Communal Elections 2018

Non-Belgian can vote on 14 October!

Many foreigners living in Belgium are not aware that they have the right to vote in communal elections, which are held every six years. The development of your neighbourhood, cleanliness, accommodation and parking are just some of the matters decided by your commune which have a direct impact on your daily life. More than 210,000 Europeans live in the 19 Brussels communes, representing a quarter of the electorate!

EU citizens are entitled to vote in local elections. Do you want a say in your municipality’s future? Don’t forget to register and send in your voter form in time.

The Expat Welcome Desk explains below who can vote, and how…

Why vote?

The communes have broad competences and can defend your interests with regional and national authorities. Communes make decisions that directly affect your daily life: the development of your neighbourhood and its public and green spaces, cleanliness, parking, housing, education, and much more.


Who can vote?

All residents who have the nationality of an European Union member state and who:
 • are registered in the population or foreigners register on 1 August 2018 or hold a special identity card;
 • are at least 18 years old on 14 October 2018;
 • complete the voter form for the elections before 31 July 2018.
Non-EU citizens also have the right to vote if they have lived in Belgium for 5 years or more (info: www.elections.fgov.be).


How does it work?

Voting is a basic right and the procedure is extremely fast and simple. 
 • Download the voter form or pick up the form at your local commune
 • Complete and sign the form
 • Send it with a photocopy of your Belgian ID by ordinary mail to your commune or drop it off there before 31 July 2018
 • Your registration will be confirmed by post
 • A few weeks before the elections, you will receive a personal notice through the post mentioning the address of your polling station. If you don’t receive it, contact the population service in your commune
 • On election day, 14th October 2018, take the notice and your card identity with you when you vote


Other questions?

 • Once I am registered, is voting compulsory?
No, because non-Belgian citizens can deregister as voters before 31 July 2018. After the elections, you can also deregister if you do not wish to vote in future elections.

 • Can I still vote in my own country?
Yes, taking part in local elections in Belgium has in principle no effect on your right to vote in elections in your own country.

 •  What happens if I am abroad, sick or absent for another reason on 14 October 2018?
No problem, there is a simple solution: you can give a proxy vote to another elector, who votes in your place (more info on "communal elections 2018").

 • I voted in the previous local elections. Do I have to register again?
No, your registration is still valid, even if you have moved to another municipality in the meantime.

 • What if I voted in Belgium in the European elections?
You also have to register for local elections. These are two different procedures.

 • I will be moving on 1st September. Where should I vote? In my new commune or my previous commune?
The list of voters will be stopped in each commune on 1st August 2018. If you move after this date, you will have to go and vote in the commune where you were registered on 31st July 2018.

 • Can I stand as a candidate in local elections?
Yes, EU citizens can become local councillors or aldermen.
 
In your commune, a few hundred votes could change the outcome… So make your voice heard!
For more information, see our chapter on communal elections 2018 or contact our Expat Welcome Desk from Monday to Friday on +32 (0)2 430 6600.

The Brussels Commissioner for Europe and International Organisations (CEIO) is running an awareness campaign “THINK EUROPEAN VOTE LOCAL to encourage European citizens to vote in the next communal elections on 14th October 2018. Please contact us (info@commissioner.brussels) if you would like to receive brochures to distribute!

********************************************************************************

FOLLOW US ON FACEBOOK

********************************************************************************

photo booth prop ideas

More info: http://sh1.sendinblue.com/nkjueuhmgc.html?t=1525266461  Voor heel wat buitenlandse medeburgers die in België wonen blijkt het niet duidelijk dat zij stemrecht hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen. Om de zes jaar kunt ook u zich uitspreken over de ontwikkeling van uw wijk, de netheid, huisvesting, het parkeerbeleid. Dit zijn stuk voor stuk materies waarvoor uw gemeente instaat en die een rechtstreekse weerslag hebben op uw dagelijks leven. In de 19 Brusselse gemeenten wonen ruim 210.000 Europeanen. Dat is een vierde van het hele kiezerskorps.

Wilt u meebeslissen over de toekomst van uw gemeente? Schrijf u tijdig in op de kiezerslijst.

Wie mag stemmen en hoe? De Expat Welcome Desk vertelt het u!

Waarom?

