Photo

European elections on 26th May: how to vote in Belgium

Every five years, EU citizens elect their representatives to the European Parliament. As a citizen, you have the right to vote and stand as a candidate in European Parliamentary elections in your native country. However, if you live in another EU country, you can choose to vote and stand as a candidate in the same way as nationals of your host country. Through our “Think European, Vote European” campaign, the Expat Welcome Desk explains how it all works…

bandeau site uk

Why vote?

In 2019, 705 members of the European Parliament will be elected, 21 of whom will represent Belgium. As an institution representing European citizens, the Parliament is the democratic seat of the European Union with responsibility for, amongst other areas, EU foreign affairs, employment, the environment, agriculture, freedom, security, justice and external trade. 

Since Brussels is the capital of Europe, it is important that each and every citizen living in the capital takes part fully in the democratic life of the EU.

Who can vote?

You may vote either in Belgium or in your native country.

In Belgium,
all residents who are nationals of an EU member state may vote on condition that they:

 • are entered in the population or foreigners’ register on 28th February 2019 or hold a special identity card;
 • are at least 18 years old on election day (26th May 2019);
 • have completed the registration form for the elections by 28th February 2019 at the latest.
British natives please note: if Brexit takes place before 26th May 2019 and you are registered to vote in Belgium, your registration will be cancelled automatically.

To vote in your native country, please check with your embassy or consulate, or visit www.howtovote.eu


How to vote?

Although the right to vote is not granted automatically, is limited to certain elections and requires prior registration, the actual voting procedure is extremely fast and simple.

 • Download the registration form (see "media" below) or ask your commune for it.
 • Fill in and sign the form.
 • Send it to your commune by post, or deliver it yourself, with a copy of your residence permit (identity card) by 28th February 2019 at the latest. Several communes accept email submissions (check with your commune).
 • You will receive confirmation of your registration by post when it has been approved.
 • A few weeks before the elections, you will receive a personal voting notification by post.
 • You must bring this notification and your identity card with you to the voting booth on election day (26th May 2019).
 • For more information, contact the Expat Welcome Desk on +32 (0)2 430 6600.

FAQ

Once I’ve registered, is voting compulsory?

Yes, after your registration on the electoral roll has been approved, you are legally bound to vote on 26th May 2019. However, you do have the right to deregister, before 1st March or after 26th May 2019, in the commune of your principal residence.

Can I still vote in my home country?

No. If you take part in the European elections in Belgium, you cannot vote nor stand in your native country. If however you wish to take part in future European elections in your native country, you may request that your registration on the Belgian electoral roll is cancelled. Contact your commune after 26th May 2019.

What happens if I am abroad, sick or absent for some other reason on 26th May 2019?

No problem, there’s a simple solution! You can apply to vote by proxy, giving someone else the right to vote on your behalf.

I have already voted in previous European elections. Do I have to re-register?

No, your registration remains valid, even if you have moved to another commune in the meantime.

What happens if I have already voted in Belgian communal elections?

You have to also register for European elections. The two procedures are separate.

Can I put my name forward as a candidate for the European elections?

EU citizens can stand on a Belgian list of candidates approved by the principal electoral office. More info on www.elections.fgov.be

Europese verkiezingen van 26 mei: hoe stemmen in België?

U bent een burger van een lidstaat van de Europese Unie en u wenst te stemmen voor een kandidaat op de Belgische lijsten? Dan dient u ten laatste op 28 februari 2019 ingeschreven te zijn bij uw gemeente.

Om de vijf jaar verkiezen de burgers van de Europese Unie hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Als burger hebt u het recht om te stemmen en om kandidaat te zijn voor de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van oorsprong. Als u echter woont in een ander land van de Europese Unie, kunt u ervoor kiezen om te stemmen en kandidaat te zijn onder dezelfde voorwaarden als de lokale onderdanen. Met de campagne « Think European Vote European » vertelt de Expat Welcome Desk u hoe het in elkaar zit!

bandeau site nl

Waarom gaan stemmen?

In 2019 worden 705 Europese parlementsleden verkozen, waarvan er 21 België vertegenwoordigen. Als representatieve instelling van de Europese burgers is het Parlement de democratische zetel van de Europese Unie, bevoegd voor onder meer de buitenlandse aangelegenheden, de werkgelegenheid, het leefmilieu, de landbouw, vrijheid, veiligheid en justitie, de buitenlandse handel, enz. van de Unie.

