meemoeder (als deze ouder is dan de moeder) ;
 • de moeder;
 • de stiefvader/stiefmoeder;
 • de oudste van de twee ouders als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben;
 • de oudste van de volgende personen:
                      - de partner van de moeder/vader;

                      - één van de grootouders van het kind (die deel uitmaakt van het gezin) ;

                      - een oom of tante van het kind (die deel uitmaakt van het gezin) ;

                      - een broer, zuster, halfbroer en halfzus.

Als niemand recht blijkt te hebben op de kinderbijslag, kan het recht geopend worden door gelijk welke rechthebbende die een afwijking heeft verkregen van de FOD Sociale Zekerheid.

Wie ontvangt de uitkering?

De uitkeringsgerechtigde is de persoon die de kinderbijslag ontvangt en deze gebruikt voor de opvoeding van het kind. Daartoe heeft de regering strikte regels vastgesteld.

Als algemene regel geldt dat de moeder de kinderbijslag ontvangt. Er bestaan echter uitzonderingen op die norm.

Als de ouders niet langer samenwonen en het kind minderjarig is, blijft de moeder rechthebbende behalve wanneer de kinderen officieel staan ingeschreven op het adres van de vader. In dat geval dient de vader een aanvraag te doen bij FAMIRIS of een gemeenschappelijke rekening te openen met de moeder om de kinderbijslag te ontvangen. Is het kind meerderjarig, dan ontvangt de ouder waar dit het vaakst verblijft de uitkering. Ook kan over de kinderbijslag een akkoord worden gesloten in het scheidingsvonnis om te bepalen wie de uitkering dient te ontvangen.

Als het kind niet langer bij zijn ouders woont, is de persoon die het opvoedt de uitkeringsgerechtigde. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag het kind zelf de uitkering ontvangen.

Hebben beide ouders hetzelfde geslacht, dan is het de oudste van de twee die de kinderbijslag ontvangt.

Het aantal mogelijke situaties is groot. Aarzel dus niet om contact op te nemen met uw persoonlijke dossierbeheerder voor meer informatie.

Hoe vraagt u de kinderbijslag aan?

Eerst en vooral is het belangrijk dat u (vóór de geboorte) een aanvraag indient voor het kraamgeld. Dit doet u op de website van FAMIRIS of per e-mail bij een dossierbeheerder. Werd er geen kraamgeld betaald, dan kunt u hierop en op de maandelijkse basiskinderbijslag aanspraak maken tot vijf jaar na de geboorte van het kind. Vervolgens wordt de kinderbijslag maandelijks uitgekeerd.

Aansluiten bij FAMIRIS is mogelijk op verschillende manieren:

 •  Via het internet: de aanvraag voor kinderbijslag gebeurt in de toepassing online.
 •  Via het papieren formulier: u vult het formulier « Aanvraag om kinderbijslag » in en verstuurt het met de post naar FAMIRIS (Trierstraat 70 Bus 1, 1000 Brussel).
 •  Via een e-mail : maak een scan of een foto van het ingevuld formulier en verstuur het per e-mail naar info@famiris.brussels of naar uw dossierbeheerder.


Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

Voor de eerste geboorte in uw gezin ontvangt u een eenmalig kraamgeld van 1100€. Voor de volgende geboortes bedraagt het kraamgeld telkens 500€.

Sinds de invoering van de nieuwe norm voor de kinderbijslag wordt het bedrag van de uitkering per geval berekend in functie van uw gezinsinkomen. Dat bedrag kunt u zelf berekenen met de online calculator. Deze hervorming heeft als doel het bedrag van de kinderbijslag te verhogen. Is het bedrag dat u ontving vóór de hervorming hoger dan vandaag wordt berekend, dan blijft u verder de kinderbijslag ontvangen zoals tevoren.

De kinderbijslag wordt elke achtste van de maand op uw rekening gestort.

Wat gebeurt er als de ouders werken bij de Europese instellingen?

Als beide ouders werkzaam zijn bij de Europese instellingen blijft de instelling verantwoordelijk voor de kinderbijslag. Ze ontvangen automatisch de toelage vanaf de geboorte van het kind.

Werkt één van de ouders onder het Belgisch stelsel (als werknemer of als zelfstandige) en werkt de andere ouder voor een Europese instelling, dan ontvangen zij geen Europese toelage. Het kind kan wel een aanvullende dekking krijgen na aftrek van het bedrag dat de ouders hebben ontvangen volgens Belgisch recht.

Voor meer informatie:

Neem contact op met FAMIRIS per telefoon op 0800 35 950 of ga eens kijken op hun website https://famiris.brussels/nl
Vous avez emménagé à Bruxelles avec votre famille et vous travaillez sous le système belge. Vous avez entendu parler de l’allocation familiale de base et vous souhaiteriez en savoir plus… Qui ouvre le droit à cette allocation ? Comment faire la demande pour la recevoir ? Quel en est le montant ? L’Expat Welcome Desk vous explique tout.

Qu’est-ce que les allocations familiales de base ?

Lorsque vous faites partie du système de sécurité sociale belge, en tant qu’employé ou indépendant, vous êtes en droit de recevoir une allocation familiale de base mensuelle pour chaque enfant dans votre ménage.

Suite à la sixième réforme de l’État, la matière des allocations familiales a été régionalisée. Ce transfert de compétence a lieu à partir du 1er janvier 2019 en Région flamande (Groeipakket) et du 1er janvier 2020 à Bruxelles (Famiris) et en Région wallonne (Famiwal). Ainsi, les Régions développent et réforment ce système en tenant compte du besoin de leurs habitants et ce, dans le but de les aider davantage.