De gemeenten hebben een omvangrijk bevoegdhedenpakket en zijn gewapend om uw belangen te verdedigen bij de gewestelijke en nationale overheid. Ze nemen beslissingen die een directe invloed hebben op ons dagelijks leven: de ontwikkeling van uw wijk met zijn openbare en groene ruimten, netheid, het parkeerbeleid, huisvesting, onderwijs en zoveel meer.

 Wie?

Alle inwoners met de nationaliteit van een Lidstaat van de Europese Unie die:
 • Staan ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op 1 augustus 2018 of die beschikken over een speciale identiteitskaart.
 • Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018.
 • Het inschrijvingsformulier voor de verkiezingen invullen vóór 31 juli 2018.
Niet-EU burgers mogen eveneens stemmen op voorwaarde dat ze minstens vijf jaar in België verblijven (info: www.verkiezingen.fgov.be).
 

Hoe?

Stemmen is een recht en de procedure is buitengewoon eenvoudig en snel.
 • Download het inschrijvingsformulier of vraag het aan bij uw gemeente.
 • Vul het formulier in en onderteken het.
 • Bezorg het aan uw gemeente met kopie van uw belgische ID vóór 31 juli 2018.
 • U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving per brief.
 • Enkele weken voor de verkiezingen krijgt u per brief een persoonlijke oproeping toegestuurd waarin het adres van uw stembureau vermeld staat. Hebt u deze brief niet gekregen, neem dan contact op met de dienst bevolking van uw gemeente.
 • Op 14 oktober 2018, de dag van de verkiezingen gaat u stemmen met uw oproepingsbrief en Belgische identiteitskaart in de hand.
 

Meer vragen?

 • Is het stemmen verplicht voor wie is ingeschreven?
Nee, op voorwaarde dat men zich uitschrijft vóór 31 juli 2018 op eenvoudig verzoek. Ook na de verkiezingen kan iemand die niet langer op de kiezerslijst wenst te staan zich uitschrijven.

 • Kan ik nog stemmen in mijn land?
Ja, wie deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in België, behoudt het recht om te stemmen bij alle verkiezingen in eigen land.

 • Wat gebeurt er als ik in het buitenland verblijf, ziek of om enige andere reden afwezig ben op 14 oktober 2018?
Geen probleem. Het is heel eenvoudig. U kunt een volmacht geven aan een andere kiezer die in uw plaats gaat stemmen (meer info op “gemeenteraadsverkiezingen 2018”).

 • Ik heb gestemd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Moet ik me opnieuw inschrijven?
Nee, uw inschrijving blijft geldig, ook als u ondertussen verhuisd bent naar een andere gemeente.

 • Wat als ik in België gestemd heb voor de Europese verkiezingen?
U moet zich ook inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn twee verschillende procedures.

 • Op 1 september verhuis ik. Waar breng ik dan mijn stem uit? In mijn nieuwe gemeente of in de oude?
De kiezerslijst wordt in elke gemeente vastgelegd op 1 augustus 2018. Verhuist u na die datum, dan gaat u stemmen in de gemeente waar u stond ingeschreven op 31 juli 2018.

 • Kan ik me kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Ja, EU-burgers kunnen gemeenteraadslid of schepen worden.
 
In uw gemeente zijn enkele honderden stemmen voldoende om het resultaat te wijzigen. Laat uw stem horen!
Voor meer info kunt u steeds terecht bij ons hoofdstuk over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 of contacteert u onze Expat Welcome Desk van maandag tot vrijdag +32 (0)2 430 66 00.

Het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties (CEIO) voert een bewustmakingscampagne « THINK EUROPEAN VOTE LOCAL » om Europese burgers aan te moedigen hun stem uit te brengen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Aarzel niet om ons te contacteren (info@commissioner.brussels) als u brochures wenst om te verdelen!

********************************************************************************

VOLG ONS OP FACEBOOK


********************************************************************************

save the date nl

Meer info: http://sh1.sendinblue.com/nkjueuhmgc.html?t=1525266461 

De nombreux citoyens étrangers vivant en Belgique ignorent qu’ils ont le droit de voter, tous les six ans lors des élections communales. Développement de votre quartier, propreté, logement, stationnement, voilà quelques exemples des matières décidées par votre commune ayant un impact direct sur votre vie quotidienne. Plus de 210.000 Européens vivent dans les 19 communes bruxelloises et représentent un quart de l’électorat.

