Permis de travail

The single permit: in force since January 2019!

Since 3rd January 2019, all non-European nationals (with certain exceptions) who wish to work in Brussels for more than 90 days must, through their employer, file a single application with the Brussels-Capital Region for authorisation to both work and reside here. Are there any exceptions? What supporting documents do you need? How long will the procedure take? The Expat Welcome Desk explains everything…

1.     
What is the single permit?

It is an electronic card for non-EU nationals giving authorisation to both work and reside in Belgium. The administrative process has thus been simplified into one single request.

In the past, the procedure was split into two parts. Non-EU citizens wishing to work in Belgium had to first obtain a valid residence permit from the Immigration Office. They then had to request a work permit from the relevant regional authority.

The aim of the new single permit is to simplify this administrative procedure for applicants and unify procedures throughout Europe. This reform is the transposition of Directive 2011/98/CE of 13/12/2011 but it has not however led to a change in residence conditions in Brussels.

2.      Who is affected?

-          Employers in Belgium who wish to hire a non-European national for their company.

-          Employers based abroad who ask one of their employees to undertake work in Belgium.

-          Foreign nationals who wish to take up salaried work in Belgium.

3.      Who is exempted?

Certain persons are entitled to work in Belgium without a work permit, due to their residence status:

·         Nationals of European Union member states, Iceland, Norway, Lichtenstein and Switzerland.

·         Family members of EU citizens.

·         Foreign nationals who hold one of the permits mentioned in the royal decree of 30/10/1991 relating to residence permits in Belgium of certain foreigners for carrying out functions which give the right to obtain these permits (holders of special identity cards).

-          Recognised refugees in Belgium.

The complete list in the royal decree of 02/09/2018 can be found at:

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2018/09/02/2018203970/moniteur

Please note: certain persons are totally exempt from administrative procedures but others, while exempt from the single permit, are nevertheless required to follow a procedure to obtain a “request for authorisation under an exemption”. This is in fact a type of official confirmation that no work authorisation is necessary.

4.      What work authorisation should you request?

In view of the great diversity of the job market, we suggest that you use the link http://werk-economie-emploi.brussels/fr/permis-votre-situation to determine which authorisations are required for your employment or whether you fall into a category which is exempted from a work permit.

For more information:

·         http://werk-economie-emploi.brussels/fr/home

·         https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Permis-unique.aspx

5.      Where to make your request?

If the place of work is situated in the Brussels-Capital Region, the application for a work and residence permit should be made to Brussels Economy and Employment. You can visit its office in the CCN centre adjoining the Brussels-North railway station (Rue du Progrès 80, 1030 Brussels) from Monday to Friday, between 08h45 and 11h45.

6.      Who should make the application?

The employer or their representative should request authorisation to employ a foreign national in Belgium. They should complete, date and sign the application form. Sometimes, this form must also be signed by the employee.

Only a private individual residing lawfully in Belgium may make the application. In general, it is this person who will be contacted by Brussels Economy and Employment, if the need arises.

In addition to the application form, a number of supporting documents are required such as medical certificate, employment contract, relevant education certificate, criminal record clearance, proof of payment of national entry fee (up to €350) to the Immigration Office, and copy of passport.

In reality, the employer must sign the application form but the employee himself may assemble the supporting material and submit it to the Brussels Economy and Employment office.

7.      What is the approval procedure?

·         Once the application has been submitted, Brussels Economy and Employment checks that all the conditions relating to employment have been met.

·         If the application is acceptable, it is then passed to the Immigration Office where the conditions relating to the applicant’s residence are examined.

·         If everything is approved, the Immigration Office informs the employee and the employer, and issues a single permit.

·         If the applicant is already in Belgium, he or she may collect the single permit in the commune where they live. If the applicant is in his native country, they should request a D visa from the Belgian Embassy where the work permit will be sent.

·         The procedure takes up to 4 months.

COMMENTS

·         All applications made before 24/12/2018 will be processed under the previous regulations for work permits A, B or C. Moreover, if you currently have a work permit, this will remain valid until its expiry date. On the other hand, the renewal of your old work permit will follow the new regulations.

·         The single permit is issued for a maximum period of one year, but is renewable.

