Carte Riverain

How to park free of charge near your home

Did you know that you can ask your commune for a residents parking card (carte riverain or carte habitant). It allows you to park in the street where you live and the surrounding area, free of charge and for as long as you want. The Expat Welcome Desk explains how it works!

Conditions?

To obtain or renew a resident’s parking permit, you must be in possession of:

 • proof of residence in the commune (identity card or special identity card);
 • proof of vehicle use (vehicle registration certificate in your name, company certification stipulating that the card holder is the sole user, etc.).

In principle, the vehicle should be registered in Belgium. For new arrivals who have not yet completed all the administrative steps, there is a temporary parking permit valid for 1 to 12 months, depending on the commune.

How?

 • The primary driver of the vehicle should go to the population service of the commune. Some communes offer this service online.
 • A third party may apply with a proxy and copy of the identity card of the primary driver.
 • Be aware that several documents may be required (depending on the commune) such as the registration certificate, identity card, proxy, etc.).
 • You will then receive your parking permit. This card must be displayed behind the vehicle windscreen. In some communes, parking authorisation is now directly linked to your registration plate.

Cost and duration?

These vary depending on the commune.

In general, the first card costs around 10 euros. A second card in the same household will usually cost more and may be as much as € 200.

Please note that the number of parking cards per household is generally limited!

The duration of these cards is from 1 to 3 years, depending on the commune.

“Businesses” and “visitors” parking permits

In addition, there are also parking permits which can be purchased for people who work in the commune (“carte riverain entreprises”) and for residents who receive friends or relatives (“carte riverain visiteurs”), even for vehicles with foreign registration plates.

For more information, contact the parking service in your commune.

********************************************************************************

FOLLOW US ON FACEBOOK


Wist u dat u bij de gemeente een parkeerkaart kunt aanvragen, ook wel bewonerskaart genoemd? Hiermee parkeert u gratis en voor onbeperkte duur in de straat waar u woont en zelfs in een ruimere zone. De Expat Welcome Desk vertelt u meer!
 

Voorwaarden

Om een « gezinskaart » aan te vragen of te vernieuwen, moet u beschikken over:

 • Een bewijs dat u woont op het grondgebied van de gemeente (identiteitskaart of speciale identiteitskaart);
 • Een bewijs dat u de gebruiker bent van het voertuig (inschrijvingsattest van het voertuig op uw naam, attest van het bedrijf dat de aanvrager de enige gebruiker van het voertuig is…).

Uw voertuig moet in principe ingeschreven zijn in België. Voor nieuwkomers wiens administratie nog niet volledig in orde is, bestaat er een tijdelijke bewonerskaart met een duur van 1 maand tot 1 jaar, afhankelijk van de gemeente.

Hoe gaat u tewerk

 • De hoofdbestuurder van het voertuig dient zich naar de dienst bevolking van de gemeente te begeven. Een aantal gemeenten biedt deze dienst ook online aan;
 • Ook iemand anders mag naar de gemeente gaan, maar dan wel met een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager;
 • Opgelet, aan het loket zal u om meerdere documenten (deze verschillen van de ene gemeente tot de andere) worden verzocht (kentekenbewijs, identiteitskaart, volmacht, enz.…);
 • Er wordt u een parkeerkaart uitgereikt die u aanbrengt op de voorruit van uw voertuig. In een aantal gemeenten is deze toelating nu zelfs rechtstreeks verbonden aan uw nummerplaat.

Prijs en looptijd

Deze verschillen van de ene gemeente tot de andere.

Doorgaans kost de eerste kaart een tiental euro. Voor een tweede kaart in het gezin ligt de prijs vaak hoger, soms tot 200€.

Opgelet, het aantal bewonerskaarten per gezin is meestal beperkt!

De kaarten hebben een looptijd van 1 tot 3 jaar, afhankelijk van de gemeente.

Parkeerkaart voor « ondernemingen » of « bezoekers »

Goed om weten is ook dat er parkeerkaarten bestaan die tegen betaling verkrijgbaar zijn voor personen die werken op het grondgebied van de gemeente (« beroepskaart voor bedrijven ») en voor bewoners die vrienden of familie ontvangen (« bezoekerskaart »), ook als het niet-Belgische nummerplaten betreft.


Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de dienst parkeren van uw gemeente.

********************************************************************************

VOLG ONS OP FACEBOOK

 

Savez-vous qu’il est possible de demander auprès de votre commune une carte de stationnement, appelée carte riverain ou carte habitant. Elle vous permettra de vous parquer, gratuitement et sans limite de durée, dans la rue de votre domicile et même dans une zone plus large. L’Expat Welcome Desk vous explique tout !
 

Conditions ?

Pour obtenir ou renouveler une « carte riverain ménage », vous devez être en possession :

 • D’une preuve de résidence sur le territoire (carte d’identité ou carte d’identité spéciale) ;
 • D’une preuve d’utilisation du véhicule (certificat d’immatriculation du véhicule à votre nom, attestation de la société stipulant que le demandeur en est le seul utilisateur…).

Votre véhicule doit en principe être immatriculé en Belgique. Pour les nouveaux arrivants qui ne sont pas encore en ordre au niveau de leurs démarches administratives, il existe une carte riverain temporaire allant de 1 mois à 1 an selon les communes.
 

Comment ?

 • Le conducteur principal du véhicule doit se rendre au service de la population de sa commune. Certaines communes proposent ce service en ligne ;
 • Une tierce personne peut se rendre à la commune munie d’une procuration avec une copie de la carte d'identité du demandeur ;
 • Attention, plusieurs documents (variables selon les communes) vous seront demandés (certificat d’immatriculation, carte d’identité, procuration, etc.…) ;
 • Une autorisation de stationnement vous sera délivrée. Il faudra apposer cette carte sur le pare-brise de votre véhicule. Dans certaines communes, l’autorisation est maintenant liée directement à votre plaque d’immatriculation.

Prix et durée ?

Ils varient en fonction des communes.

En général le prix de la première carte est d’une dizaine d’euros. Pour une deuxième carte dans le ménage le prix augmentera souvent, pouvant aller jusqu’à 200€.

Attention le nombre de carte riverain est en général limité par ménage !

La durée de validité est de 1 à 3 ans selon les communes.

Carte riverain « entreprises » ou « visiteurs »

En outre, sachez qu’il existe aussi des cartes de stationnement payantes qui offrent des avantages aux personnes qui travaillent sur le territoire de la commune (« carte riverain entreprises ») et aux habitants qui reçoivent des amis ou des parents (« carte riverain visiteurs »), même avec des plaques d’immatriculation non belges.


Pour plus de renseignements : contactez le service stationnement de votre commune.

********************************************************************************

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK