Driving licence (1)

All you need to know about foreign driving licences

Have you just arrived in Belgium and want to drive on the roads? You have a national driving licence but you’re not sure if it is valid here? What exactly is the procedure? The Expat Welcome Desk explains...


European national driving licence

A European national driving licence is a driving licence issued by a member state of the European Union or the European Economic Area.


Do you have to exchange it?

First of all, we have to distinguish between licences issued with or without an expiry date.

 • With an expiry date: member states mutually recognise each other’s driving licences. Therefore, as long as the validity period of a European driving licence does not expire, it is not necessary to exchange it for a Belgian driving licence.
 • Without an expiry date: exchange is mandatory within two years of setting up residency in Belgium. The holder of the licence must swap his national licence for a Belgian driving licence with a new official validity period.


Where do you exchange it?

European national driving licences are exchanged at the commune administration (in the commune where you are resident).Is registration mandatory?

No, holders of a European national driving licence are not required to show their driving licence when they register in a commune. However, it is a good idea to register your driving licence because if it is lost, stolen or damaged, the procedure for exchanging it will be much faster. A registered European licence enables the holder to easily obtain a replacement (issue of a Belgian licence) from the commune.

PLEASE NOTE
: for all types of European licences, the exchange must be made before the expiry date. An expired licence cannot be exchanged, even if it has been registered beforehand during its validity period.

EXCEPTION
: the procedure is different for a French driving licence. A request for licence authentication must be made to the Federal Public Service Mobility.Non-European national driving licence

A non-European national driving licence is a driving licence that it not included in the list of European national driving licences compiled by the European Commission.

We should distinguish between a non-European national driving licence recognised in Belgium and one which is not recognised.

 • Recognised non-European national licence: after registration in the commune, the licence holder should go to the driving-licence service of the commune where an exchange will be made if certain conditions are met (residence, nationality, length of stay, type of licence submitted, ...). The licence exchange will only take place after positive authentication by the relevant police service. If the police service has a doubt about the licence and gives its reasons for this, an exchange may be refused.
 • Non-European national licence not recognised: nationals from countries outside the EU with which Belgium does not have an agreement are required to pass a driving test (theory and practical) to obtain a Belgian licence. However, they are exempted from the apprenticeship (a waiting period of more than three months between passing the theoretical exam and the practical driving test) if their driving licence has been authenticated by the police service. In this case, after passing the theoretical exam they can go directly to the driving test centre with their theory certificate and take the practical driving test.


Do you have to exchange your licence?

You can drive on Belgian roads for a period of 185 days if you hold a non-European national driving licence which is recognised and has not expired.


Which documents do you need to make the exchange?

You need to supply proof of six months’ residence in the country that issued the licence, at the time it was delivered. Additionally, in some circumstances a French or Dutch translation of the national licence will be required, prepared by a certified translator.

PLEASE NOTE
: the procedures to follow may vary slightly from one commune to another, so you are advised to check with your own particular commune. Just contact the “foreign driving licences” service of your commune or the Federal Public Service Mobility and Transport (Tel: +32 (0)2 277 31 11).UK driving licence
       

 • No-deal BREXIT => The UK becomes a “third country” (like other countries outside the European Union) without having reached a specific agreement with Belgium on road traffic. In this case, holders of a driving licence should go to their commune before 31 October 2019 to exchange their UK driving licence for a Belgian driving licence. 

 • BREXIT with a deal => The UK parliament approves the final withdrawal agreement and a transition period will run until 31 December 2020. In this hypothesis, driving licence holders may go their commune before 31 December 2020 to exchange their UK driving licence.ALLES WAT U MOET WETEN OVER BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN

U bent net in België aangekomen en u wilt graag met de auto de weg op. U hebt een rijbewijs van uw land van herkomst maar u weet niet of dit wel erkend is. Wat moet u doen? De Expat Welcome Desk legt het u uit!
 

Een Europees nationaal rijbewijs

Een Europees nationaal rijbewijs is een document dat is uitgereikt door een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.
 

Bent u verplicht dit in te ruilen?

Eerst en vooral is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen rijbewijzen met en zonder vervaldatum.

 • Met vervaldatum: De verschillende lidstaten erkennen onderling hun rijbewijs. Dit betekent dat u zolang een Europees rijbewijs niet verstreken is, dit niet hoeft in te ruilen tegen een Belgisch rijbewijs.
 • Zonder vervaldatum: dit rijbewijs moet verplicht worden ingeruild binnen twee jaar nadat u uw woonplaats in België hebt gevestigd. De houder van het rijbewijs moet daarbij zijn nationaal rijbewijs door een Belgisch rijbewijs vervangen, waarop dan een administratieve geldigheidstermijn vermeld staat.


Waar moet u terecht om het rijbewijs in te ruilen
?

Europese nationale rijbewijzen moeten worden ingeruild op het gemeentebestuur (in de gemeente waar u woont).