·         For non-EU self-employed workers, the procedure remains unchanged and requires that you apply for a professional card. For more info: http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/carte-professionnelle-pour-ressortissants-etrangers
Sinds 3 januari 2019 volstaat het voor elke niet-Europese staatsburger (behoudens uitzonderingen) die langer dan 90 dagen in Brussel wenst te werken om via zijn werkgever bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één enkele aanvraag in te dienen voor de Single Permit, die geldt als arbeids- èn verblijfsvergunning. Welke zijn de uitzonderingen? Welke documenten zijn hiervoor nodig? Hoelang duurt de procedure? De Expat Welcome Desk brengt opheldering!  

 

1. Wat is de Single Permit precies?

De Single Permit is een elektronische kaart die geldt als arbeids- en verblijfsvergunning voor niet EU-burgers die in België wensen te wonen en te werken. De administratieve formaliteiten hiervoor worden daarmee samengebracht in één enkele aanvraag.

In het verleden waren dit twee afzonderlijke procedures. Een niet-EU-burger die in België wenste te werken, moest eerst beschikken over een geldige verblijfsvergunning, uitgereikt door de FOD Buitenlandse Zaken. Pas daarna kon de betrokkene zich wenden tot de bevoegde gewestelijke instanties om een arbeidsvergunning te krijgen.

De Single Permit is bedoeld om de administratieve lijdensweg voor aanvragers te vereenvoudigen en de procedures in een Europese context samen te brengen. Deze hervorming is de omzetting van richtlijn 2011/98/CE van 13/12/2011, die aan de verblijfsvoorwaarden in Brussel echter niets heeft gewijzigd.2. Wie heeft hier belang bij?

·         Een werkgever in België die een niet-Europese burger wenst aan te werven in zijn onderneming.

·         Een werkgever in het buitenland die één van zijn werknemers vraagt om prestaties te verrichten in België.

·         Buitenlandse burgers die in België als werknemer aan de slag willen gaan.

 

3. Wie is vrijgesteld?

Er zijn mensen die in België mogen werken zonder arbeidsvergunning omwille van hun verblijfssituatie:

·         Onderdanen van: de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland

·         Gezinsleden van UE-burgers

·         Buitenlandse burgers in het bezit van één van de documenten bepaald door het koninklijk besluit (KB) van 30/10/1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen die functies bekleden die recht geven op het verkrijgen van deze documenten (houders van een bijzondere identiteitskaart)

·         Erkende vluchtelingen in België…

De volledige lijst van het KB van 02/09/2018 vindt u hier:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1991103034&table_name=wet

Opgelet, bepaalde personen zijn volledig vrijgesteld van administratieve formaliteiten, maar voor anderen geldt dat zij zelfs bij vrijstelling van de Single Permit stappen dienen te zetten om een « vergunningsaanvraag in het kader van een vrijstelling » te verkrijgen. Dit is een officiële bevestiging dat geen arbeidsvergunning vereist is.

4. Welke arbeidsvergunning moet u aanvragen?

Gezien de verscheidenheid van de arbeidsmarkt raadpleegt u best de volgende link: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/vergunning-uw-situatie om te weten welke vergunningen voor uw betrekking vereist zijn en of u behoort tot de categorieën die zijn vrijgesteld van een arbeidsvergunning.

Voor meer informatie:

·         http://werk-economie-emploi.brussels/nl/home

·         https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx

5. Waar moet de aanvraag ingediend worden?

Als de voornaamste beoogde werkplek zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt, dient de arbeids- en verblijfsvergunning aangevraagd te worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid met zijn loketten in het CCN – Noordstation (Vooruitgangstraat 80, 1030 Brussel), open van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45.

6. Wie moet de aanvraag indienen?

Het is de werkgever of zijn mandataris die de vergunning aanvraagt om een buitenlands werknemer in België in dienst te nemen. Hij vult het aanvraagformulier in en dateert en ondertekent dit. Soms vereist het formulier ook een handtekening van de werknemer zelf.

Enkel een natuurlijke persoon die wettelijk in België verblijft kan de vergunning aanvragen. Het is ook met deze persoon dat Brussel Economie en Werkgelegenheid indien nodig contact opneemt.