Impliquez-vous dans l’avenir de votre commune et inscrivez-vous sur la liste des électeurs.

Qui peut voter et comment : l’EWD vous dit tout !

Pourquoi voter ?

Les communes ont des compétences très larges et peuvent défendre vos intérêts auprès des autorités régionales et nationales. Elles prennent des décisions qui ont un impact direct sur votre vie quotidienne : le développement de votre quartier et ses espaces publics et verts, la propreté, le stationnement, le logement, l’enseignement, et bien plus encore.

Qui peut voter ?

Tous les résidents possédant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui :
 • Sont inscrit(e)s aux registres de la population ou des étrangers au 1er août 2018 ou disposent d’une carte d’identité spéciale.
 • Ont au moins 18 ans au 14 octobre 2018.
 • Remplissent le formulaire d’inscription pour les élections avant le 31 juillet 2018.
Les citoyens non-Européens peuvent également voter à condition de résider depuis 5 ans en Belgique (infos : www.elections.fgov.be).

Comment ça marche ?

Voter est un droit et la procédure est extrêmement simple et rapide.
 • Téléchargez le formulaire d’inscription ici ou demandez-le à votre commune.
 • Remplissez et signez le formulaire.
 • Faites-le parvenir avec une copie de votre ID belge à votre commune avant le 31 juillet 2018.
 • Vous recevrez une confirmation de votre inscription par courrier.
 • Quelques semaines avant les élections vous recevrez une convocation personnelle par la poste, mentionnant l’adresse de votre bureau de vote. Si vous ne la recevez pas, n’hésitez pas à faire appel au service population de votre commune.
 • Le jour des élections, le 14 octobre 2018, munissez-vous de votre convocation et de votre carte d’identité belge.

D’autres questions ?

 • Une fois inscrit(e), le vote est-il obligatoire ?
Non, à condition de vous désinscrire sur simple demande avant le 31 juillet 2018. Après les élections, vous aurez également la possibilité de vous désinscrire si vous ne souhaitez plus voter aux prochaines élections.

 • Pourrais-je encore voter dans mon pays d’origine ? 
Oui, participer aux élections communales en Belgique n’a en principe pas d’impact sur votre droit de vote aux élections dans votre pays d’origine.

 • Que se passera-t-il si je suis à l’étranger, malade ou absent pour une autre raison le 14 octobre 2018 ?
Aucun problème, c’est très simple. Vous pouvez donner procuration à un autre électeur qui pourra voter à votre place (plus d’infos sur « élections communales 2018 »).

 • J’ai déjà voté lors des précédentes élections communales. Dois-je me réinscrire ?
Non, votre inscription reste valable, même si vous avez déménagé vers une autre commune.

 • Que se passe-t-il si j’ai déjà voté en Belgique pour les élections européennes ?
Les deux procédures sont différentes. Vous devez aussi vous inscrire pour les élections communales.

 • Ce 1er septembre je déménage. Où vais-je devoir voter ? A ma nouvelle commune ou à mon ancienne commune ?
La liste des électeurs sera arrêtée dans chaque commune au 1er août 2018. Si vous déménagez après cette date, vous devrez aller voter dans la commune où vous étiez inscrit au 31 juillet 2018.

 • Puis-je me présenter comme candidat aux élections communales ?
Oui, les citoyens UE peuvent devenir conseillers communaux ou échevins.

Quelques centaines de votes peuvent changer les résultats. Faites entendre votre voix !
Pour plus d’infos, consultez notre chapitre consacré aux élections communales 2018 ou contactez notre Expat Welcome Desk du lundi au vendredi +32 (0)2 430 66 00.
 
Le Commissariat à l’Europe et aux Organisations Internationales (CEOI) mène une campagne de sensibilisation « THINK EUROPEAN VOTE LOCAL » afin d’encourager les citoyens européens à voter lors des prochaines élections communales du 14 octobre 2018. N’hésitez pas à nous contacter (info@commissioner.brussels) si vous désirez recevoir des dépliants à distribuer !

********************************************************************************

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK


********************************************************************************

save the date fr

Plus d'infos: http://sh1.sendinblue.com/nkjueuhmgc.html?t=1525266461