Is registratie verplicht?

Neen, u bent als houder van een Europees nationaal rijbewijs niet verplicht dit voor te leggen bij de inschrijving in uw gemeente. Toch, hebt u er voordeel bij om uw rijbewijs toch te registreren omdat dan de procedure sneller verloopt als uw rijbewijs gestolen of beschadigd wordt. Van een geregistreerd rijbewijs krijgt u immers vrij probleemloos een afschrift uitgereikt (uitreiking van een Belgisch rijbewijs) op het gemeentebestuur.

OPGELET: Voor alle types van Europees rijbewijs geldt dat ze ingeruild moeten worden vóór het verstrijken van de vervaldatum. Een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur voorbij is, kan niet worden ingeruild, ook niet als het vooraf geregistreerd werd (vóór de vervaldatum).

UITZONDERING: Voor Franse rijbewijzen verschilt de procedure. Hiervoor dient een legalisering aangevraagd te worden bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.
 

Een niet-Europees nationaal rijbewijs

Een niet-Europees nationaal rijbewijs is een rijbewijs dat niet vermeld staat op de lijst met Europese nationale rijbewijzen opgesteld door de Europese Commissie.

Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het erkend niet-Europees nationaal rijbewijs en een niet-Europees nationaal rijbewijs dat geen erkenning geniet in België.
 
 • Erkend niet-Europees nationaal rijbewijs: na de inschrijving op de gemeente dient de houder zich aan te bieden op de dienst « rijbewijzen » van zijn gemeente, waar het buitenlands rijbewijs kan worden ingeruild, maar daarvoor moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan (woonplaats, nationaliteit, verblijf, model van het voorgelegde rijbewijs, …). Uiteindelijk wordt het rijbewijs pas werkelijk ingeruild na een positieve beoordeling door de bevoegde politiedienst. Heeft de politie over het rijbewijs twijfels die zij kan staven, dan kan de inruiling eventueel worden geweigerd.

 • Niet erkend niet-Europees nationaal rijbewijs: Burgers van landen buiten de Europese Unie waarmee België hierover geen akkoord heeft, zijn verplicht een rijexamen af te leggen (theorie en praktijk) om een Belgisch rijbewijs te kunnen krijgen. Wel zijn ze vrijgesteld van de leerperiode (wachttijd van meer dan drie maanden tussen het theoretisch rijbewijs en het praktisch rijbewijs) als het rijbewijs een positieve beoordeling heeft gekregen van de gespecialiseerde politiedienst. Zodra zij het theoretisch rijbewijs hebben afgelegd, mogen zij met dit attest onmiddellijk naar het examencentrum voor het praktisch rijexamen.
 

Is inruilen verplicht?

Houders van een erkend niet-Europees nationaal rijbewijs waarvan de vervaldatum niet verstreken is, mogen in België op de openbare weg rijden gedurende een période van 185 dagen.    


Welke documenten hebt u nodig voor de inruiling?

U moet kunnen bewijzen dat u zes maanden in het land van uitgifte woonde op het moment dat u het kreeg uitgereikt. Soms is ook een vertaling van het nationaal rijbewijs in het Frans of het Nederlands vereist die wordt afgeleverd door een beëdigd vertaler.
 
OPGELET: De vooropgestelde procedures kunnen enigszins verschillen van de ene gemeente tot de andere. Daarom is het aangewezen om bij uw gemeente even te informeren. Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst « buitenlandse rijbewijzen » van uw gemeente of met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (T: +32 (0)2 277 31 11).

Een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk

 • BREXIT zonder terugtrekkingsakkoord => Daarbij wordt het Verenigd Koninkrijk een "derde land" (net zoals alle andere landen van buiten de Europese Unie) zonder specifiek akkoord met België over het wegverkeer. In dat geval kan de houder van een rijbewijs bij zijn gemeente terecht vóór 31 oktober 2019 om zijn rijbewijs van het Verenigd Koninkrijk voor een Belgisch rijbewijs in te ruilen. 
 • BREXIT met terugtrekkingsakkoord => Hierbij keurt het parlement van het Verenigd Koninkrijk het definitief terugtrekkingsakkoord goed en wordt een overgangsperiode ingevoerd tot 31 december 2020. In die hypothese heeft de houder van een rijbewijs tot 31 december 2020 de tijd om zich naar zijn gemeente te begeven en zijn rijbewijs van het Verenigd Koninkrijk in te ruilen voor een Belgisch document.
TOUT SAVOIR SUR LES PERMIS DE CONDUIRE ETRANGERS

Vous venez d’arriver en Belgique et vous souhaitez circuler sur la voie publique. Vous êtes détenteur d’un permis de conduire national mais vous ne savez pas s’il est reconnu ? Quelles sont les démarches à suivre? L’Expat Welcome Desk vous dit tout !
 