Samen met het aanvraagformulier moet ook een volledig dossier worden samengesteld: medisch attest, arbeidsovereenkomst, diploma, uittreksel uit het strafregister, betalingsbewijs van de retributie met het oog op de toegang tot het grondgebied bij de Dienst Vreemdelingenzaken die tot 350 € kan oplopen, kopie van het paspoort, enz.

Concreet komt het erop neer dat de werkgever het aanvraagformulier voor de vergunning dient te ondertekenen, maar dat de werknemer de rest van het dossier samenstelt en dit vervolgens zelf indient aan de loketten van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

7. Hoe verloopt de procedure?

·         Als het dossier is ingediend bij Brussel Economie en Werkgelegenheid onderzoekt dit bestuur of voldaan is aan de voorwaarden voor de betrekking in kwestie.

·         Is de aanvraag ontvankelijk, dan wordt het dossier toegestuurd aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de voorwaarden onderzoekt die zijn verbonden aan het verblijf van de betrokkene.

·         Als de Dienst Vreemdelingenzaken het dossier heeft goedgekeurd, brengt deze werknemer en werkgever hiervan op de hoogte en reikt vervolgens de gecombineerde vergunning uit.

·         Als de werknemer reeds in België vertoeft, kan deze de vergunning afhalen in de gemeente waar hij woont. Verblijft de betrokkene in het land van herkomst, dan dient deze een aanvraag in te dienen voor een D-visum bij de Belgische ambassade, die de arbeidsvergunning krijgt toegestuurd.

·         In totaal vereist de procedure hoogstens 4 maanden.

 

OPMERKINGEN :

·         Aanvragen ingediend vóór 24/12/2018 worden behandeld volgens de vroegere regelgeving betreffende arbeidsvergunningen A, B of C. Beschikt u nu reeds over een arbeidsvergunning, dan geldt deze tot haar vervaldatum. Maar bij de hernieuwing van uw arbeidsvergunning worden de nieuwe regels toegepast.

 

·         De Single Permit wordt toegekend voor een duur van ten hoogste een jaar maar is hernieuwbaar.

 

·         Voor zelfstandige niet-EU-werknemers blijft de procedure ongewijzigd. Zij hebben ook in de toekomst een beroepskaart nodig. Meer informatie op: http://werk-economie-emploi.brussels/nl/carte-professionnelle-pour-ressortissants-etrangers
Le permis unique : en vigueur depuis janvier 2019 !

Depuis le 3 janvier 2019, tout ressortissant non-européen (sauf exceptions) qui souhaite travailler à Bruxelles plus de 90 jours doit introduire auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, par le biais de son employeur, une demande unique valant comme demande d'autorisation de travail et de séjour à la fois. Existe-t-il des exceptions ? Quels documents faut-il rassembler ? Combien de temps prend la procédure ? L’Expat Welcome Desk vous explique tout !  

 

1. Le permis unique c’est quoi?

Il s’agit d’une carte électronique qui contient à la fois une autorisation de travail et de séjour et qui est octroyée aux non-ressortissants de l’UE qui veulent séjourner et travailler en Belgique. La démarche administrative est donc simplifiée en une seule demande.

Dans le passé, la procédure était scindée en deux. Le citoyen non UE qui souhaitait travailler en Belgique devait avant tout disposer d’un permis de séjour valable octroyé par l’Office des étrangers. Dans un second temps, il devait s’adresser aux institutions régionales compétentes afin d’obtenir un permis de travail.

Le permis unique a pour but de simplifier le processus administratif pour les demandeurs et d’unifier les procédures en Europe. En effet, cette réforme est la transposition de la directive 2011/98/CE du 13/12/2011 mais elle n’a cependant pas entrainé une modification des conditions de séjour à Bruxelles.2. Qui est concerné ?

·         L’employeur en Belgique qui souhaite engager un ressortissant non-européen dans son entreprise.

·         L’employeur situé à l’étranger qui demande à l’un de ses travailleurs d’effectuer des prestations en Belgique.

·         Les ressortissants étrangers qui souhaitent travailler en Belgique comme salariés.