Famiris est donc la nouvelle agence publique bruxelloise d'allocations familiales, qui prend la relève de l'ancienne agence publique fédérale d'allocations familiales (Famifed). Famiris verse des allocations familiales à environ 56 000 familles vivant à Bruxelles. Cependant, il y a aussi quatre opérateurs privés sur le marché.

N.B. : Si vous aviez déjà un dossier chez FAMIFED, la transition chez FAMIRIS se fera automatiquement si vous habitez en Region de Bruxelles-Capitale

Qui ouvre le droit aux allocations ?

Le droit aux allocations familiales est ouvert par la personne qui élève l'enfant chez elle. Le droit s'exerce dans l'ordre suivant:

 • le père ;
 • la coparente (si elle est plus âgée que la mère) ;
 • la mère ;
 • le beau-père/la belle-mère ;
 • le plus âgé des deux parents si les deux adoptants sont du même sexe ;
 • la plus âgée des personnes suivantes :

                              - le/la partenaire de la mère/du père ;

                              - un des grands-parents de l'enfant (s'il fait partie du ménage) ;

                              - un oncle ou une tante de l'enfant (s'ils font partie du ménage) ;

                              - Un frère, une sœur, un demi-frère et une demi-sœur.

S’il n’y a aucune personne susceptible d'ouvrir un droit aux allocations familiales, le droit peut être ouvert par tout attributaire ayant obtenu une dérogation du SPF Sécurité Sociale.

Qui reçoit les allocations ?

L’allocataire est la personne qui reçoit l’allocation familiale et qui l’utilise pour l’éducation de l’enfant. À ce titre, le gouvernement a mis en place des règles précises.

La règle générale est que c’est la mère qui perçoit les allocations familiales. Cependant, il existe des exceptions à cette norme.

Dans l’éventualité où les parents ne vivent plus ensemble et que l’enfant est mineur, la mère est toujours l’allocataire sauf si les enfants sont inscrits officiellement à l’adresse de leur père. Dans ce cas, le père doit faire une demande à FAMIRIS ou créer un compte commun avec la mère pour percevoir l’allocation familiale. Si l’enfant est majeur, c’est le parent chez qui il réside le plus qui sera l’allocataire. Il est également possible de conclure un accord quant à l’allocation par le biais du jugement de divorce afin de déterminer qui percevra l’allocation.

Si l’enfant ne vit plus chez ses parents, c’est la personne qui l’élève qui est allocataire. À partir de l’âge de 16 ans, l’enfant peut recevoir lui-même l’allocation.

Lorsque les deux parents de l’enfant ont le même sexe, c’est l’aîné des deux qui perçoit l’allocation.

Étant donné la variété des cas, n’hésitez pas à faire appel à votre gestionnaire de dossier personnel pour recevoir plus d’informations.

Comment faire une demande pour les percevoir ?

Tout d’abord, il est impératif de faire une demande (anticipée) pour l’allocation de naissance. Cette demande se fait via le site de FAMIRIS ou par email à un gestionnaire de dossier. Si aucune allocation de naissance n’a été payée avant la naissance, vous pouvez revendiquer cette allocation de naissance ainsi que les allocations mensuelles de base dans les cinq années suivant la naissance de l’enfant. Par la suite, les allocations familiales seront accordées mensuellement.

Pour devenir client chez FAMIRIS, cela peut se faire de diverses manières :

 • Via internet : la demande d’allocations familiales se fait dans l’outil en ligne.
 • Via un formulaire papier : il faut remplir le formulaire « Demande d’allocations familiales » et l’envoyer par courrier à FAMIRIS (Rue de Trèves 70 Boîte 1, 1000 Bruxelles).
 • Via e-mail : scannez ou prenez une photo du formulaire rempli, et envoyez-le par e-mail à info@famiris.brussels ou à votre gestionnaire de dossier.


Quel est le montant pour les allocations familiales ?

Lorsque c’est la première naissance au sein de votre foyer, vous toucherez une allocation de naissance unique de 1100€. Pour les naissances ultérieures, le montant de l’allocation est de 500€ pour chaque naissance.

Suite à l’introduction de la nouvelle norme quant aux allocations familiales, le montant de celles-ci sera calculées au cas par cas en fonction des revenus de votre ménage. Vous pouvez dès lors calculer le montant via cette calculatrice en ligne. La réforme a pour but d’augmenter le montant de l’allocation familiale. Si le montant que vous perceviez avant la réforme est supérieur à celui qui vous est accordé aujourd’hui, vous continuerez à percevoir votre allocation familiale avant réforme.

Les allocations familiales sont versées le 8 de chaque mois.

Que se passe-t-il si les parents travaillent dans les institutions européennes ?

Si les deux parents travaillent pour une institution européenne, les allocations familiales continuent de relever de la responsabilité de l’institution. Ils recevront automatiquement cette allocation lors de la naissance de l’enfant.

Dans l’éventualité où un des deux parents travaille dans le système belge (en tant qu’employé ou indépendant) et que l’autre travaille pour une institution européenne, ils ne recevront pas une allocation européenne. Toutefois, l’enfant peut recevoir une couverture supplémentaire après déduction du montant déjà perçu sous le droit belge.

Pour plus d’informations :

Vous pouvez contacter FAMIRIS par téléphone au 0800 35 950 ou visitez leur site web https://famiris.brussels/fr/