Omdat Brussel de hoofdstad is van Europa, is het belangrijk dat elke burger die in onze hoofdstad verblijft ten volle deelneemt aan het democratisch leven van de Europese Unie.

Wie mag stemmen?

U mag stemmen hetzij in België hetzij in uw land van herkomst.

In België mogen alle inwoners stemmen die de nationaliteit hebben van een Lidstaat van de Europese Unie en die:

 • Ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister op 28 februari 2019 of beschikken over een bijzondere identiteitskaart;
 • Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen (26 mei 2019);
 • Het inschrijvingsformulier voor de verkiezingen invullen, en dit ten laatste op 28 februari 2019.
Specifiek voor Britse onderdanen: indien de « Brexit » plaatsheeft vóór 26 mei 2019 en u ingeschreven bent om in België uw stem uit te brengen, dan vervalt uw inschrijving automatisch.

Om te stemmen in uw land van oorsprong neemt u contact op met uw ambassade of raadpleegt u www.howtovote.eu

Hoe stemmen?

Het stemrecht wordt niet automatisch verleend. Het is beperkt tot welbepaalde verkiezingen en inschrijving is vereist, maar de procedure is bijzonder eenvoudig en snel.

 • Download het inschrijvingsformulier (zie "media" hieronder) of vraag het bij uw gemeente;
 • Vul het formulier in en onderteken het;
 • Bezorg het aan uw gemeente per gewone brief of door het bij de gemeente af te geven voorzien van een kopie van uw verblijfsvergunning ten laatste op 28 februari 2019. Er zijn ook heel wat gemeenten die een verzending per e-mail aanvaarden (kijk dit even na bij uw gemeente);
 • U ontvangt per brief een bevestiging van uw inschrijving zodra deze is bekrachtigd;
 • Enkele weken vóór de verkiezingen ontvangt u per post een persoonlijke oproepingsbrief;
 • De dag van de verkiezingen (26 mei 2019) neemt u de oproepingsbrief en uw identiteitskaart mee naar het stembureau;
 • Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de Expat Welcome Desk op +32 (0)2 430 66 00.

FAQ 

Ben ik na mijn inschrijving verplicht om te gaan stemmen?

Ja, als uw inschrijving op de kiezerslijst is goedgekeurd, dan bent u wettelijk verplicht om te stemmen op 26 mei 2019. Wel hebt u vóór 1 maart of na 26 mei 2019 de mogelijkheid om u te laten uitschrijven in de gemeente waar uw hoofdverblijfplaats is gevestigd.

Kan ik nog stemmen in mijn land van herkomst?

Neen. Als u deelneemt aan de Europese verkiezingen in België, mag u niet deelnemen aan de verkiezingen in uw land van herkomst. Als u nadien echter opnieuw wenst deel te nemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst, dan kunt u aan de gemeente vragen uw inschrijving te laten schrappen uit de kiezerslijst na 26 mei 2019.

Wat gebeurt er als ik om een andere reden in het buitenland, ziek of afwezig ben op 26 mei 2019?

Geen probleem, het is zeer eenvoudig! U geeft gewoon een volmacht aan een andere kiezer, die vervolgens in uw plaats gaat stemmen.

Ik heb al deelgenomen aan verkiezingen in het verleden. Moet ik mij opnieuw inschrijven?

Neen, uw inschrijving blijft geldig, ook al bent u ondertussen verhuisd naar een andere gemeente.

Wat gebeurt er als ik in België al heb deelgenomen aan de gemeenteraads­verkiezingen?

Dan dient u zich voor de Europese verkiezingen toch in te schrijven. Het gaat om twee verschillende procedures.

Mag ik kandidaat zijn voor de Europese verkiezingen?

EU-burgers mogen kandidaat zijn op een Belgische lijst die aanvaard is door het hoofdstembureau. Meer informatie op https://verkiezingen.fgov.be/

Élections européennes du 26 mai: comment voter en Belgique ?

Vous êtes citoyen d’un pays de l’Union européenne et vous voulez voter pour un candidat sur les listes belges ? Alors il faudra vous inscrire au plus tard le 28 février 2019 auprès de votre commune.