 

3. Qui est dispensé ?

Certaines personnes peuvent travailler en Belgique sans autorisation de travail du fait de leur situation de séjour :

·         Les ressortissants de : l’Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse

·         Les membres de famille de citoyens UE

·         Les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal (AR) du 30/10/1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents (titulaires de cartes d’identité spéciales)

·         Les réfugiés reconnus en Belgique…

Voir la liste complète de l’AR du 02/09/2018 :

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2018/09/02/2018203970/moniteur

Attention, certaines personnes sont totalement dispensées de formalités administratives mais d’autres, bien que dispensées de permis unique, devront tout de même accomplir une formalité afin d’obtenir une « demande d’autorisation dans le cadre d’une dispense. » Il s’agit d’une sorte de confirmation officielle qu’aucune autorisation de travail n’est nécessaire.

4. Quelle autorisation de travail devez-vous demander ?

Au vue de la diversité du marché du travail, nous vous invitons à consulter le lien suivant http://werk-economie-emploi.brussels/fr/permis-votre-situation afin de déterminer quelles autorisations sont requises pour votre emploi ou si vous faites partie des catégories dispensées de permis de travail.

Pour plus d’informations :

·         http://werk-economie-emploi.brussels/fr/home

·         https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Permis-unique.aspx

5. Où introduire sa demande ?

si le principal lieu de travail envisagé est situé dans la Région de Bruxelles-Capitalesi le principal lieu de travail envisagé est situé dans la Région de Bruxelles-Capitalesi le principal lieu de travail envisagé est situé dans la Région de Bruxelles-CapitaleSi le lieu de travail est localisé en Région de Bruxelles-Capitale la demande d’autorisation de travail et de permis de séjour s’effectue auprès de Bruxelles Economie et Emploi dont les guichets sont accessibles au CCN - Gare du Nord (rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles) du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45.

6. Qui doit introduire la demande ?

L’employeur ou son mandataire demande l’autorisation d’occuper un ressortissant étranger en Belgique. Il remplit, date et signe le formulaire de demande. Ce formulaire doit parfois également être signé par le travailleur.

Seule une personne physique résidant régulièrement en Belgique peut être demandeur. C’est en général avec cette personne que Bruxelles Economie Emploi prendra contact si nécessaire.

A côté du formulaire de demande, un dossier complet doit également être constitué: certificat médical, contrat de travail, diplôme, extrait de casier judiciaire, la preuve du paiement à l’Office des étrangers de la redevance d’accès au territoire pouvant aller jusqu’à 350€, copie du passeport, etc.

Concrètement, l’employeur doit signer le formulaire de demande d’autorisation mais le travailleur peut, de son côté, constituer le reste du dossier et le déposer lui-même aux guichets de Bruxelles Economie et Emploi.

7. Comment se déroule la procédure ?

·         Une fois que le dossier est déposé auprès de Bruxelles Economie et Emploi, ce dernier examine si les conditions liées à l’emploi sont bien respectées.

·         Si la demande est recevable, le dossier est ensuite transmis à l’Office des étrangers qui examine les conditions liées au séjour de l’intéressé.

·         En cas d’accord, l’Office des étrangers informe le travailleur et l’employeur et délivre le permis unique.

·         Si le travailleur est déjà en Belgique il peut retirer le permis unique dans sa commune de résidence, si il est dans son pays d’origine, il doit faire une demande de visa D auprès de l’ambassade de Belgique où l’autorisation de travail sera envoyée.

·         Au total la procédure nécessite maximum 4 mois

 

REMARQUES :

·         Toute demande introduite avant le 24/12/2018 sera traitée conformément à l’ancienne réglementation sur les permis de travail A, B ou C. En outre, si vous possédez actuellement un permis de travail, celui-ci reste valable jusqu’à sa date d’échéance. Par contre le renouvellement de votre ancien permis de travail devra suivre les nouvelles règles.

 

·         Le permis unique est accordé pour une durée d’un an maximum mais est renouvelable.

 

·         Pour les travailleurs indépendants non UE la procédure reste inchangée, ils restent soumis à une carte professionnelle. Plus d’infos sur : http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/carte-professionnelle-pour-ressortissants-etrangers
visit our online store to buy brby.re.