Le permis de conduire national européen

Un permis de conduire national européen est un permis de conduire délivré par un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.


Est-ce que l’échange est obligatoire ?

Il faut d’abord faire la distinction entre les permis pourvus ou dépourvus d’une date de validité.
 • Pourvu d’une date de validité : Les États-membres reconnaissent réciproquement leur permis de conduire. Ainsi, tant que la durée de validité d'un permis de conduire européen n'arrive pas à expiration, il n’est pas nécessaire de l'échanger contre un permis de conduire belge.
 • Dépourvu d’une date de validité : l’échange est obligatoire endéans les deux ans après avoir établi son lieu de résidence en Belgique. Le titulaire du permis doit permuter son permis national contre un permis de conduire belge sur lequel figure une nouvelle durée de validité administrative.

Où procéder à l’échange ?

Les permis de conduire nationaux européens sont échangés à l’administration communale (dans votre commune de résidence).
 

Est-ce que l’enregistrement est obligatoire ?

Non, il n’est pas exigé que le titulaire d'un permis de conduire national européen présente son permis de conduire lors de son inscription dans une commune. Néanmoins, il est avantageux d'enregistrer son permis de conduire, car en cas de perte, de vol ou de détérioration du permis de conduire, la procédure d'échange sera accélérée. En effet, un permis européen enregistré habilite le titulaire à obtenir aisément un duplicata (délivrance d’un permis belge) auprès de son administration communale.

ATTENTION: Pour tous les types de permis européen, l’échange doit se faire avant la fin de la validité. Un permis dont la date de validité est arrivée à expiration ne peut être échangé même s’il a déjà été enregistré auparavant (en date de validité).

EXCEPTION: La procédure est différente pour le permis de conduire français. Une demande d’authentification sera demandée pour le permis au Service Public Fédéral Mobilité.
 

Le permis de conduire national non-européen

Un permis de conduire national non-européen est un permis de conduire qui n'est pas mentionné dans la liste des permis de conduire nationaux européens établie par la Commission européenne. 

Il faut faire la distinction entre le permis de conduire national non-européen reconnu et le permis national non-européen et qui n’est pas reconnu en Belgique.
 • Permis national non-européen reconnu : après l’enregistrement à la commune, le détenteur du permis doit se présenter au service « permis de conduire » de sa commune mais l’échange se fera à condition de satisfaire à certaines conditions (résidence, nationalité, séjour, modèle du permis soumis, …). L’échange du permis se fait en dernier lieu après authentification positive du service de police compétent. Si le service de police émet un doute sur le permis et le motive, ce document peut ne pas être échangé.
 • Permis national non-européen et non reconnu : Les ressortissants de pays hors Union européenne et avec lesquels la Belgique n’a pas d’accord sont obligés de passer un examen (épreuve théorique et pratique) pour obtenir le permis belge. Néanmoins, ils sont exemptés de l’apprentissage (période de plus de trois mois d’attente entre l’obtention du permis théorique et le permis pratique) si leur permis de conduire a été authentifié par le service spécialisé de la police. Ils peuvent donc passer l’examen théorique et se rendre au centre d’examens directement après l’obtention de l’attestation de réussite et ce, en vue de passer l’examen pratique.
 

Est-ce que l’échange est obligatoire ?

On peut circuler en Belgique sur la voie publique pendant une période de 185 jours si on est titulaire d'un permis de conduire national non-européen reconnu et en cours de validité.    

Quels sont les documents nécessaires pour procéder à l’échange ?

Il faut fournir la preuve de six mois de résidence dans le pays qui a émis le permis au moment de sa délivrance. En outre, quelquefois, il faut une traduction en français ou en néerlandais du permis national, exécutée par un traducteur juré.
 
ATTENTION: Les procédures à suivre peuvent légèrement varier en fonction des communes, il est donc plus prudent de vérifier auprès de cette dernière. N’hésitez pas à contacter le service « permis de conduire étrangers » de votre commune ou le Service Public Fédéral Mobilité et Transports (T: +32 (0)2 277 31 11).

Le permis de conduire du Royaume-Uni

 • BREXIT sans aucun accord de retrait => Le Royaume-Uni devient un "pays tiers" (à l'instar d'autres pays extérieurs à l'Union européenne) sans avoir trouvé un accord spécifique sur le trafic routier avec la Belgique. Dans ce cas, le titulaire d'un permis de conduire peut se rendre à sa commune avant le 31 octobre 2019 pour échanger son permis de conduire du Royaume-Uni contre un permis de conduire belge. 
 • BREXIT avec accord de retrait => Le parlement du Royaume-Uni approuve l'accord de retrait définitif et une période de transition sera mise en place jusqu'au 31 décembre 2020. Dans cette hypothèse, le titulaire d'un permis de conduire peut se rendre à sa commune avant le 31 décembre 2020 pour échanger son permis de conduire du Royaume-Uni.