Tous les 5 ans, les citoyens de l’Union européenne élisent leurs représentants au sein du Parlement européen. En tant que citoyen, vous avez le droit de voter et d’être candidat pour les élections du Parlement européen dans votre pays d’origine. Cependant, si vous vivez dans un autre pays de l’Union européenne, vous pouvez choisir de voter et de vous présenter comme candidat dans les mêmes conditions que les nationaux de ce pays. A travers sa campagne « Think European Vote European », l’Expat Welcome Desk vous explique tout !

bandeau site fr

Pourquoi voter ?

En 2019, 705 membres du Parlement européen seront élus, dont 21 qui représenteront la Belgique. En tant qu’institution représentative des citoyens européens, le Parlement est le siège démocratique de l’Union européenne compétent notamment pour les affaires étrangères, l’emploi, l’environnement, l’agriculture, la liberté, la sécurité, la justice, le commerce extérieur, etc. de l’Union.

Bruxelles étant la capitale de l’Europe, il est important que chaque citoyen résidant dans notre capitale participe pleinement dans la vie démocratique de l’Union européenne.

Qui peut voter ?

Vous pouvez voter soit en Belgique soit dans votre pays d’origine.

En Belgique, peuvent voter tous les résidents qui ont la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne et qui:

 • Sont inscrits dans le registre de la population ou des étrangers au 28 février 2019 ou qui possèdent une carte d’identité spéciale ;
 • Sont âgés d’au moins 18 ans le jour des élections (le 26 mai 2019) ;
 • Remplissent le formulaire d’inscription pour les élections au plus tard le 28 février 2019.
À l’attention des ressortissants britanniques: si le « Brexit » a lieu avant le 26 mai 2019 et que vous êtes inscrits pour voter en Belgique, votre inscription sera automatiquement annulée.

Pour voter dans votre pays d’origine, vérifiez auprès de votre ambassade ou consultez www.howtovote.eu

Comment voter ?

Le droit de vote n’est pas attribué automatiquement, il est limité à certaines élections et vous devrez vous y inscrire, mais la procédure est extrêmement simple et rapide.

 • Téléchargez le formulaire d’inscription (voir "media" ci-dessous) ou demandez-le à votre commune ;
 • Remplissez et signez le formulaire ;
 • Faites-le parvenir à votre commune par courrier ordinaire ou en le déposant à la commune avec une copie de votre titre de séjour au plus tard le 28 février 2019. Plusieurs communes acceptent les envois par e-mail (vérifiez auprès de votre commune) ;
 • Vous recevrez une confirmation de votre inscription par courrier lorsque celle-ci sera validée ;
 • Quelques semaines avant les élections, vous recevrez une convocation personnelle par la poste ;
 • Le jour des élections (26 mai 2019) munissez-vous de votre convocation et de votre carte d’identité pour vous rendre au bureau de vote ;
 • Pour plus d’infos, contactez l’Expat Welcome Desk au +32 (0)2 430 66 00.

FAQ 

Une fois inscrit(e), le vote est-il obligatoire ?

Oui, lorsque votre inscription sur la liste des électeurs a été approuvée, vous serez légalement tenu de voter le 26 mai 2019.Cependant, avant le 1er mars ou après le 26 mai 2019, vous avez la possibilité de demander votre désinscription à la commune où vous avez établi votre résidence principale.

Pourrais-je encore voter dans mon pays d’origine ?

Non. Si vous participez aux élections européennes en Belgique, vous ne pouvez plus y prendre part dans votre pays d’origine. Cependant, si ultérieurement, vous désirez participer à nouveau aux élections européennes dans votre pays d’origine, vous pouvez demander la suppression de votre inscription sur la liste des électeurs à la commune après le 26 mai 2019.

Que se passera-t-il si je suis à l’étranger, malade ou absent pour une autre raison le 26 mai 2019 ?

Aucun problème, c’est très simple ! Vous pouvez donner procuration à un autre électeur qui pourra voter à votre place.

J’ai déjà voté lors des précédentes élections européennes. Dois-je me réinscrire ?

Non, votre inscription reste valable, même si vous avez déménagé vers une autre commune entretemps.

Que se passe-t-il si j’ai déjà voté en Belgique pour les élections communales ?

Vous devez aussi vous inscrire pour les élections européennes. Les deux procédures sont différentes.

Puis-je me présenter comme candidat aux élections européennes?

Les citoyens UE peuvent se présenter sur une liste belge de candidats acceptée par le bureau électoral principal. Plus d’infos sur www.elections.fgov.be